Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5265, 4.5.2010]

Dnevni avaz [broj 5265, 4.5.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 659|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
TRAGEDIJA
Maturant
se utopiou bazenu
NSBiH
Presuda
u slu~aju’Gavari}’
Raste vanjski dug, {to se odra`ava na entitetske bud`ete
Kurs konvertibilne marke vezan uz evropsku valutu
Ohrabruju}i porast izvoza u odnosu na uvoz
Posljedice po entitetske bud`ete
Odr`ani istovremeni skupovi delegacije iz RS i branilaca
V
elika finansijska i eko-nomska kriza u Gr~-koj, koja je izazvala i padvrijednosti eura, donijet}e znatne gubitke i Bosni i Herce-govini, saznaje „Dnevni avaz“.Prema prvim procjenama,zbog pada vrijednosti eura, uzkoji je vezana bh. valuta, vanjs-ki dug BiH porastao je za neko-liko miliona maraka, a ako setaj trend ne promijeni, na go-di{njoj osnovi mogao bi do-sti}i rast za vi{e od 20 milionamaraka.
 5. strana
FINANSIJE
Pad eura prema dolaru izaziva posljedice
Borci:Izet Gani} jasno poru~uje vlastima
NE BUDE LI DOGOVORA,BIT ]E NOVIH PROTESTA!
„Avaz“ saznaje:U maju definitivna prodaja
MINIMALNA CIJENA ZADIONICE ’BOSNALIJEKA20 MILIONA KM!
   9 .  s   t  r .   9 .  s   t  r .   6   4 .  s   t  r .
11. strana
Sarajevo pokazalo dostojanstvo
$H*<$1))4-'-4+<'
)7$+/+.+10'/#4#-#
Sarajlije nisu nasjele na provokacije premijera RS Milorada Dodika
(Foto: S. Saletovi})
 2. i 3. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 4. 5. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5265
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Doga|a j i
   1   5 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,4. maj/svibanj 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Da je palo Sarajevo, BiH bi bila porobljena
- Zamislite da porodice fa{isti~kog SS-aidu u Poljsku da polo`e cvije}e i zapalesvije}e za svoje poginule! Ubudu}e bitrebalo zabraniti u startu te skupove, jer to su bili agresorskivojnici na teritoriji me|unarodno priznate dr`ave. Ta vojska, JNA, promijenila je oznake u RS i s istim zapovjednim kadr-om nastavila s ubijanjem nedu`nog naroda.
(trend)
PORTAL - komentar dana
Poku{aj premijera RS Milora-da Dodika da revizijom historijei notornim manipulacijama slu~a-jem „Dobrovolja~ka“ izazove ner-ede i haos u centru glavnog gradaBiH ju~er je osuje}en dostojanst-vom gra|ana i branilaca Sarajeva.Sarajlije nisu odgovorile na pr-ovokacije i poku{aj iskrivljavanjahistorije.
