Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5210, 10.3.2010]

Dnevni avaz [broj 5210, 10.3.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 583|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
SARADNJE
Pjani}
u spotu
Merlina
SLU^AJ GAVARI]
Odba~eneoptu`beSlobode
Dokument potpisao Mijo Kre{i}
Za veze s terorizmom optu`eni BBI banka, BZK „Preporod“...
Spisak imazaglavlje Vije}a ministara BiH, ali u pozadini je vodeni `ig grba koji je bio zvani~no obilje`je RS
Dvije smrti u 24 sata
Dogovor o novom planu za Jadransko-jonsku cestu
 KPZ: Ahmet Sefi} na|en mrtav u kupatilu, a Alena ^i{i}a ubila droga
V
lasti BiH poslale su po-~etkom februara Vije-}u sigurnosti UN-a iz-mi{ljenu informacijuda u BiH postoji 45 organizacijakoje su povezane s terorizmom iteroristi~kim aktivnostima, po-kazuju dokumenti koje je „Avaz“dobio u posjed!Zamjenik ministra sigurno-sti BiH Mijo Kre{i} potpisao jeu ime ministra Sadika Ahmeto-vi}a skandalozni dokument i pu-tem Ministarstva vanjskih poslo-va uputio ga u Njujork.
 2. strana
EKSKLUZIVNO
Izmi{ljena lista od 45 teroristi~kih organizacija
Korupcija:Alarmantni podaci TI-ja
MEDICINARI POMITU PRETEKLIPROFESORE
Trebinje:Ro~i{te zbog napada na staricu
BISERA KLOPI] VI[E NE
SMIJE SAMA NI U SUD
6. str.
   8 .  s   t  r .
Autoput, ipak, do Neuma
$H*215.#.#.# 0+52+5#-
8+,'75+)740156+70@
 Novi prijedlog trase: J-J cesta do{la bi na 12-13 kilometara od bh. mora
KPZ Zenica: Vje{anje o kai{ i predoziranje
15. strana
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 10. 3. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5210
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 3. strana
 
London:Gani}eva odbrana osporava navode
LAKO JE DOKAZATI KAKO JE
DELIMUSTAFI] DAO IZJAVU
Pro je k  t i
   4 .  s   t  r .
Sefi}: Sam sebi presudio^i{i}: Mrtav u krevetu
   5   8 .  s   t  r .   2   4 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,10. mart/o`ujak 2010.
2
    w    w    w  .      d     n     e    v     n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Ivani}: Kod naroda vi{e ne pali ni nacionalisti~ka retorika
- Istovremeno s trajanjem be-zobzirne plja~ke naroda i gra|ana,oni podi`u politi~ke i etni~ke te-nzije do najvi{eg nivoa. Za najvi{inivo plja~ke treba i najvi{i nivo pra{ine kojom }e za-slijepiti svoje gladne i siroma{ne glasa~e. Rade to ko-ordinirano, podr`avaju}i jedni druge i dr`e}i takoplja~ku pod kontrolom.
(kladnica)
PORTAL - komentar dana
LOTO
JOKER403154524089
101314153441
 Predstavni~ki dom: Poslanici se izjasnili prozivkom
(Foto: M. @ivojevi})
Predstavni~ki dom Fede-ralnog parlamenta ju~er jeve}inom glasova odobrioodluku Nadzornog odbora„@eljeznica FBiH“ o kredi-tnom zadu`enju te kompani-je vrijednom oko 50 milionaKM. Prije glasanja, poslani-ca SBiH Amila Alikadi}-Hu-sovi} kazala je da ovo nije pr-vi put da Parlament preuzi-ma na sebe odluke o velikimkreditnim zadu`enjima uFBiH, a da, nasuprot tome,nema povratnih informacijao ekonomskom boljitku.Program ovogodi{njegrada Vlade FBiH odobren jeu drugom krugu glasanjausmenim pojedina~nimizja{njavanjem poslanikaprozivkom. Prethodno jepredsjedavaju}i Safet Softi}izrazio sumnju u rezultateelektronskog glasanja. Na-kon drugog kruga glasanja,Softi} je konstatirao da jeVladin program odobren sa54 glasa, javila je Fena.Premijer FBiH MustafaMujezinovi} nakon odobra-vanja Vladinog programakazao je novinarima da tajdokument podrazumijevapostizanje finansijske stabi-lnosti FBiH, nastavak refo-rmi i saradnju s Me|unaro-dnim monetarnim fondomi Svjetskom bankom.Dug socijalnom sektoruiznosi nekoliko stotina mi-liona KM, a premijer naja-vljuje da Vlada ima plan ka-ko da ga krajem ove ipo~etkom idu}e godinepo~ne izmirivati.
