Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5330, 8.7.2010]

Dnevni avaz [broj 5330, 8.7.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 499|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
NSBiH
UEFAponovoprijeti
DROGA
Zaplijenjeninarkotici i
naoru`anje
Potvr|ene dugogodi{nje veze Karad`i}evog ministra i porodice Selimovi}
Kako je „Hilmin mali“ vozio uBeograd Mominog brata
Zajedni~ki rad na otima~koj privatizaciji „Sarajevske pivare“
Ambasador SAD ^arls Ingli{ o{tro upozorio
Z
loglasni srpski krimi-nalac Mom~ilo Mandi}u sudnici Tribunala uHagu prije dva danaop{irno je pri~ao o svom prija-teljstvu s ratnim profiterom Hi-lmom Selimovi}em.Mandi} je detaljno opisivaoratne usluge koje je ~inio Seli-movi}u i obratno. Pred brojnimkamerama razotkrio je odvra-tno ratnoprofitersko prijate-ljstvo. Govorio je ~ak i o vezamakoje su otima~i „Pivare“ imali sArkanom.
4. strana
DOKAZI
[ta je Karad`i}ev ministar govorio u Hagu
Intervju:Sudija Amir Jaganjac
PODR@AVAMREVIZIJU RATNIHBOGATA[A
Ubistvo:Me|uvo|e kod Bosanske Dubice
SJEKIROM SMRSKAO
KOM[IJI GLAVU
 5. strana15. strana
Negiranje genocidane mo`e se tolerirati
/#0&+5'.+/18+
,'/1,24+,#6'.,
 Ingli{: 15 godina nakon genocida pravda djelimi~no zadovoljena
(Foto: I. [ebalj)
 2. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 8. 7. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5330
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Vedad snimljen nedavno u bolnici u Palermu
Svi poma`u Vedadu
Rea k c i je
Solidarnost:Neizvjesna sudbina dje~aka
6. strana
CJB BIJELJINA
Objavljenafotografijasilovatelja
   1   7 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r .   7   7 .  s   t  r .
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Gorivo u BiH skuplje zbog taksi za {umu i turisti~ku zajednicu
- Jesmo mi ure|ena dr`ava, nema {ta. Okonas su samo propali politi~ari, jer ne znajuprepoznati pravi potencijal punjenjadr`avnih (i inih) d`epova, a sve iz ve} dobropraznih nov~anika gra|ana. Kakva crna{uma i turizam, kakav kurs dolara. Reciteiskreno: Otimamo onoliko koliko nama tre-ba, nemojte misliti da narod ne razumijeva{e pohlepne namjere.
(Damir ^oki})
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,8. juli/srpanj 2010.
2
Sa skupa: Istina se jo{ osporava
(Foto: I. [ebalj)
Negiranje genocida u Srebre-nici od ljudi u ovoj zemlji se nemo`e tolerirati i mora odmah pre-stati, kazao je ju~er u Sarajevuameri~ki ambasador ^arls Ingli{(Charles English). Istakao je da jeporicanje srebreni~kog genocidau posljednjih nekoliko mjeseciuznemiravaju}a ~injenica i da onikoji to ~ine postaju sau~esnici utom procesu.- Na nesre}u, mnogi pre`ivjeliSrebreni~ani ne samo da nisu pro-na{li ostatke svojih voljenih negoim se osporava istina o onome {tase desilo - kazao je Ingli{ na na-u~noj konferenciji „Sje}anje i opr-ost - Koraci ka svjetlijoj budu}no-sti“ u Sarajevu, koju su organiziraliUdru`enje logora{a BiH i Centarza pravdu i pomirenje.S druge strane, istakao je da jeneprihvatljivo ovu tragediju isko-ri{tavati u politi~ke svrhe.- Ovdje se radi o velikoj ljudskojtragediji koju treba tretirati na lju-dski na~in kao tragediju nezamisli-vih razmjera, a ne kao politi~ko pi-tanje - istakao je ambasador.Prema njegovim rije~ima, 15godina nakon genocida, pravda jedjelimi~no zadovoljena. Na-jva`niji dio koji nedostaje, kakoje kazao, jeste hap{enje i procesu-iranje Ratka Mladi}a. Dodao je daSrebrenica mora s nama biti 365dana godi{nje, a ne samo za 11.juli.
