Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22840, 29.7.2010]

Oslobođenje [broj 22840, 29.7.2010]

Ratings: (0)|Views: 368 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
 Saobra}ajna nesre}a odni jela dva `ivo ta AmorMa{o vi}Nesre}a u Pakis tanu
Pet mjesecinakonhap{enja
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 29. 7. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.840Cijena: 1 KM/6 KN
VI[E INFORMACIJANA
15. STRANI
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Gani} u Sara je vu:
London je pot vrdio
agresi ju na BiH!
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
2-3. strana
Lovnepozna tog lovca
5. strana
Audi udario
brzinom od
150 km/h
13. str.
U padu aviona152 mrtvih
17. str.
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 29. juli 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
TribinaUdru`enjailmij je IZ-a u BiH
Islamisti~kipokreti i Islamskaza jednica u BiH izme|uanarhi je i pluralizma, bila je te- matribine„Bosnadanas“ ko ja je u organi- zaci jiGla vnogodboraUdru`enjailmij je IZ- a u BiH odr`anaju~er na Fakultetuislamskih nauka u Sara je vu. Teroristi~ki~in ko ji se de- sio u Bugojnui na dan Aj vato vicepono vo je u centarpozornostivratiopitanjeprisustva radikalnihgrupa u nekimd`ematima. Ra- zmatra ju}iovajproblem na svo jojredo-  vnojsjednici, Gla vniodbor je zaklju~io da je  va`no i potrebnoorganiziratitribinu o spo- menutojtemi, ka`e se u saop}enju. Na po~etkuizlaganja, uvodni~arMuha- medJusi}, dobarpozna valac ove problema- tikeko ji je obja vio(2005) i knjigu pod naslo-  vom“Islamisti~kipokreti“, istakao je da su bh. muslimaniizbi janjemagresi je na BiH i u pos- tratnomperiodu kao za jednica i narodu{li prekono}i u proceseko jitra judesetlje}ima u muslimanskomsvi jetu i tako se suo~ili sa ~ita vimspek tromrazli~itihideologi jaislamis- ti~kihpokreta u svi jetu. “Ne radi se samo o  vehabizamu i selefzmu“, rekao jeJusi}. On  je naglasiopotrebupreciziranjagranice gdjepresta jepluralizam, a nasta jeanarhi-  ja. Bo{nja~katradici jani jeisklju~ivaprema razli~itiminterpretaci jamaislama, ali je Hanefjskimezhebofci jelni i mora ga se pridr`avati, jer je to defnisano i Usta vom IZ- a u BiH. Analizira ju}iuzrokeprihvatanja me|umladimaide jako je se kose s bo{- nja~komtradici jom,on je na veo kao uzro- kekrizu u identitetu, osje}ajupripadnosti i potrebu za anga`manom, na ~emu bi IZ tre- baovi{eporaditi. U~estvu ju}i u raspra vi, reisu-l-ulemaMus- taaCeri} je pohvalio i podr`aoinici jati vu Udru`enjailmij jespredsjednikomMuhare- momHasanbego vi}em na ~elu, da se poza- ba veovimprocesimako ji}e, premanjego-  vimri je~ima, du`epotra jati. Podr`ao je pro- gramUdru`enjailmij je u tom pogledu, da se ta pitanja ne mogurje{a vatirepresi jom, ve} razgo vorom i argumentimaakaidskedok tri- ne, artikuliranjemidentiteta, razvi janjem osje}ajapripadnostiza jednici i ve}iman- ga`manommladih u IZ-u.