Bijele ru`e
Predstavnici Pododbora VladeRS za obilje`avanje stradanja vo-jnika JNA i porodice pojedinih pr-ipadnika agresorske armije ju~ersu ne{to prije 11 sati kod parkingaPTT-a u ulici Hamdije Kre{evlja-kovi}a, biv{oj Dobrovolja~koj, bezikakvih problema zapalili svije}e ipolo`ili bijele ru`e.Oko 120 osoba iz RS, me|u ko-jima su bili penzionisani general JNA Du{an Kova~evi}, koji je biou Dobrovolja~koj i u maju 1992.godine, te ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Rade Risto-vi}, dovezeno je u dva autobusa izpravca Vraca i uz veliko osiguranjepolicije. Iako je planirano da pro-{etaju du` ve}eg dijela biv{e Dobr-ovolja~ke ulice, to se nije desilo.Ceremonija polaganja cvije}a i pa-ljenja svije}a, naime, pomjerena jeza 150 metara ni`e od ranije pre-dvi|ene lokacije kod Drvenije izsigurnosnih razloga.Ni obra}anja nije bilo. Gorda-na Gvozdenovi} iz Han-Pijeska,sestra poginulog vojnika ObradaGvozdenovi}a, tek kratko je kaza-la za „Avaz“ da je „ovo dokaz da sezaista desilo sve {to se desilo u Do-brovolja~koj“.Dr`avni poslanik iz SNSD-aSlavko Jovi~i}, koji je prisustvovaodoga|aju, kazao je novinarima da„Sarajevo kao glavni grad morapokazati da se ovakav skup mo`eodr`ati na miran na~in, bez provo-ciranja i bez vrije|anja“.- Ovaj zlo~in se desio i to nikone mo`e da negira, a sud }e doka-zati koje su bile razmjere i ko je zato bio odgovoran. Nakon ovoga,svaki drugi susret, bilo gdje, bit }emnogo lak{e organizirati. Ljudi }evidjeti da od sukoba nema ni{ta.Imali smo sukobe, {ta smo dobili -rekao je Jovi~i}.Nakon odlaska delegacija iz RS,pojedini gra|ani Sarajeva do{li suna mjesto gdje su postavljeni cvi-je}e i svije}e. Burno su reagirali, ajedan od njih pljuno je na cvije}e,pa je intervenirala policija.Ne{to prije polaganja cvije}a i pa-ljenja svije}a, kod mosta Drvenijaokupilo se oko 300 ~lanova Udru-`enja „Bosnae - Zelene beretke“ i Sa-rajlija da odaju po~ast stradalim su-gra|anima i braniocima glavnog gr-ada BiH u maju 1992. Da ne bi do{lodo incidenata, odustali su i od tradi-cionalne mirne {etnje do Mosta Su-ade Dilberovi} i Olge Su~i}.
Kordoni policije
Kordoni policije postavljeni suu okolnim ulicama da bi sprije~ilibilo kakav kontakt u~esnika ovogskupa s onima koji su obilje`ava-li stradanja vojnika JNA.To je u~injeno nakon {to su pr-edstavnici „Zelenih beretki“ i po-licija pozvali gra|ane da se mirnorazi|u, ali ve}ina njih to nijeu~inila. Tvrdili su da imaju „pravona slobodu u svom gradu“ i da `eleostati kod Drvenije „kako bi agre-sore, koji su ih mjesecima terorizi-rali, pogledali u o~i“.Predsjednik Udru`enja „Ze-lenih beretki“ iz Vogo{}e HasanDolovac kazao da je bo{nja~kim li-derima o~ito stalo da im se ~etnici{e}u gradom“, istakav{i da je u pi-tanju provokacija RS.
 F. VELE - F. KARALI]
SARAJEVO
Istovremeni skupovi delegacije iz RS i branilaca
Sarajlije nisu nasjele naDodikove provokacije!
Polo`eno cvije}e i zapaljene svije}e kod parkinga PTT-a
Gra|ani `eljelipogledati u o~i agresore koji su ih mjesecima terorizirali
Policijska misija Evro-pske unije (EUPM) po-zdravila je profesionalnoobavljen posao policije,koja je poduzela sve neo-phodne mjere kako biomogu}ila sigurno okru-`enje za u~esnike kome-moracija koje su ju~erodr`ane u Sarajevu.- Operativni plan pripr-emljen i proveden u skla-du s najboljom praksom - izjavioje komesar [tefan Feler (StefanFeller), {ef EUPM-a, navo-di se u saop}enju.Feler je, tako|er, ista-kao visok stepen saradnjei koordinacije izme|uMUP-a Kantona Sarajevoi Centra javne sigurnostiIsto~no Sarajevo. Polici-jska misija EU nadgledalaje pripremnu fazu, kao iizvedbu, te svjedo~ila do-bro organiziranoj i koordi-niranoj policijskoj akciji, ka`e seu saop}enju, prenijela je Fena.[ef Ureda policijskog komesa-ra MUP-a KS Dragan Miokovi}potvrdio je za „Avaz“ da su seskupovi u biv{oj Dobrovolja~kojulici zavr{ili bez incidenata.- Ljudi iz RS su do mjesta ce-remonije pro{li bez bilo kakvihproblema. Nakon polaganja cvi-je}a i paljenja svije}a sjeli su u au-tobuse i bez ijednog ekscesa vra-tili se u RS. Skup je osiguravalovi{e od 500 policajaca, s tim dasmo imali saradnju s dijelovimajedinica za podr{ku iz drugih ka-ntonalnih ministarstava i Fede-ralnog MUP-a - ka`e Miokovi}.