Federalni parlament 
@eljezni~ari se moguzadu`iti 50 miliona KM
Poslanici su odobrili i Programovogodi{njeg rada Vlade FBiH
Vije}e Regulatorne age-ncije za komunikacije (RAK)18. marta }e razmotriti `albuRadio-televizije RS (RTRS)na odluku o izricanju nov-~ane kazne od 100.000 KM,izjavila je za Srnu portparolRAK-a Amela Odoba{i}.RTRS je ulo`io `albu naodluku RAK-a od 21. janua-ra, kojom je ova medijskaku}a ka`njena sa 100.000KM zbog neovla{tenog ko-ri{tenja frekvencije putem61. UHF kanala na lokacijiBanja Luka - Pobr|e.Odoba{i} je kazala da je ra-zmatranje slu~aja emitiranjapriloga „Vidimo se u Bile}i“na Federalnoj televiziji jo{ utoku i o~ekuje se da }e proce-dura biti okon~ana za petna-estak dana. U tom prilogu li-der SNSD-a Milorad Dodiki vrh ove partije monta`om supredstavljeni kao Adolf Hitleri ~elnici Tre}eg rajha.
Odoba{i}: Pravo `albe
Vije}e RAK-a o ka`njavanju medija
@alba RTRS-a razmotrit}e se 18. marta
EKSKLUZIVNO
Izmi{ljena lista od 45 teroristi~kih organizacija
BiH poslala la`ni spisakVije}u sigurnosti UN-a!
Dokument u kojem se spominje spisak potpisao zamjenik ministra sigurnosti Mijo Kre{i}
Za veze s terorizmom optu`eni i BBI banka i BZK „Preporod“
Vlasti BiH poslale supo~etkom februara Vije}usigurnosti UN-a izmi{ljenuinformaciju da u BiH posto-ji 45 organizacija koje su po-vezane s terorizmom i tero-risti~kim aktivnostima, po-kazuju dokumenti koje je„Dnevni avaz“ dobio u po-sjed!Zamjenik ministra sigu-rnosti BiH Mijo Kre{i} po-tpisao je u ime ministra Sa-dika Ahmetovi}a 5. februa-ra ove godine skandaloznidokument i putem Minista-rstva vanjskih poslova upu-tio ga u Njujork.
Radna grupa
U dokumentu se navodida Tu`ila{tvo BiH raspola`e„spiskom od 45 organizaci-ja za koje postoje operativneinformacije o mogu}oj spr-ezi s teroristima i terori-sti~kim organizacijama nateritoriju BiH“.Kre{i} u dopisu koji jeupu}en u vezi sa slu~ajemSafeta Durgutija navodi daDr`avno tu`ila{tvo „rasp-ola`e informacijom GrupeVije}a ministara za borbuprotiv terorizma i ja~anjaborbe protiv terorizma“ ukojoj je spisak 45 terori-sti~kih organizacija.Tu informaciju GrupaVije}a ministara dostavilaje Tu`ila{tvu BiH jo{ 25.maja 2006. godine. U njojsu pobrojane organizacijekoje Vije}e ministara BiH,odnosno njegova radna gr-upa, fakti~ki optu`uje zanavodne veze s terori-zmom.Izme|u ostalih, spome-nute su BBI banka, Bo{nj-a~ka zajednica kulture „Pr-eporod“, „Air Bosna“, Ra-dio Naba, list „Saff“, predu-ze}e „Vitezit“, pa ~ak i NVO„@ene `enama“. Na spiskusu i brojne humanitarne or-ganizacije iz arapskog svije-ta i druga udru`enja od ko-jih mnoga nikada nisu po-stojala.
Hipoteka terorizma
Odakle potje~e spisak nakoji se sada Kre{i} pozivakao na relevantan dokume-nt u komunikaciji sa UN-om, pokazuje vodeni `ig ko-ji je ostao na papiru prosli-je|enom Tu`ila{tvu.Spisak teroristi~kih or-ganizacija ima zaglavlje Vi-je}a ministara, ali u pozadi-ni je vodeni `ig grba s orlomi ~etiri S, koji je u to vrijemebio zvani~no obilje`je Re-publike Srpske!Neshvatljivo je da dr`-avno ministarstvo i Vije}eministara BiH taj la`ni do-kument koji te{ko optu`ujeBiH i name}e joj hipotekuterorizma i dalje smatra va-lidnim i relevantnim i da gajo{ i predo~ava Vije}u sigu-rnosti UN-a.
