Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5200, 28.2.2010]

Dnevni avaz [broj 5200, 28.2.2010]

Ratings: (0)|Views: 562|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
@ELJKO JOKSIMOVI]
Za{to sam
se odlu~ioza Ko{evo
KAKANJ
Djecana{laobje{enog~ovjeka
DANAS U AVAZU
Citaocimanaljepnicana poklon
Do sada za 26 poslovnih prostora napla}eno 1,1 milion KM, a za preostalih 6.850.488 KM duga te{ko je o~ekivatida }e uskoro biti inkasirano u bud`et
Inspekcija nije na{la ni{ta sporno, op}ine se oglu{ile
Sukob navija~a u Tuzli
Kako je kriminal direktora uni{tio „Granit“
 Policija s Tu{nja ispra}a navija~e Sarajeva: Letjelo i kamenje
(Foto: A. Bajri})
NONSENSI
 Vojne poslovne prostore mnogi koriste besplatno
Interpol:Nakon glasina o hap{enju
ZA GANI]EM NEMANIKAKVE POTJERNICE
PDV:Ko je sve oslobo|en pla}anja
POREZ ZAHRANU, ALINE I ZA AVION
   2 .  s   t  r .   9 .  s   t  r .
14. strana
Oprali 11 miliona KM
 <#61($H*0'0#2.#7,'
/+.+105-'<#-720+0'
 Radnici ju~er pred firmom: [efovi se terete za pronevjeru novca, nezakonitu prodaju imovine, te mu}ke s porezom
Fudbal:Neslavan nastavak Premijer lige
 56. strana
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 28. 2. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5200
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
P
et godina od ukidanjaentitetskih ministarsta-va odbrane u ve}em bh.entitetu traje trakavicane samo s rje{avanjem proble-ma vojnih stanova u na{oj ze-mlji nego i poslovnih prostora okojima je brigu preuzela Feder-alna vlada, odnosno njena Slu-`ba zajedni~kih poslova.No, i pri~a o vojnim poslov-nim prostorima samo je jedna unizu pokazatelja da u BiH ne pos-toji volja da se na adekvatan na~inza{titi dr`avna imovina.
4. str.
 
@ivot:Bra~ni par ~uva tradiciju
MULIJA JE VJE[TAVODENI^ARKA I U 69.
   7 .  s   t  r .
Na k on  hap{en ja
(Foto: A. Du~i})
 3. strana
   P  a  n  o  r  a  m  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,28. februar/velja~a 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Bara{inu i njegovoj djeci govore da su izdajnici
- Sigurnosne slu`be su mu du`ne i moraju muosigurati sigurnost, kako njemu tako i nje-govoj porodici. Bravo Bara{ine, samo hrabroi po zlo~inu i zlo~incima bez milosti. Ovi {to ga napadaju, ne~ine to zbog BiH, nego zbog sebe.
(zvizdoje)
PORTAL - komentar dana
U organizaciji Za-vi~ajnog muzeja Visoko,povodom Dana nezavisno-sti BiH, u Visokom jeodr`ana tribina o temi„Dr`ava Bosna i Hercego-vina i njena nezavisnost“,na kojoj su o o~uvanju bo-sanskog duha kroz dubokuhistoriju Bosne govorili Se-nad J. Hodovi} i FatmirAlispahi}.- Stolje}ima se provla~ita svijest o pripadnosti bosanskog~ovjeka bosanskoj zemlji.Pla{im se da sada putuje-mo u vrijeme kada }e tesvijesti biti sve manje. Ne-mamo vi{e potencijala ko-ji bi vodili ovu bitku.Ovdje se odgaja ambijent ukojem }ete sutra dobiti na{eljude koji }e za tu|e intere-se raditi protiv BiH, {toozbiljno mo`e dovesti u pi-tanje naslije|e 1. marta, Da-na nezavisnosti - istakao je,izme|u ostalog, Alispahi}.
 N. O.
DNZ ~estitao gra|anima dr`avni praznik
Demokratska narodna zajednica (DNZ) BiH uputila je ~estitkusvim gra|anima u BiH i inozemstvu povodom 1. marta, Dana ne-zavisnosti BiH. Iako o ovom datumu postoje odre|ene nesuglasiceu sada{njem bh. dru{tvu, DNZ smatra da on obilje`ava jednuzna~ajnu prekretnicu u razvoju savremene BiH, ka`e se u sa-op}enju stranke.
