Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ang Bayan 08212010 Issue

Ang Bayan 08212010 Issue

Ratings: (0)|Views: 294|Likes:
Published by jahredmarcelo

More info:

Published by: jahredmarcelo on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2011

pdf

text

original

 
mga magsasaka at manggagawang bukid sa pagpapa-tuloy ng Stock Distribution Option (SDO) sa halip napamamahagi ng lupa. Malinaw na ang layunin nito aypangunahan ang pagdinig ng Korte Suprema sa peti-syon para pawalambisa ang
temporary restraining or-der 
sa utos ng Presidential AgrarianReform Council (PARC) noong2005 na ipailalim na ang as-yenda sa sapilitang pamama-hagi.Agad na pinalakpakan niPresidente Benigno Cojuang-co-Aquino III ang kasunduanbagamat nagmamaang-maa-ngan siya sa kanyang kina-laman doon at sinasabi ni-yang ang usapin ng HLIay simpleng panloob la-mang na pagtatalo.Ang panunumbalikng mga Cojuangcosa poder ay mu-ling nagpapatam-pok sa pakikibakapara sa tunay na re-porma sa lupa sa as-yenda at sa paggamitng kapangyarihan para supi-lin ang paglaban ng mgamagsasaka at manggaga-wang bukid.
 Mga tampok saisyung ito...
Hungkag angkasunduan sa Luisita
PAHINA
310 armas, nasamsamng BHB
PAHINA
7Panukalang dagdag na2 taon sa edukasyon
PAHINA
11
Pahayagan ng Partido Komunista ng PilipinasPinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo
 ANG 
Taon XLI Blg. 16Agosto 21, 2010www.philippinerevolution.net
Editoryal
A
ng Hacienda Luisita ay sumisimbolo sa malako-lonyal at malapyudal na sistemang gumagapossa bansa sa pagkaatrasado at walang katapu-sang krisis. Ang mahaba at nagpapatuloy na kasaysa-yan ng asyenda ay salaysay ng masidhingpagsasamantala at pang-aapi, maigtingna makauring tunggalian at pakikiba-ka para sa matagal nang minimithingkatarungang panlipunan.Walang lubay ang maniobra atpakana ng angkang Cojuangco upangmapanatili ang kanilang monopolyo saasyenda at hadlangan ang pamamaha-gi nito sa mga magsasaka at mang-gagawang bukid. Lalo’t hawak uli ngangkan ang Malacañang, malakasang kanilang loob na gumawa nggayong mga maniobra.Nito lamang nagdaang ling-go, nagpakana ang mga Co- juangco ng huwad na
“com- promise agreement” 
naisinalaksak sa lala-munan ng mgamagsasaka atmanggagawangbukid gamit ang pwer-sa, panlilinlang, panu-nuhol at panghahati.Pinalalabas sa huwad nakasunduan na sumasang-ayon ang
Pakikibaka sa Hacienda Luisita, labanng masang magsasaka sa buong bansa
 
