Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5399, 15.9.2010]

Dnevni avaz [broj 5399, 15.9.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 1,512|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
PROBLEMI
Policijabez OBL-ai Interpola?
 VI[ESTRUKI UBICA
Za Petrovi}anema mjestana Sokocu
SARAJEVO
Ubicasupruge
bio lud?
Imovinu prijavio na ime supruge i za sve tvrdi da posjeduje „uredne papire“
Samo u pro{loj godinikompanija zabilje`ila gubitak od ~ak 61 milion KM
Radnici krive vladaju}u oligarhiju
Nema para za Samru
   1   7 .  s   t  r .   6 .  s   t  r .
Osmi}: Predstavljat }e Br~ko Distrikt
D
ok je doma}a privre-da propadala, odno-sno dok su dr`avnekompanije bezo~noplja~kane i uni{tavane, rukovo-de}i ljudi u tim firmama enor-mno su se obogatili. Jedan od primjera za to, barprema tvrdnjama na{ih sagovo-rnika, jeste dugogodi{nji dire-ktor „@eljeznica Federacije BiH“(@FBiH) Narcis D`umhur, kojije tu poziciju napustio po~etkomove godine. Prije toga, u crno jezavio ovu firmu.
 2. strana
OTKRIVAMO
„@eljeznice“ uni{tavane, direktor se bogatio
Alarmantno:Holandija ide u radikalizam
ISLAMOFOB GERTVILDERS BLOKIRAT]E PUT BiH KA EU?
OHR: Visoki predstavnik o napadu na staricu
INCKO: NEDOSTOJNO
JE DA FATA VI[E TRPI
   3 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .
-#-1,'& 7/*74
2156#1/+.+10'4"
Misice:Najljep{a Br~anka bez podr{ke vlasti
7. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 15. 9. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5399
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Intervju:Omer Omerefendi}, predsjednik Udru`enja penzionera
PENZIONERI SU GLADNI, VE]INA NADU
POLA@E U RADON^I]EVU STRANKU
   5 .  s   t  r .   7 .  s   t  r .
Bogdan Tanjevi} za „Dnevni avaz“
Legende
Bosna je moje `ivotno djelo
Tanjevi}: Naslov prvaka Evrope s Bosnom ostaje mi najdra`i uspjeh u karijeri 
61. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,15. septembar/rujan 2010.
2
    w    w    w  .      d    n     e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Balkanski narko-bosovi dolaze `ivjeti u BiH 
- Ovo ne treba ~uditi nikoga. Ve} go-dinama smo svjedoci kakvi nam lju-di sjede na vlasti i kakvu nam poli-tiku kroje. Ne treba ni ~uditi da su ti„narko-bosovi“ usko povezani sna{im politi~arima koji vjerovatno od tih koji nam truju dje-cu, imaju velike finansijske koristi. Samo promjene su nam izlaziz ove tame.
(aspire)
PORTAL - komentar dana
 Bla`uj: Jedna od dvije elitne vile u okolici Sarajeva
(Foto: S. Saletovi})
 D`umhur: Dugogodi{nji direktor @FBiH 
OTKRIVAMO
Dok su „@eljeznice“ uni{tavane, direktor se bogatio
Kako je D`umhurpostao milioner?
Objekt u gradu pripada mojoj supruzi. I kod objekata u Bla`uju nema ni{tasporno. Posjedujemo svu dokumentaciju, ka`e Narcis D`umhur
Dok je doma}a privreda propa-dala, odnosno dok su dr`avne ko-mpanije bezo~no plja~kane iuni{tavane, rukovode}i ljudi u timfirmama enormno su se obogati-li. Jedan od primjera za to, bar pr-ema tvrdnjama na{ih sagovornika,jeste dugogodi{nji direktor „@el-jeznica Federacije BiH“ (@FBiH)Narcis D`umhur, koji je tu pozici-ju napustio po~etkom ove godine.
