Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Criminalistica nr. 32006

Revista Criminalistica nr. 32006

Ratings: (0)|Views: 232|Likes:
Published by Alex

More info:

Published by: Alex on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

 
RR
e]eauademedicin=legal=estealc=tuit=din53unit=]imedico-legale,cu\ncadrarede910persoane.Majoritateajude]elor(28)sesitueaz=multsubnecesarulminimdeunmediclegistla100.000delocuitori(deexemplu,Teleorman-0,46,Arad-0,43,Gala]i-064,C=l=ra[i-0,63,Buz=u-0,60,Boto[ani-0,65).Pentruacreaoimaginemailimpededespresubdotareacupersonaldespecialitateainstitu]iilordemedicin=legal=,trebuies=men]ion=mfaptulc=estepracticimposibildeimaginatcumsepoateasiguraocontinuitate\nactivitateamedico-legal=\ntr-unjude]decirca3-4sutedemiidelocuitoricudoar2medicilegi[ti.Subdotareacupersonalesteagravat=semnificativdefaptulc=suntserviciijude]enedemedicin=legal=carenuposed=nicicelemaielementareposibilit=]ideinvestigaretoxicologic=,anatomopatologic=sauserologic=,uneledintreelenuauosal=deautopsie[inicioautosanitar=detransport.Acesteproblemeaufostsemnalatefactorilorder=spunderedinMinisterulS=n=t=]ii,darnicipân=\nprezentnuaufostrezolvate.
 |nanul2004,s-auefectuat\n\ntreaga]ar=unnum=rde
21.352
autopsiimedico-legale,dincare
61%
aufostreprezentatedemor]ileviolente,iar39%demor]ineviolente.Demen]ionatc=,
32%
dinautopsiis-auefectuat\ncondi]iiimprovizate,mediciilegi[tiavândde-afacecucadavrecareauprezentatunriscbiologicconsiderabil(TBCactiv,HepatitaB[iC,SIDA,putrefac]ie).Circumstan]eledeproducereamor]ilorviolenteaufostdeosebitdevariate:peprimulloccafrecven]=s-ausituatdeceseleaccidentale-
66%
;sinuciderile,reprezennd
28,83%
,Au\nregistrat
3236cazuri
;accidentelerutiere-
24,08%
;omuciderile
5,50%
etc.(fig.1) |nanul2004aufost\nregistratelanivelna]ional617cazurideomucideri,ocifr=carese\ncadreaz=\ntendin]adesc=derefa]=deaniipreceden]i(fig.2) |nceeaceprive[teinciden]aomuciderilor,raportat=la100.000locuitori/an,sepoateconstatac=oseriedejude]e \nregistreaz=valorimaimarifa]=demediana]ional=(
2,8cazuri
 /100.000locuitori/an):Sibiu-
5,9
;Bac=u,Tulcea[iMehedin]i-
5,5cazuri
 /100.000locuitori. |naceea[iperioad=dereferin]=s-au\nregistrat
2702cazuri
dedecesecaurmareaaccidentelordetraficrutier(fig.3).Analizânddistribu]iaaccidentelormortaledecircula]ie,raportat=lapopula]ie,sepotobservadiferen]esemnificative\ntrejude]e.Exist=jude]ecuoinciden]=multmaimarefa]=demediana]ional=(
12,4cazuri
 /100.000locuitori/an):Ilfov-
32,7
;Timi[-
20,4
;Ia[i-
18,9
;Ialomi]a-
18,4
;Cluj18.Deasemenea,exist=jude]ecuoinciden]=multmaimic=decâtmediana]ional=:Vaslui-
4,8
;Boto[ani-
4,8
;Gorj-
4,9
.Accidenteledemunc=mortaleau\nregistrat326victime\nanul2004.Unindicatorimportantdincategoriamor]ilorviolenteeste[iacelaalsinuciderilorcare,\ncursulanului2004,a\nregistrat
3236cazuri
(fig.4).Celemaifrecventemodalit=]ifolositepentrusinucideresuntprezentate\nfig.5.
CRIMINALISTICA 3
Prof.univ.dr.DANDERMENGIUDirectorulInstitutuluideMedicin=Legal=“MinaMinovici”
 
