Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Criminalistica nr. 32005

Revista Criminalistica nr. 32005

Ratings: (0)|Views: 255 |Likes:
Published by Alex

More info:

Published by: Alex on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2012

pdf

text

original

 
n centrul ora[ului Ia[i, \n ni[te hrube istorice, sidentific= cadavrul unei eleve de 16 ani.Examenul la fa]a locului relev= cadavrul dezbr=cat, cu lenjeria intim= abandonat= al=turi, \ntr-o pozi]ie ginecologic= [i cu un la] de [trangulare \n jurul gâtului format din cureaua gen]ii sale [colare. Necropsia stabile[te cauza mor]ii ca fiind asfixia mecanic= [constat= [i semne recente de deflorare (asfixie sexual=).Dup= 7 luni de cercet=ri criminalistice ample [minu]ioase, amprenta genetic= identific= drept autor pe fratele victimei, de 22 ani, care, atât la audieri cât [i la expertiza medico – legal= psihiatric=, relateaz= modul [i \mprejur=rile comiterii faptei [i nu evoc= tulbur=ri psihice - \n cele ce urmeaz= ne intereseaz= doar aspectele motiva]ionale ale actului de incest urmat de omucidere – Consider=m c= cercetarea criminalistic= a cazului nu poate fi finalizat= [i deci fiabil= f=r= cunoa[terea motiva]iei faptei, ceea ce \n incest provoac= psihanaliza.
ParicidultotemicjustificatdecomplexulOediporiginararealizattrecereadelasexualitateanediscriminatorie,heteronom=,lasexualitateaexogam=,autonom=,astfelc=interzicereaincestuluiesteconsiderat=,depsihanaliz=,cafondatoareasociet=]iiumane.Culpadinaceast=dram=incon[tient=ainventatonou=ordinesocial=[ianumeinterdic]iaincestului[iexogamia.Prininterdic]iacomlexuluiOedip,familiauman=s-aconstituitcaostructur=biologic=,natural=,proiectat=\nsocial,inexisten]aincestuluilaprimatelesuperioarefiindastfeloform=deprotocomportamentmoralceaprecedatcomportamentulumandeinterdic]ieaincestului(dovad=,\nplus,c=fenomeneleculturaleauoriginietologice).Cualtecuvinte,interdic]iaincestuluiarer=d=cinibiologice,endogamiafiindexclus=datorit=consecin]eloreibiologicenegative:malforma]iiereditare,diminuareafertilit=]ii,sensibilitatelainfec]ii,scurtareadurateidevia]=,toatedreptconsecin]ealeconsaghinit=]iicaincapacitate\nn=scut=dear=spundemodific=rilormediului.Interdic]iaincestuluiestedeciuncomportamentereditar,\nscris\ngene[icaatareevolutiv[iavantajosspeciei.Pefondulinterdic]ieievolutiv-naturaleaincestului,arhetipurile(miturile)audevenit“instinctedeordinspiritual”(Jung)care,careprezent=ricolective(Levy-Strauss),aupusbazeledefinitivealesociet=]iiumane.Arhetipuriledeanima(femee),demam=,deinterdic]ieaincestuluietc.,auc=p=tatastfelobaz=onto-filogenetic=,transmiterealorereditar=[i[tigat=devenindoachizi]iedefinitiv=aevolu]ieiumane.DincomplexulOedipprimordialar=masatrac]iacopiilorc=trep=rin]iidesexopus,atrac]iecare,datorit=interdic]iilorculturaleimpusedep=rin]i,aucaefectdezvoltareasupraeului.DeclinulcomplexuluiOedip\nata[amentulfa]=dep=rin]i(Bowlby)pot\ns=transformaincestul\ntr-unactmonstruos,totastfelca[iagresivitateacopiilorcontrap=rin]ilor.Risculmajoraparecupubertatea[iadolescen]andreactivareacomplexuluiOediparerolulontogeneticdedep=[ireacomplexuluiprinalegereaunuiobiectextrafamilialdreptobiectalpl=cerii.Astfelsetrecedelainstinctulpl=ceriilacontroluls=uprinsupraeulcultural,ceeaceaduceplasticitateainstinctuluicuposibilitateasublim=riilui,ca[iasatisfac]ieisalesubstitutiveprinfantasme.Comportamentulsexualdevineastfeldirijatdenormemorale,[i,peracontrario,\nc=lcareatabu-uluiincestuos,aducesentimentemaximedeculpabilitate.|nlipsaplasticit=]iiinstinctualemen]ionateseinstaleaz=nevrozacaimposibilitateasublim=rii[icapermanentizareapl=cerii(eros-ului),astfelc=fa]=dealteinstincte(ex.instinctuldeagresivitate,cufor]elesalecontraagresive,deasemenea \nn=scute),instinctulsexualseimpunecamultmaiimperiosconsum=riisale.Drepturmare,oriceanaliz=descriptaactelordeincestrelev=caracteruls=ubizar,uneorichiarritualizat,prinacceptareaunuip=rintegrijuliu[isuportiv,deundeputereasaabsolut=decontrolce\ngreuneaz=clivajuldesprinderiiemo]ionaledep=rin]i[iaduceconfuziacriteriilordistinctivedintrebine[ir=u,dintreuntat=excesivdeafectiv[iuntat=abuziv.Modelularhetipictradi]ionaldetat=p=str=toralintegrit=]iicorporaleacopilului,detat=fondatoralpersoanei(Fichte),estedep=[itdenivelultransgenera]ionalalincapacit=]iitreceriidelanatur=lacultur=(LevyStrauss),altreceriideladorin]apulsional-sexual=larealitate,prinincapacitateap=rinteluidea-[ist=pânipl=cerea.Banalizareaactual=ainterdic]ieiincestuluidevineastfeloblocareaaccesuluiindividuluilalibertate,maialesacopiilor,puberi[iadolescen]i,ceaudificult=]i\ndemarcarealimitelorafectivepentruaspuneNU,faptceexplic=decedoar1din4cazurideincestajunge\njusti]ie.Incestul,\nacestscriptpsihanalitic,prelunge[tementalitateadep=rinteposesoralpl=cerilorcopilului,conflictuldintresinelefilogenetic\nn=scut(dominatdeeros)[isineleontogeneticsocial(dominatdeinteriorizareanormelor)fiind,\nrealitate,unconflict\ntrepl=cere[irealitate.Cândtat=lesteabsent[iapareun \nlocuitoralautorit=]iipaterne(fratele,\nspe]=un“orfancedevinepropriuls=up=rintecuautoritateafirmat=prinurm=rirearela]iilorextrafamilialealesoreisale[i\ncarese
1
CRIM+{IPSIHANALIZ+
(Considera]ii pe marginea unui caz de incest fraterno-fraternal urmat de omucidere) 
Prof.dr.SCRIPCARUGHEORGHE,conf.dr.SCRIPCARUC+LIN,prep.ISACLILIANA
 