Pla}e kasne
Kao {to je poznato, „@el-jeznice“ su u katastrofalnoj situa-ciji, a samo lani firma je zabilje`ilagubitak od nevjerovatnih 61 mi-lion maraka. Radnicima pla}e, upravilu, kasne mjesecima, a dopr-inosi im se godinama ne upla}uju,zbog ~ega ne mogu ostvariti ~ak niosnovnu zdravstvenu za{titu. Ozastarjelim prugama i vozovima dai ne govorimo.Ipak, to D`umhuru nije smeta-lo da se, kako tvrde sagovornici„Avaza“, sam enormno obogati,{to se najbolje vidi po nekretnina-ma koje je upisao u posjed.D`umhur je, naime, posljednjihgodina izgradio privatnu zgradu ustrogom centru Sarajeva, u uliciHamdije Kre{evljakovi}a. Osim to-ga, u prigradskom naselju Bla`ujkupio je plac na kojem je sagradiodvije elitne vile. Samo ova tri obje-kta, prema svim procjenama, vrije-dna su vi{e miliona maraka.- Kako je mogu}e da na{e ko-mpanije propadaju, a da se mini-stri i direktori bogate? Kako to dase radnicima govori da nema no-vca za pla}e i doprinose, a da oniimaju novca za superluksuzne au-tomobile i vile? Tu je, o~ito, rije~ okrupnim malverzacijama - ka`e sa-govornik „Avaza“ blizak ovoj pro-blematici, koji je iz straha za posaogovorio pod uvjetom anonimnosti.S druge strane, D`umhur tvrdida je ovdje sve ~isto te da je obje-kte gradio novcem koji su on i nje-gova porodica po{teno zara|ivali.Osim toga, u nekretnine su ulo`ilii novac od nasljedstva, od proda-je stana, itd.
Ni{ta sporno
- Objekt u gradu pripada mojojsupruzi. Tu smo imali staru ku}u.I kod objekata u Bla`uju nemani{ta sporno. Sve u svemu, nemani{ta {to bi dalo bilo kakve indika-cije da je bilo ikakvih malverzaci-ja. Mi posjedujemo svu dokume-ntaciju i sve to mo`e se lako pro-vjeriti i dokazati - kazao nam jeD`umhur.Na optu`be da je gradio priva-tne objekte novcem kompanijekoja propada, kazao je da je rije~o insinuacijama i „ljudskoj zlo-bi“.
G. MRKI]
Prema rije~ima sagovornika„Avaza“, vladaju}a oligarhija kr-iva je za propast kompletne pri-vrede u ve}em entitetu, jer susav novac koji je trebao i}i u ra-zvoj kompanija trpali u vlastited`epove. Takav je, isti~e, slu~ajsa „@eljeznicama FBiH“, s na-jve}om doma}om gra|evi-nskom kompanijom „Hidro-gradnja“ i sa mnogim drugim fi-rmama.
Propast kompletne privrede
 Zgrada u Sarajevu: Stambeno-poslovni objekt u strogom centru grada
LOTO
JOKER812271401866
7821223132
   (   F   o   t   o   :    S .    S   a   l   e   t   o   v   i   }   )
Visoki predstavnik u BiH Va-lentin Incko (Inzko) sastao seju~er u Sarajevu s novim ambasa-dorom SAD u BiH PatrikomMunom (Patrick Moon).Incko je naglasio tijesnu koor-dinaciju OHR-a sa SAD unutar Vi-je}a za implementaciju mira (PIC)u nastojanju me|unarodne zaje-dnice da vidi BiH kao stabilnu i de-mokratsku zemlju nepovratno naputu ka ~lanstvu u EU i NATO-u.Visoki predstavnik izrazio je ra-zo~arenje zbog ograni~enog napr-etka ostvarenog u vezi s ispunjava-njem programa „pet plus dva“ ko-ji je u februaru 2008. godine posta-vio PIC kao preduvjet za do-no{enje odluke o zatvaranju OHR-a, te je iskazao nadu za promjene.Ina~e, novoimenovani amba-sador SAD Patrik Mun ju~er jepredao akreditivna pisma pre-dsjedavaju}em Predsjedni{tvaBiH Harisu Silajd`i}u, prenijelaje Fena.
