Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22724, 4.4.2010]

Oslobođenje [broj 22724, 4.4.2010]

Ratings: (0)|Views: 354 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
KIA Pican to
 jo{ ~eka na
neoa od as
 
Esad Banda
, Konjic – DVD player,
SanelGrošonja
(Sarajevo) DVD player,
DenisNikolajev 
(Sarajevo) frizider,
Mara Ku-rbegovi}
(Sanski Most) – štednjak,
HedijaHabibovi}
(Kladanj) mikrovalna,
 AdnanaLaka~a
(Bugojno) – HejBox,
SanelTaso
(Sanski Most) – HejBox...
 VI ŠE OD
 35.000
 VRI JEDNIHNAGRADA
Dobitnica veš-mašine,
Ljiljana Batini}
iz Sarajeva
 
Iako je i Srbi ja doni jela Deklaraci ju o osudi zlo~ina u Srebrenici
BiH bez saglasnos ti o rezoluci ji
OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
NEDJELJA, 4. 4. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.724Cijena: 1 KM/6 KN
Svimpravoslavcima ikatolicima `elimo
sretanVaskrs iUskrs
^lano viKolegi janisupostiglisaglasnost o pri jedlogurezoluci je o osudigenocida u Srebrenici i ratnihzlo~ina u BiH
3. strana
Da tum zna~ajan za dr`avu
 
Obilje`avanje4. aprila u gradusoli
2. strana
Karzaije vi komen tari su zabrinja va ju}i
Iz Bi jele ku}e poru~uju:
13. strana
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 4. april 2010. godine
U @I@I
2
Mi tropolitNikolaj MVPBiH
 Sve ta li turgi ja u Fo~i
MitropolitdabrobosanskiNikolajslu`io  je ju~er, na Velikusubotusvetuarhi jerejsku liturgi ju u hramusvetogVasili jaostro{kog i svetogPetradabrobosanskog u bogo- slov skim{kolama u Fo~i. VladikaNikolajje na liturgi jirukopolo`io u ~in |akonaNiko- luKo va~a, diplomiranogteologa iz Fo~e i pri~estiou~enikeBogoslo vi je i~estitao im nastupa ju}ipraznikHristo vogvaskrsenja, saop{tenoje iz inormati vneslu`beMitro- poli jedabrobosanske. MitropolitNikolaj}e danas, na Vaskrs, slu`itisvetuarhi jerejskuliturgi ju u Sabor- nomhramuRo|enjaPresveteBogorodice u Sara je vu.
Alkalaj u Maroku
Ministarvanjskihposlo vaBosneiHer- cego vineSvenAlkalajbora vit}e danas i su- tra u zvani~nojposjetiKralje viniMaroko.  Alkalaju posjetiKralje viniMarokobo- ra vi na pozivmarokanskogministravanj- skihposlo vaTaibaFasi jaFihri ja, na jav - ljeno je iz ureda za odnose s ja vno{}uMi- nistarstvavanjskihposlo vaBosneiHer- cego vine. MinistarSvenAlkalaj}e tokomsusre- tadoma}inaupoznati s reormama u Bo- sni i Hercego viniko jetrebapro vesti na putu ka NATO-u i EU. Tako|er}e se raz- go varati o odnosimaizme|udvi jezemlje ko ji su na visokomni vou i njiho vomda- ljemunapre|enju.
VIJESTI
Obilje`avanje4. aprila u gradusoli
Dan kada se pisa ahis o i a
Da tum zna~ajanza ci jelu BiH
Kada smo vidjeli da je vragodnio{alu i {ta se de{a va u Bi jeljini i Zvorniku, mi smo sazvali Skup{tinu. Bili su tu odbornici iz SDS-a ko ji su glasali za odluke, ali nekiekstremi su oti{li, sje}a se Be{lagi}
SelimBe{lagi}, nekada{njipred- sjednikSkup{tineop}ineTuzla, na dana{nji dan 1992. godinesazvao  je vanrednusjednicu na ko joj je donesenahistorijskaodluka za grad - da se pristupiorganizo va- nomotporunapadu na Tuzlu i dr`avuBosnu i Hercego vinu. Bez obzira na strana~kupripadnost,  ve}inaodbornika je bilajedin- stvena, te je na taj na~inkrenula putemo~uvanjamultietni~nosti Tuzle i pra vasvihnjenihgra|ana.
