Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bevezetés Júdás leveléhez

Bevezetés Júdás leveléhez

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Gyimóthy Zsolt

More info:

Published by: Gyimóthy Zsolt on Sep 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2010

pdf

text

original

 
Bevezetés Júdás leveléhez
 
Edward C. Pentecost: Júdás levele, A Biblia ismerete VIII. KIA, Bp. 1998.
 A levél szerzője
A legvalószínűbb, hogy a szerző Krisztus féltestvére volt. … Nem tartotta méltó-nak, hogy Krisztus „testvérének” nevezze magát, hanem csak „szolgájának”.Egy örömteli témáról, „közös üdvösségünkről” akart írni, de végül sokkal sötétebblevelet kellett megírnia.
 A levél stílusa
Élénk stílusban írt és sok jelképes kifejezést használt. … Gyakran írt hármas cso-portosításban. … Gyakran hivatkozott az Ószövetségre.
 A levél keletkezési ideje
Kr. u. 6768. Vsz. 2Pt … hatással lehetett Júdásra. … A szabadelvű gnoszticizmuskezdte éreztetni hatását az első században.
 A levél célja
Vigyázzatok a hitszegőkre. … A gonoszticizmus azt hirdette, hogy a lélek jó, azanyag pedig gonosz.
 Az első olvasók
Az eredeti címzettek Palesztinában élő keresztyén zsidók lehettek. … Az ószövet-ségi eseményekre és a Biblián kívüli irodalomra történő utalás olyan címzetteketsejtet, akik magyarázat nélkül is értették ezeket az utalásokat.
 Alkalmazás
Minden keresztyénnek kerülnie kell a Krisztus uralmát tagadó csapdákat, a testivágyakat hajszoló kicsapongó életet, a hatalom elutasítását, a pártoskodást és azönző életet.
Vázlat 
I.Üdvözlet12II.Figyelmeztetés a hitszegőkre34III.Figyelmeztetés a hitehagyás veszélyére516A.A hitszegők múltbeli példái571.Egyiptom52.Angyalok66.Sodoma és Gomora7B.A hitszegők jelenlegi tettei8161.A hatalom elutasítása8102.Tévelygő életvitel113.Hamis vezetés12134.Önmaguknak tetszelgés1416IV.Tanácsok a hitehagyás elkerülésére1723A.Emlékezni az apostolok tanítására1719B.Táplálni magukat2021C.Legyetek irgalmasok másokkal2223
Gyál, 2010. szeptember 16. 1/4
 
Bevezetés Júdás leveléhez
V.Győzelem a hitehagyás felett2425
 
Magyarázatos Károli Biblia, Veritas, Budapest, 2001.
 A szerző 
A szerző Júdásnak nevezi magát, neve a héber Júda … egyik változata, mindenna-pos név a zsidók között. Az Újszövetségben megnevezett Júdások közül az alábbi-ak a levél lehetséges szerzői:1.Júdás apostol
1
– aki nem azonos Iskáriótes Júdással, illetve2.az Úr testvére Júdás
2
. Az utóbbi a valószínűbb. A szerző például nemmondja magát apostolnak, s úgy tűnik, még el is választja magát tőlük
3
.Sőt, önmagát „Jakab atyjafiának”nak nevezi
4
. Júdás korában az volt a szo-kás, hogy valaki inkább az apja nevével azonosította magát, semmint abátyjáéval. A kivétel oka itt Jakab kimagasló szerepe lehetett a jeruzsálemigyülekezetben. Jóllehet sem Júdás, sem Jakab nem mondja magát az Úr testvérének, mások habo-zás nélkül így beszélnek róluk
5
. Szemmel láthatóan ők maguk nem nyilatkoztak,ugyanis József és Mária háznépéhez tartozva különleges kiváltságban részesültek.
1Lk 6:16
„A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirde-tik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje.”
ApCsel 1:13
„Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedigPéter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, Simon, aZélóta és Júdás, a Jakab fia.”
2Mt 13:55
„Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívjáke az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Jó-zsefnek, Simonnak és Júdásnak?”
Mk 6:3
„Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élneke kö-zöttünk húgai is?” És megbotránkoztak benne.”
317
„Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk JézusKrisztus apostolai előre megmondtak.”
41
„Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, aki-ket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott:”
5sd Mt 13:55 → 2. jegyzet Jn 7:310
„Testvérei ekkor ezt mondták neki: „Menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a ta-nítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, akiazt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertté magadat a világelőtt.” Mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Az én időm még nincsitt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert énarról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepremég nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el.” Ezeket mondta nekik, és ott maradt Gali-leában. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett – titokban.”
ApCsel 1:14
„Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozás-ban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.”
1Kor 9:5
„Nincse szabadságunk arra, hogy keresztyén feleségünket magunkkal vigyük, mint atöbbi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás?”
Gal 1:19
„De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét.”
Gyál, 2010. szeptember 16. 2/4
 
