Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PPUB Complet 10 11

PPUB Complet 10 11

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by mespejo6

More info:

Published by: mespejo6 on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
 
Document per a l’organització i elfuncionament de les escoles i dels centrespúblics d’educació especialText complet
Curs 2010-2011
 
 
 Resolució de 15 de juny de 2010 per la qual s’aprova el document per a l’organització i elfuncionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial per al curs 2010-2011
 
El document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació infantil iprimària i d’educació especial per al curs 2009-2010 constitueix un recull, elaborat peracumulació en anys successius, d’utilitat per al funcionament dels instituts, tant pel seucontingut com per les facilitats d’accés telemàtic. Aquesta utilitat, basada en la síntesiordenada d’orientacions, instruccions per a la prestació del servei i recordatoris de contingutsde la normativa d’abast general, es vol mantenir i, si escau, millorar, amb vista al curs 2010-2011.
 
L’entrada en vigor de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, ha actualitzat els referentsper a l’organització i el funcionament dels centres. Tanmateix, en el moment d’emetreaquesta resolució no ha entrat en vigor la normativa de desplegament de la Llei d’educació.Per aquesta raó, l’annex d’aquesta resolució incorpora, entre altres, els apartats en què s’hanintroduït al document sobre organització i funcionament dels centres educatius lesmodificacions de contingut derivades directament dels preceptes de la Llei d’educació ques’han considerat imprescindibles d’acord amb el marc normatiu actualitzat.
 
A mesura que entri en vigor la normativa de desplegament de la Llei d’educació, isingularment en allò que faci referència a l’autonomia dels centres educatius, el documentque s’aprova per aquesta resolució s’haurà d’entendre en el marc del desplegament normatiuesmentat.Com en anys anteriors, es manté l’accés telemàtic a la globalitat del document resultant de lafusió del document del curs anterior amb les modificacions que ara s’aproven. L’usuaritrobarà indicacions explícites dels apartats que han experimentat modificacions significativesde contingut.
 
En conseqüència, sens perjudici de les normatives específiques que regulen situacionsparticulars, i en virtut de les atribucions que em confereix l’article 16 de la Llei 13/1989, de 14de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitatde Catalunya,
 
RESOLC:
 
1. Per a l’organització i el funcionament de les escoles i els centres públics d’educacióespecial, en el curs 2010-2011 és d’aplicació el document aprovat per la Resolució de 29 demaig de 2009 per al curs 2009-2010, amb les modificacions de contingut que s’estableixen al’annex d’aquesta resolució, sens perjudici de les correccions formals i de les altresactualitzacions que, per raó de normativa superior, són pertinents.
 
2. El text únic del document refós que serà vigent en el curs 2010-2011 es publica a la pàginaweb del Departament d’Educació (www.gencat.cat/educacio), tot indicant els apartats quehan experimentat modificacions de contingut. Les direccions de les escoles i dels centrespúblics d’educació especial han d’informar els diferents sectors de la comunitat educativasobre les instruccions i han de facilitar-los-hi l’accés.
 
3. Per a la seva aplicació a l’àmbit de la ciutat de Barcelona, correspon al Consorcid’Educació l’adaptació i el desenvolupament del contingut del document.
 
Barcelona, 15 de juny de 2010M. Dolors Rius i Benito
 
Secretària general
 
Organització i funcionament de les escoles i dels centres públicsd’educació especial per al curs 2010-2011Text complet
I. Organització general del centre Novetat..................................................................61. Consolidació de la llengua catalana, i de l'occità d'Aran si escau, com a eixvertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe. El projecte lingüístic Novetat..........72. Integració escolar i social de l'alumnat: el centre acollidor.....................................92.1. Foment de l'educació intercultural en un marc de diàleg i de convivència....102.2. Promoció de l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginació...................122.3. Coordinació de les actuacions en matèria de llengua, interculturalitati cohesió social en el centre..................................................................................132.4. Convivència i èxit escolar. Projecte de convivència......................................132.5. Centre educatiu i entorn: l'educació comunitària...........................................142.5.1. Pla català d'esport a l'escola (PCEE).....................................................163. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat................................................163.1. Acció tutorial Novetat..................................................................................173.2. Atenció a la diversitat.....................................................................................173.2.1. Comissió d'atenció a la diversitat............................................................183.2.2. Plans individualitzats Novetat..............................................................193.3. Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials Novetat...........203.3.1. Unitats de suport a l'educació especial (USEE)......................................213.3.2. Escolaritat compartida entre centre ordinari i centred'educació especial...........................................................................................223.4. Atenció a l'alumnat nouvingut........................................................................223.4.1. Acollida i integració.................................................................................233.4.2. Aula d'acollida.........................................................................................243.4.3. Adaptacions del currículum per a l'alumnat nouvingut............................253.4.4. Avaluació de l'alumnat nouvingut............................................................253.4.5. Professorat tutor de l'aula d'acollida.......................................................263.4.6. Incorporació d'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers....273.5. Atenció a l'alumnat que pateix malalties prolongades...................................273.6. L'educació bàsica als centres d'educació especial Novetat.......................274. Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics(PMQCE) Novetat..................................................................................................315. Programes educatius Novetat...........................................................................325.1. Biblioteca escolar...........................................................................................335.2. Pla d'impuls a les terceres llengües...............................................................355.3. Programa de convivència..............................................................................366. Innovació i bones pràctiques educatives Novetat..............................................367. Avaluació de centre..............................................................................................368. Coordinació entre primària i secundària...............................................................379. Programació general anual del centre..................................................................3810. Programacions didàctiques Novetat................................................................38II. Organització del currículum......................................................................................4011. Normativa d'aplicació Novetat.........................................................................4012. Aspectes prioritaris.............................................................................................4012.1. Competències bàsiques. Proves d'avaluació Novetat..............................4012.2. Educació infantil Novetat..........................................................................4112.3. Educació primària Novetat........................................................................4213. Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement.............................................4313.1. La planificació de l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i elconeixement: el Pla TAC de centre......................................................................4513.2. Projecte eduCAT 1x1 Novetat..................................................................45
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->