Hrabrost i odgo vornost
Po vodomovogzna~ajnogdatu- ma u no vi jojhistori jigrada, viso- kizvani~niciTuzle, ju~er su po- lo`ilivi jence na Partizanskom spomeniku, spomenikupoginulim braniocimaTuzle i BiH 1992 - 1995, kao i na mezar ju/groblju ci vilnih`rta va. U saliRadni~kog uni verziteta je odr`anasve~ana sjednicaOp}inskogvi je}a, te je or- ganizo vanasve~anost u po vodu za vr{etkapro jektaja vneras vjete u Ulici dr. MustaeMujbego vi}a. „Tuzla se tada~vrstopridr`ava- lazakona. Imali smo dostakri- ti~ara u to doba, ali uprkossvemu,ustra jali smo. Zakon je primi jenjen i {to je va`no, odbornici su bilije- dinstveni. Tu je va`anpoliti~ki i me|unacionalnikonsenzus, ali i hrabrost i odgo vornostprema gra|animaTuzle“, kazao nam je JasminImamo vi}, na~elnikTuzle. KadaanaliziratesjednicuSkup- {tine sa ove distance, smatraIma- mo vi}, ne}etena}ini jednunepra-  vilnost u dono{enjuodluka, jer se radilo po zakonu. „Tada se konsenzusodbornika pretvorio u jedinstvograda, a na- cionalnastruktura u polici ji je odgo varalapopisu iz 1991. godi- ne“, naglasio je Imamo vi}. NadaMladina, predsjeda va-  ju}aOp}inskogvi je}a, tako|er smatra da je Tuzla1992. godine postupala po zakonu, te da je ovajdatumzna~ajan za ci jelu Bosnu i Hercego vinu. Ona je ka- zala da je Tuzlatada, ali i rani je, pokazala da }e ostatidosljedna za jedni~kom`ivotu. SelimBe{lagi}, jedan od gla vnih ljudi iz aprila1992. godine, ju~er  je u razgo voru za na{ listkazao da su odlukedonesene na Skup{tini, bileklju~nielemenat za odbranu Tuzle.
Ponosan sam
„To su bilitrenuci kad se iz sa- ta u sat ne{tode{a valo. Kada smo vidjeli da je vragodnio{alu i {ta se de{a va u Bi jeljini i Zvor- niku, mi smo sazvaliSkup{tinu. Bili su tu odbornici iz SDS-a ko-  ji su glasali za odluke, ali nekiek - stremi su oti{li. Tu je bilo oko 100 ljudi, raznihnacionalnosti i, mi- slim,iz sedamrazli~itihpoli- ti~kihparti ja. Li~no sam ponosan na taj datum, ali i na ostaleljude. Taj datum}e ostatiupam}en i svimsudionicima tog doga|aja trebaodatipriznanje“, kazao nam  je Be{lagi}, doda ju}i da je polici-  jatadabilamultietni~ka, te da je Tuzlaostalajedinitakavgrad u na{ojzemlji.
 S.KARI]
Ni jesamoovaj dan, u Kralje-  vojSutjesci, ispunjenmirisima Uskrsa. Sve~anamisa je, na ne- kina~in, tek naj ve}e od zrnara-dostiko ja se osje}aju i u zraku. Uprkosrecesi ji, pla}amami- nistara, cenzusima za najsiro- ma{ni je. I Trstionica, kao da je danasbistri ja, i beharizgleda bjelji, a sa zelenihpadinaBo- bov cakotrlja ju se svjetlosnita- lasi, i pada ju u korpe s {arenim  ja jima, na veselalica. Gvardi janFranje va~kogsa- mostana u Kralje vojSutjesci ra Ili jaBo`i}, uza sve svo jevelike i maleposlo ve, imao je ipakju~e  vremena daporazgo varamo, o dana{njimde{a vanjima u Sa- mostanu.
