Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Criminalistica nr. 62006

Revista Criminalistica nr. 62006

Ratings: (0)|Views: 524|Likes:
Published by Alex

More info:

Published by: Alex on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
Considera]iila\ncheiereasimpozionuluinterna]ional 
Contribu]iacriminalisticiilinvestigareaactelorteroriste[iaaltorevenimente cuconsecin]egrave”.
Desf=[urattimpdedou=zile,23-24octombriea.c.,\ncondi]iileimpecabileoferitedeCentrulCulturalalMinisteruluiAdministra]iei[iInternelor,
SimpozionulInterna]ional
“Contribu]ia criminalisticiilainvestigareaactelorteroriste[ialtorevenimentecuconsecin]egrave” 
aconfirmat, \nc=odat=,\naltulprofesionalism[ideosebitacot=deaprecieredecaresebucur=criminalisticaromâneasc=.A[tept=rileorganizatorilor
InspectoratulGeneralalPoli]iei
[i
Asocia]iaCriminali[tilordinRomânia
aufostatinsedeplin,atâtprinnum=rulimpresionantalparticipan]ilordin]ar=,dar[idinalte]=ricutradi]ie\ndomeniu,precum[iprincalitateacelorpeste70decomunic=ricuprinse\nprogram.Circumscriseuneitematicicareconstituieunadinmarileprovoc=rialelumiicontemporane,inclusiv\nceeaceprive[tecriminalisticaterorismul-lucr=rileprezentateauabordatmodalit=]idintrecelemaidiversecareconverg,\ncomplementaritatealor,nudoarla
descoperirea,punerea\neviden]=[iprobareaadev=ruluijudiciar
 \nmateriedeacteteroriste,ci[ilaidentificaream=surilornecesarepentrucombatereafenomenului.
Acesteaspecteaufost,dealtfel,pregnantpuse\lumin=chiardela\nceputullucr=rilorseminarului,decol(r)prof.VasileL=p=du[i,secretarulgeneralalAsocia]ieCriminali[tilordinRomânia,care,\ncuvântuls=uddeschidere,ar=tac= 
dac=fenomenul,caatare,sereg=se[te,\ntoateperioadeleistorice,niciodat=ca\nultimeledecenii[i,maiales,\nultimiiani,elnuacunoscutoasemeneaintensitate.Dezvoltareatehnologic=,progresele\nregistratedeciviliza]ie,subaspectmaterial,au\mbog=]it,f=r=voiedesigur,arsenalulterorist,caredispuneast=zidemijloacededistrugereextremdesofisticate.Acesteiprovoc=ri,omenireatrebuies=-ir=spund=\ntr-unmodadecvat,[i,\ng=sireaacestuir=spuns,criminalisticaestemenit=s=joaceunroldeprim=m=rime.”
 |nacestsens,mesajuladresatparticipantilorlaSimpoziondec=treministruladministra]iei[iinternelor,VasileBlaga,define[tetsepoatedelimpedestatutullucr=rilor[i,implicit,a[tept=rilelegatedeaceast=activitatestiin]ific=:
esteoreuniunecare,prinprestigiulcâ[tigat,s-consacratdejaprintremanifest=rile[tiin]ifice,teoretice[i aplicative,\nm=sur=s=contribuielaconsolidarea[cre[tereafor]eicriminalisticiirone[ti,undomeniu\n care,printradi]ia[inivelulperforman]elorsale,Ronisepoatecomparareu[itelor]=rilorcelemaiavansatediEuropa[idinlume”.
Unaspect,pecare\lconsiderrelevantpentrustatutulactualalcriminalisticiirone[ti,pentruloculpecare\locup=aceast=[tiin]=ac=ut=riiadev=ruluijudiciarprinintermediulprobelor,[tiin]=ce[i-adep=[itcondi]iadealt=dat=,careoplasaundeva,\nspa]iul\ngustalcercet=rilorexclusive,pentruaserepozi]iona,\ncontextulmailargalsociet=]ii,\ldemonstreaz=mesajulvicepre[edinteluiAcademieiRomâne,directorulInstitutului
“IorguIordan-AlexandruRosetti”,
academicianMariusSala
.Reputatullingvist,pre[edintedeonoarealConsiliului[tiin]ificalRevisteiRonedeCriminalistic=,subliniaz=,\ncuvintef=r=echivoc,colaborarea\nfiripat=\nurm=cuani\ntreinstitu]iasa[icriminalisticaron=. |nalocu]iuneainspectoruluigeneralalPoli]ieiromâne,
chestorprincipaldepoli]ieDanValentinF=tuloiu,aremarcatc=
omenireatr=ie[teaziparc=mamultcaoricând\ntr-ocontinu=amenin]arecuteroarea...Tabloulsuferin]elor\nduratedeoameninevinova]ide-a lungulistorieiconstituieunveritabillaboratordestudii,analiz=,cercetare[iinvestigareteoretic=[ipractic=de c=treto]iexper]iicriminali[ti,procurori,magistra]i,avoca]i,psihologi,sociologi[ioamenipolitici,atât\n 
CRIMINALISTICA 3
 
