Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni Avaz-16.09

Dnevni Avaz-16.09

Ratings:
(0)
|Views: 1,190|Likes:
Published by darrrk

More info:

Published by: darrrk on Sep 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

 
Monta`e:Mafija plasira dezinformacije
TU@ILA[TVO BiH NEGIRALA@I O NAVODNOJ ISTRAZI
 VRHOVNI SUD FBiH
Mihriji Pelak potvr|eno 20godina zatvora
CENZURA NA BHT 1
Za{to jeizba~enailahija?
Fiktivno registrirana firma namjeravala u}i u posjed reprezentativnih objekata i hotela „Vis 2“ u Dubrovniku i vile „Aurora“ u Trstenom
Prevara otkrivena slu~ajno
Izvje{taj SIPA-e proslije|en Tu`ila{tvu
Ameri~ki ambasador Patrik Mun preuzeo du`nost
K
omisija za koncesijeBiH i Dr`avno mini-starstvo pravde neda-vno su sprije~ili jo{jedan poku{aj otima~ine bh.imovine u Hrvatskoj, saznaje„Dnevni avaz“.Nakon {to su u{li u trag falsi-ficiranom ugovoru ododjeli ko-ncesije na kompleks hotela „Vis2“ u Dubrovniku, ~iji je vlasnikRBiH, Komisija je slu`beno oba-vijestila Dr`avnu agenciju za istr-age i za{titu (SIPA), koja je pokr-enula opse`nu istragu.
 5. strana
’AVAZ’ SAZNAJE
Falsificirali dokumente dr`ave BiH
Standard:Statistike bilje`e pove}anje cijena
POSKUPJELIBRA[NO, ULJEI MASLAC
 
BiH s novim vlastima trebakrenuti ka EU i NATO-u
524+,''0#16+/#+0#8+.'+*16'.#7*48#65-1,
 Mun: Ameri~ki diplomata kritizirao usvajanje Zakona o dr`avnoj imovini u RS
(Foto: I. [ebalj)
 3. strana4. strana7. str.
   1   3 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 16. 9. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5400
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Torabi snimljen tokom nedavne seanse u Ilija{u
 Vi{e od 150 ljudi uzalud
~ekalo iscjelitelja iz Maroka
D ip loma t i ja
Sarajevo:Ju~er na platou Skenderije
6. strana
MIRZA TELETOVI]
Igrat }una EP-u uLitvaniji
   6   1 .  s   t  r .   2 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,16. septembar/rujan 2010.
2
    w    w    w  .      d    n     e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Dok su „@eljeznice“  uni{tavane, direktor D`umhur postao milioner
- @eljeznice propadaju, onigrade privatne vile, a nama bida preko pove}anja cijene gor-iva, da pumpamo jo{ para u fir-me koje oni plja~kaju, lopovi!Narode, mijenjaj ovu vlast na izborima, pa makar sasljede}om i gore bilo! Mijenjaj ove {to su se ustoli~ili,jedino ih tako mo`emo istjerati!
(mmmm bbbbb)
PORTAL - komentar dana
Povodom la`nih konstr-ukcija medija u vlasni{tvuporodice Selimovi} o tomeda se protiv SBB BiH, to-bo`e, vode krivi~ne istrage,Savez za bolju budu}nostBiH upoznaje javnost i ra-tnoprofitersku porodicu satim da je odbio sve ponudefinansijske nagodbe da Savezodustane od svog osnovnogpoliti~kog programa da }eponi{titi ratnu otima~inu inapraviti politi~ki milje dapravosudni organi procesu-iraju i iskorijene mafiju, sa-op}eno je iz ove stranke.- Stoga, opet ponavljamoda }emo poni{titi ratnu otim-a~inu „Sarajevske pivare“ ijo{ stotinjak nezakonito pri-vatiziranih kompanija koje sutrenutno u nezakonitom vla-sni{tvu porodice Selimovi}, isve ih vratiti dr`avi i gra|ani-ma, ~ije je to vlasni{tvo.Savez za bolju budu}no-st BiH istu sudbinu naja-vljuje i politi~kim mentor-ima i energetskoj mafiji ko-ja je u neraskidivim vezamas porodicom Selimovi} - na-vedeno je u saop}enju Savezza bolju budu}nost BiH.