INTERPOL
Nakon glasina o hap{enju na londonskom aerodromu
Za Gani}em nemanikakve potjernice
Iz Britanije i Liona potvr|eno da za Gani}em nema ni crvene niti difuznepotjernice
Ministar ^olak upozorava na po{tivanje netom potpisanog ugovora
Interpol Velike Britanije obavi-jestio je ju~er Interpol BiH da biv{i~lan Predsjedni{tva BiH Ejup Ga-ni} u petak nije hap{en, te da ni nakakav na~in zadr`avan na aerodr-omu „Heathrow“ u Londonu.
U`urbana Malovi}
Nakon te stigla je i potvrda izKomandnog koordinacionog ce-ntra Interpola iz Generalnog sekr-etarijata u Lionu, prema kojoj ne-ma na snazi ni crvene niti difuznepotjernice za Gani}em.Ovo je za „Dnevni avaz“ potvr-dio ministar sigurnosti BiH SadikAhmetovi}, nagla{avaju}i da Mi-nistarstvo prati situaciju, koja je,kako se do sada pokazalo, plod de-zinformacija.Kao {to je srbijanski tu`ilac zaratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi}neosnovano potvrdio dezinforma-cije o hap{enju Gani}a, tako jeju~er i ministrica pravde SrbijeSne`ana Malovi} potr~ala infor-mirati javnost da je Beograd odLondona zatra`io izru~enje Ga-ni}a „protiv kojeg se u Tu`ila{tvuSrbije vodi istraga zbog umi-je{anosti u zlo~ine u BiH“.Srbijansko tu`ila{tvo za slu~aj„Dobrovolja~ka ulica“ iz 1992. go-dine sumnji~i i ratnog ~lana Pre-dsjedni{tva Stjepana Kljuji}a, gene-rale ARBiH Jovana Divjaka i Hasa-na Efendi}a, policijske komandante Jusufa Pu{inu i Dragana Viki}a...Postupke srbijanske kolegiceministar pravde BiH Bari{a ^olaknije `elio komentirati.
Bara{inov potez
- Mogu samo podsjetiti na ugo-vor koji smo u petak potpisali,~ime je i stupio na snagu. @elimoli se pridr`avati onog {to smo timugovorom dogovorili, onda nemapotrebe za zahtjevima za ekstradi-ciju. Prema ugovoru, procesuira-nje osoba osumnji~enih za ratnezlo~ine moralo bi se odvijati u ze-mlji gdje osumnji~eni ima dr`a-vljanstvo i prebivali{te. To zna~ida bi Srbija, u ovom slu~aju, namatrebala ustupiti kazneni progon -rekao je ^olak.Sekretar Ministarstva pravde Jusuf Halilagi} bio je konkretnijii poru~io kako su se potpisivanjemugovora o kojem govori ^olak,stvorili uvjeti da se predmeti po-put „Tuzlanske kolone“, „Dobro-volja~ke ulice“... uru~e na postu-panje pravosudnim organima na{ezemlje, „jer su se ti doga|aji zbiliu BiH, i jer su osumnji~enidr`avljani i `ive u BiH“.Sada je na potezu dr`avnitu`ilac Milorad Bara{in, koji odVuk~evi}a mo`e zatra`iti ustupa-nje krivi~nog gonjenja u tim pre-dmetima.
S. [KULETI]
Dodik u Bosanskoj Gradi{ci ustvrdio
Predsjednik SNSD-a MiloradDodik izjavio je ju~er da je ~itavmehanizam me|unarodne zaje-dnice stavljen u pogon kako bi se,ako ne porazio, onda bar umanjioutjecaj SNSD-a i stava koji ima uizgradnji BiH.- Mi smo rekli da se vi{e nije-dna nadle`nost ne}e biti prenese-na na nivo BiH, a morat }emo pr-eispitati i uzete nadle`nosti. Kadato uradimo i damo na{u saglasno-st, onda}e to biti za nas legalno -rekao je Dodik na ^etvrtoj izbo-rnoj konferenciji Op}inskogodbora SNSD-a Bosanska Gra-di{ka.On je dodao da je pozicija RSoja~ana i da ona vi{e nije „dragstoru kojem se sve davalo“.- Opoziciju ujedinjuju strancida se suprotstavi diktaturi MiloradaDodika. Ja pitam gdje postoji dikta-tura bez vojske i obavje{tajnih slu`bi,a ja to nemam. Mi imamo samo di-ktaturu dobrog {to radimo za RS - ka-zao je Dodik, javila je Srna.