ceeaceprive[tecauzele,metodele,dar\nspecial,consecin]eleterorismuluisubtoateformele.” 
Deasemenea,\nalocu]iuneadomnieisales-areferitlalocul[irolul\nsocietatealPoli]ieiRone,laeficientizareaserviciuluipoli]ienesc\nperioadaactual=.Caurmare,ar=tainspectorulgeneralalPoli]ieiRomâne
“s-aacordatInstitutuluideCriminalistic=loculdeprim-solist,dac=pots=m=exprima[a,\nacestprocesdemodernizarestructuralfunc]ional=,decompatibilizarecustructurieuropene.|nacestscop,aminvestitfondurisuplimentare \ndotareacutehnic=modern=,inclusiv,dinfinan]areextern=,astfel\ncâtlaboratoareledeexamin=ri[iexpertizecriminalistices=poat=oferisolu]ii[ir=spunsuri[tiin]ificelacazuisticainstrumental=”
Simpozionul
Contribu]iacriminalisticiilinvestigareaactelorteroriste[iaaltorevenimentecconsecin]egrave” 
aoferit,dinacestpunctdevedere,suficientemotivepentruaficonvin[i,pemaideparte,decapacitateacriminalisticiiromâne[tideasesincronizacerin]elortimpului,inclusiv\nplanulcombateriiamenin]=riiteroriste,prinfolosireacelormaimoderneformedeinvestigare.Cualtecuvinte,de[icomunic=rileauvizatpreponderentoproblematic=stiin]ific=[itehnic=,eaafostpermanentdublat=deocomponent=circumstan]ial=,contribuindu-se,astfel,lamaibuna\n]elegereafunc]iei[iroluluicriminalisticii. |nacela[isens,dezbaterilecompetentmoderatedeprof.univ.dr.EmilianStancu,pre[edinteleAsocia]ieiCriminali[tilordinRonia,deprof.VasileLap=du[i,[idechestordr.GheorghePopa,adj.alinspectoruluigeneralalPoli]ieiRone,auemanatuntonicsentimentdefor]=,decoeziuneprofesional=,determinatdeprezen]aunorspeciali[ti,cuunimportantniveldereprezentativitate[iautoritatepentruinstitu]iilelor,dinpractictoatedomeniile\ncarecriminalistica\[ig=se[teaplicarea:poli]ia,parchetele, justi]ia,medicinalegal=,\nv=]=mântulsuperior.Pentruailustraarialarg=apreocup=rilorcelorprezen]ilasimpozion,osuccint=prezentareatorvadintretemeledezvoltatepoateficoncludent=,con[tien]ifiindc=,inevitabil,selec]ianoastr=nupoatefialtfeldetlimitativ=[i,caatarenedreapt=:
Terorismulactualofatalitate
chestorgeneraldepoli]ieprof.univ.dr.AnghelAndreescu;
“Particularit=]ilecercet=riilafa]alocului\ncazulactelorteroristecomisecumateriiexplozive
(chestordepoli]ieconf.univ.dr.GheorghePopa);
“Pa[aportulelectronicronesc.M=suridesiguran]=pentruprevenireafolosiriilui\nscopuriteroriste