Veselo, kao uvi jek 
“Do{li su i mnogiiseljenici, i, bi}eveselo kao i uvi jek“, siguran  je ra Bo`i}, sretan{to je pri jene- kolikodanaza vr{enaprvaaza sanaci jeSamostana,a nakon Uskrsasli jedemanjiposlo vi, kako bi se sve vratilo na svo je. Bu{enje39 pilota/stupo va je izvelafrmaKarst iz Zagreba sa svo jomsestrinskomfrmom Geokonzalting iz Sara je va, a pri jetoga suproesori sa Gra|evinskogakulteta iz Sara-  je vaiz vr{iliispiti vanja. Posli jetoga su radnicifrme Mili~evi} iz Kre{e vapreuzeli svoj dio posla, da bi naugra|enestupo veposta vilijakuarmirano- betonskugredu. “Samomugradnjomgreda se po vezala sa posto je}imteme- ljima na crkvi i na zvonicima. Tim ~inompostav ljenipilo- ti/stupo vi sa betonskomgre- dompreuzima juno{enjezvoni- ka i pro~eljacrkve, {to bi nakoncukoncamoralorezultira- tiprestankomtonjenjakako zvonika, tako i ju`nogpro~elja na{ecrkve i prestanak{irenja pukotina na samojcrkvi. Time su ostvarene`elje, 17.  junapro{legodineokupljenih brojnihuzvanica u Samostanu sv. IvanaKrstitelja, na skupuna- slov ljenomSutjesci s ljubav lju, da se sredstvimako ja su oni iz svo jihnov~anikaizdvo jili, uz priloge`upljana, iz vr{isanaci-  ja. Bilo je li jepo taj dan u Kra- lje vojSutjescividjetigoto vo sve (iz, na vodno, tehni~kihra- zlogani jeuspiodo}iMilorad Dodik) bh.politi~are, s visokim predsta vnikomValentinomIn- zkomna ~elu, vesele, u pri~ineusiljenoj- jedni s drugima, nekakonormalne. Ponekada,  vjero vatno, i oni shvate da je lje- pota`ivotaipaksastav ljena najpri je od da vanja. No, s jo{ jednomli jepomvi-  je{}u ra Ili jado~eku jeUskrs.
Radostusrksnu}a
Naime, 1. aprila, (ni je{ala) usvo jen je op}inskiprora~un za 2010, a kakanjskivi je}nici su pot vrdili da ne odusta ju od pro- {logodi{njegamandmanaklu- ba HDZ-a BiH, ko jim je prvobi- tnobiloplanirano140.000 KM za sanaci juSutje{kogsamosta- na, da bi se rebalnsom taj iznossmanjio na 100.000 KM. No, odte sumedozna~eno je 30.000KM, a oba veza je da i u ovojgo- dinibudeispla}enopreostalih 70.000 KM.Fra Ili ja se nada da }e ovasredstvabitiiskori{tena za obno-  vukoritaTrstionice, ko jeg su podzemnevodetako|edobro razro vile, pa je zbogtogao{te}en i put ko jivodi u Samostan.
E. KAMENICA
Kralje vaSu tjeska na Uskrs
Ljepo tada vanja
S li jepim vi jestima se do~eku je ovogodi{nji blagdan
fra Ili aBo`i}Kra jevaSu jeska
JEDINSTVENITuzla se tada ~vrstopridr`avala zakona. Imali smo dos takri ti~ara u to doba, aliuprkos svemu,us tra jali smo. Zakon  je primi jenjen i {to je  va`no, odbornici subili jedinstveni
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 4. april 2010. godine
3
Mu jezino vi}Crnki}u IsmetOsmano vi} Slobodan[araba Ha{kitribunal
Hi tno o borcima
Premi jerFBiHMustafaMu jezino vi}za- tra`io je od federalnogministra za pitanjabo- racaZahidaCrnki}a da Vladi{to pri jedos- ta viusagla{enitek stzakona o pra vimade- mobilisanihboraca i ~lano vanjiho vihpo- rodica, ~ijehitnousva janjetra`iSa vezdemo- bilisanihboracaFBiH. Sa vezinsistira da se ovajzakondonesenajkasni je do 20. aprila, ili }e u suprotnom21. aprilaorganizo vatima- so vneproteste. Vlada}enasta vitiza jedno sa slu`bama za zapo{lja vanjeispla}ivatimje- se~nenov~anenaknadedemobilisanihbo- raca za vri jemenezaposlenosti, a {to se ti~epenzi ja, premi jer je predlo`io da se za oko 10 hiljadapenzioneraiz vr{iuskla|iva- nje sa najni`eispla}enimpenzi jama.