Saop}enje za javnost SBB BiH
Poni{tit }emoratnu otima~inu'Sarajevske pivare'
U o~itoj panici zbog na-dolaze}ih izbora i politi~kihsnaga koje su najavile besko-mpromisan obra~un s priva-tizacijskom i energetskommafijom, Hilmo i Mujo Seli-movi} i njihov politi~ki me-ntor Haris Silajd`i} aktivira-li su svoje pla}eni~ke medijei novinare.No, na njihovu `alost,Tu`ila{tvo BiH ju~er jeodlu~no demantiralo {peku-lacije o tome da je FahrudinRadon~i}, predsjednik Save-za za bolju budu}nost BiH,predmet bilo kakvih istra-ga o „albanskoj mafiji“ i okriminalu uop}e!
Medijska haranga
- Pregledom kroz upisnik,u Tu`iteljstvu BiH ne postojinaredba o sprovo|enju istr-age koja se odnosi na lice sapodacima Radon~i} Fahru-din - zvani~no je na pitanjemedija odgovorio portparolTu`ila{tva BiH Boris Gru-be{i}.Na{i izvori u tom tu`i-la{tvu tako|er su nam kazalida ne znaju ni{ta o navodnojakciji „Besa“ o kojoj {pekulirapivarski bilten „Oslobo|enje“,teda se radi o obi~nim medi-jskim podmetanjima i mani-pulacijama.No, za razliku od Ra-don~i}a, oni koji nikako nemogu mirno spavati jesu otaci sin Hilmo i Mujo Selimovi},jer su ve} predmet ozbiljnihistra`nih opservacija u Hrva-tskoj zbog otimanja bh. dr`-avne imovineu Trogiru injene sum-njive proda-je privatn-im licima.Prljavi posao montiranjaFahrudinu Radon~i}u i ovogputa je povjeren ratnoj „div-jaku{i“ i glavnoj urednici pi-varskog biltena Vildani Seli-mbegovi}.Ni{ta novo i ni{ta neo~eki-vano od omiljene papigedr`avne mafije, koja mjeseci-ma javno ponavlja la`i protivRadon~i}a, samo da se ne bipri~alo i pisalo o poslovima ibiografijama njenih {efova.Hilmo i Mujo Selimovi},vlasnici opskurne tiskovine ukojoj Vildana objavljuje na-ru~ene tekstove, ratni profite-ri i privatizacijski otima~i vi{eod 120 bh. kompanija, ne na-laze se na izbornim listama,ali su u predizbornu kampa-nju uklju~eni sa svim potenci-jalima koji su im na raspola-ganju.Kako i ne bi? Svi, naime,znaju da su Selimovi}imaoktobarski izbori bukvalno pi-tanje `ivota i smrti. Radon~i}i njima i svim sli~nim notor-nim plja~ka{ima svakodnevnoporu~uje da }e mafija poslije 3.oktobra morati u zatvor, a eko-nomija na slobodu.Ako predsjedni~ki kandi-dat Fahrudin Radon~i} i Sa-vez za bolju budu}nost ostva-re izbornu pobjedu, a sve rele-vantne ankete to najavljuju,otac i sin Selimovi}, njihovipoliti~ki za{titnici, kao i novi-narski pla}enici poput Vilda-ne Selimbegovi}, na}i }e se ugrdnim problemima, jer su se,o~ito, prvi prepoznali u Ra-don~i}evim rije~ima.
Krakovi hobotnice
Oni }e, napokon, moratinarodu i nadle`nim dr`avnimorganima objasniti porijeklosvoje imovine i razotkriti sveskrivene krakove dr`avne ma-fije, odnosno kriminalne ho-botnice koju su godinama ple-li u BiH i regionu zajedno spokroviteljima iz vrha vlasti.Otuda i dodatna hipera-ktivnost Vildane Selimbego-vi}. Njeno histeri~no vri{tanjei koli~ina la`i na stranicamapivarskog biltena najsigurni-ji su detektor ubrzanog rastapanike i straha od zatvora ukrugovima bliskim Selimo-vi}ima i Harisu Silajd`i}u.
 F. MANDAL - F. VELE
 Faksimil zvani~nog odgovora Tu`ila{tva BiH 
Savez za bolju budu}no-st BiH obe}ava da }e uslu~aju izborne pobjede osi-gurati zakonske uvjete su-dovima i tu`ila{tvima damogu procesuirati ratnopr-ofitersku i privatizacijskumafiju. I Selimovi}i }e takodobiti priliku da pred na-dle`nim dr`avnim organi-ma progovore kako su s Ka-rad`i}evim vjernim mini-strom Momom Mandi}emusred rata iz dezerterstva u^e{koj nelegalno privatizi-rali „Sarajevsku pivaru“,kako su s Mustafom Hafi-zovi}em zvanim Kalo{a, si-vom eminencijom ratne iporatne SDA, prodali dr`-avno odmarali{te u Trogirukao „Pivarino“, ko im jeomogu}io da godinama bezobavezne zakonske nakna-de besplatno koriste vodu izbunara u krugu „Pivare“,koliko su utajili poreza i ko-liko su Poreznoj upraviFBiH du`ni za nepla}eniporez, vra}aju li redovnovi{e od 100 miliona KM kr-edita dobivenih od Razvo-jne banke FBiH i kako su tekredite dobivali...Poduga~ak je spisakte{kih krivi~nih djela u ko-ja su uklju~eni Selimovi}i.Spas od pravne dr`ave i pr-ofesionalnih tu`ila{tava isudova oni vide jedino uostanku na vlasti koalicijeSDA i Stranke za BiH.