(chestorprincipaldepoli]ieprof.univ.dr.Laz=rrjan);
“Comer]ulelectroniccuartefactearheologice,poten]ial=surs=definan]areaunoractivit=]iteroriste
(prof.univ.dr.EmilianStancu,dr.GabrielaMatei);
“Legisla]iaactual=privindacteleteroriste”
(conf.univ.dr.PetreBuneci);
“|nv=]=mântulcriminalistic\ncontextuleuropean
(prof.univ.dr.ing.LidiaCristea);
“Cooperareainterna]ional=\ninvestigareaactelorteroristecomisedeteroristulCarlos
(generalmaiormagistratdr.DanVoinea);
“Rolul[iatribu]iilemedicilorlegi[ti\ncazul\ncareseproducacteteroristesaualteevenimentedeosebite
(conf.univ.dr.ValentinIftenie);
“Terorismul:tevaperspectivebritanice”
(dr.MichaelWatson);
“Opera]iunidemartiraj”
(juristRenataMinodoraWatson);
Rolul[icontribu]iapsihologuluipetimpulinvestig=riiactelorteroriste
(prof.univ.dr.TudorelButoi,comisar-[efdepoli]ieGabriel}\ru);
“Aspecteprivindexaminarea[iidentificareavictimelor\ncazdeterorism
(conf.univ.dr.TiberiuMedeanu);
“Cercetareacriminalistic=aactelordeterorism
(prof.univ.dr.habilitatMihaiGheorghi]=);
“Tehnicadeexplozie\ncontextulcombateriiterorismului”
(conf.univ.dr.GheorgheGolubenco);
“Transportulsubstan]elorpericuloase”
(ing.MirceaFierbin]eanu). |nacela[isens,alactualit=]iideosebiteasubiectelorabordate,nuputemomitelucr=riprecum:
“Primulajutoracordatvictimeloractelorteroristesauevenimentegrave”
(chestorprincipaldr.MihaiMariusDan,comisar-[efdepoli]ieFlorianD=boveanu);
“Rolulfactoruluimilitar\nprevenirea[icombatereaterorismuluiinterna]ionalamenin]areasimetric=contemporan=
(col.magistratdr.NicolaeLupulescu);
“Categoriideurmecepotfidescoperite\nmpulinfrac]ional\ntr-unactdeterorism.Modalit=]ideprotejareaacestora”
(comisardepoli]iedrd.Cri[an-MucenicL=zureanu;
“Considera]iideordinjuridic[icriminalisticreferitoarelacombatereaterorismului[icrimeiorganizate
(conf.univ.dr.GheorgheAlecu);
Posibilit=]ide\nregistrarefoto,video[iaudiopetimpulinvestig=riiteroriste[iaaltorevenimentedeosebite”
(inspectordepoli]ieIulian-ValentinEpure,subinspectordepoli]ieAndreea-IoanaVasile,agentprincipaldepoli]ieIulian-R=zvanRizea);
“Identificareapersoanelordup=imagineasurprins=decamereledesupraveghere[idescriereasemnalmentelordec=tremartoriioculari\ncazulinfrac]iunilordeterorism
(comisardepoli]ieAlexandruCâmpean);
4 CRIMINALISTIC
 
