Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yean Yathrkku Yeppadi SUJATHA TAMIL

Yean Yathrkku Yeppadi SUJATHA TAMIL

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by srathinakumar

More info:

Published by: srathinakumar on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2011

pdf

text

original

 
 
A. r'aé WvU"Ô, Ïûop.A. r'aé WvU"Ô, Ïûop.A. r'aé WvU"Ô, Ïûop.A. r'aé WvU"Ô, Ïûop.…EQ&Y† Ey`L"å["R E¥ê]Ñ H&RãÑ Cûef\R"? CûjR"é, AR]"é GmTzE¥â Y"Z ¿zf\®?Cé'X. AÏL `YmTÎÏàÑ, AÏL híêàÑ Y"ØÑ E¥ê]‹Lå ÙÀP L"XήehEQë CéX"Ué Y"Z ¿zuÑ. SUehÎR"Ô N"mny| ¿zÎRëP&] Tp!Gé.GÔ. N©Ì, W"^T"'[VÑ.Gé.GÔ. N©Ì, W"^T"'[VÑ.Gé.GÔ. N©Ì, W"^T"'[VÑ.Gé.GÔ. N©Ì, W"^T"'[VÑ.CWÀ| LÀ, CWÀ| pïÙWLÑ, CWÀ| L"®, 'L, L"éGÔÜûehÑ&T"®, UÁRãeh HÔ CWÀ| CRV‹Lå Cé'X?
 
Cé'XR"Ô. B]"é CWÀ| CRVήeL"] `NVéT"| JûCRVÎÏ&X&V Cûef\®. n[ynWcâ Nê¥é'X. CRVήe&L WÎRNm'[ Cé'X GÔ\"àÑ CRVÑ `Uå[ `Uå[m `TêR"f CûTÎ'Rj®NRùfRÑ Y'W &U"NU"Y'R NU"íe f\®. WÎRe hZ"£LÄeh
collateral
GÔ\ U"Öïm T"£oNé A'Uef\®. AR]"é UÁRãehJÀ&Q ¿eL"é CRVÑ GÔï `N"éXX"Ñ.…T"&W" b"Wx† GÔf\ AÅj®&T"] ñûL C]ήeh 25 Az LØή!¤'[eh WÎRÑ AãmT ARÖh Jû CRVÑ &T"R"® GÔïÑ ê&X &Wx&T"X Gy| CRVÑ &R'YmTy zûehÑ GÔïÑ LÂef\"âLåBW"£opV"[âLå. CjR WÎR KyP nWo']V"éR"Ô L"XY"efé AjR ñûL&U YZe`L"Åj® &T"£ùyP®.AR"Y® ¤'[eh ¿Ø WÎRÑ &T"Lùé'X. `N‹hÎR"L kñâj® kÔ\"&X AjR ñûLήeh TXä]¿ÑUVeL¿Ñ YjÏûeL &YÀ|Ñ.TêNWÔ, L'PVSéTêNWÔ, L'PVSéTêNWÔ, L'PVSéTêNWÔ, L'PVSéèâ.èâ.èâ.èâ.RY'[¥Ô LÀ A'UmÇÎ RήYÎ'Rm Çêj®`L"å[ ¿zuU"]"é, A'Rm T"®L"mÇ, ùÀ`Yí BW"£op¿RóV ®'\Líé GÀQÖ\ Y'LLíé TVÔT|ÎR ¿zuÑ GÔ\ RLY'X Jû T'ZV TÎÏê'LÎ ®ÊeféTzÎ&RÔ. RY'[e LÀÂé AmTz GÔ] p\mTÑN‹Lå Eå[]?RY'[¥Ô LÀLíé p\mTÑNÑ G]ehÎ `RêjRY'W A'YLå C'W'V ¿Ø‹hYRÖhÑ LÀLå ERëfÔ\]GÔT&R. Jû çop'V S"e'L Ùyz JyP'Yή Eå&[ RåÄÑ&T"® LÀLÄÑ Eå&[ `NÔï, N"mnyP'R`R"À'P YÅV"LÎ Rå[ ERëfÔ\]. S"Ñ T"R"Ñ AéY" ¿Ø‹fVnÔ Jû kñcÑ ARÔ &Pxy'P WpeLLÀ'Q ¤ze `L"åYÏé'XV"?&UàÑ A'YLå H\eh'\V 270 zfê rÖÜm T"âeLYéX'Y.L. CWù, `NÔ']>20.L. CWù, `NÔ']>20.L. CWù, `NÔ']>20.L. CWù, `NÔ']>20.U"Öï CRVÑ `T"ûήY®&T"é, U"Öï ¤'[ `T"ûÎR ¿zuU"? AmTzm `T"ûÎÏ]"é, ARÔ `NVéÏ\ÔGmTz¥ûehÑ?U"Öï ¤'[ `T"û먄 A[ëeh ùŸO"]Ñ ¿Ô&]\ùé'X. CRVÑ Jû TÑm. ¤'[ GÔT® JûYÁÔ¿Ø Y"üe'L.C®TÖÜ Jû &^"e EÀ|.…P"ePâ G]eh U"Öï ¤'[ 'YeL GÎR'] `NXY"hц GÔï Jû &S"V"í &LyP"â.…BÀ ¤'[ GÔ\"é Ij® XyNÑ, `TÀ ¤'[ GÔ\"é CWÀ| XyNÑ!†&S"V"í, …A® GmTz?† GÔï &LyP"â.…BÀ ¤'[ AÏLÑ TVÔTP"Ué Ç®eLûe LÅV"Ué Cûeh&U† GÔ\"â.
 