Gani}: Samo dezinformacije
Kako nam je potvr|eno, Ga-ni} bi ve} danas trebao biti u Sa-rajevu. Povod njegovog putova-nja u Veliku Britaniju bio jeju~era{nja sve~anost na Unive-rzitetu u Bakingemu.Sino} se Gani} na{oj redakcijijavio SMS-om u kojem je napisao:- Na prijemu sam. Sve je OK.Beograd generira la`i da bi radi-kalizirao stanje.
Danas povratak
 Bakingem: Obrazovanje kao investicija
Ceremonija na britanskom univerzitetu
Studenti SSST-a primilidiplome u Bakingemu
Na presti`nom britanskomUniverzitetu u Bakingemu ju~erje odr`ana godi{nja ceremonija nakojoj su promovirani studenti ko-ji su stekli diplome ove ustanoveiz raznih nauka.U sve~anom defileu u~estvovalisu i studenti bh. univerziteta „Sara-jevo School of Science and Technolo-gy“ (SSST), koji tako|er dobivaju di-plome ovog presti`nog univerziteta,jer su u sistemu akreditacije Brita-nske agencije za kvalitet i nadzor vi-sokog obrazovanja, a imaju saradnjus Univerzitetom u Bakingemu.Osniva~ SSST-a Ejup Gani} na-glasio je da ulaganje u obrazovanjemora biti glavna investicija u BiH.Istakao je da su ve}inu ovih stude-nata, koji su ju~er primili diplo-me, roditelji skrivali po podrumi-ma od granata, jer su 1992., kada jepo~ela agresija na BiH, imali tri dopet godina.Ovo je druga generacija studena-ta koji primaju bakingemske diplo-me nakon diplomiranja na SSST-u.
G. M.
 Alispahi}:Svijest o pripadnosti 
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Ha-lilovi} uputio je povodom 1. marta, Dana nezavisnostiBiH, ~estitku svim gra|anima u BiH i dijaspori.- Sve nas, ovaj va`ni dan u novijoj historiji BiHobavezuje da doprinosimo ja~anju demokratskihdr`avnih institucija, daljnjoj izgradnji i razvojudr`ave na njenom putu integriranja u evroatlantskeasocijacije, za dobrobit svih i gra|ana - ka`e se u Ha-lilovi}evoj ~estitki.
 Halilovi}:Va`an dan
Halilovi} ~estitao Dan nezavisnosti BiH
Obaveza ja~anje i razvoj dr`ave
Tribina u Visokom
Dovodi se u pitanje naslije|e 1. marta
^olak:^emu sporazumi 
Me|unarodna zajednica protiv SNSD-a
 Ahmetovi}: Prati situaciju Halilagi}: Preuzeti  predmete
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,28. februar/velja~a 2010.
3
 Pi{e: Goran MRKI] (goranm
 avaz.ba)
’Referentni’stranci
Strane kompanije dobivaju unosne poslove nakoridoru 5C, jer na{e firme, koje su nekada „vedrilei obla~ile“ {irom svijeta, nemaju referenci!?