G. M.
Ambasador SAD ^arls Ingli{ upozorio
Negiranje genocidane mo`e se tolerirati
Ameri~ki ambasador u BiH^arls Ingli{ (Charles English)odbacio je tvrdnje NVO „CroatiaLibertas“ da su on i AmbasadaSAD dali potporu za djelovanjevehabijskom pokretu ~iji su pri-padnici stajali iza teroristi~kognapada u Bugojnu. On je ju~er uSarajevu novinarima kazao da jeto apsolutno najve}a glupost iuvreda koju je ~uo.- Re}i takvu zlu, zlonamjernu iglupu stvar, ustvari optu`ivati SADna takav na~in, jeste uvreda ame-ri~kom narodu i onome {to smo pr-opatili od teroristi~kih napada. Sva-ko ko iznosi takve optu`be te{ko vr-ije|a SAD i o~igledno poku{ava na-praviti veliku izmi{ljotinu kojamo`e imati stra{ne posljedice uBiH - rekao je Ingli{.„Croatia Libertas“, u svom sa-op}enju nakon napada u Bugo-jnu, optu`io je bo{nja~ke poli-ti~ke i vjerske lidere Harisa Sila-jd`i}a, Sefera Halilovi}a, Sule-jmana Tihi}a, Zlatka Lagu-md`iju i Mustafu ef. Ceri}a dastoje iza vehabijskog pokreta, aambasadora Ingli{a da je „blizakbo{nja~koj politici“ i da nije osu-dio ovaj pokret, ~ime mu je, pra-kti~ki, „omogu}io neometano ter-oristi~ko djelovanje“.
G. M.
Odbacio optu`be „Croatia Libertasa“
Ingli{: To je uvreda za ameri~ki narod
Policajka iz Bugojna ostaje na Intenzivnoj njezi
Dvadeset{estogodi{nja polica-jka iz Bugojna Edina Hindi}, ko-ja je te{ko povrije|ena u terori-sti~kom napadu na Policijsku sta-nicu u tom gradu, jo{ se nalazi naOdjelu intenzivne njege Klinike zaanesteziju i reanimaciju KCUS-a.Prema rije~ima portparolaKCUS-a Biljane Jandri}, sve dokje Hindi} smje{tena na toj klinici,ne mo`e se re}i da je van `ivotneopasnosti, mada se nalazi u dostaboljem stanju nego ranije.- Pacijentica je svjesna i komu-nikativna. Njeno stanje i dalje seprati. Jo{ nije odlu~eno kada }e bi-ti premje{tena na drugu kliniku.Osim operacije vilice, nije bilo no-vih operativnih zahvata kod nje -ka`e Jandri}.
 E. Ha.
Jo{ se ne mo`e re}i daje van `ivotne opasnosti
 Hindi}: Nije bilo novih operacija
ENERGETIKA
Predizborna samohvala „Elektroprivrede BiH“
Jerlagi} potvrdio da jo{nemaju ni koncesije!?
Hvalili se investicijama u projekte HE i TE koje bi trebali zavr{iti tek za15 godina
Dio predizborne pri~e Stranke za BiH
Uprkos najavama o ogromniminvesticijama, vrijednim i stotinemiliona maraka, generalni dire-ktor „Elektroprivrede BiH“ Amer Jerlagi} potvrdio je ju~er informa-ciju „Dnevnog avaza“ da njegovakompanija zapravo nema koncesi-ju ni za izgradnju hidroelektraneVranduk!