Veze s Momom Mandi}em
Selimbegovi}: Medijska papiga i ratna „divjaku{a“ 
Stranice biltena u vla-sni{tvu Selimovi}a prepu-ne su pamfleta u kojima,primjerice, brane dokaza-nog kriminalca VahidaHe}u i njegovog mentoraHarisa Silajd`i}a, advoka-ti{u energetskoj mafiji,blate sve koji su se usproti-vili otimanju dr`avnogblaga u energetskom se-ktoru i koji zahtijevaju re-viziju kriminalne ratne iporatne privatizacije, po-put Fahrudina Radon~i}a.[to je za njih najgore,Radon~i} nikako da popu-sti. Sa gnu{anjem je odbioponudu Selimovi}evihemisara da za 100 milionaKM „zaboravi“ mafiju ipri~u o ratnoj privatizaciji,a javnost i narod ga, sude}iprema posje}enosti njego-vih predizbornih skupova,plebiscitarno podr`avaju.
Odbijeni Selimovi}evi emisari
 Hilmo Selimovi}: Ogrezao u kriminaluVranduk: Predizborno dugme Harisa Silajd`i}a
Predizborna predstava SBiH i SDA
Silajd`i} po`urio daozvani~i nelegalnuproceduru i radove!
Ma, ovo je samo predizborno slikanje,prokomentirao jedan od radnika
Stranka za BiH i SDA na-stavile su predizbornu ka-mpanju ju~er izre`iranim pr-ogramom u Vranduku kodZenice, pod radnim nazivom„po~etak istra`nih radovauo~i gradnje HE“. Uz deseti-ne slu`benih automobila, pr-atilaca i strana~ke svite, taborSBiH predvodili su Haris Si-lajd`i}, Spomenka Mi~i} i Va-hid He}o, dok su SDA zastu-pali Mustafa Mujezinovi} izeni~ki na~elnik HusejinSmajlovi}.Kako se i o~ekivalo, govo-rilo se o milijardama marakai hiljadama novih radnih mje-sta, ali niko, pa ni prvi ~ovjekEPBiH Amer Jerlagi}, nijeodgovorio na pitanje za{to sunajvi{i aktuelni dr`avni i enti-tetski funkcioneri ozvani~ilinelegalnu proceduru i kr{enjezakona dr`ave koju predsta-vljaju. Umjesto toga, Jerlagi}je pohrlio da „{efu otvori vr-ata“ i da se postara da proto-kol s dr`avnom himnom, za-stavom, foklorom i binom fu-nkcionira bez gre{ke.Ni Jerlagi} ni njegovi me-ntori He}o i Silajd`i} nisuodgovorili ni za{to ne postu-paju po zakonu, odnosnoza{to nakon zavr{etka istra-`nih radnji ne idu pripremne,pa se onda dobivaju urbani-sti~ke i druge saglasnosti, atek se onda radi idejni, a na-kon njega izvedbeni projekt.Ovako, HE Vranduk }enakon izbora imati izvo|a~a sizvedbenim projektom, a daistra`ni radovi nisu malteneni zapo~eli!Najbolju opasku o ju~era-{njoj predstavi dao je jedanod radnika koji bu{e istra`nerupe, kazav{i: „Ma, mo`e Si-lajd`i} do ujutro pritiskat. Mismo ovu rupu jo{ jutros izb-u{ili, a ovo je sad samo predi-zborno slikanje.“