`T"ÔùÅ, AÔÓâ.`T"ÔùÅ, AÔÓâ.`T"ÔùÅ, AÔÓâ.`T"ÔùÅ, AÔÓâ.T\'YLå, ñûL‹Lå GàÑÇ ¿Üë HÖTyP"é GÔ] `N£uÑ? CVÖ'LV"L&Y A'Y NêV"fù|U"?nÔ GmTz BâÎ&R"tze Nâ^ÁPU" &T"L ¿zuÑ? T\'YL["Y® TWY"¥é'X. G]ehÎ `Rû S"£Lå¡®R"Ô AãR"TÑ. `Rûm 'TVÔLíÔ `N‹hÜV"L LéXz Ty| `L"ŸNÑ &SWÑ L"å L"å GÔï LÎÏ ùy|Y"'X Jíή 'Yήe`L"À| `S"Àz `S"Àz G‹&L" T®‹f ¤Ôï S"yLíé T'ZVTz nÿV"L KPBWÑnήù|fÔ\].Õ.&L.Gx. ¤âÎÏ, &L"n`NyzmT"'[VÑ.Õ.&L.Gx. ¤âÎÏ, &L"n`NyzmT"'[VÑ.Õ.&L.Gx. ¤âÎÏ, &L"n`NyzmT"'[VÑ.Õ.&L.Gx. ¤âÎÏ, &L"n`NyzmT"'[VÑ.pX Y'L S"£Lå T|eLm &T"hÑ ¿Ô, AjR CPÎ'Ro pX rÖï rÖÜùy|m T|ef\&R... HÔ? AjR CPÎ'R …GÔ㮆 GÔï Jû RP'Y EXheh AÜùmTRÖh!G‹Lå fùuÑ ññuÑ U']ù CûjR"é &N"T"ùé T|ehÑ. S"Ô YjRëPÔ C\‹f ¤'X¥é &T"£T|ήù|Ñ.z. `^£p‹, &L"'Y>1.z. `^£p‹, &L"'Y>1.z. `^£p‹, &L"'Y>1.z. `^£p‹, &L"'Y>1.Y"ή HÔ A'P L"mTÏé'X? ARÖh AmTz GÔ] O"TL U\Ï?
 