Promotivni film
Rije~ je o tek prvoj od 14 elektr-ana koje bi navodno trebale biti iz-gra|ene zajedno sa po {est termo-elektrana i vjetroelektrana, kao ivelikim brojem mini elektrana.- Nama je u ovom trenutku na-jbitnija koncesija za HE Vranduk.O~ekujemo je narednih sedmica.To nam je jedan od bitnih uvjetaza izgradnju HE Vranduk. [to seti~e HE Ustikolina, znamo kakvaje tamo situacija s lokalnim stano-vni{tvom. Tu i ne o~ekujemo jo{koncesiju. Na{a tri krucijalna pr-ojekta su blok 7 u TE Tuzla, blok8 u TE Kakanj i HE Vranduk.Ako dobijemo koncesiju u nare-dnih nekoliko sedmica, onda ne}ebiti problema - kazao je Jerlagi}odgovaraju}i na pitanje „Ava-zovog“ novinara na ju~era{njoj pr-es-konferenciji u toj kompaniji.Brojne pohvale koje je Jerlagi}ju~er iznio na ra~un svoje kompa-nije, uklju~uju}i i pompezno naja-vljeni promotivni film, dio su pr-edizborne pri~e Stranke za BiH,koja odnedavno potpuno kontro-lira ovu firmu.Na pitanje novinara da li pri~e orazvoju elektroenergetskog sektorai ogromnim investicijama zaistaimaju veze s predstoje}im izborima, Jerlagi} je odgovorio da „to ne tre-ba posmatrati na takav na~in“.- Ovo su poslovi koji }e se raditinarednih 15 godina. Ovo je dr`avakoja svake dvije godine ima izbore.Blok 7 u TE Tuzla radi se devet godi-na i u tom periodu bit }e puno izbo-ra. Ovo ne treba posmatrati kroz pr-izmu izbora. Mi smo 2008. godinekrenuli u izradu fizibiliti studija zablok 7 u Tuzli, blok 8 u Kaknju, zaHE Vranduk i HE Ustikolina. Igr-om slu~aja neke se stvari dinami~kipoklapaju s izbornom godinom. Ali,dok odaberemo partnera, dok ugovo-rimo opremu i dok krene gradnja, poidealnom scenariju, 2012. godinemo`e biti izvr{ena gradnja bloka 7u Tuzli - istakao je Jerlagi}.
Odabir izvo|a~a
Mada „Elektroprivreda BiH“ jo{nije dobila koncesiju, Jerlagi} tvrdida }e do kraja ovog mjeseca raspisa-ti tender za projekt HE Vranduk.[tavi{e, u narednih 60 dana bit }eobavljen i odabir izvo|a~a te }e na-vodno po~eti ure|enje gradili{ta. Po-stavlja se pitanje da li je cilj svega dase podobnim ponu|a~ima podijeleposlovi prije odr`avanja op}ih izbo-ra i dolaska nove politi~ke garnitu-re na vlast. Kada je u pitanju blok 7u TE Tuzla, Jerlagi} je istakao da jeidealno da on bude izgra|en tek do2017. godine!
 F. VELE
Govore}i o postupku izborastrate{kog partnera za zajedni~koulaganje u projekt bloka 7 u TETuzla, Jerlagi} je istakao da je ko-mpanija „Alpiq“ iz [vicarske za-dovoljila sve zahtjeve iz pretkva-lifikacionog dokumenta.Nadalje, na pitanje da li se naosnovu jedne ponude mogla do-nijeti kvalitetna odluka, Jerlagi}je odgovorio da je bilo jo{ upita,ali...- Upita je bilo iz Kine, Austr-ijalije, Kanade, dijelova Evrope...Mi }emo se pona{ati kao da ima-mo 111 ponuda, krajnje profesi-onalno, kako nala`e zakon BiH -ka`e Jerlagi}.