Tarik LAZOVI]
Cijeli slu~aj iza{ao jena vidjelo zbog toga {to jeSafet Durguti, ina~e profe-sor El~i Ibrahim-pa{inemedrese u Travniku, za-tra`io od UN-a da ga ski-ne s liste koja ga sumnji~iza veze s terorizmom, gdjeje dospio kao biv{i radnikhumanitarnih organizaci-ja.UN je onda u januaruove godine zatra`io od vla-sti BiH da se o~ituju o nje-govom zahtjevu.Iako je Kre{i} u odgo-voru naveo o~itovanjaSIPA-e i Dr`avnog tu`ila-{tva da protiv Durgutijanema optu`nica, bh. vlastiiznijele su stav da se proti-ve skidanju Durgutija s li-ste, iako potvr|uju da jedostupan bh. vlastima.
Slu~aj Safeta Durgutija
Prema saznanjima na-{eg lista, radi se o listi ko-ja je napravljena na osno-vu propagandnih i la`nihpamfleta koje je svojevre-meno uradio Ured VladeRS za saradnju s Tribuna-lom u Hagu. Nju je kasni-je prepisao Domagoj Ma-rgeti} i objavio u knjizi.Sli~an fantomski spisakmo`e se na}i i na internet-stranicama radikalnih sr-pskih i hrvatskih grupacija.U nekim verzijama tih pa-mfleta nalaze se i brojna ime-na, od bo{nja~kih uglednikapa do novinara, na sli~anna~in kako je to nedavno bi-lo prikazano na famoznimshemama koje su procurile izUreda visokog predstavnika.
Lista pamfleta iz RS
Ministar Ahmetovi}, u ~ije je imeKre{i} poslao skandalozni dokument,ju~er nam je rekao da ne zna o ~emu je ri-je~ i da zato jo{ ne mo`e komentirati slu~aj.- Provjerit }u o ~emu se radi. Ono {toznam jeste da rad Grupe za borbu pro-tiv terorizma nije u nadle`nosti Minista-rstva sigurnosti, jer je vodi Tu`ila{tvoBiH - kazao nam je kratko Ahmetovi}.
Ahmetovi}: Provjerit}u o ~emu se radi
 Ahmetovi}: Nema komentara Faksimil dopisa s potpisom Kre{i}a: Poziva se na la`ni spisak Spisak napravljen na osnovu pamfleta sa `igom Vlade RS i  zaglavljem Vije}a ministara BiH  Kre{i}: Poslao dokument
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,10. mart/o`ujak 2010.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
@
 avaz.ba)
Savr{enikrug plja~ke
Premijer Sarajevskog kantona otkrio nam jekako vladaju}a koalicija na svim nivoimakrade i vara narod i tro{i novac iz bud`eta
Da nije pukla tikva izme|u koalicionih partnera u Saraje-vskom kantonu, gra|ani vjerovatno nikada ne bi saznali na ko-ji ih na~in bezobzirna vlast SDA i Stranke za BiH godinamapotkrada i vara.Ljut {to ministri iz SDA nisu podr`ali njegov prijedlogbud`eta, premijer Besim Mehmedi}, kadar SBiH, javnosti jeotkrio tajne kanale kojima novac gra|ana zavr{ava u stra-na~kim kasama.Tako smo ~uli da SDA uz pomo} svojih direktora u „Sara-jevogasu“ i „Toplanama“ izvla~i milionska sredstva za vlastitupredizbornu kampanju, a isto se pona{a i Stranka za BiH, koja,primjerice, kontrolira Gradsko saobra}ajno preduze}e (GRAS).Istovremeno, vladaju}a elita i njeni poslu{ni direktori i zi-mi i ljeti nas bombardiraju pri~ama o velikim dugovima u ja-vnim komunalnim preduze}ima i potrebi da se te rupe popu-njavaju iz bud`eta, odnosno iz d`epova poreznih obveznika,koji, da stvar bude gora, ve} redovito pla}aju ionako visokera~une za plin, grijanje, odvoz sme}a, vodu, mjese~ne i pojedi-na~ne karte za prijevoz.[ta tek SDA i SBiH rade s novcem profitabilnih dr`avnihkompanija na federalnom nivou, koje kadrovski tako|er ko-ntroliraju, mo`e se samo naga|ati.Tako se pravi savr{eni krug plja~ke. Sli~no je, zasigurno, i udrugim gradovima i mjestima {irom BiH, a kada je Sarajevo upitanju, katastrofalan u~inak aktuelne vlasti ilustrira i podatakda je ovaj kanton nekada imao ve}i bud`et od bud`eta RS, a da-nas svjedo~imo njegovom kolapsu.Nesposobni ali podobni, to je matrica po kojoj funkcionira-ju ovda{nji vlastodr{ci. Zato smo i dovedeni u situaciju da suuru{ene sve vrijednosti, da po{tenje, radinost i moral nisu nacijeni, jer svakog dana, od {altera do kabineta, vidimo da posto-je pre~ice i sporedni putevi mita, korupcije i kriminala.Mehmedi} i mehmedi}i {irom BiH o tome vi{e i ne {ute. Jeli to dovoljno da narod kona~no otvori o~i i glasa~kim kutija-ma pomete mediokritete i lopove, pokazat }e izbori u oktobru.