Incko primio ambasadora Muna
Tijesna saradnjaOHR-a i SAD
 Mun i Incko: Tokom susreta
Autor provokativne doktorske di-sertacije o Islamskoj zajednici (IZ)u BiH i njenom vrhu, koji je za tusvrhu napravio i upitnik za anoni-mno istra`ivanje, jeste mr. sc. EmirD`ambegovi} iz Tuzle.D`ambegovi} se ju~er javio una{u redakciju i, potvr|uju}i da je onautor disertacije, naveo da mu je „`aoako je nekoga zbunio“. On radi do-ktorat na Fakultetu politi~kih nauka(FPN) u Sarajevu o temi „Kreiranjeimid`a Islamske zajednice u BiH“.- Anketa je provedena na po-dru~ju cijele BiH. To je jedan od ra-zloga zbog kojeg u njoj ima i afirmi-raju}ih i negativnih tvrdnji. Oti}i sanketom u kojoj su tvrdnje o IZBiHsamo pozitivne u Banju Luku,Br~ko, u zapadni dio Mostara, Lju-bu{ki i [iroki Brijeg, a uz to se jo{ ipotpisati kao Emir D`ambegovi},zna~ilo bi izlo`iti se mogu}nosti dase izazove incident i riskira `ivot.Ovakva anonimna anketa znala jeizazvati burne reakcije u Banjoj Lu-ci, skoro pa tu~u. S druge strane, po-tpis anketara utjecao bi tako {to mno-gi ba{ i ne bi bili spremni da odgova-raju „nekom Emiru“, {to je razloganonimnosti. Nailazio sam na ra-zli~ite reakcije, od onih koji su razu-mijevali nau~ni metod do onih kojisu ovo do`ivljavali kao provokaciju -kazao je D`ambegovi} za „Avaz“.Pojasnio je da se u anketi slu`iotakozvanom Likertovom skalom, asvaka radikalna izjava vezana je uzneki od ~lanova Ustava IZBiH, napozitivan i negativan na~in. Tako|er,dodaje, sve ove tvrdnje mogle su sena}i i u medijima, od one da IZBiHkrije pedofile do one da je zbog ne-djelovanja IZBiH „Bosna na putu dapostane leglo terorista“.
 F. V.
Otkriveno ko je autor provokativnog upitnika
D`ambegovi}:
@
ao mi jeako sam nekoga zbunio
 D`ambegovi}: Izazvao reakcije
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,15. septembar/rujan 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
 avaz.ba)
Dr`avau ludnici
Bilo bi najpo{tenije masovnog ubicu Petrovi}aproslijediti na ~uvanje u Vladu Federacije BiH,ili jo{ bolje u Vije}e ministara BiH
Slu~aj Tomislava Petrovi}a, {esterostrukog ubice iz Lipnicekod Tuzle, pretvoren je u lakrdiju kakva se mo`e dogoditi i jedi-no se doga|a u Bosni i Hercegovini. Bolna je i zabrinjavaju}a~injenica da dr`ava nije u stanju paranoidnog {izofreni~ara, ubi-cu {estero nedu`nih ljudi, kojeg je sud ocijenio neura~unljivim iodredio mu lije~enje i stalni medicinski nadozor, smjestiti uodgovaraju}u ustanovu.U Federaciji BiH ne postoji institucija u koju bi bile smje{te-ne neura~unljive ubice. Ona na Sokocu je u nadle`nosti RS, aPetrovi}a ne `ele primiti jer nemaju sporazum sa FBiH. Dr`av-na institucija ovog tipa je na dugogodi{njem ~ekanju i „bit }ekad bude“. I onda se sve za~ini odlukom Op}inskog suda Tuzlada Petrovi} iz zatvora, u kojem boravi suprotno sudskoj presudi,bude smje{ten na Neuropsihijatrijsku kliniku UKC-a Tuzla.