[vicarski partner usamljen
Govore}i o uspjesima, Jerlagi}je naveo da je „ElektroprivredaBiH“ u prvom polugodi{tu ove go-dine imala za 3,5 posto bolju proi-zvodnju nego u istom periodu2009. i da je proizvodnja u hidroe-lektranama porasla ~ak za 23 posto.Prodaja na tr`i{tu porasla je za sko-ro deset posto i ve}a je od planira-ne, dok dobit kompanije u tom pe-riodu iznosi ne{to vi{e od 22 milio-na KM. Ponovio je da }e u ovoj i2011. godini sedam rudnika bitidokapitalizirano s ukupno 120 mi-liona KM, mada novinari nisu do-bili preciznu informaciju na koji }ese na~in taj novac plasirati i mo`e lise uop}e zadani tempo izvr{iti ili jei to dio kampanje SBiH. Jerlagi} otome ju~er nije govorio, ali u kulo-arima EPBiH moglo se ~uti da seogroman novac od ostvarene dobi-ti iz kompanije ve} daje za navodnupromociju energetskih projekata umedijima koje direktno kontroli-ra i ure|uje {ef Stranke za BiH.
Dio dobiti prelijeva se u podobne medije
S ju~era{nje pres-konferencije: Brojna pitanja otvorena
(Foto: M. @ivojevi})
Arkanu za zlo~ine u ZvornikuRS platila 300.000 DEM
Optu`eni Vojislav [e{elj i svjedok Nenad Jovi} slo`ili su se ju~erna su|enju u Hagu da je zlo~ine nad civilima u Zvorniku, s prolje}a1992., po~inila paravojska @eljka Ra`natovi}a Arkana, a ne dobro-voljci Srpske radikalne stranke (SRS), prenosi Onasa. Jovi} je prihvatio i [e{eljeve tvrdnje da je Arkan u Zvornik do{aona preporuku Biljane Plav{i} i da je u~e{}e u borbama naplatio sa300.000 njema~kih maraka (DEM).
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,8. juli/srpanj 2010.
3
 Pi{e: Erol AVDOVI]
[utnja bh.diplomata
Uo~i obilje`avanja 15 godina od genocida uSrebrenici na Ist Riveru, ambasador BiH pri UN-u jena godi{njem odmoru, a Kujund`i} se pravi nijem
Nedopustivo malo ~ini bh. diplomatija kada je u pitanju obi-lje`avanje 15. godi{njice genocida u Srebrenici. To se prvenstvenoodnosi na bh. predstavnike u Americi, gdje u najva`nijim svje-tskim centrima politi~ke mo}i, Njujorku i Va{ingtonu, oni koji supozvani da se u ime dr`ave koju predstavljaju prisjete ovog do-ga|aja uz najvi{e zvani~nike SAD ili Ujedinjenih naroda, ne ~inedovoljno ili ~ak izbjegavaju da spomenu planetarni inferno.Onaj o kojem govore svi, od Bila Klintona (Bill Clinton) doBan Ki-muna (Ki-moon). Umjesto da diplomati iz BiH ovih danana globalnoj politi~koj pozornici, u ta dva grada, kroz sveljudskutragediju Srebrenice progovore o novoj Bosni, njihovoj zemlji ko-ja, kako se na sva usta hvale, hrli u Evropu ili hita ka evroatla-ntskim integracijama i koja je samo 15 godina poslije nemilih do-ga|aja nestalna ~lanica Vije}a sigurnosti, oni nemu{to prepu{tajuinicijativu drugima. U Evropu se ne sti`e preko zaborava.No, onih „drugih“, nasre}u, doista je mnogo. Od ~lanova ame-ri~kog Kongresa i uglednih novinara poput Roja Gatmana (Roy Gu-tman) do onih koji su pre`ivjeli golgotu sli~nu srebreni~koj i koji }e uMuzeju holokausta u Va{ingtonu govoriti o tome zbog