Islamis ti~ki pokre ti izme|u anarhi je i pluralizma
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)
 Ako se Srbi jalegitimirala kao pra-  vnozainteresiranastrana u sukobu izme|u BiH i JNA, priznala je sudje- lo vanjeu okupaci ji BiH, izja vio je za Oslobo|enjezagreba~kipoliti~ki analiti~arDa vorGjenero. “Priznala je da je njezinavojskabi- laokupacijskavojska u BiH. Poku- {aj, odnosnoodluka da se tra`iizru~enjeEjupaGani}abila je poslje- dicapoliti~kogkaprica, s ciljempo- liti~kogpritiska, a Beogrado~itoni-  jeproci jenio tu konzekvencusvog zahtje va. Za BiH je nepo voljno da se to ni jedogodilopri jepresude Me|unarodnogsudaprav de u Ha- agu (ICJ) uvezi satu`bom BiHpro-tivSrbi jezboggenocida, jer bi u tom kontek stu ovo bi bio jakova`ando- kument.“
Pobjeda
Ri je~ je o dokumentuMinistarstva prav deSrbi jeupu}enogLondonu, po ko jem se radi o me|udr`a vnom karakterurata, o ~emu je ja vnost jo{ tokomprocesaupoznalaGani}eva odbrana.Hrvatskimedi jiizvi jestili su da ovo ni jesamoGani}eva, ve} i pobjeda BiH. Za odlukulondonskogsuda, me|uostalim, na vodi se da je ovaj sud samopot vrdioprethodnuodlu- kuHa{kogsuda, premako jojnema osno ve da se Gani}usudi za na vo- dniratnizlo~in u Dobro volja~koj 1992.Komentira ju}i za na{ listpoteze srbi janskihvlasti u svjetluslu~aja EjupaGani}a, analiti~arDa vorGje- neroocjenju je da je ri je~ o politi~koj igri, ko jani jejedina, ali je ujedno i kratkogdaha.„Srbi ja ima sadaklju~anproblem suo~iti se s time da je Koso vodef- niti vnopostalodr`avom, ovo {to oni radeprema BiH je poku{ajpreus- mjera vanjapa`njeja vnosti. Tadi}u za sadauspi je va da s ovomigrom s Josipo vi}em i vrlosrda~nimodno- sima- ko ji su zapra vopotpunone- produkti vni- stvarado jam o tome kako su njihdvo jicaavangardnipo- liti~ariko ji su u stanjunadi}iposlje- diceratnogsukoba i politi~kisu- ra|ivati, dok se pri jesvega na Si- lajd`i}a,ali i na drugebosanskoher- cego va~kepoliti~are, prvenstveno bo{nja~ke,ali i hrvatske, bacastigma onihko jina vodno`ive u pro{lim  vremenima i ko ji su nedorasli tim ve- likimgestama. Ali, spomenutapo- litikamo`eda vatirezultatesamo u kratkomvremenskomrazdoblju“, ka`eGjenero.
Po tro{en
Smatra da je ova igradosadpotra-  jalaponajpri jezato{to je, zbogDo- diko vadjelo vanja i ci jelogaktualnog politi~kogsklopa, BiHtrenuta~no bez snage da go vorijednimjezikom, kao dr`ava u pra vomsmisluri je~i. „Me|utim, taj politi~kiprostorko-  ji je Tadi}sebistvoriopolako se is- crplju je. ^ini se da je slu`beniBeo- graddanasipaksvjestan da svo je unutarnjeproblemevi{e ne mo`erje- {a vatitransponira ju}isukobe na su- sjednezemlje, pri jesvega na BiH. Taj politi~kiprostor je potro{en i politi~ki akteri u BiH ne smi ju se na}i u situ- aci jiizazvanih i ner voznih“, ka`eGje- nero.
JadrankaDIZDAR
Pogled iz Hrvatske
 Tadi} `elizacementirati RS
PredsjednikudrugePra vni- ciVuko vara1991. Zoran[an- gut, vuko varskibranitelj i neka- da{njizato~eniksrbi janskih logora, slu~ajhap{enja i pu{ta- nja na slobodunekada{njeg ~lanaratnogPredsjedni{tva BiH prokomentirao je za na{ listsli jede}imri je~ima: „Srbi janskapolitikaprema Hrvatskoj i BiH od Milo{e vi}a pa do sadani je se promi jenila. Samo{to je Milo{e vi}osva jao ratom, a aktualnipredsjednik  Srbi jeTadi}`elizacementira- tiposto je}usituaci ju, prven- stvenoRepublikuSrpsku i pri- kazati ono {to se dogodilo u BiH i Hrvatskoj kao gra|anski rat“.