Komentar dana
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 112.060 posjetilaca.
 Pitanje:
 Je li projekt uvo|enja videonadzoratehni~kog pregleda suzbio dio malverzacija prilikom registriranja automobila?
BAC
A) DA 57%B) NE 36%C) Ne znam 7%
Videonadzor suzbiodio malverzacija
PROJEKTI
Novi plan za Jadransko-jonsku cestu
Autoput }e ipaki}i do Neuma
J-J cesta do{la bi na 12-13 kilometara od bh. mora
Zadovoljni u Pomorskomdru{tvu BiH
Pomirena dva plana razvoja saobra}aja
Entitetski i dr`avni ministrikomunikacija i prometa postiglisu dogovor u vezi s novom tra-som takozvane Jadransko-jonskeceste, saznaje „Dnevni avaz“.Prema novom prijedlogu trase,koji je izra|en proteklih dana,ova cesta bi se, kako je i ranije bi-lo, odvajala od koridora 5C kodPo~itelja.
Prihvatljiva varijanta
No, kako se vidi iz tek ura|-ene mape do koje smo do{li, J-Jcesta bi se, prema ovom planu,maksimalno pribli`ila Neumu,na svega 12-13 kilometara, a oda-tle bi ka jedinom bh. gradu namoru i{la brza cesta, koja bi imalapo dvije trake u oba smjera.Autoput bi nastavljao dalje kaCrnoj Gori.Ono {to je najva`nije kodovog rje{enja jeste da se njimezadovoljavaju dvije, kako se ne-kada ~inilo, nepomirljive konce-pcije razvoja saobra}aja na ovompodru~ju. Njime su, naime, za-dovoljni ~ak i naj`e{}i zagovor-nici varijante da koridor 5C za-vr{i u Neumu, kao {to je Pomor-sko dru{tvo BiH.To nam je potvrdio i ~lan Po-morskog dru{tva [eval Ko-va~evi}, koji je ujedno i predsje-dnik Odbora za promet i infrastr-ukturu SDA. On je istakao da je„ovo prihvatljiva varijanta“, jer bi J-J cesta, prema ovoj varijanti, za-pravo predstavljala krak koridora5C koji bi i{ao ka bh. moru.
Dvije koncepcije
Ipak, podsjetimo da je Hrva-tska u svojim planovima ovu ce-stu zacrtala drugom trasom, pre-ko Neuma i Dubrovnika, pa osta-je da se vidi kako }e dvije zemljepomiriti svoje koncepcije.- Veoma bi nam smetalo ako binas Hrvatska ometala da mi nasvom podru~ju uradimo ovaj kr-ak J-J ceste. Tu se ne bismoslo`ili, jer bi to bilo katastrofalnopo interese BiH - istakao je Ko-va~evi}.
G. MRKI]
- Dr`avni ministar RudoVidovi} veoma je razuman~ovjek i u njega treba imati po-vjerenja. On pokazuje da je za-interesiran da {titi intereseBiH - smatra Kova~evi}.
Pohvale Vidovi}u
 Novi prijedlog trase J-J ceste: Omogu}en razvoj Neumu
Reakcija Sindikata na presudu o „Sokolu“
Vidovi}: A mi se ponadalida je do{ao kraj lopovluku
To je najcrnji dan od nastanka ovog preduze}a od prije 60 godina, ka`e Vidovi}
Osloba|aju}a presuda BrankuKolobari}u, Valeriji ^uljak i MiliGad`i}, nakon optu`be za privrednikriminal i nezakonitu privatizacijuu mostarskom „Sokolu“, {okirala jepredstavnike Sindikata ove firme.Za predsjednicu Sindikata ra-dnika „Sokola“ Miru Vidovi} pre-suda Kantonalnog suda u Mostarupredstavlja „poruku da oni koji suprodali Sokolove hale i dalje nasta-ve s kriminalom“.- Podizanjem optu`nice ponadalismo se da je do{ao kraj lopovluku,kriminalu, bahatosti u slu~aju privr-ednog giganta. Za nas koji jo{ radi-mo u Sokolu, ali bez ikakvih ra-dni~kih prava, to je najcrnji i najte`idan od nastanka ovog preduze}a odprije 60 godina - kazala je Vidovi}.Kako saznajemo, Tu`ila{tvo HNKna presudu }e podnijeti apelaciju Vr-hovnom sudu FBiH.
 A. Du.
 „Soko“ Mostar: Sindikat razo~aran presudom Kantonalnog sudaVidovi}: Mogu nastaviti s kriminalom

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adnan Mataradžija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->