Srebrenice. Svisu oni, naprosto, „rasprodati“ ovih dana da stignu na sve komemora-cije koje organiziraju oni kojima politi~ki cinizam i osobni interesi ilibh. partijske sinekure - nisu na umu. ^ast, naravno, izuzecima!Ispada da su jedino bh. diplomati s ove strane Atlantika ugla-vnom na godi{njem odmoru. Kako druk~ije objasniti to {to jeambasador BiH Ivan Barbali} prije dvije sedmice otkazao put uAfganistan, iako su tamo putovali uglavnom svi prvi ljudi misijazemalja ~lanica Vije}a sigurnosti?! Ostao je u Njujorku, vjerovatnoi samo, jer mu je partijski {ef Zlatko Lagumd`ija bio tu, na zasjeda-nju Socijalisti~ke internacionale. A sada, uo~i obilje`avanja 15 go-dina od Srebrenice na Ist Riveru, bh. ambasador pri UN-u je na go-di{njem odmoru.Gora je, naravno, {utnja bh. ambasadora u Va{ingtonu MitraKujund`i}a. On, kao i neki drugi diplomati iz reda srpskog narodau Njujorku, evo kada je Srebrenica u pitanju - ~ini se - provode„strate{ku {utnju“ {efa iz Banje Luke.Dok Dodik, preko Be~a, svijet i Bosnu kao nekada Ratko Mla-di} bestidno podsje}a da je Srebrenica - osveta za „ne{to“, „osvetaTurcima“ ili „osveta zbog Kravice“, poslu{ni partijski vojnici, bh.diplomati, koji u Ameriku ili bilo gdje drugo nisu mogli sti}i i ta-mo opstati bez bespogovorne poslu{nosti svojim {efovima, ostajunemilosrdno u njihovim kand`ama. Za BiH, koju nominalno pre-dstavljaju, to je `alosno koliko i neprihvatljivo.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Kr{enje Sporazuma o stabiliza-ciji i pridru`ivanju (SAA) veoma jelo{ signal i blokira put BiH ka Evr-opskoj uniji, izjavila je ju~erekskluzivno za „Dnevni avaz“ Pao-la Pampaloni, {efica Odjela za BiHu Evropskoj komisiji.- Razora~arani smo. Dvije godi-ne upozoravamo na obavezu usva-janja zakona o dr`avnoj pomo}i.Ponudili smo tehni~ku pomo},ekspertizu, seminare i finansijskupodr{ku. No, istekao je rok i BiHjo{ jednom kr{i Sporazum sa EU.To }e sigurno ostaviti posljedice,jer pokazuje da zemlja koja `eli biti~lanica EU, ne mo`e ispuniti niobaveze iz Privremenog sporazu-ma - ka`e Pampaloni.
Dr`avna pomo}
Na{a dr`ava od 1. jula kr{i Spor-azum koji je potpisala sa EU, jer ni-je usvojila zakon koji regulira dava-nje dr`avnog novca i druge pomo}iprivatnim kompanijama i usposta-vlja nezavisnu agenciju koja vodira~una o tome.Kako isti~e Pampaloni, nakon{to je istekao rok, Evropska komi-sija razmatra ovo pitanje, a to }eu~initi dr`ave ~lanice Unije ~ije sukompanije, zbog neusvajanje ovogzakona, o{te}ene.- Mi nismo OHR da ne{to na-metnemo vlastima BiH, ali o~e-kujemo da zemlja po{tuje svoj po-tpis. Bez ovog zakona uvjeti trgo-vine su naru{eni, imate kompani-je koje dobivaju pomo} dr`ave ikoncept tr`i{ne ekonomije jeizvrnut. Jo{ 2000. godine EU jeotvorila vrata za uvoz skoro 99posto bh. proizvoda bez carina.To je bio velikodu{an gest za cijeliregion, kakav EU nikome do tadanije uradila. O~ekujemo sada uzamjenu da BiH barem po{tujepravila konkurencije - ka`e Pa-mpaloni.