 A. D`.
MONTA@E
Mafija{i plasiraju dezinformacije preko svog „Oslobo|enja“
Tu`ila{tvo BiH negirala`i o navodnoj istrazi
U Tu`ila{tvu BiH ne postoji naredba o sprovo|enju istrage koja se odnosi na lice sapodacima Radon~i} Fahrudin, eksplicitno kazao portparol Boris Grube{i}
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,16. septembar/rujan 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
 avaz.ba)
Politikasvr{enog ~ina
To {to Zakon o dr`avnoj imovini sarajevski„dr`avotvorci“ nazivaju „predizbornim trikom“nova je svjesna zabluda u koju se guraju Bo{njaci
Narodna skup{tina Republike Srpske prekju~er je usvojila Za-kon o dr`avnoj imovini na teritoriji RS, ~ije je raspolaganje odlu-kom OHR-a pod zabranom jo{ od 2005. godine.Tako je, koliko god prekju~era{nja odluka bila nezakonita i neu-stavna, RS u~inila novi administrativni korak u zaokru`ivanju svojezacrtane dr`avnosti. U su{tini, rije~ je o stvaranju jo{ jedne dr`ave udr`avi BiH - dr`ave srpskog naroda - i to onakve kakvoj su na teme-ljima bajali zlo~inci Dobrica ]osi}, Radovan Karad`i} i ostali.Dono{enje Zakona o dr`avnoj imovini RS, bez obzira na to ka-ko na njega reagirali entitetski i dr`avni ustavni sud, jedan je u ni-zu poteza kojima manji bh. entitet uporno uspostavlja sistem neza-visnosti od institucija BiH kako bi spreman do~ekao trenutak svo-je samostalnosti.[ta je to {to Republici Srpskoj konstantno otvara kapije za do-no{enje ovakvih neustavnih zakonskih rje{enja i da je u tome nikone mo`e zaustaviti? Prije svega, rije~ je i o nesposobnosti, nemo}i,ali i nehtijenju me|unarodne zajednice, odnosno OHR-a, da natje-ra zakonodavnu i izvr{nu vlast RS da se dr`e odredaba Dejtonskogsporazuma kojima se ure|uje dr`avni sistem BiH.OHR, naime, zna da Ustavni sud RS od same uspostave radi naneustavan na~in i da je takav Ustavni sud aminovao najmanje dese-tak neustavnih odluka koje je donijela NSRS. No, {ef OHR-a Vale-ntin Incko (Inzko), umjesto da prekine takvu praksu, radije dr`iisprazne ekumenske besjede po Bosni, ba{ kao da je predstavnik ne-kog dobrotvornog dru{tva, a ne mo}ne Evropske unije, ~ije standa-rde treba uspostavljati u BiH.Ta~no je da OHR ne}e da se mije{a u svoj posao, ali sve vi{e tone}e ni koaliciona bo{nja~ka politika dirigirana iz Sarajeva, koja je~uvanje interesa BiH u RS odavno svalila na nemo}na ple}a neko-liko bo{nja~kih poslanika u NSRS.Nedostatak dr`avni~ke strategije, mlitavost, neznanje i kuka-vi~luk zvani~nih predstavnika aktuelne bo{nja~ke politike, najbo-lji su oslonac vlastima RS u dono{enju neustavnih zakona koji ihvode pred kapije vlastite dr`avnosti.To {to Zakon o dr`avnoj imovini sarajevski „dr`avotvorci“ na-zivaju „predizbornim trikom Milorada Dodika“ nova je svjesna za-bluda u koju se pred predstoje}e izbore gura bo{nja~ki narod. Timprije {to nije prvi put da Dodik i politika kojoj pripada u vrijemekada su svi zabavljeni izborima, Bo{njake postroje pred nekim no-vim zakonskim aktom koji negira BiH, a u~vr{}uje RS.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
SARAJEVO
Novi ambasador SAD preuzeo du`nost 
Mun: Nadamo se da }es novim vlastima BiHkrenuti ka EU i NATO-u
Ameri~ki diplomata kritizirao usvajanje Zakona o dr`avnoj imovini u RS
Sjedinjene Dr`ave ostaju predane suverenoj, stabilnoj, mirnoj i prosperitetnoj BiH
Nadamo se da }e BiH, nakonizbora, s novim liderstvom i vlasti-ma krenuti u rje{avanje pitanja ko-ja se ti~u napretka prema NATO-ui Evropskoj uniji, izjavio je ju~er uSarajevu Patrik Mun (Patrick S.Moon), novi ambasador Sjedinje-nih Ameri~kih Dr`ava u BiH.Mun, koji je prije nekoliko da-na preuzeo du`nost, obratio seju~er javnosti na pres-konferenci-ji, najavljuju}i svoj aktivan an-ga`man i nastavak ~vrste opredi-jeljenosti Va{ingtona za saradnjui pomo} BiH i njenim gra|anima.