Ù‹Lå `N"éY® Nê¥é'X. C]ήeh C]Ñ TÎÏóûj®TÔÁWÀ| ¿y'P¥|Ñ. rU"â 28 S"íé hŸr `T"ÜehÑ. …eY"e,eY"e† GÔï k'\V AWy'P AzehÑ. `TÀ Y"ή A'PL"ήnå'[L'[ Yê'NLyz …Y"ef‹† A'Zήo `Néf\®. BÀ Y"ήL"Yé L"ef\®. Y"ή ¿y'PeL"L A'YL'[ UÁRÔnêmTR"éR"Ô A'PL"mT'R A® U\j®ù|f\®.q'Ue&L"ÅL'[m &T"XÎR"Ô. ¿y'PeL"L Y[âeLm T|Ñ&L"ÅLå (XL"Ô &L"ÅLå) A'PL"efÔ\]Y" GÔ]? ¿y'P¥|Ñ`U¶ÔLåR"&] A'Y!T"WÏ¿ûLÔ, UQèâ&Ty'P.LPé GmTz EûY"]®? ARÔ n\mÇ YWX"Ö'\e `L"ŸNÑ ù[eh‹L&[Ô?CÔ'\eh NÖ&\\eh'\V 400 &L"z BÀ|LÄeh ¿Ô çñ ñLosP"L CûjR®. A® `Uå[ BïÑ&T"® L"ÖïÑ ÙW"ùuÑ çñ'Vosüj®`L"å[, &UàÑ híWe híW ÙW"ù ÙW"f, LPX"f... CmTzJû …ÏVê†R"Ô RÖ&T"® `NX"YÂ¥é Eå[®.&L". L&QNÔ, hÔÓâ.`NVÖ'L &L"åLíé &TWÅë BuR‹L'[m T®ef 'Yήm T"£oN¿zuU"? `NVÖ'Le &L"åLíé AòY'L BuR‹L'[ 'YmTRÖh ñLAÏLU"Lo `NXY"hÑ. ARÖhÎR"Ô LÀPÎ ®eh LÀPÑ R"ëÑT"óxze ñ'NéLå Eå[]&Y. `Péó¥é EyL"âj®`L"À| TyP']AØÎÏ ]"é W"YénÀz¥é Jû hÜmnyP ThÏ'V AÅή ùPX"Ñ.A&R&T"é AYâLÄÑ `Péó AeTâ &W"|eh …Y"üήeLÄPÔ†AãmTX"Ñ.L. CWù, `NÔ']>20.BÀL'[ùP `TÀLÄeh nÔÇ\Ñ `TêR"L CûeLe L"WQÑ GÔ]?&Låù `W"ÑT AYpVU" GÔï &LyL"©âLå..
 
AYpVÑR"Ô! `TÀLíÔ
biological role
nå'[ `TïY®. ARÖL"LAYâL[® `Téùx ThÏ NÖï ALXU"L CûehÑ. CRÔ ù'[Y"LnÔÇ\Ñ `TêN"LÎ `RêuÑ. BÀLíÔ LY]Î'Re LYûÑ JûCWÀP"ÑTyNe L"WQ¿Ñ EÀ|. CjR R'XfW"mÇ, õÔx uLÎÏé
 
¿Ô]"é `NéY® `TÀQ" GÔï LÀ|nzeLëÑ ERëf\&R!LUé Jû AÜùVé ôÏV"] L"WQÑ `N"Ô]"â. BÏY"pm `TÀLå `R"Pâj® EQùéX"Ué Cûef\ k'XYWX"Ñ GÔï GÏâT"âή, nÔ TeLÎÏé N'R &Nâή 'YmT"âL["Ñ. `L"ØmÇ &NâjÏûmTR"é L"jÏ'VùPAÏL S"yLå EÀQ" &S"ÔÇ CûeL ¿zuU"Ñ.Ï. T"WÏ, `NÔ']>17.TêQ"U Y[âop¥é RÖ&T"'RV L'Pp k'X B\Üë T'PÎR UÁRÔ GÔ\"é, SUeh A|ÎR k'X HZ"Y®AÜë GÔ]Y"L CûehÑ?HZ"Y® AÜë GÔ\"é A® AÜùVéR"Ô. UÁRÔ RÔ LÀ, L"®, ¤eh &T"Ô\ AYV‹LíÔ Ï\'U'VAÜùVé ETLWQ‹Lå `L"À| ÙyzÎÏûef\"&]. `PXx&L"m, 'UeW"x&L"m, N"yz'Xy, `PóùcÔ¤XÑ T"â'Y'V ÙyzÎ Ïûef\"Ô. H&W"m&[Ô ¤XÑ T\eL ¿zV"R'Rm T\eL 'YÎÏûef\"Ô. `U¶ÔLå¤XÑ 'LLíÔ Ï\'U'V ÙyzÎÏûef\"Ô. LÑm¢yPêÔ ¤XÑ ¤'[¥Ô Ï\'U'V! HZ"Y® GÔ].. Gy|,JÔT®, Tή GÔï G‹&L&V" &T"£ùyP"Ô. A|ÎR AÜë AÑU" > AmT" CéX"Ué pûÌzR"Ô.A. r'aé WvU"Ô, ÏûopW"mTåí>21.C®Y'W HÖTyP …LPé s\"Yí†Lí&X&V ñLm`TêV® G®? ARÔ ù'[ëLå GÔ]?
Tsunamy
GÔï z.ù>¥é `N"Ô]"âL&[...
 