Skupovi bez incidenata
 Miokovi}: Vi{e od 500 policajaca
Vahid Ali}, predsjednik „Ze-lenih beretki“ op}ine Stari Grad,smatra da je provokacija iz RS bi-la smi{ljena upravo u vrijeme kadase obilje`avaju datumi najzna~ajni-ji za odbranu BiH i Sarajeva.- Mi krivimo na{u politikukoja je dozvolila da se iz RS dola-zi ovim povodom. [ta su ~ekali18 godina pa da do|u ba{ danas?I sve to ba{ u vrijeme kada jeuhap{en Ejup Gani} i kada sumnogi heroji osumnji~eni za na-vodni zlo~in u Dobrovolja~kojulici. Mi koji smo pre`ivjeli pa-kao Sarajeva, ne}emo dozvolitimanipulacije istinom - rekao jeju~er Ali}.
Ne}emo dozvolitimanipulacije istinom
- U Dobrovolja~koj nije po~i-njen nikakav zlo~in. Na{i borciborili su se protiv naoru`ane ar-mije i odbranili grad i zemlju. Nemo`e jedan Sulejman Tihi} govo-riti je li po~injen zlo~in ili ne. Jer,na{i borci omogu}ili su Tihi}u dadanas bude da na ovom mjestugdje je sada. Za to vrijeme on jebio u inostranstvu. Smije{no jeda o navodnom zlo~inu govoriTihi}, koji je „ratovao“ u Nje-ma~koj - kazao je za „Avaz“ FuadAbad`i}, penzionisani oficir Ar-mije RBiH i predsjednik Udru-`enja boraca pokreta~a otpora.
Tihi} ne mo`e govoritida je po~injen zlo~in
Skup u Dobrovolja~koj pratioje veliki broj novinara iz cijelogsvijeta. Oni su se na zahtjev po-licije ve}inom koncentrirali pr-ekoputa Srednje {kole na Drveni-ji. No, kako je policija bez naja-ve iznenada pomjerila mjesto po-laganja cvije}a, mnogi od njihostali su neobavljenog posla.Me|u njima su bili i novinari,snimatelji i fotografi HRT-a,TRT-a, „El-D`azire“, „Reutersa“,AFP-a, AP-a, ali i mnogih do-ma}ih medija. To je izazvalo veli-ko negodovanje novinara.Situaciju je poku{ao izgladitiDragan Miokovi}, tvrde}i da no-vinari nisu namjerno prevareni.Budu}i da predstavnici medijanisu prestali protestirati, Mioko-vi} je demonstrativno napustionovinare.