Odluka da se tra`iizru~enjeEjupaGani}abila je posljedicapoliti~kogkaprica, s ciljempoliti~kog pritiska, ali Beogradni jeproci jeniokonzekvence
Hrvatski medi i jav ja u kako je ri e~ o pobjedi BiH
Foto: D`. KRIJE[TORAC
 Srbi japriznala
u~e{}e u ratu
Gani} u Sara je vu:
London je pot vrdio
agresi ju na BiH!
Pet mjesecinakonhap{enja
Ovih pet mjeseciborbeni jebilouzaludno. Ri je{ili smo pitanjekakav je bio karakterrata u BiH, poru~io je Gani}okupljenim na Sara jevskom aerodromu• Srbi ja ima pra vo na `albu, sugerisano joj da ga ne koristi
DailyTelegraphpi{e o obrazlo`enjusuca da  je ri je~ o politi~kimoti viranojzloupotrebi me|unarodnogpra va i poku{a juBeograda da re vidirapo vi jestkako bi izjedna~iokriv nju Srba i Bo{njaka.“ZahtjevBeograda za izru~enje~inio se kao ~udanpoku{aj da se svi prekri jupoliti~kimbla- tom u ciljudokazi vanjavarlji vogaprosrpskog silogizma: svi ljigaci su kri vi, svi sudionicira- spadaJugosla vi je su jednakoljiga vi, svi su je- dnakokri vi“, pi{eCraword. “To je, me|utim, u suprotnosti sa ~injenicama, od ko jih je jedna da je Srbi ja, kao naj ve}ajugosla venskarepu- blika, moglagurnuti~ita vuregi jupremademo- kraci ji i reormamaumjesto{to je pod Slobo- danomMilo{e vi}empoku{alastvoritino ve etni~kerealnosti na terenu.“ On pi{e da bi umjesto da tra`ikriv nju u dru- gima, predsjednikSrbi jeBorisTadi}trebalo da ri je{iprobleme u vlastitomdvori{tu i prekine diskreditiranupolitikurelati vizaci jekori jenasu- koba iz 1990-ih.“To zna~ihap{enjeRatkaMladi}a i suo~ava- nje s naj ve}imratnimzlo~inom u no vi jojpo-  vi jestiEvrope- masakrom u Srebrenici“, pi{e Craword u Independentu.
DailyTelegraph i Independent
Beograd poku{ao izjedna~iti krivnju
Foto: D@. KRIJE[TORAC
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 29. juli 2010. godine
3
Predsjedni{ tvo BiH HarisSilajd`i}MVPBiHMu jezino vi}- Gup ta
Tadi}eva pisma
 AmbasadorSrbi je u BiH Gru jica Spaso vi}uru~io je ju~er~lano vima Predsjedni{tva BiH pismapredsjedni- kaSrbi jeBorisaadi}apo vodomsa vje- toda vnogmi{ljenjaMe|unarodnog sudaprade o legalnostijednostrano progla{eneneza visnostiKoso va. On je dodao da je ju~er u Sara je vurazgo va- rao sa HarisomSilajd`i}em i @eljkom Kom{i}em, ali ne i sa Neboj{omRa- dmano vi}em, ko ji je bio u BanjojLu- ci.Iz Predsjedni{tva BiH danas je sa- op{teno da je na sastankuKom{i}a i Spaso vi}a, ko ji je odr`an na inici jati-  vuambasadoraSrbi je, razgo varano o odnosimadvi jezemlje.
 Sau~e{}e Zardari ju
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH HarisSilajd`i}uputio je telegram sau~e{}apredsjednikuPakistanaAsi- uAli juZardari ju i porodicamanastra- dalihpo vodomavionskenesre}e u ko-  joj je poginulovi{e od 150 putnika. “Po vodomavionskenesre}e, ko ja se dogodilapadomaviona u blizini Islamabada, u ko joj je stradalovi{e od 150 putnika, `elim da Vama i narodu Pakistana u ime Predsjedni{tva BiH i u svo jeli~no ime, izrazimduboko sau~e{}e. Molim Vas da izraze mogsau~e{}apreneseteporodicamanas- tradalih“, na vodi se iz Silajd`i}evog kabineta.