…(y)b#]ñ† GÔT® ^mT"ÁVo `N"é. ñLm`TêVA'X GÔï AâÎRÑ. Jû Hê¥é Lé &T"yP"éA'X GØf\ RéXY".. A&R &T"X LPóé HÖT|ÑA'XÎ`R"Pâ. Lé `Yí¥óûj® YûYRéX..LPàeLz¥é HÖT|Ñ çLÑTÎÏÔ ù'[ë. CR]"éGØÑ A'X¥Ô &YLÑ 200 'Uàeh &Ué. ^$'X1958>é AX"xL"ùé GØjR (y)b#]ñ A'XEVWÑ 1720 Az. C®R"Ô êeL"âP"Ñ.CjR W"yNR hàeLé A'X¥óûj® RmneL F'WJyz nWU"ÀP A[ùé rYâ GØmn 'Yή...`R"Pâj® S|‹fe `L"Àzûef\ ^]‹LÄÑ EÀ|.ç&L"[ ôÏV"L hÜmnyP ThÏ¥é Uy|ÑR"Ô C® ÏûÑTÎ ÏûÑT Yûf\®.ä. ¿Î'RV", Ïû`Sé&Yó>6.N¡TÎÏé …a"ê T"yPâ>2† T"âÎ&RÔ. AÏé ¿Róé YûÑ …a"ê T"yPûÑ WLpV A'\uц GÔf\ 'Pyzé,a"óëy TPe L"yp¥Ô ¡&R Yûf\&R... T'ZV 'Pyz'X GmTz Ùehf\"âLå?C`RéX"Ñ
Avid
&T"Ô\ S"Ô-úÁVâ GzyPûeh ^#^#n! &L"PÑT"eLÑ, UL"ó‹LÇWÑ, Ï.SLûehm &T"]"é`N£®ùP ¿zuÑ.TêNWÔ, L'PVSéèâ.çW"Ô …Jû R"£eh Jû nå'[V"]R"é A'R V"ûÑ AzeLe iP"®† GÔ\ BN"WÑ RñüS"yzé kXëYR"LJû ®Êeho `N£Ï TzÎ&RÔ. A® GjR[ëeh EÀ'U? k^U"L&Y çW"Ô k'\Ve hyz &T"P"R"?A`RéX"Ñ Cé'X. A|ÎR RP'Y çW"']m T"âÎR"é, A'R E‹Lå L"Ïé çW"Ué T"âήe `L"åÄ‹Lå.ñÏmTRÖh ¿Ô …HÑT"! Ù EÔ R"£eh J&W nå'[V"† GÔï ùN"êήe `L"ÀzûeL"©âLå. B]"éA'YL["é BTÎÏé'X. `L"ŸsÀ| ùcÑR"Ô 'YÎÏûehÑ. LzÎR"é &XN"L Rzή &RÁ `L"yz] U"ÏêYóehÑ... T"yz 'YÎÏVÑ &T"®Ñ.TZÑ`Tû'UñeL …L"UsÎÏW"†ùé LûÎR'P ¿'\Lå TÖÜV ù[eLÑ EÀP"?EÀ|. B]"é AÏé G®Ñ L"X" L"XÎÏé TVÔTyPR"LÎ `RêVùé'X. LPëå `L"|ef\"â GÔï `TÖïÎRåí¥ûef&\"Ñ. AòY[ë HÔ, `R"éL"mnVÎÏé iP LûÎR'P TÖÜV `N£Ï EÀ&P.&L.GÔ. DxYWÔ, T"'[VÑ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->