Analizândinciden]aregional=asinuciderilor,raportat=la100.000locuitori(mediana]ional=
=
14,86
sinucideri/100.000locuitori/an),seconstat=c=auexistatzonecuoinciden]=destuldemareasinuciderilor:Dolj-
35
;Harghita-
31,5
,Ilfov-
28,3
,SatuMare-
25,4
.Dinstudiulefectuat,rezult=c=celemaimultecazuridesinucideris-au\nregistrat\nlunileiulie[iaugust,iarcelemaipu]ine\ndecembrie,ianuarie[ifebruarie.|nraportdevârst=,situa]iaseprezint=astfel:\ntre41[i50ani-
22%
;• \ntre31[i40ani-
19,1%
;\ntre51[i60ani-
18,9%
;\ntre61[i70ani-
12,8%
. |nanul2004,aufostefectuate
125.756constat=ri
[iexpertize(fielasolicitareaautorit=]ilorjudiciare,fiedec=trepersoanefizice).Laacesteaseadaug=
1305evalu=riefectuate
deComisiadeAvizare[iControlalActelorMedico-Legale[i
358deexpertize
analizate\ncadrulComisieiSuperioareMedico-Legale,ajungându-selauntotalde
127.411.
Dintotalulexpertizelor,
14.486suntexpertizemedico-legalepsihiatrice
,dincare
17%
 \ncauzecivile[i
83%
 \ncauzepenale.S-aconstatatc=\ntr-unmarenum=rdecazuri,organelejudiciaredispuncumareu[urin]=efectuareaexpertizelormedico-legalepsihiatrice,pentrufapteminore,f=r=s=]in=seamac=acestgendeexpertizeimplic=cheltuieliconsiderabile. |nanul2004,s-auefectuat2668expertizepentrucalculul[iinterpretarearetroactiv=aalcoolemiei,fiindocre[teresemnificativ=fa]=deaniianteriori(1762\n2003;1100\n2003;787\n2001).Acestlucrudemonstreaz=oprezen]=multmaiactiv= \ntraficapoli]ieirutiere.
Investiga]iile ADN 
aucontribuitlastabilireacuacurate]eaprofilelorADN\nscopulidentific=rilordepersoane,atâtpentrucauzecivile(paternit=]i)t[ipentrucauzepenale(viol,crim=,agresiuni,substituirideprobeetc.)InstitutulNa]ionaldeMedicin=Legal=“MinaMinoviciposed=unlaboratorpropriupentruefectuareainvestiga]iilorADN,cuodotarelanivelulimpusdestandardeleinterna]ionale. |nurmaparticip=riilatrialuldeverificareaperforman]elordelucru\ntestareaADNapaternit=]ii,Laboratoruldegenetic=alI.N.M.L.aob]inutpatruanilandcertificareainterna]ional=astandardelordecalitatedinparteaPaternityCommissionaInternationalSocietyofForensicGenetics.Intrând\nal13-leaandeapari]iene\ntrerupt=,
“RevistadeMedicin=Legal=
adevenitdince\ncemaicunoscut=,atâtpeplanintern,cât[iinterna]ional.|nanul2003,publica]iarespectiv=afostacreditat=[ideConsiliulNa]ionalalCercet=rii{tiin]ificedin|nv=]=ntulSuperior,