2
amestec=tandre]eacuamenin]=rile),pulsiuneasexual=afrateluide22deaniducelaincest,caoimersiunebrutal=\nrealulpersoanei(soreide15ani),cumotiva]iacavictimas=numaifieobiectaliubiriialtora.Astfel,rela]iilefiziceafectivedevinrela]iifiziceechivocecaresfâr[escgenital,ceeacedemonstreaz=c=incon[tientul,\nafarasupraeului,nuesteaptafacediferen]adintredorin]e[irealizarealor.Fricavictimeifa]=dep=rin]i\ncadruluneifamiliidezorganizateeste\nlocuit=cuata[amentuldesecuritatefa]=defrateleagresor,n=laidentificareacuel.
Incestul[ipatologiasa.
Incestulevoc=opatologiedisociativ=\ntrepulsiune[irealitate,\ntredorin]=(eros)[icutume,\nfinal\ntresine[isupraeu.Consecutiv,victimaesteprivat=depropriaidentitate,iaragresorulpierderolulsimbolicdesprijinalautonomieivictimei,\ntorcându-selaroluldeproprietarasupravictimei,ceeaceexcludeiubireaeidec=trealtcineva.Nucleulincestuluidevineastfel,stareaobsesivo-fobic=desubordonaretotal=avictimei,larânduls=u,agresorul,\n50%cazuri,fiindvictimaunuiabuzsexualpecare\ltransmitetransgenera]ional.Prinaceasta,majoritateaautorilorincestuluise\ncadreaz=\ntr-opatologiedeborder-linece-[itransfer=perversiuneaasupravictimei,\ntr-orela]ieaparenttandr=cuaceasta,darcareascundefanteziilesalesexuale.Astfel,incestuldevineoinfrac]iunecufond[imotiva]iesexual=,\ncareagresiuneatrebuiec=utat=\ncopil=riapatologic=aautorului,deundeageneziaempatiei[ialterit=]iicedevinemaxim=[iabsurd=(patologieoedipian=).Capatologieaincon[tientului(Foucault),arela]ieipl=cere-realitate,incestulexprim=opresiuneaincon[tientuluiasupracon[tientului,cumotiva]iiabisaledefrustrarelibidinal=incon[tient=,reflectat=,fie\namorulpasional(staredeafectpatologiccu\ngustareacon[tien]ei),fie\ngeloziapatologic=(castareparanoiac=depersonalitatesaudelirdegelozie).Toateacesteasuntdovezic=incon[tientul,calocereditar,estepopulatdefantasme,pasiuni[idiscordante[ic=,al=turidesex[imoarte,sunt\ncentrulsufletuluiomenesc.Tipologiaautoruluiincestuosestefiedespotic=,fiedecer[etor,\nambelesitua]iidescenden]a,victima,fiindproprietateasa,deunde,geloziafa]=derela]iileexogamealevictimei.Raportulsexualdevineastfelopedeaps=pentruatarirela]ii,func]iapervers=aincestuluieviden]iindefortuldeamen]inefamilia\ntr-ostaredeputereprinrela]iadetandre]e[iagresiunealeunuigurusexual,monstru,ce \ncalc=atâtlegilesocialecât[icelenaturale(Freud).Simbiozaafectiv=fireasc=,\nlocs=conduc=lat=iereacordonuluiombilical”,este\ntoars=lasincretismulafectivprimar(originar),faptceblocheaz=evolu]iavictimeic=treautonomie[istatutuldesubiect.Dorin]aoedipian=nuestedep=[it=[iesteargumentat=deimposibilitateavictimeideaseopune,câttimp,aceasta,opozi]ia,apareodat=cuimagineadesineautonom=.Fenomenologiaincestuluidevineastfelunmoddedeconstruc]ieaincon[tientului(Derrida)care,caarheologie,facepartedinistoriasubiectivit=]iiumane.Caunaltmoddeafialnebuniei(En=chescu),triadaincestuoas=vaincludeofamiliedezmembrat=(brokenhome),cuopreluareaunuisupraeudefectuosdelaparentali,ocaren]=afectiv=(\ncareincestuldevineunfeldeviolsimbolic),undeficitalrela]iilorparentale[ievident,oseriedefactoridetrecerelaact.Sexualitateaorientat=exclusivsprepl=cereexprim=regresiuneaeic=treformeinstinctivedeangoas=[isadism,cupierdereacontroluluirealit=]ii,lipsadematurizaresexual=exogam=,toate\ntr-omatriceconfuzional=asupranevoilorinstinctiveceaducer=ceal=[ilipsaculpeifa]=defapt=.
Rela]iadintresexualitate[iagresivitate.
Rela]iasexualitate-agresivitateesteexpresiarela]ieidintreeros(instinctulpl=cerii)[iinstinctulmor]ii(tanatos),or=m=[i]=etologic=aputeriisexualedereproducere,care,\nst=ripatologice,mergepân=laacteledesadismpuse\nslujbainstinctuluisexual.Rememorareaunuiactdeinfidelitateducelaconsumareaactuluidup=legea“totulsaunimic,autorulrealizândulteriorabsurdulfapteisale[ic=undexplica]iiheteroacuzivedeproiectareavineiasupravictimei.Dac=victimasupravie]uie[te,\natitudinilesalemasochisteseevoc=sentimenteincon[tientedeculp=.Hedonismulceaducecatarzis-uleliberatorestejustificatapoiprinfeti[izareaobiectuluisexual[iacuzavictimeic=aceruttandre]epentrua-[idiminuaotensiunesexual=(\nspe]=,victimaintr=voluntar\nhrubepentrua-[idovedilipsadevia]=sexual=?)ceeacetransform=violulincestuos(victimaprezentasemneconcomitentededeflorare)\ntr-unactpseudoconsim]it,secret[it=cut.Apoi,pentruaevitalipsadepublicizareulterioar=avioluluiincestuos,autorulpretindeasefideclan[atagresiuneaceadusladeces.Oricum,incapacitateaautoruluideafist=pânpepulsiunilesalesexuale[iagresive,evoc=elementeledepatologiealeincon[tientului,\ncare,cuplulsexualitate-agresivitatesesuprapunepestecuplulvictim=-agresor,pân=laurm=,pulsiunealibidinal=fiindinvadat=deceaagresiv=.Erosul(pl=cerea),subordonatetologicreproducerii,cap=t=unscopsuprapersonal,leg=turaeros-tanatosgenerândresentimentedetipulurii[iinvidiei,care,refulate,cerafidesc=rcatesubsemnifica]iauneireac]iiinevitabilelarananarcisic=aautorului(Winnicott).Finkelhardistinge4tipuridedinamicitraumatice\ncuplulsexualitate-agresivitatedinincest:-preocuparefobic-sexual=prin“sexualizaretraumatic=”;-stigmatizare[i\njosireavictimeidec=treagresor;-neputin]=deeliberaredinactulsexualagresiv;-parentificare[iinversarederolurigenera]ionale(\nspe]=,frateleocrote[tesoradecânderamic=,osanc]ioneaz=pentrulipsadeperforman]e[colare[ipentrutendin]eledeclivajextrafamilial,iarodat=cuabsen]atat=lui,setranspunedefinitiv\nrolulacestuia).H.Kaanaar=tat,\nc=din1844,caracterul“natural”alanomaliilorinstinctuluisexual[idisjunc]iadintrejocurilesexualenaturale[iimagina]ie,caracterulimperios,impetuos[iextinsalinstinctuluidundlaseparareaerosuluidefinalitateasasocial=,alienareasexual=consecutiv=fiindcentrat=dereprezent=riledeviante
 