Gra|evinarstvo je, prema svemu sude}i, sljede}a grana bh. privr-ede koja mora biti uni{tena.Nakon {to su stotine na{ih kompanija prodane u bescjenje, temnoge institucije ba~ene na koljena i rasprodate za sitan novac dabi stranci zagospodarili tokovima novca u BiH, sada se to de{ava i sindustrijom.Primjer za to je koridor 5C. Za ovaj projekt strane kompanije do-bivaju unosne poslove, jer na{e firme, koje su nekada „vedrile iobla~ile“ {irom svijeta, nemaju referenci!? Tako nas uvjeravaju izevropskih kreditnih institucija!Nakon {to dobiju posao, stranci anga`iraju te iste na{e„neiskusne“ kompanije da rade za njih, a oni pokupe kajmak. Bh.firme na ovaj na~in se ne mogu razvijati, jer sve {to steknu morajudati za pla}e radnicima, pa im ne preostane ni{ta za modernizaciju.Iza procedura koje nam se name}u prilikom izbora izvo|a~a, kr-ije se ~injenica da evropske institucije daju novac za projekte una{oj zemlji da bi osigurale posao za svoje gra|evinare, kojeg jeina~e sve manje.Istina, novac koji nam daju ne pada s neba, ve} dolazi iz d`epovaporeznih obveznika evropskih zemalja. No, zaboravlja se ~injenicada }e taj novac, s kamatama, vra}ati bh. gra|ani.Veliko je pitanje {ta bi se desilo i da evropske banke imaju dru-ga~ije, ili ~ak nemaju nikakve uvjete. Na{i politi~ari bi i tada, na-jvjerovatnije, na{li ve} neki na~in da posao uru~e inozemnim firma-ma. To pokazuje ~injenica da je dio kola~a ~ak i od gradnje dionice Jo{anica - Podlugovi, koju smo sami finansirali, pa smo samiodre|ivali i procedure, pripao slovenskom SCT-u.Ista je situacija i s drugim industrijskim granama. To se vidi naprimjeru nekada{njeg giganta, kompanije „Energoinvest TAT“, ko-ja je prije rata proizvodila dijelove za ruske nuklearne reaktore, adanas je spala na to da kao podizvo|a~, u vlastitoj zemlji, radi remo-nt jednog bloka Termoelektrane Tuzla za strane - treba li naglasiti -referentne kompanije.Ako je za utjehu, bh. gra|evinske firme ipak ne}e nestati. Jer,ako bi se to desilo, „referentni“ stranci bi onda zaista morali izvodi-ti radove koje dobiju na tenderu, a to bi im bilo mnogo skuplje i ko-mplikovanije.
Komentar dana
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 90.886 posjetilaca.
 Pitanje: Jesu li potro{a~i u BiH za{ti}eni od mogu}ih zloupotreba njihovih prava prilikom kupovine robe i usluga?
BAC
A) DA 9%B) NE 88%C) Ne znam 3%
Potro{a~i u BiH neza{ti}eniod zloupotreba njihovih prava
Dr`avno tu`ila{tvo predlo`it }eSudu BiH odre|ivanje jednomje-se~nog pritvora za rukovodioce pr-eduze}a „Granit“, koje su pre-kju~er u Jablanici uhapsili pripa-dnici Dr`avne agencije za istragu iza{titu (SIPA).To je ju~er „Dnevnom avazu“potvrdio portparol Tu`ila{tva BiHBoris Grube{i}.
Vi{e prijava
Uhap{eni su direktor „Granita“Muhamed Mari}, te tehni~ki dire-ktor i predsjednik Nadzornogodbora ove firme Reuf Kadri} i Ni-jaz Teletovi}. Prema Grube{i}evimrije~ima, Mirsad Omerika, zamje-nik direktora „Granita“, za kojegtako|er postoji nalog za hap{enje,najavio je pravosudnim organimadobrovoljnu predaju, s obzirom nato da tokom prekju~era{nje akcijenije bio zate~en u stanu.Pritvor }e biti predlo`en za sve~etiri osobe. Oni se terete za orga-nizirani kriminal i pranje novca.Prve informacije Tu`ila{tva BiHgovore o pranju najmanje 11 milio-na KM.Od izvora bliskih istrazi na{ listsaznaje da je najvi{e novca u „Gra-nitu“ pronevjereno stvaranjem fi-ktivnih obaveza preduze}a, a zatimnezakonitom prodajom imovine isumnjivim transakcijama tre}imfirmama. Sve to je ura|eno bez sa-glasnosti Kantonalne agencije zaprivatizaciju i uprkos sudskim za-branama.Posrijedi je, kako ka`e na{ izvor,vi{e krivi~nih prijava protiv Ma-ri}a i ostalih, koje se`u jo{ od 2002.godine, dakle prije privatizacije„Granita“.- Jedno od djela koje se grupioko Mari}a stavlja na teret jeste ipodizanje kredita od oko 100.000KM kojim su kupovane dionice fi-rme „Eurogrand“, suvlasnika„Granita“. Navedene kredite je on-da vra}ala jablani~ka firma.Nadalje, dio imovine „Granita“prenesen je na firmu TEF d.o.o.Sarajevo, koja je u 30-postotnomvlasni{tvu Teletovi}a. Ta imovina,u koju spadaju cisterne, autobusi,putni~ka vozila, prikazana je kaoobaveza iz zakupa izme|u TEF-a i„Granita“ - rekao nam je na{ sago-vornik.