4 CRIMINALISTIC
INSTITUTULDECRIMINALISTIC+ALINSTITUTULDECRIMINALISTIC+ALPOLI}IEIROMÂNE|NEVALUAREAPOLI}IEIRONE|NEVALUAREACONSILIULUIDIRECTORALRE}ELEICONSILIULUIDIRECTORALRE}ELEIEUROPENEAINSTITUTELORDEEUROPENEAINSTITUTELORDECRIMINALISTIC+(E.N.F.S.I.)CRIMINALISTIC+(E.N.F.S.I.)
 |nefortulgeneraldecre[tereastandardelordecalitate,cercetare[irecunoa[tereinterna]ional=,pecare\labordeaz=
InstitutuldeCriminalistic=alPoli]ieiRone
,s-a\nscris[idezideratulafilieriila
Re]eauaEuropean=aInstitutelordeCriminalistic=
(E.N.F.S.I.)Pre[edinteleconsiliuluidirectorE.N.F.S.I.,
domnul KimmHimberg, directorul Institutului de Criminalistic= din Finlanda [i domnul Kurt Zollinger, director al unui institut de criminalistic= din Elve]ia,
 \nperioada03.04mai2005,auefectuatovizit=laBucure[ti,unde,conformstatutului,auf=cutoevaluarelafa]aloculuiaactivit=]iidesf=[uratedec=treInstitutuldeCriminalistic=,pentru\ntocmireaunuiraportcar=spunslacerereadeafiliere.Delega]iastr=in=,afostprimit=de
inspectorulgeneralalpoli]ieiromane,domnulchestorDan-ValentinF=tuloiu
[ide
domnulcomisar[efdr.GheorghePopa
,
adjunctalInspectoruluiGeneralalPoli]ieiRomane
.La\ntrevederi[idiscu]iiaparticipat
directorulInstitutuluideCriminalistic=,comisarsef}\ruGabriel
,adjunctulacestuia[i[efiideservicii.Dup=prezentarealaboratoarelor[iaposibilit=]ilordelucru,evaluatoriiremarndeforturiledemodernizare[ieuroconformizare,auprezentatperspectiveleorganiza]iei[ipunctedevederecuprivirelaabordareaunormetodedelucru\n]=rilepecarelereprezint=.Semnalelecareaufosttransmiseverbaldeevaluatoriaufostpositive[iauapreciatprofesionalismulexper]ilor,laboratoareledeexpertiz=,reformainstitu]ional=,\ncununândeforturiledemarate[isus]inutededomnul
comisar[efdr.PopaGheorghe
 \nc=dinvaraanuluitrecut(delaconferin]aINTERPOLdelaLyon),careauvizatproblemedefond[ideform=pecareatrebuits=leabordezeinstitu]ia\nvedereaafilierii[iacredit=rii. |nsperan]ac=\ndou=s=pt=mâni,r=spunsulE.N.F.S.I.vafipozitiv,mul]umimtuturorcelorcaresauimplicatpentru\ndeplinireaacestuiobiectiv,con[tien]idefaptulc=aceast=calitatedemembrualre]eleieuropenenevaobligalaprofesionalism,calitate[icercetare[tiin]ific=.
Subcomisar de poli]ie L+ZUREANU CRI{AN-MUCENIC 
Fig.Fig.
 