Neus ta vna Vlada
Ostav komministrakulture isporta, i za- mjenikapremi jeraFBiHGa vrilaGra- hov ca,rad VladeFBiHmogao bi postati neusta van, upozorio je zamjenikpredsje- dnikaKluba SDA u Predsta vni~komdo- muParlamentaFBiHIsmetOsmano vi}. “U Usta vuFBiHdecidiranopi{e da osam ministaramorabiti iz bo{nja~kognaro- da, pet iz hrvatskog, i tri iz srpskognaro- da. Ve} polagodinenemamojednog bo{nja~kogministra i sad osta jemo bez srpskog. Vlada bez dva ministra ima kvorum i mo`edonositiodluke, ali dono- {enjeodluka je jedno, a usta vnastruktu- radrugo“, istakao je Osmano vi}, preno- siSrna.
OHR dugu je90 miliona
OHR ve} 15 godina ne upla}ujeoba veze premafondo vima BiH i RS-a, a premagru- bimprocjenamaradi se o90 miliona KM, izja vio je zamjenikpredsjeda va ju}egUsta-  vnopra vnekomisi jeParlamenta BiH Slobo- dan[araba. Usta vnopra vnakomisi ja je za- tra`ila od DomanarodaParlamenta BiH da nalo`iVi je}uministara BiH da pokreneini- ci jati vu za izmjene i dopuneMemorandu- ma MIP-a BiH i OHR-a, a ko jim su zaposle- ni u OHR-u oslobo|enipla}anjaporeza i do- prinosa. On je kazao da u OHR-u radi oko 500 ljudi i dodaoda je nedopusti vo da u BiH buduiznadzakona.
Karad`i} popus tio
Biv {ipredsjednik RS-a Rado vanKa- rad`i}prisustvo va}enastav kusu|enja ko je je zakazano za 13. april u Ha{kom tribunaluiako je Apelacionovi je}e tog sudaodbilonjegovzahtjev za odlaganje procesa, izja vio je ju~er za FrancePres- sepra vnizastupnikoptu`enogPeter Robinson. Biv {ipredsjednik RS-a je u dvi jeta~keoptu`en za genocid nad ne- srbima u Srebrenici i jo{ sedambosan- skihop{tina, a u preostalihde vetta~aka za progon, istrebljenje, ubistva, depor- taci je, nehumanadjela, terorisanje i nezakonitenapade na ci vile i uzimanje me|unarodnihtalacatokomrata u BiH 1992-1995.
U @I@I
Iako je i Srbi jadoni jelaDeklaraci ju o osudizlo~ina u Srebrenici
BiH bez saglasnos ti o rezoluci ji
Iako je proteklihdana~ak i Skup{tina RepublikeSrbi jedoni jelaDeklaraci ju o osudizlo~ina u Srebrenici,u Bosni i Hercego vini, mjestugdje se on desio, o~ito je, jo{ nemaspremnosti za takav~in.
Poli ti~kinagon
Naime, ~lano viKolegi jaPredsta vni~kog domaParlamenta BiH nisuuspjelipos- ti}isaglasnost o pri jedlogurezoluci je o osudigenocida u Srebrenici i ratnih zlo~ina u BiH za izgradnjutrajnogmira ko ju je u procedurudosta vioposlanik  SDP-a DenisBe}iro vi}. Na posljednjoj sjedniciPredsta vni~kogdomazbogsuz- dr`anostiposlanika iz RS-a taj akt ni je imaoentitetskuve}inu pa je upu}enKo- legi ju na usagla{a vanja. Kako ni tu ni je dobioprolaznost, o rezoluci ji}e se u dru- gomkruguizja{nja vanjao~ito vatiposla- niciPredsta vni~kogdoma na sjedniciko-  ja je zakazana za sri jedu, 7. aprila. ^lanKolegi jaBerizBelki}istakao je zna~ajdono{enjaosudezlo~inagenoci- da u Srebreniciko jom bi se napra vio zna~ajankorak, ali je razo~aran“raz-  vla~enjemci jelogpostupka“. - Sva ova pri~a ima dubokedimenzi je i uvukla je politiku u ci jelustvar i time je nekakozamutila. Osudezlo~inako ji je po~injen ne donose se iz uvjerenja i iskus- tva, ve} politi~kognagona{to je uprlja- lo taj ~in, na veo je Belki}.Predlaga~rezoluci je, zastupnikBe}iro-  vi}istakao je kako je ona produktistog aktako ji je na svo jojsjednici14/15. janu- ara2009. godinedonioEvropskiparla- mentko jom je osudiogenocidpo~injen u Srebrenici, te da je u skladu sa odredba- ma iz Kon venci je o spre~avanjugenoci- da, a na koncu i ob veza BiH. - Rezoluci ja ima za cilj da nikoga ne uvri jedi, a osudi sve zlo~inepo~injene u BiH, posebno one ko ji su se desili u Sre- brenici. Na taj na~in bi odalipo~astsvim `rtvama i pozvali na pri vo|enjepredli- cepradepreostalihosumnji~enih za ra- tnezlo~ine, te osiguralipreduslov za trajni mir. Ovaj akt je u interesusvih gra|ana i nadam se kako}e petisazivPar- lamenta BiH, 15 godinanakonDaytona, smo}isnage da donesedokumentko ji}e osiguratikorak ka prav di, ko je jo{ nema, istakao je Be}iro vi}.