3
alesexualit=]ii.Astfel,rela]iadintrepatologiainstinctuluisexual[iagresivitate(instinctulmor]ii)afostdescris=,\nfinal,caonebunielucid=dec=treTrelat[iPrichard.
Rela]ievictim=-agresor\nincest.
 |ncem=sur=autorultransfer=victimeipropriaideedespresine[ilume,\ncem=sur=oanumit=intimitatenegativ=ducelaleg=turipsihicenesesizatedevictima,maialesadult=,evoc=inevitabilitateaparticip=riivictimeilaincest.|npractic=sere]inevulnerabilitateavictimeilaincest[ichiaraambilorparteneri,autoruloferindsfaturifalse[idisimundnevoiadetandre]eprininterdic]iavictimeideasedezvoltaindependent,deaseconstruiautonompesine.Maimult,[ivictimaestedominat=dedorin]adeposesiune,iar joculpulsionaldintrepl=cereasexual=[iagresivitateevocându-l,peautor,caunpsihopatinafectivcetransform=pretinsaocrotire\ntr-omoned=deschimbpentruposesiuneadefinitv=aobiectuluisexualdorit.Serupeastfelrela]iauman=dintresine(pulsiunesexual=),eu(erotismsaupl=cere)[isupraeu(iubirespecificuman=),(\nspe]=,victimasolicit=coborea\nhrubepentrua-idovediautoruluic=nuarevia]=sexual=)ceeacedovede[tedificultateavictimeideaaccedelastatutuls=udesubiectautonom,tutelareadec=trefratefiindmaifacil=detp=trundereaunuiter]\nvia]asa(victimaerapreocupat=deoatareproblem=[ioafirm=\nfa]acolegilor).Victima,plasându-seincon[tientpeterenultandre]eifraterno-paternale,iarautorulpeterenulgenitalit=]iifraterno-filiale,contribuielatransformareaincon[tient=aplanuluisimbolicalrela]ieilorfraternale\ntr-unplannaturaldetrecerelaact.Rela]iavictim=-agresorpermitecaautoruls=fieconsideratunomobi[nuit,de22deani,f=r=antecedente[icurela]iideclivajextrafamilial(areoprieten=),polulvictimalatractiv“prostp=zit”relendlipsainocen]eitotaleavictimei.Erotizareaautoruluidec=trevictim=[ileg=turileloremo]ionalepotevoca[ilipsadeap=rareferm=avictimei,ca[i\nsindromulStocholm,astfel\ncâtcrima,dup=incest,devineocontinuaresimbolic=aincestuluisauoposibilitateadesp=r]iriidefinitivedevictim=,oruperedefinitiv=arela]ieilordiadice.
Actualitateainvestiga]ieipsihanaliticeacrimei
Ceeaceesteobscur\ncomportamentulumanestedeopotriv=blestematdar[iutil,deoarecepoatedeschidenoic=idecunoa[tereaomului,poateaducealteritateamaiaproapedecon[tiin]auman=.Statutuloric=reiipseit=]i\nraporturilesalecualteritatea[icutranscenden]a,cere,spuneaHeidegger,omaibun=ascultareafiin]ei,omaibun=cunoa[tereadeterminismuluidejosalfiin]ei,pentruaputeaaspiraliberlavalorileumanesuperioare.Winnicottvorbeades=n=tateapsihic=incomplet=,iarBoia,dep=cateleancestralealeomului,alec=ruiobsesii,dintotdeauna,aufostcunoa[terea,puterea,sexulsaunemurirea,astfelc=fantasmele[idorin]eleseschimb=preapu]inlaniveluldeterminismelorprofunde,chiardac=omulinten]ioneaz=s=poarte,frecvent,mascaomuluidiferit.Desoedipizareamituluioriginarceastatlabazavie]iisociale[iimplic=deciosondaremaiprofund=aincon[tientului(Vaysse),aceastafiindceadeatreiarevolu]ie\nistoriaomenirii,princares-aar=tatc=omulnue\ntrutotul“st=nlaelacas=”,\ntrutotulst=npedeterminismelesaleabisale.Psihanalizacrimeireprezint=,\nesen]=,efortuldeadescoperimotiva]iileincon[tiente,profunde,alecrimei,plenddelaadev=rulc=toateatitudinilecontradictorii,ambivalente,[itoatefrustr=rileumaneserefuleaz=\nincon[tient,deunde,\nsitua]iifavorabile,potinundan=laobnubilare,câmpulcon[tiin]ei.Psihanalizadescoper=astfel,prindialog,ceeaceesterefulat\nincon[tient[ichiardac=psihanalizanuesteo[tiin]=,esteohermeneutic=aprofunzimilor(P.Ricoeur)cenupoatefiinfirmat=[tiin]ific(K.Popper).Rela]iadiadic=incestuoas=esteositua]ieexpresiv=ceconfirm=acestadev=r[i\ncaretrinomulautor,victim=,situa]ie,plaseaz=,motiva]ional,autorulpeprimulplanaluneipersonalit=]iinafective[iimature,nexaldelincven]ei\ngeneral[ialincestului\nspecial(Pinatel). |ntr-osocietateapl=cerii(hedonismului),e[eculremodel=riipulsiunilorinstinctive,aconvertiriisexualit=]ii\niubirespecificuman=[ia\nlocuiriiagresivit=]iiprincon[tiin]=moral=,relev=,\npsihanalizajudiciar=,dificultateagestion=riiincon[tientuluicarepoatesc=pa”st=nuluiintern”,supraeului,curolderegularizareapl=cerilor[idereglementarearaportuluicualteritatea.|nacestsens,“c=derile\nincon[tienttrebuieanalizate,pentruc=,dintr-oatareanaliz=,cumspuneaCioran,potrezultanoiatitudinipentruciviliza]ie.
BIBLIOGRAFIE
1.BoiaL.,
\ntre \nger [i fiar= 
,Ed.Humanitas,2003.2.ButoiI.Teodora,
Psihologie judiciar= 
,Ed.Funda]iaRoniadeine,2003.3.DerridaJ.,RoudinescoElisabeth,
\ntreb=ri despre ziua de mâine 
,Ed.Trei,2003.4.En=chescuC.,
Fenomenologia nebuniei 
,Ed.Paidea,2003.5.FerreolJ.,NeculauA.,
Violen]a 
,Ed.Polirom,2003.6.FischerG.,RiedesserP.,
Tratat de psihotraumatologie 
,Ed.Trei,2001.7.FoucaultM.,
Anormalii 
,Ed.Univers,2000.8.LestelDominique,
Originile animale ale culturii 
,Ed.Trei,2004.9.MarcelliD.,
Tratat de psihopatologia copilului 
,Ed.Funda]iaGenera]ia,2003.10.MarinovAl.,
Figuri ale crimei la Dostoevski 
,Ed.Trei,2004.11.PandreaP.,
Psihanaliz= judiciar=,
Ed.CulturaRomâneasc=,1934.12.RuffieJ.,
De la biologie a la culture 
,Flammarion,1976.13.VaysseJ.Marie,
Incon[tientul modernilor 
,Ed.Trei,2003.14.WinnicottW.D.,
Natura uman= 
,Ed.Trei,2004.15.ZamfirescuD.V.,
Introducere \n psihanaliza freudian= [i post freudian= 
,Ed.Trei,2003.16.ZamfirescuD.V.,
Filosofia incon[tientului,
Ed.Trei,2001.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->