Va`an rok
Prema njenim rije~ima, usvaja-nje ovog zakona bio je prvi va`anrok iz Sporazuma, a BiH ga nije is-po{tovala, iako su vlasti stalno upo-zoravane.- Ovo je veoma lo{ signal. Znalismo da je to te{ko i dali rok od dvijegodine i politi~ku podr{ku, alini{ta nije ura|eno. Sada cijeli pro-ces evropskih integracija za BiHpostaje problemati~an, jer ovo go-vori da dr`ava ne ispunjava svojeobaveze - navodi Pampaloni.Evropska komisija, kako ka`e,sada }e otvoriti konsultacije o ovojsituaciji kroz mehanizme koje jeSporazum uspostavio, s nadom da}e bh. vlasti uvidjeti te`inu situacije.- Na{i kontakti u BiH govore namda postoji volja da se situacija popravi- navodi Pampaloni.
T. LAZOVI]
 Pampaloni: Dvije godine upozoravamo na ovu obavezu
Evropski eksperti zadu`eni zaprovjeru posljednjih uvjeta koje jeBiH trebala ispuniti kako bi nje-nim gra|anima bile ukinute vize,danas bi, nakon ~etverodnevneposjete, trebali otputovati iz na{ezemlje. Od izvora bliskog Vije}uministara nezvani~no smo saznalida BiH napu{taju zadovoljni.Tokom boravka u BiH uspjelisu posjetiti ~ak vi{e od desetinstitucija i razgovarati sa svimrelevantnim faktorima koji su ra-dili na ispunjavanju uvjeta za vi-znu liberalizaciju. Saznajemo dasu evropski eksperti razgovaralisu i s me|unarodnim predstavni-cima u na{oj zemlji.Kako nam je re~eno, ekspertini~im nisu nagovijestili, kako se topo kuloarima moglo ~uti, da }e uki-danje viza gra|anima BiH biti pro-longirano za januar. Prema ocjenina{eg sagovornika, izvjesno je da}e, kako je ve} najavljeno iz Evro-pske komisije, gra|ani BiH bez vi-za mog}i putovati ve} najesen.- Prelimirani izvje{taj o~ekujese do kraja ovog mjeseca - rekao jena{ izvor.
S. R.
Preostali uvjeti koje su evro-pski eksperti trebali provjeriti uBiH bili su uskla|ivanje entite-tskih krivi~nih zakona s dr`a-vnim, implementacija sporazu-ma o razmjeni policijskih poda-taka i ja~anje kapaciteta u borbiprotiv organiziranog kriminalai korupcije.
Tri preostala uvjeta
Pampaloni podsje}a da ovonije prvi slu~aj da BiH kr{i SAA,navode}i neprovo|enje odlukeEvropskog suda za ljudska pravau slu~aju „Sejdi} i Finci“.- Ovo je drugo kr{enje SAA,jer Ustav niste uskladili s Evro-pskom konvencijom o ljudskimpravima. To je veoma problema-ti~no. Poku{avamo to rije{iti ijasno nam je da je to ve} postoja-lo kao problem i tu `elimo vi-djeti politi~ku volju. Ali, u slu-~aju zakona o dr`avnoj pomo}i,rok je bio jasan. Sada o~ekuje-mo odgovornu reakciju vlastiBiH - isti~e {efica Odjela za BiHu Evropskoj komisiji.
Problem i s Ustavom
BRISEL
Paola Pampaloni, {efica Odjela za BiH u EK
Kr{enje Sporazumablokira put BiH ka EU!
Neispunjavanjem obaveza dr`ava {alje veoma lo{ signal, navodiPampaloni
Uvjeti trgovine su naru{eni
Provjereno ispunjavanje posljednjih uvjeta za ukidanje viza
Eksperti za bezvizni re`imiz BiH odlaze zadovoljni?
Nije nagovije{teno da }e ukidanje viza biti prolongirano za januar, tvrdi na{ izvor
 Brisel: Izvje{taj do kraja mjeseca

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->