^vrsto opredjeljenje
- SAD su predane ve} 15 godinasuverenoj, stabilnoj, mirnoj i prosp-eritetnoj BiH. To i dalje ostaje na{apolitika. Najdjelotvorniji na~in dase BiH pomjeri prema tom cilju jes-te integracija u Evropsku uniju iNATO. Mi smo u proteklom perio-du osigurali vi{e od 1,5 milijardi do-lara pomo}i. Na mojim konsultacij-ama na najvi{em nivou u Va{ingto-nu jasno je potvr|eno da to opredje-ljenje i dalje ostaje ~vrsto - naglasioje Mun. Jedan od vidljivih znakova ta-kvog opredjeljenja, kako je naveoMun, jeste nova zgrada Ameri~keambasade u Sarajevu, ~ija se izgr-adnja dovr{ava. Prema njegovimrije~ima, ona je osma po veli~iniu Evropi i dokaz predanosti SAD.- Dolaze izbori u BiH koji suveoma va`ni za demokratski pro-ces. Osobe koje uspiju na timizborima, imat }e odgovornost dazemlju povedu naprijed na evro-pskom putu. To je veoma va`anzadatak za nove lidere i za svegra|ane BiH. SAD ostaju preda-ne, ali kao {to je potpredsjednikD`ozef Bajden (Joseph Biden) re-kao, taj posao ne mo`emo uraditiumjesto vas - istakao je Mun.Ambasador se posebno osvr-nuo na usvajanje Zakona odr`avnoj imovini u Narodnojskup{tini RS, cijene}i da se radi ojednostranom ~inu koji potkopa-va napore da se to pitanje rije{i.- SAD i dalje podr`avaju Dejto-nski sporazum, koji je temeljdr`avne strukture i vlasti. Vjeruje-mo da je to jednostrani akt koji jepotkopao napore koji se ve} du`epoduzimaju da bi se ta imovina po-dijelila, {to bi omogu}ilo kvalitetnofunkcioniranje svih nivoa vlasti. Po-tezi poput ovog zakona samo }eodgoditi ispunjavanje pet ciljeva idva uvjeta za zatvaranje Ureda viso-kog predstavnika - kazao je Mun.
Malo napretka
Kada je rije~ o statusu BiH uAkcionom planu za ~lanstvo uNATO-u (MAP), Mun je rekaoda se pitanje vojne imovine morarije{iti, ali da je „malo napretkapostignuto do sada“.Odgovaraju}i na pitanje o sara-dnji BiH i SAD u borbi protiv teror-izma, Mun je rekao da je ona„poprili~no dobra“ te da dvije ze-mlje dijele interese u tom pogledu.Ambasador Mun demantirao jenavode nekih medija da je Stejt de-partment tu saradnju u svom izvje{-taju ocijenio lo{om, kazav{i da takavizvje{taj „nije vidio“.
T. LAZOVI]
 Mun: Dolaze izbori u BiH koji su veoma va`ni za demokratski proces
(Foto: I. [ebalj)
Mun je sedmi ameri~ki amba-sador u Sarajevu. Prije njega tudu`nost su obavljali Viktor Jako-vi~ (Victor Jakovich), Ri~ard Ka-uzlari~ (Richard Kauzlarich), To-mas Miler (Thomas Miller), Kli-ford Bond (Clifford), Daglas Me-klheni (Douglas McElhaney) i^arls Ingli{ (Charles English).No, Mun je prvi ambasadorkoji je u BiH stigao s cijelom po-rodicom.- Moja porodica i ja veoma smosretni {to smo do{li u BiH u jedanuzbudljiv mandat. Prvi sam ame-ri~ki ambasador koji je ovamodo{ao s cijelom svojom porodi-com. Drago mi je zbog toga i svje-stan sam izazova s kojima se ze-mlja suo~ava - rekao je Mun ju~er.
Do{ao s cijelom porodicom
Ameri~ki diplomata izrazio jenadu da }e nove vlasti preuzetiodgovornost i u pogledu ustavnihpromjena, odgovaraju}i na pitanjeho}e li SAD nakon izbora pokre-nuti novu inicijativu za to.- Svima je jasno da postoje pro-mjene koje se moraju unijeti u Us-tav BiH. Postoje razna pitanja kojase ti~u ljudskih prava i promjenekoje su neophodne na putu ka EU.Nije pitanje trebaju li izmjene, ve}kakve one trebaju biti. Mi }emopoku{ati pomo}i tamo gdje to bu-de korisno, ali na liderima je da do-govore te promjene - rekao je Mun.
Pitanje ustavnih promjena

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pero Peric liked this
sydofnee liked this
Haris_Omerovi__4915 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->