Contribu]iaurmelorbiologicedescoperitelaloculfaptei\ncazulactelorteroriste,pentruidentificareaprofiluluiADN
(comisardepoli]iebiochimistRomic=Potorac,subcomisardepoli]iebiochimistDanielaCocioab=,subcomisardepoli]iebiochimistAdrianHubca).Deundeosebitinterespentruparticipan]iilasimpozionafostdialogulcuoaspe]iidinstr=in=tate,alec=rorinterven]iiaupermisoinformarecompetent=cuprivirelapreocup=rileactualealecriminali[tilordinalte]=ri\nmateriedeterorism.Unlocaparte\ncadrulactivit=]ilorl-areprezentat,cadeobicei,atâtexpozi]iiledetehnic=criminalistic=organizatecuprilejulsimpozionului,t[istanduriledecarte\ncareaufostexpuselucr=riceaustârnitunintereslegitimparticipan]ilor.Pentrucorectitudineainform=rii,arfitrebuits=cit=m, \ntotalitatealor,lucr=riledinprogram[i,nune\ndoim,[ipecelecare,dinconsiderentelegatedetimp,nuaumaifostprezentate
.“Nedreptatea” 
ovorrepara\ns=totorganizatoriisimpozionuluicarevorpuneladispozi]iatuturorparticipan]ilor,[inunumaialor,integralitateacomunic=rilor,subformaunuivolumpractic=devenit=dejatradi]ional=pentrumanifest=rile[tiin]ificedesf=[uratesubegidaAsocia]ieiCriminali[tilordinRomânia.Activit=]iles-au\ncheiatcualocu]iuneasecretaruluigeneralalAsocia]ieiCriminali[tilordinRomânia,
col.(r)prof.VasileL=p=du[i
careamul]umitpentrucaldele([ipedeplin \ndrept=]itele,subliniemnoi)felicit=ricei-aufostadusedec=treto]iparticipan]iipentruexcep]ionalaorganizare[idesf=[urarea\nc=uneimanifest=ri[tiin]ificedeanvergur=,pentruexcep]ionalacontribu]ielaridicareaprestigiuluicriminalisticiirone[ti.Dealtfel,nuestelipsitdeinteress=subliniemlungatradi]iepecareRomânia,ca]ar=,oare\ndefinirea[icombatereaterorismului,iarcriminalisticaromâneasc=\nstudiereaacestuifenomen[ic=utareasolu]iilordereprimareasa.|nacestsens,aminteaprof.VasileL=p=du[i,\nalocu]iuneasa,
“primulproiectdeconven]i\mpotrivaterorismuluielaboratlanivelinterna]ionalapartinutunuijuristron,VespasianV.Pella[ielafost adoptatdecomitetuldejuri[tialLigiina]iunilor,\naprili1935”.
A[acumnotam,SimpozionulInterna]ionaldeCriminalistic=din23-24octombriea.c.afostoreu[it=deplin=,confirnd\ntrutotula[tept=rileparticipan]ilor,alesociet=]iiromâne[ti\nansambluls=u.Elademonstrat,dac=maieranevoie,c=resurseledecreativitatealecriminali[tilorronisuntf=r=sfâr[it[ic=,genera]iadeast=zipoatefila\n=ltimeatradi]ieipecarei-aul=sat-omo[tenireilustrelegenera]iitrecute.{ipentruc=vorbeamdetradi]ie,pentrucatotuls=se\ncheie\ncelmaifrumosmodcuputin]=,dup=l=sareaoficial=acortineipestelucr=rilesimpozionului,alec=ruiecourivorreverbera\ntimp,to]iparticipan]iiauavutocaziadeamaischimbaimpresii[i \mp=rt=[idinexperien]alorciocnind \mpreun=ocup=de[ampanie.JuristLucianIonu]ALEXANDRESCU
CRIMINALISTICA 5

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
George F. liked this
motan_vyl liked this
Alex Roman liked this
galati777 liked this
dionismada12 liked this
dionismada12 liked this
flaviutaffr liked this
silvy_07048557 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->