[okirani ljekari s pravom upozoravaju da je tuzlanska klini-ka otvorenog tipa, potpuno neuvjetna za smje{taj ovakvihosu|enika i da bi se Petrovi}, kad god mu se prohtije, mogaoi{etati na tuzlanske ulice.S dijagnozom koja mu je utvr|ena, stru~njaci su jednoglasni,Tomislav Petrovi} opasan je po okolinu i mogao bi vrlo lako po-noviti svoj krvavi pir. Drugim rije~ima, sudskom odlukomme|u pacijente, uposlenike bolnice, od kojih su neki i rodbi-nski povezani s Petrovi}evim `rtvama, ali i me|u stanovnikeTuzle ~ije su ku}e naslonjene na kliniku, {alje se - tempirana bo-mba.Slu~aj „Petrovi}“ nije ni prvi ni posljednji. Nerijetko su neu-ra~unljive ubice na kraju zavr{avale na slobodi. U pravosudniminstitucijama, kao i uvijek, re}i }e da nije njihova briga {todr`ava nije osigurala smje{taj za neura~unljive po~inioce kri-vi~nih djela. I bit }e u pravu. Ako ve} postoje zakoni, onda jedr`ava du`na da osigura njihovo provo|enje. Svaka dr`ava osimna{e, koja ni 15 godina nakon rata nije na{la za shodno da rije{iovaj problem.Izgleda da su stranke koje godinama vladaju odlu~ile dr`avupretvoriti u kolektivnu ludnicu, misle}i da nam onda institucijene}e ni trebati. Zbog toga bi bilo najpo{tenije Petrovi}a proslije-diti na ~uvanje u Vladu Federacije BiH, ili jo{ bolje u Vije}e mi-nistara BiH.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
BA
      
C
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 146.540 posjetilaca.
 Pitanje: Podr`avate li odluku Ministarstva odbrane BiH, prema kojoj je Oru`anim snagama zabranjeno odavanje po~asti osobama optu`enim od Ha{kogtribunala ili bilo kojeg tu`ila{tva u BiH?
A) DA 84,76%B) NE 11,45%C) Ne znam 3,79%
Podr{ka zabrani odavanjapo~asti osu|enicima
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
Islamofobi~ni holandski poli-ti~ar i lider radikalne stranke Par-tija za slobodu (PVV) Gert Vilders(Wilders) mogao bi potpuno bloki-rati ulazak Bosne i Hercegovine,Albanije i Turske u Evropsku uni-ju, saznaje „Dnevni avaz“.Vildersova partija ve} nekoli-ko sedmica u~estvuje u razgovori-ma sa strankama politi~kog ce-ntra u Holandiji o formiranju no-ve vlade u toj dr`avi.
Stavovi Unije
Postoje velike {anse da }e ovajantiislamski politi~ar posti}i dogo-vor s Maksimom Ferhagenom(Maxim Verhagen), liderom De-mokr{}anske stranke (CDA) iaktuelnim ministrom vanjskih po-slova Holandije, te s Konzervati-vnom strankom (VVD) i na tajna~in ste}i mogu}nost da zna~ajnoutje~e na politiku Holandije i timena stavove Evropske unije.Kako javljaju mediji u tojdr`avi, Vilders ne bi u{ao u vlast, alibi dao podr{ku koaliciji VVD-CDAu parlamentu za formiranje vlade, azauzvrat bi dobio mogu}nost da ut-je~e na njihovu politiku. Jedan od klju~nih politi~kihstavova holandskih desni~arskihi ksenofobi~nih radikala jesteizri~ito protivljenje {irenju EU, aposebno na zemlje s muslima-nskom populacijom. Vilders je,~ak, tra`io i izbacivanje Rumuni-je i Bugarske iz Unije i blokaduulaska novih ~lanica.No, kako ju~er javlja RadioHolandije, Vilders bi pod priti-skom mogao pristati da ulazak uEU dozvoli Hrvatskoj, ali poduvjetom da se zaustavi daljnje{irenje. Oni prenose izjavu ~lanaEvropskog parlamenta iz Hola-ndije Denisa de Jonga (Dennis)koji ka`e da }e Vildersova strankazahtijevati isklju~enje BiH i Alba-nije iz procesa pridru`ivanja EU.
Realna opasnost
- To su ve}inski muslimanskezemlje - kazao je De Jong za RadioHolandije. Bez zelenog svjetla svih~lanica EU, uklju~uju}i i Holandi-ju, nije mogu}i ulazak u ~lanstvoniti napredak bilo koje dr`ave kojaje u procesu pro{irenja.Rast utjecaja islamofobi~ne ra-dikalne stranke u Holandiji i do sa-da je predstavljao realnu opasnostpo proces pro{irenja, ali bi, eventu-alnim ulaskom u vlast ili dire-ktnim utjecajem na vladu, ona mo-gla postati ne samo dugoro~na, ne-go i aktuelna opasnost za blokaducijelog procesa.
