Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thiet Ke Giao an Dien Tu Hoa Huu Co 11 Bang Poerpoint

Thiet Ke Giao an Dien Tu Hoa Huu Co 11 Bang Poerpoint

Ratings:
(0)
|Views: 1,187|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

 
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
 
 
 
 
§ång §øc ThiÖn
PhÇn më ®ÇuI.Lý do chän ®Ò tµi
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và họchiện nay đang được triển khai ở hầu hết các trường học với nhiều hình thức vàmức độ khác nhau. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và khảnăng phổ biến thông tin ngày càng đa dạng, đơn giản, nhanh chóng, chúng tôinhận thấy việc ứng dụng tin học vào công tác giảng dạy có thể đem lại hiệu quảcao. Công việc này đã rất phổ biến ở những nước phát triển nhưng còn khá mớimẻ ở nước ta. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trường học làrất cần thiết và có thể là hướng phát triển trong tương lai.Trong giảng dạy hóa học, cũng như các bộ môn khoa học khác ch
ó
ng ta cóthể vận dụng phương tiện công nghệ thông tin để khắc phục những khó khăntrong việc minh họa các khái niệm rất trừu tượng, phức tạp,….
V
í dụ như: líthuyết về cấu tạo chất và phản ứng hóa học,…. Đồng thời, việc ứng dụng CNTTcòn có thể được một cách sinh động mối quan hệ giữa cấu trúc và hóa tính cácchất. Qua tìm hiểu bước đầu, tôi được biết một số phần mềm có thể hỗ trợ rất tốtcho công tác giảng dạy hóa học, trong đó bài giảng điện tử được thiết kế trên phần mềm MS PowerPoint là phổ biến nhất đồng thời có thể đem lại sự hứngthú học tập cho học sinh.
 Tuy nhiªn, viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ngtin trong gi¶ng d¹y cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n.
Khó khăn lớn nhấtcủa giáo viên trong việc thiết kế một bài giảng điện tử là việc hình thành ý tưởngvề nội dung bài học cần truyền đạt đến học sinh mà không bị sa đà vào các hiệuứng hoạt hình làm mờ nhạt trọng tâm bài học.Với
lý do ®ã chóng t«i ®· chän híng nghiªn cøu lµ: “
ThiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö ch¬ng tr×nh ho¸ häc h÷u c¬ 11 THPT b»ng phÇn mÒm MS POWERPOINT 
.
II.Môc ®Ých cña ®Ò tµi
 
Tæ Khoa Häc Tù Nhiª
n
1
 
Trêng THPT S¬n §éng sè 3
 
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
 
 
 
 
§ång §øc ThiÖn
Gióp gi¸o viªn cã c¸ch nh×n kh¸i qu¸t vÒ
 phần mềm MSPowerPoint và các thao tác cơ bản trong việc sử dụng phần mềm MSPowerPoint để soạn một bài giảng điện tử,
gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶trong d¹y vµ häc ho¸ häc ë bËc THPT.
III.NhiÖm vô cña ®Ò tµi
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phần mềm MS PowerPoint- Tóm tắt
c¸c thao t¸c c¬ b¶n vµ c¸c bíc chuÈn bÞ cho métbµi gi¶ng ®iÖn tö
về
c¸c
hydrocacbon.- Tìm hiểu thực trạng
vÒ c«ng t¸c
dạy
häc cã øng dông
CNTT
hiÖn nay ë
trường THPT.
IV.Kh¸ch t®èi tîng nghn cøu
- Khách thể nghiên cứu: quá trình dạy và học môn hóa ở trường THPT.- Đối tượng nghiên cứu:
c¸c bµi häc trong ch¬ng tr×nh ho¸ häch÷u c¬ líp 11.
V. Gi¶ thuyÕt khoa häc
NÕu n¾m v÷ng c¸c thao t¸c c¬ b¶n trong viÖc sö dôngphÇn mÒm MS Powerpoint vµ n¾m v÷ng c¸c bíc chuÈn bÞ métbµi gi¶ng ®iÖn tö, gi¸o viªn dï gi¶ng d¹y ë bé m«n nµo, cÊp häcnµo còng cã thÓ t¹o ®îc nh÷ng giê d¹y häc cã hiÖu qu¶ cao,gióp häc sinh cã thÓ hiÓu bµi mét c¸ch s©u s¾c vµ v÷ng tr¾c.
VI.Ph¹m vi nghiªn u
Chương trình hóa học THPT : chương trình hóa hữu cơ 
líp
11 (phầnhiđrocacbon)
VII.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn nghiªn cøu
- Nghiên cứu, tham khảo các tài liệu có liên quan.- Tổng hợp, phân tích, đề xuất phương pháp
so¹n mét gi¸o ¸n ®iÖntö cã sö dông CNTT.
- Đưa ra
mét sè gi¸o ¸n
minh họa.- Trao đổi, điều tra thực tế.
 
Tæ Khoa Häc Tù Nhiª
n
2
 
Trêng THPT S¬n §éng sè 3
 
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
 
 
 
 
§ång §øc ThiÖn
Ch¬ng I
C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi
I.1. Khái quát về phần mềm MS PowerPointI.1.1. Giới thiệu về phần mềm MS PowerPoint
MS PowerPoint là một phần mềm trình diễn (Presentation) nằm trong bộ sản phẩm Microsoft Office. Đây là một phần mềm dễ sử dụng với nhiều tính năngtiên tiến phục vụ cho công việc trình diễn với nhiều mục đích khác nhau.Với những tính năng đa dạng, MS PowerPoint cho phép thực hiện hầu hết cácyêu cầu minh họa trong giảng dạy, đặc biệt là những minh họa động rất cần thiếttrong giảng dạy hóa học. Như vậy, nếu được sử dụng tốt, nó có thể hỗ trợ rấtnhiều cho công tác giảng dạy và góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.
I.1.2. Những tiện ích của MS PowerPoint trong giảng dạy hóa học
 
Chèn được hình ảnh: trong nhi
Òu bµi gi¶ng ho¸ häc, ®Ó bµi gi¶ng®îc ®¬n gi¶n vµ dÔ h×nh dung cho häc sinh vµ tiÖn lîi ®¬ngi¶n cho lêi gi¶ng cña gi¸o viªn, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng södông tíi nh÷ng h×nh vÏ, s¬ ®å minh ho¹. Thay v× khi ®ã gi¸oviªn hoÆc häc sinh ph¶i chuÈn bÞ s½n nh÷ng s¬ ®å h×nh vÏ ënhµ trªn giÊy, ngêi gi¸o viªn cã thÓ lÊy nh÷ng h×nh ¶nh ®ã tõrÊt nhiÒu nguån tµi liÖu kh¸c. VÝ dô nh: tõ SGK b»ng c¸ch quÐtlªn m¸y, hoÆc lÊy tõ trªn internet, hoÆc t¹o ra nã trªn c¸c phÇnmÒm ho¸ häc øng dông ®ang cã mÆt trªn thÞ trêng nh:chemoffice 8.0, hyperchem 7.5, chemskill,
Khi sö dông c¸c
Tæ Khoa Häc Tù Nhiª
n
3
 
Trêng THPT S¬n §éng sè 3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
quang200780 liked this
Tam Duong Tran liked this
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org liked this
website - hoahoc.org liked this
maynam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->