Vi{eis tina
Svo jeopredjeljenje da ne podr`erezo- luci juposlanici iz SNSD-a, kako je prenio Slav koJo vi~i}, prav da ju~injenicom da ona “ne}edoprini jetitrajnommiru, ve} da se ide u no vesukobe, konfrontaci je i razjedinja vanje“. - Dok smo mi iz RS-a ov dje (u Parla- mentu),to ne}epro}i. [ta je sa 3.200 stra-dalihSrba u Bratuncu i regi ji. Svako ima svo juistinu, vi{enjih, na veo je Jo vi~i}. PredsjednicaKlubaposlanikaStranke za BiH AzraHad`iahmeto vi}podsjetila  je svogkoleguJo vi~i}a da nemavi{eis- tina, ve} jedna - ona ko ju je podr`alo27 zemalja~lanica EU donose}iRezoluci ju o osudigenocida u Srebrenici. Ina~e, u parlamentarnojproceduri do sada je bilovi{epoku{a jadono{enja akataosudezlo~inagenocida u Srebre- niciko je su predlagaliposlanici SDA i SBiH, kao i pri jedlogposlanikaAdema Huski}a(SBiH) da Parlament BiH done- seodluku o obilje`avanju11. jula kao da- nasje}anja na srebreni~ke`rtve, ali su svioni odbi jenizbogprotiv ljenjaposlanika iz RS-a.
A. TERZI]
^lano viKolegi janisuuspjeliposti}isaglasnost o pri jedlogurezoluci je o osudigenocida u Srebrenici i ratnihzlo~ina u BiH za izgradnjutrajnogmira, a nakon{to rani jeParlament BiH ni jeimao entitetskeve}ine, iz RS-a, za dono{enje tog akta
Be}irovi}: Obavezavlas i BiHJovi~i}: Dok je nas, rezo uci ene}ebi i
BEZ UVREDERezoluci ja ima za cilj da nikoga ne uvri jedi, a osudi sve zlo~ine po~injene u BiH,posebno one ko ji su se desili u Srebrenici. Na taj na~in bi odali po~ast svim`rtvama i pozvali na pri vo|enje pred lice pravde preos talih osumnji~enih za ra tne zlo~ine, te osigurali preduslov za trajni mir. Ovaj akt je u in teresu svih gra|ana i nadam se kako }epe ti saziv Parlamen ta BiH, 15 godina nakon Daytona, smo}i snage da donese dokument ko ji }e osigura ti korak ka pravdi, ko je jo{ nema, is takao je Be}iro vi} NE]E PRO]I Svo je opredjeljenje da ne podr`e rezoluci ju poslanici iz SNSD-a, kako je prenio Slavko Jo vi~i}, pravda ju ~injenicom da ona“ne}e doprini je ti trajnom miru, ve} da se ideu no ve sukobe, konfron taci je i razjedinja vanje“. - Dok smo mi iz RS-aovdje (u Parlamen tu), to ne}e pro}i. [ta je sa3.200 stradalih Srbau Bra tuncu i regi ji.  Svako ima svo juis tinu, vi{e njih, na veo je Jo vi~i}

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
leiito liked this
imemoje liked this
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->