Bevezetés Júdás leveléhez
 Júdás levelére utaló hivatkozásokkal vagy idézetekkel már nagyon korán találko-zunk: pl. Római Kelemennél
6
. Alexandriai Kelemennél
7
, Tertulliánusnál
8
és Orige-nésznél
9
akik elfogadták kanonikusnak; a Muratori kánonban is szerepelt
10
, továb-bá Athanasius
11
és a Karthágói Zsinat
12
is elismerte. Eusebius
13
a vitatott könyvekközé sorolta a levelet, bár elismerte, hogy sokan Júdásnak tulajdonítják. Jeromos és Didymus szerint egyesek nem fogadták el kanonikusnak a nem ihletettvagy apokrif irodalom felhasználása … miatt. Józanul gondolkodva azonban elkell ismernünk, hogy a Lélektől ihletett író felhasználhat nem ihletett írásokat is –akár szemléltető célzattal, akár a benne található történetileg vagy más szempont-ból megbízható anyag miatt – s ezzel még nem akarja azt a látszatot kelteni, hogyaz az anyag is ihletett. A Lélek vezetése alatt az egyház arra a meggyőződésre ju-tott, hogy Júdás levele mögött Isten tekintélye áll. A tény, hogy a levél hitelességéta gyülekezetek kétségbe vonták, próbára tették, de végül is elfogadták, hitelességemellett tanúskodik.
 A keletkezés ideje
A levélben semmi sem feltételez egy, az Úr testvére Júdás életén túli időpontot. Aza tévtanítás, amellyel a szerző szembeszáll – a hasonlóan Péter második leveléhez–, nem a második század eretneksége, hanem olyan, ami már igen korán kialakul-hatott, és ki is alakult
14
. … A levélben egyébként semmi sem feltételez egy aposto-lok utáni kort, amely mellett némelyek érveltek. Még az is meglehet, hogy Júdás le-velének olvasói hallották az apostolokat prédikálni
15
. Hasonlóképpen, a „hit” mint objektív értelmű elhitt igazság – alkalmazása
16
(3. vers), sem tesz szükségessékésői datálást. Ilyen értelemben már a korai Gal 1:23
17
ban is használták.
6Kr. u. 967Kr. u. 1552158Kr. u. 1502229Kr. u. 18525310Kr. u. kb. 17011Kr. u. 29837312Kr. u. 39713Kr. u. 26534014. ApCsel 20:2930
„Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kí-mélik a nyájat,”
Róm 6:1
„Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem?”
1Kor 5:1112Kor 12:21
„úgyhogy amikor odamegyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsi-ratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, pa-ráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek.”
Gal 5:13
„Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyena testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.”
Ef 5:3171Thessz 4:6
„és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügy-ben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságotis tettünk róla.”
15lásd 1718
„Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a miUrunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időbencsúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek.”
163
„Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjaknektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam: küzdjetek a hitért, amely egyszer s min-denkorra a szentekre bízatott.”
17
„Csupán ezt hallották: „Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor  pusztított.”
Gyál, 2010. szeptember 16. 3/4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->