Milionski dug
Zanimljiva je informacija da jefirma TEF, ~iji je osniva~ki kapitaliznosio svega 2.000 KM, uspjela upro{loj godini zadu`iti „Granit“ zanevjerovatnih 8,8 miliona maraka.Prema pouzdanim informacija-ma, SIPA }e u narednom perioduizvr{iti jo{ nekoliko pretresa, sobzirom na to da se radi o {irem kr-ugu osoba koje su bile uklju~ene uorganizirani kriminal.
 A. DU^I]
 Imovina kompanije: Data u zakup TEF-u
(Foto: A. Du~i})
 „Granit“: Ne radi od pro{le godine
Srbijanski tu`ilac za ratne zlo-~ine Vladimir Vuk~evi} izjavio jekako se zna da je Ratko Mladi} doprije tri godine bio u Srbiji, ali daod tada primjenjuje drugu taktikuskrivanja, „uznemiren zbog jasnoizra`ene politi~ke volje da se on iGoran Had`i} na|u u Hagu“.- Imovina Ratka Mladi}a, me-|utim, ne}e biti oduzeta jer Mladi}nije predmet koji se vodi predna{im sudom - kazao je Vuk~evi} uintervjuu „Blicu“, prenijela je Fe-na.Dodao je da Mladi} nema po-dr{ku neke politi~ke stranke.- Politi~ki ciljevi odre|enihstranaka podudaraju se s ciljevi-ma politike devedesetih koja jestvorila ludilo na prostoru biv{e Jugoslavije. Me|utim, to ne zna~ida politi~ke stranke konkretnopoma`u Mladi}u - rekao je Vu-k~evi}.
Srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine
Vuk~evi}: Ratku Mladi}une}e biti oduzeta imovina
Vuk~evi}: Promjena taktike
Obimna dokumentacija, ko-ju su istra`itelji izuzeli u Jabla-nici, prema saznanjima na{eg li-sta, govori i o vi{egodi{njem to-leriranju poreznih obaveza kojesu jo{ 2002. godine iznosile 2,3miliona KM!Predmet zanimanja istra`nihorgana je sumnjiva preregistracijai preseljenje sjedi{ta „Granita“koje je izvr{eno pro{le godine iz Jablanice u Sarajevo. To je u~inje-no uprkos zabrani Komisije zavrijednosne papire FBiH, KAP-ai Odjela za registar Op}inskog su-da Mostar. Presudan je, kako sa-znajemo, bio potpis na~elnika Ja-blanice Salema Dedi}a, na osno-vu kojeg je Op}inski sud u Saraje-vu izvr{io preregistraciju.
Porezne obaveze i preregistracija
NAKON HAP[ENJA
[tete i kriminal koji su firmu srozali na dno
[efovi „Granita“ opralinajmanje 11 miliona KM
Najvi{e novca pronevjereno stvaranjem fiktivnih obaveza preduze}a
Nezakonita prodaja imovine i sumnjive transakcije tre}im firmama
Od pro{le godine nekada{njiprivredni gigant „Granit“ zva-ni~no ne radi, jer se 275 radnikanalazi u generalnom {trajku. Doki{~ekuju raskid kupoprodajnogugovora pred mostarskim sudom,radnici trenutno blokadama ma-gistralnog puta M-17 skre}u pa-`nju na dugovanja 13 pla}a. Ju~er smo u „Granitu“ zatekligrupu radnika, od kojih su svi biv{iborci Armije RBiH, kako ~uvajuovo preduze}e. Oni su doslovnodovedeni na ivicu gladi. Akcijadr`avnih istra`nih organa ponovoim je, ka`u, ulila nadu za `ivot.
Radnici dobili novu nadu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->