Alkalaj sambasadorima
Ministarvanjskihposlo va BiH Sven  Alkalajprimioje ju~er u nastupneposje- teambasadoraIrske za BiH sa sjedi{tem u LjubljaniTomasaBradya i ambasado- raLitvani je za BiH sa sjedi{tem u Budim- pe{tiRenatasaJu{kea. Alkalaj je ambasa- dorimaizraziodobrodo{licui izrazio o~eki vanjada }e se tokomnjiho vihman- datanasta viti i unapri jeditidobripri jatelj- skiodnosisa zemljamako jepredstav lja-  ju. Razgo varano je o unutarnjimprilika- ma u BiH, predsto je}imop}imizborima, ormiranjuevropskediplomatskeslu`be ipro{irenju EU.
Uskoro indijska ambasada u BiH
Premi jerFBiHMustaaMu jezino vi}pri- mio je ju~er u nastupnuposjetuno voime- no vanogambasadoraIndi je za BiH sa sje- di{tem u Budimpe{tiGauri jaShankara Gupta, ko ji je izraziozado voljstvodostignu- timni voombilateralnihodnosa i naglasio potrebunjiho vogdaljnjegunapre|ivanja. Budu}i da Indi janamjera vauskorootvori- tiambasadu u Sara je vu, to }e premami{lje- njuambasadorabitiprilika i mogu}nost za ~e{}esusrete i dogo voreo saradnjiIndi je i BiH, odnosnoFBiH. Mu jezino vi} je ukazao na raspolo`ivemogu}nosti za po ve}anjeula- ganjaIndi je u BiH i zastupljenosti bh. frmi na indijskomtr`i{tu.
U @I@I
Krah vanjskepolitike Srbi je
Kabinetpredsjeda va ju}egHarisa Silajd`i}apozdra vio je odlukusuda u Londonu.“Ova odluka}e zasigurnoobes- hrabritipoliti~kimoti visanosrbi jan- skopra vosu|e da progonidruge branitelje BiH“. Odbi janjezahtje vaSrbi je za izru~enjemEjupaGani}ao~eki va- na je odlukaokru`nogsuda u Lon- donuko ja jo{ jedanputpot vr|ujeis- tinu o karakterurata u BiH, sa- op}eno je iz SDA., ko jakonstatu je da  je “pot vr|eno da za doga|aje u Do- bro volja~koj ne posto jiodgo vor- nost ne samoEjupaGani}anego ni  vojnog i politi~kogvrhaRepublike BiH“.BPS- SeerHalilo vi}izra`avauvje- renje da }e BiH na}ina~ina da Srbi- jiodgo vori na politi~ke i pra vosudne napade, te podsje}ada BiH nikada ni jepodiglaoptu`nicunitipro vela istraguprotivBrankaKosti}a, Dobri- ce]osi}a, Vo jisla va[e{elja, Vuka Dra{ko vi}a, Borisa vaJo vi}a, Veljka Kadi je vi}a, Blago jaAd`i}a, Aleksan- draVasilje vi}a, @ivotePani}a i dru- gihzbogorganizo vanja i vo|enja agresi je na RBiH.Gra|anskademokratskastranka BiH smatrazna~ajnom~injenicu da je ovajpostupakdonioprvozva- ni~nopriznanjeSrbi je da je u~esnik  u me|unarodnomoru`anomsuko- bu na teritori ji BiH. Soci jaldemokratskauni ja BiH is- ti~eda se desiopotpunikrahsrbi jan- skevanjskepolitike.