T. LAZOVI]
ALARMANTNO
Holandija skre}e prema radikalizmu
Islamofob Gert Vildersblokirat }e put BiH ka EU?
Radikalni politi~ar u~estvuje u razgovorima o formiranju nove vlade
Blokadaulaska dr`ava s muslimanskim stanovni{tvom
Vilders (desno) tokom razgovora s Maksimom Ferhagenom
Vilders je ve} nekoliko godi-na lider Partije za slobodu, tre}epo broju glasova na posljednjimizborima. Postao je poznat posvojim antiislamskim i antiimi-grantskim stavovima, koji izazi-vaju reakcije u cijelom svijetu.Vilders je tra`io da se Kur’anzabrani u Holandiji, da se pro-tjeraju stranci, ustvrdio da„mrzi islam“ te da bi „musli-mani trebali poderati pola Kur-’ana“, te iznosio niz drugih isla-mofobi~nih stavova.Dio holandske javnosti protivise njegovim stavovima na ~estimdemonstracijama, a sam Vilders`ivi pod stalnom za{titom policijei na tajnoj lokaciji. Interesantno jeda je Vilders nekoliko godina `iv-io u Izraelu, te je za sebe rekao daje „iskreni prijatelj Izraela“.
Izjavio da mrzi islam
[piri}ev duel s novinarima
Pres-konferencija koju je pre-dsjedavaju}i Vije}a ministara BiHNikola [piri} zakazao po zavr{etkusjednice dr`avne vlade ju~er se pre-tvorila u `u~nu raspravu izme|upremijera i novinara iz FBiH.Izrevoltirani stalnim prijetnja-ma koje dolaze iz RS o otcjepljenjui pore|enjem statusa RS s Koso-vom i njegovom nezavisno{}u, pr-edstavnici sedme sile iz FBiH pita-li su [piri}a „kako mo`e obavljatinajva`niju dr`avnu funkciju i za toprimati pla}u, a zagovarati otcje-pljenje RS iz BiH“.- Dejtonski sporazum nije do-nio samo mir u BiH nego je i gar-ant teritorijalnog integriteta ze-mlje. Oni koji osporavaju taj spo-razum izgra|uju drugi statusentitetima. Albanci su 150 godinasanjali svoju nezavisnost i do{lisu u tu poziciju. Za{to bi bili ra-zli~iti ar{ini za druge narode - pi-tao je novinare [piri} brane}i seod optu`bi na svoj ra~un.Politiku iz Sarajeva uporedio jes onom koju je po~etkom devedese-tih godina pro{log stolje}a vodioBeograd, naglasiv{i da „RS iz BiHmo`e otjerati samo Sarajevo, kao{to je Beograd neodgovornom poli-tikom otjerao druge republike“.- Ovo nije pri`eljkivanje, ve}upozorenje. Mr`nja iz Sarajeva pre-ma RS obezbijedit }e njen druga~ijistatus. Ako neko kao predsjedava-ju}i upozori na to, ne zna~i da pozi-va na otcjepljenje - branio se dalje[piri} od optu`bi novinara da svo-jim izjavama ~ini krivi~no djelo.Dr`avni premijer ni ovog putanije propustio priliku da seobru{i i na me|unarodnu zaje-dnicu. Naveo je da nam onaodre|uje prioritete i da bi ko-na~no ljudi u BiH trebali sjesti idogovoriti se.
S. R.
[pri}: Poredi RS s Kosovom
Sarajevo }e otjerati RS iz BiHkao i Beograd druge republike
Predsjedavaju}i Vije}a ministara branio se od optu`bida svojim izjavama ~ini krivi~no djelo

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bahrudin Ibreljic liked this
Bahrudin Ibreljic liked this
Patry M. Patrysa liked this
Mirsad Durmisevic liked this
rferra liked this
sydofnee liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Haris_Omerovi__4915 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->