Ogor~enje novinara
S ju~era{njeg polaganja cvije}a u Dobrovolja~koj: Obilje`ena 18. godi{njica
EUPM pohvalio ju~era{nji rad policije
Profesionalno osiguranjeskupa u Dobrovolja~koj
 Feler: Najbolja praksa Istovremeno, Sarajlije se prisjetile poginulih sugra|ana i branilaca
(Foto: S. Jordamovi})(Foto: S. Saletovi})
Sarajevo: Jake sigurnosne mjere naoba doga|aja
(Foto: S. Jordamovi})
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,4. maj/svibanj 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
 avaz.ba)
Titovavremena
Nisu Josip Broz i biv{i sistem bili toliko dobri,koliko su dana{nji titi}i i njihova vladavina lo{i
Prekid utakmice, igra~i Hajduka i Zvezde sa sudijom Husre-fom Muharemagi}em na centru, suze i jecaji, a zatim spontano„Du`e Tito mi ti se kunemo...“ prepunog Poljuda. Ova slika ostalaje u kolektivnom sje}anju „narodima i narodnostima, svim ra-dnim ljudima i gra|anima“ biv{e SFRJ, kao trenutak kada je zva-ni~no saop}eno da je u Ljubljani preminuo „najve}i sin“ - JosipBroz Tito. Bio je 4. maj 1980. godine.O Titu i naro~ito vremenima kojima je on personifikacija pri~ase i danas, 30 godina od njegove smrti. Ta su vremena za ve}inuonih koji ih pamte, pa ~ak i onima koji o tome znaju samo iz pri~asvojih roditelja, sinonim za blagostanje, sre}u, mir, rahatluk, red izakon, radni~ka prava, socijalnu sigurnost...Taj osje}aj spokojnog `ivota u Titovim vremenima jedva damalo mogu pomutiti neumoljivi historijski fakti o represivnom,diktatorskom re`imu, Golom otoku, Udbi, montiranim poli-ti~kim su|enjima...Za{to je to tako, za{to se, uprkos svim negativnim elementimanjegovog re`ima, za Titovim vremenima toliko `ali? Najjednosta-vniji odgovor obi~no je najbli`e istini: Zbog onih koji su do{li na-kon Tita.Bilo bi pogre{no idealizirati Titova vremena, jer su i on sam ifunkcionerska svita oko njega znali za `ivot na visokoj nozi. Pilose, jelo se, putovalo se, pomalo kralo, pomalo lagalo, u`ivalo se, sveo dr`avnom tro{ku. Za to ih se malo nije smjelo, a malo nije htjelopitati, jer je i sam narod bio relativno zadovoljan. Socijalno, zdra-vstveno, redovna pla}a, penzija, ljetovanje preko sindikata, sve odvlastitog rada.Dana{nji titi}i rade sve ono {to su radili i funkcioneri upro{lom sistemu. Ali, sto puta gore. Rade to bahato, bezobrazno idrsko, bez imalo stila, kakvog su nesumnjivo imali Tito i njegovipartijski drugovi. Jedino {to su ponudili gra|anima o ~ijem tro{ku mnogi od njihgodinama lagodno `ive jeste - bezna|e. Stotine hiljada nezaposle-nih, obespravljeni radnici, veliki broj ljudi na ivici siroma{tva igladi, poni`eni borci i penzioneri, privatizacijske kra|e, bezobra-zno visoke vlastite pla}e...Nisu, dakle, Tito i biv{i sistem bili toliko dobri, koliko su da-na{nji titi}i i njihova vladavina lo{i. Zato i ne ~ude uzdisaji za Ti-tovim vremenom.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
 Pitanje: Ko je, prema va{em mi{ljenju,najomra`eniji politi~ar?
BD
Sulejman Tihi}ubjedljivo najomra`enijibo{nja~ki politi~ar u BiH
CA
      
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
U anketi je u~estvovalo 4.609 ~italaca portala „Dnevnog avaza“. O aktuelnim pitanjimau BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 97.358 posjetilaca.
A) Zlatko Lagumd`ija 12%B) Haris Silajd`i} 23%C) Sulejman Tihi} 48%D) Nijedan od te trojice 17%
Predsjednik Kantonalne or-ganizacije „Zelenih beretki“Muhamed [vraki} kazao je da je2. i 3. maja „raja odbranila Sara-jevo i dr`avu“.- Svi su ustali u odbranu inije bilo bitno kako se zove. Mismo dali otpor ~etvrtoj vojnojsili u svijetu. General MilutinKukanjac rekao je da je u Dobr-ovolja~koj ulici poginulo {estprofesionalnih oficira, i to u bo-rbi. Oni koji danas ovdje dolazeiz RS, ne znaju imena stradalih.Na{a tu`ila{tva moraju uhapsitiodgovorne za smrt 1.600 djeceSarajeva i vi{e od 14.000 civila.Ko je uhap{en, niko! Tu`ila{tvoKS nije uradilo ni{ta. Pa, nijemogao jedan ~ovjek pobiti toli-ke ljude. Sarajevo je bilo na-jve}i svjetski logor. Tra`it }emoda se Sarajevo proglasi logoromi da se svi gra|ani zavedu kaologora{i - istakao je ju~er [vra-ki}.On je najavio rat „aktuelnimbo{nja~kim politi~arima kojijo{ razmi{ljaju kao oni u Beogr-adu i Banjoj Luci“. Tvrdi daupravo oni nastoje izjedna~iti`rtve agresije i agresora.
[vraki}: Najavio rat bo{nja~kim politi~arima
Sarajevski heroj D`evad Topi}Topa, ratni komandant bataljonaVojne policije, kazao je za „Avaz“da Sarajevu nije problem da poro-dice vojnika ubijenih u Dobrovo-lja~koj ulici do|u i sjete se svojihnajmilijih, ali da se u ovom slu~ajuradi o najobi~nijoj politizaciji.- U redu je da do|u samo~lanovi porodica stradalih. Ali,da organizirano dolazi 200 do 300ljudi i da ovdje prave cirkus, to jenedopustivo. Mi smo ovdje do{lipokazati da nas nisu istrijebili,niti }e nas ikada istrijebiti. Ovosu obi~ne politi~ke provokacije.Ljudi iz vlasti RS `ele u predi-zborno vrijeme do}i do nekih po-liti~kih poena. Ovo dolazi dire-ktno iz Banje Luke. Cilj je i da seprepravlja historija. To ne}e do-zvoliti pre`ivjeli heroji. Zna se {tase desilo u Sarajevu, Bijeljini,Zvorniku, Srebrenici... Sada `eleizjedna~iti `rtvu i zlo~inca - rekaoje Topi}.Branka [ljivar, predsje-dnica Pododbora za obi-lje`avanje godi{njice stra-danja u Dobrovolja~koj,rekla je za „Avaz“ da MUPKS zaista zaslu`uje sve po-hvale, jer je krajnje profe-sionalno odradio svoj po-sao.- Hvala Bogu, sve jepro{lo bez incidenata. Na-jva`nije je da su se sviu~esnici okupljanja sigur-no vratili u Isto~no Saraje-vo. Mi smo, kao {to smo inajavili, do{li s bijelomru`om i upaljenom svi-je}om. Ni{ta nam drugo i nije bio cilj nego da oda-mo po~ast poginulim pripadnicima JNA u Dobro-volja~koj ulici. Poslije toga smo oti{li u Miljevi}e,gdje se nastavilo s parastosom za stradale - kazala je[ljivar.
[ljivar: Pohvala MUP-u
Me|u brojnimgra|anima Sarajevakoji su bili ogor~e-ni obilje`avanjemstradanja pripadni-ka JNA bila je i Su-ada Ademovi}.- Ovo je bruka isramota {to su do-zvolili ovaj skup.Ovi koji su danasbili tu, ga|ali sunas s brda, a polici-ja se toliko brine zanjih, da nam nijedala pri}i. Najvi{eje kriv Haris Sila-jd`i}. Moj mu` ra-njen je upravo1992. godine, izgubio je zdravlje i ja se godinama br-inem o njemu. RS manipulira ovim doga|ajem - re-kla je ju~er Ademovi}.
 Ademovi}: Ovo je bruka
REAKCIJE
Predsjednik „Zelenih beretki“ KS
[vraki}: Raja je ustala uodbranu grada i dr`ave
Tra`it }emo da se Sarajevo proglasi logorom i da se svi gra|anizavedu kao logora{i, ka`e [vraki}
Pododbor za obilje`avanje stradanja
[ljivar: Samo smohtjeli odati po~ast
Optu`ba Sarajke Suade Ademovi}
Ga|ali su nas s brda, apolicija se brine za njih
Ratni komandant bataljona Vojne policije
Topa: Nedopustivo je dati ljudi ovdje prave cirkus
Topi}: @ele prepravljati historiju

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
suadganic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->