Malovi} odbacu je navode o trgovini
MinistarpradeSrbi jeSne`ana Malo vi}izja vila je da su neta~ni i zlonamjernina vodipo jedinihme- di ja, premako jima je Srbi japonu- dilaodusta janje od gonjenja~lana nekada{njegratnogPredsjedni{tva BiH EjupaGani}a, ukolikovlasti BiH prihvateizvinjenje za genocid u Srebrenici, te da to ni na ko jina~in ne mo`ebitipredmettrgo vine. Pet mjesecinakon{to je uha- p{en u Londonu, gdje se nalazio u ku}nompritvoru, EjubGani}  ju~er je stigao u Sara je vo. Na Sara jev skomaerodromu do~ekalo ga je vi{estotina gra|ana, ko ji su glasnimapla- uzompozdra vilinjegovpo vratak. Okupljeni su po viki vali“Bosna, Bosna“ i nosilizasta vena{ezemlje i VelikeBritani je. Podsje}amo, ek stradicijski sud u Londonuodbioje zahtjevSrbi-  je za izru~enjeGani}a, te oci jenio da je srbi janskou`ila{tvozlo- upotri jebiloengleskopra vosu|e.
Karakter ra ta
- Hvalasvima{to ste do{li. Ovih pet mjeseciborbeni jebilouzalu- dno. Vra}amo se s dva rezultata. Prvi je dokumentko jipot vr|uje da je na BiH iz vr{enaagresi ja. Ri-  je{ili smo pitanjekakav je bio karakterrata u BiH. Drugi je ocje- na da je procesprotivmenepo- liti~kimontiran i da je Srbi jazlo- upotri jebilaengleskopra vosu|e, ~ime je napra vilame|unarodni presedan, da ne ka`emkriminal. Ono {to smo mi radili 2. i 3. ma-  ja1992. da spri je~imodr`a vniudar i da spasimo BiH, reprizato- ga je bila u Londonu i mi se po- no vovra}amo s pobjedom. Sre- tan sam da je narod bio uz mene,rekao je Gani} po dolasku na Sa- ra jev skiaerodrom. S Gani}em su u Sara je vostigla njego vadjecaEmina i EmirGa- ni}, te ~lanpra vnogtimanjego-  veodbraneDamirArnaut. On je okupljenimno vinarimaproko- mentarisaona ja vesrbi janskog u`ila{tva za ratnezlo~ine da }e vi{emsuduulo`iti`albu na odlukuestradicijskogsuda u Londonu.- [to se ti~eEjupaGani}a, sve jeza vr{eno, on je slobodan~o vjek  i to se ne}epromi jeniti. Optu`ba ima pra vo na `albu, ali je propus- tilana vesti da joj je englesko tu`ila{tvosugerisalo da ne isko- risti to pra vo, po{to bi ishod bio jo{ gori. Zna~i, engleskotu`ila{tvo ne  vidinitijedanelement za `albu. Osimtoga, ne bi bilo ni prakti~ne primjene, jer je Gani}sada u Sa- ra je vu, rekao je Arnaut. On je na ja vio i mogu}nost da }e porodicaGani}podni jetitu`bu protivSrbi je.- o se sadarazmatra, jer je sud doniokona~nuodluku da se ov - djeradilo o nelegitimnomiskori- {ta vanjubritanskogpra vosu|a u politi~kesvrhe od Srbi je. Najgo- re{to nekazemljamo`epre- trpjeti u britanskompra vosu|u  jeste da je se osudi za takvoisko- ri{ta vanje. Ni je sud svo juodluku doniosamo na tome da ni jebilo dokaza, Beograd se, naimeov dje  vodiopoliti~kimmetodama i sud  je to u potpunostiprihvatio, kazao  je Arnaut.Me|uonimako ji su na aero- dromudo~ekaliEjupaGani}a bio je i njegovkolega iz ratnog Predsjedni{tvaRBiHStjepan Kljui}.- Jugoslo venskia{izamni je nestao, on je samopromi jenio svo juormudjelo vanja u ko jem stalnoinormira ju da su svi puca- li i u ko joj, od Borisaadi}a do MirkaCvetko vi}a svi tvrde da je u BiH bio gra|anski rat. Neza- pam}enidiplomatskiskandal desio se kada je Cvetko vi}usred Sara je varekao da je ov dje bio gra|anski rat i mene ne za~u|uje{to je Nikoli[piri}ubilodrago. Ali sam se zgrozio da ove stranke, ko-  je se tobo`epredstav lja ju kao za- {titnicedr`a vnosti BiH, nisureagi- rale. Ono {to je bitnojeste da je londonski sud ut vrdio da ni jebi- lozlo~ina sa na{estrane,jer mismo branilidomo vinu. Me|utim, ni nakonHaaga ni nakonLondo- na u Sara je vune}eza vr{iti na{ slu~aj jer mnogima je stalo da nas zatvore u ku}e i da nigdje ne pu- tu jemo, rekao je Kljui}, dodav {i kako u BiH ne posto jipoliti~kavo- lja da se obusta ve svi procesi. - Gani} je nakon pet mjeseci mukeoslobo|en, Ili jaJuri{i}ni-  je, niti}ebiti, a namaostalima predsto ji da ~amimo kod ku}e i stidimose {to smo branili BiH. Dana{njidu`nosnici, ko ji su 1992.  ve}inombili van zemlje, ne bi sa- dasjedili i u`ivali da ni jebilo nas, ko ji smo branili BiH, nagla- sio je Kljui}.
Predrasude Evrope
Na aerodromu je bio i reisu-l- ulemaIZ-a BiH Mustaa e. Ceri}, ko jismatra da je 27. julipo vi jesni datum za BiH.- Mi smo ov dje da damopo- dr{kuGani}u, ko ji je, za razliku od mnogihdrugih, svo jimvlastitim primjerompokazaoinici jati vu i pokrenuoprogram za mladelju- de da ostanu u BiH i ne idu vani. Njego vohap{enje u Londonu za nas je bilovelikoponi`enje. Ali mislim da je London za ovih petmjesecisazrio da shvatipre vare i la`iko je su dolazile iz Beograda i sve one predrasudeko jeEvropa ima prema BiH. Stogaci jenim da  je 27. julipo vi jesni dan za sve Bo- sance i Hercegov ce, za istinu, prav du i zdravrazum. U Londo- nu je odbranjensu verenitet BiH, kazao je Ceri}.
J. FETAHOVI]
U presudi o slu~ajuSrbi japrotivEjupaGa- ni}a, napisanoj na 16 stranica, na vodi se da  je tokomsvjedo~enjaPhillipAlcock, neka- da{njime|unarodnitu`ilac u BiH (vodiois- tragu o slu~ajuDobro volja~ka op.a), dao pre- cizne, jasne i nedvosmisleneodgo vore na pi- tanjako ja su mu postav ljena. - On je bio svjedokistine. [to se ti~edo- ga|aja od 2. ma ja1992, Alcock je do{ao do zaklju~ka da EjupGani}ni jeodgo voran za bilokakavratnizlo~in. Kada su u pitanjudo- ga|aji od 3. ma ja1992, Alcock je dokazegle- dao sa vi{ekritike, jer je u to vri jemeGani}  vr{iodu`nostpredsjednika. Alcock mi je re- kao: “Vjeru jem da je u interesuprav de da ra- tnizlo~in u Dobro volja~kojulicibudepro- cesuiran, ali je jo{ vi{e u interesuprav de da se pred sud izveduistinskiodgo vorniljudi. Kada je u pitanjuEjupGani}, ne vidimni- {tadrugo do politi~kimoti viranogprocesa kako bi se zado voljilaoptu`ba“, na vodi se u presudiko ju je pro~itaosudi jaimothy   Workman.U presudisto ji i va`nostsvjedo~enjaDa- miraArnauta, sa vjetnikapredsjeda va ju}eg Predsjedni{tva BiH HarisaSilajd`i}a, ko ji je “imaozna~ajnuulogu u diplomatskom aspektuovogek stradicijskogprocesa“.
Klju~na svjedo~enja Alcocka i Arnauta Kuzmanovi} ne vjeru je Britani ji
PredsjednikRepublike SrpskeRajkoKuzmano vi} istakao je da je odluka suda u Londonupoljulja- lapo vjerenje RS-a u obje- kti vnostpra vosudnogsis- temaVelikeBritani je.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pslkhgfdrtresd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->