OO
dat=cuevolu]iasociet=]ii\ngeneral[iatehnicilor\nspecial,oameniiaucreatdiferitesistemedeprotec]ieapropriet=]ii[iadrepturilorlorpatrimoniale.Lini[teacotidian=afostprotejat=decelemaimulteoridec=treacestesistemecare,montatelacas=,lau[iledeacces,laseifuri,ma[inisauchiarlabiciclete[imotociclete,auf=cutca\ncredereafiec=ruiadintrenois=fiene[tirbit=.Nudepu]ineorieficien]asistemelordeasigurareafostredus=deperspicacitateaunoroamenicuatavismeantisociale,care,folosindinteligen]a\nslujbaopus=baricadeibinelui,aureu[its=p=trund=\nuniversulsistemelordesiguran]=[i,cuanumitedispozitiveartizanale,s=lepoat=descuia.
Pentrucontracarareaacestorac]iuniv=t=m=toare, \neconomiasiguran]eicet=]eanului[iabunurilorsale,pebazaconstat=rilorfacutecuocaziacercet=rilorlafa]aloculuiprivind
,,modus operandi” 
[iaexamin=riicriminalisticeasistemelordeasigurare,tehnicacriminalistic=realizeaz=unrolpreventivproactiv.|nacestsens,printremultealteactivit=]iserealizeaz=ocolaborarestns=\ntreceicarefabric=sistemeledeasigurareantiefrac]ie[iceicareconstat=directsl=biciunealorprinrezisten]amaimaresaumaimic=laac]iunileinfractorilor.InstitutuldeCriminalistic=,dincadrulPoli]ieiRone,a\ncheiat,\nacestan,unprotocoldecolaborarecufirmaABUS-România,reprezentantaABUSSecurityTechGermany.|nacestsens,treiexper]idincadrulpoli]ieiauparticipattimpdeosapt=mân=launstagiudepreg=tire[iperfec]ionare\nlaboratoarelefabricantuluidinGermania,careesteuntradi]ional[icunoscutfabricantdesistememecaniceantiefrac]iedinEuropa.Colaborareaaf=cutca[iPol]iaRomân=s=ac]ioneze\ntocmaicolegilordinpoli]iileeuropene,careauocolaborarestrânsacuto]iproduc=toriideasemeneasisteme.Ace[tiaseperfec]ioneaz=,\nlaboratoarelepuseladispozi]iedec=trefabrican]i,cusugestiidesprenoim=suridesiguran]=ceseimpunafiluatecaurmareaperfe]ion=riiinfractorilor. |nlaboratorulfirmeiABUSdinora[ulREHE,\napropieredeKöln,domnulRolfBremicker,[efullaboratoruluide\ncerc=riantiefrac]ie,aprezentatogam=larg=deproduse,printrecare:lac=tecudiferitegradedesecurizare,sistemedeasigurarepentruu[i[iferestre.Prindispozitivespecialede\ncercareaufostprobatemajoritateaproduselor,uneledintreacestearezistândac]iuniimecanicepân=la[aptetonefor]=.Dup=\ncerc=rilecuajutorulaparaturii,ofi]eriiromâniauavutposibilitatea\ncerc=riirezisten]eiantiefrac]ieaproduselor,cuajutorulmijloacelorclasicedefor]aredetip
,,gur= de lup” 
,ciocane,baroaseetc.Interesant=afostexpunereasistemelordedescuieredetip
,,pontoarc=” 
pecarespeciali[tiigermani[tiaus=lefoloseasc=foartebine,introducând\nfabrica]ieunsistemdeasigurare\mpotrivaacesteimodalit=]idedeschidere.Cheia,prev=zut=cuunsistemcarependuleaz=\np=r]ilelateraledup=formacanaluluideintroducere,constituieoinova]ie\ndomeniu.Unaltsisteminteresantdeprotec]ieantiefrac]ieprindescuierepromovatestecelalcheiicu[tift,carenuac]ioneaz=sistemuldecâtdac=\nextremacheiiseg=se[teunlocpecareun[tiftdinsistemuldeasigurare\lpenetreaz=.S-acolaboratcuspeciali[tiigermanimaialespetemaferestrelordetiptermopan,care\n]aranoastra\nceps=fiemontatelamajoritateacl=dirilor,iarmoduriledeoperarealeinfractoriloraudemonstratc=acesteasuntfoartefragilelaefrac]ie.Proba \nlaboratorademonstratc=\n[aptesecundesepotfor]aasemeneafereste,iarurmelel=satedeinstrumenteledeefrac]iesuntfoartefine,aproapeimperceptibiledatorit=elasticit=]iimaterialuluiferestrelorcarerevinelaformaini]ial=.Firmaag=sitosolu]ie[ipentruacestesisteme,intervenind\nferoneriadeasigurarecuunstift\nform=deciuperc=,cenumaipermitedescidereaprinfor]are.Deasemenea,pentruferestrelecareaufostdejamontate,s-ag=sitosolu]ieprinsuplimentareapunctelordeasigurare.Pentrucaexper]iidin]ar=s=poat=deslu[imaibinetaineleinterioarealeacestorsistemedeasigurare[imodulcumac]ioneaz=infractorii,prinamabilitateadomnuluiRolfMuller,firmaapusladispozi]iaofi]erilorroni,\nsec]iune,lac=te[isistemedesiguran]=func]ionale.Acesteavorconstituibazamaterial=pentruinstruireaelevilor[istuden]ilorcriminali[ti[iaexper]ilor\ntraseologie.
CRIMINALISTICA 5
Scms.L+ZUREANUCRI{AN-MUCENICScms.L+ZUREANUCRI{AN-MUCENICdirectoradjunctalInstitutuluideCriminalistic=dinPoli]iaRon=directoradjunctalInstitutuluideCriminalistic=dinPoli]iaRon=

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Christian Walker liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->