Ang
 Ang Bayan
ay inilalathala dalawang beses bawat buwanng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas
Ang
 Ang Bayan
ay inilalabas sawikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili-gaynon, Waray at Ingles.Maaari itong i-
download 
mula saPhilippine Revolution Web Central namatatagpuan sa:
www.philippinerevolution.net 
Tumatanggap ang
 Ang Bayan
ngmga kontribusyon sa anyo ng mgaartikulo at balita. Hinihikayat din angmga mambabasa na magpaabot ngmga puna at rekomendasyon sa ikau-unlad ng ating pahayagan. Maaabotkami sa pamamagitan ng
email
sa:
angbayan@yahoo.com
Taon XLI Blg. 16 Agosto 21, 2010
Nilalaman
Editoryal
Pakikibaka sa Hacienda Luisita
1
Hungkag ang kasunduan sa Hacienda Luisita
3
Kaliwa’t kanang pandaraya ng SDO
4
Pakikibaka sa Luisita, umaani ng suporta
4
Usapang pangkapayapaan, hindi umuusad
5
Mga balakid sa usapan, binatikos ng MILF 
6Matatagumpay na TO
10 armas, nasamsam ng BHB
7
"Kakasa ka ba?"
8Pananalanta ng pasistang estado
Di makataong paglilipat sa mag-ina
9
Patakaran ng tortyur, muling tumatampok
9
Dagdag na 2 taon edukasyon, tinututulan
11Balita 12
 ANG 
2ANG BAYAN Agosto 21, 2010
Ang pagtangging ipamahagiang Hacienda Luisita ang pinaka-malaking usaping nakaambang bu-makbak sa balatkayo ni Aquino bi-lang tagapaghatid ng makabulu-hang pagbabago. Ipinakikita ngnag-iibayong makauring tunggali-an sa asyenda na ang kanyang pag-hahari ay walang pinagkaiba sa la-hat ng nagdaang rehimeng pawangnagsilbi lamang sa interes ng mala-laking asendero, kumprador at mgadayuhan. Inilalagay nitong muli saatensyon ng buong bayan ang ka-apihan at paghihirap ng mga mag-sasaka at manggagawang bukid saHacienda Luisita pati na sa maramipang asyenda sa buong bansa.Mula nang itayo ang papet narepublika, pawang huwad at panli-linlang ang mga programa sa repor-ma sa lupa na ipinatupad ng mganagharing rehimen. Sa halip namalutas ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala at pang-aapi samga magsasaka, sumahol pa ito sapagdaan ng mga dekada. Lalong lu-maki ang konsentrasyon ng lupa sakamay ng mga luma at bagong pa-nginoong maylupa at sa mga dayu-hang imperyalistang korporasyon.Lalong dumami ang mga magsasa-kang walang sariling lupa.Sa harap ng nag-iibayong kahi-rapan at kagutuman ng mga mag-sasaka, patuloy nilang ipinaglala-ban ang tunay na reporma sa lupasa lahat ng posibleng larangan.Anumang pagsisikap ang ga-win ng reaksyunaryongrehimen para sila’y lin-langin, patahimikin atsupilin, walang tigil natutuligsain at lalaba-nan ng mga magsasakaang bogus na CARP,ang mapanlinlang napagpapatuloy nito saanyo ng CARPER,ang pakanang SDOat iba pang katu-lad na panlo-loko.Batidng ma-sang magsa-saka at mgamanggaga-wang bukid na hindibasta bibitiwan ng pamilyang Co- juangco ang malawak na asyenda.Mula nang manahin ang asyenda samga kolonyalistang Espanyol at pa-lawakin pa ito sa mga sumunod nadekada, nagpakasasa ang pamil-yang Cojuangco sa pawis at dugong mga magsasaka at manggaga-wang bukid. Lalong walang balakang mga Cojuangco na bitiwan angasyenda ngayong bilyun-bilyongpiso na ang kinikita nila sa opera-syong komersyal at mala-industri-yal doon. Samantala,patuloy na ipinag-kakait ang kataru-ngang panlipu-nan sa mga ta-gabungkal ng lu-pa at lumikha ngyaman ng mgaCojuangco.Ang labansa HaciendaLuisita angsagisagngayonng pakiki-baka parasa tunay nareporma sa lupasa buong bansa.Nagiging sentrodin ito ngayon ng paglaban sa re-aksyunaryong rehimeng Aquino. Sapagkatig ni Aquino sa mga Co- juangco sa mahigpit na pagtutol nito sa reporma sa lupa, inilinawna niya ang kanyang paninindiganlaban sa masang magsasaka at mgamanggagawang bukid.Dapat mahigpit na panghawa-kan at ibandila sa lahat ng sulokng bansa ang laban sa HaciendaLuisita. Pagsilbihin itong mitsa ngiba pang malalaking laban ng ma-sang magsasaka at di mamatay-ma-tay na gatong sa nag-uumalab nakahilingan ng masang magsasakasa buong bansa para sa tunay nareporma sa lupa, anuman ang mgabalakid dito.Kaalinsabay nito, patuloy naibubwelo ang rebolusyong agraryosa buong bansa. Tiyak na magkaka-mit ito ng malalaking tagumpay samga darating na panahon kaagapayng pagsusulong ng armadong paki-kibaka at pagtatayo ng mga rebo-lusyonaryong base sa kanayunan.~
 
3ANG BAYAN Agosto 21, 2010
Sa “kasunduang” ito, pinapiliang mga magsasaka kung patuloyba nilang hahawakan ang kanilangmga sapi sa ilalim ng iskemangStock Distribution Option (SDO) otatanggap sila ng lubhang pinaliitna piraso ng lupa. Ang lupang ini-laan ng HLI para ipamahagi umanoay 1,366 ektarya na lamang mulasa dating 4,915 ektaryang agrikul-tural na lupain ng asyenda na si-naklaw ng naunang kasunduan saSDO.Pinalalabas ng mga Cojuangcona suportado ng mahigit 7,300 (sakabuuang 10,500 nakalista) mag-sasaka sa asyenda ang “kasundu-an.” Lagpas na lamang daw sa 1%(139 indibidwal lamang) ang pumi-li na makakuha ng lupa. Manganga-hulugan na wala pang 200 ektaryaang kabuuan ng ipamamahaginglupa, kung sakali.Kinwestyon ni Lito Bais, taga-pangulo ng United Luisita WorkersUnion (ULWU), at iba pang lider ngmga magsasaka at manggaga-wang bukid sa asyenda angproseso ng pagboto. Ayonkay Bais, kinasangkapanang mga upisyal ng ba-rangay at mga tray-
H
uwad at hungkag ang kasunduang pinakulo ng Hacienda LuisitaIncorporated (HLI) para sagkaan ang pamamahagi ng lupa sa mgamagsasaka at mapanatili ang pag-aari at kontrol dito ng mga Co- juangco. Ginamit ang panunuhol, panlilinlang, pananakot at pagmama-niobra upang palabasing “tinanggap” ng mga magsasaka ang “kasundu-an”.
Hungkag ang kasunduan sa Hacienda Luisita
do ng HLI na sagutin ang mara-ming kwestyon tungkol sa mgaanomalya sa pagpapatupad ng SDOna ipinukol sa kanila ng mga ma-histrado.Samantala, malaking bahagi nang lupang dapat na maipamahagisa mga magsasaka ay naisailalimna sa kumbersyon, naibenta o na-tayuan na ng mga proyektong ko-mersyal at mala-industriyal. Noonpang dekada 1990 ay pinaapruba-han ang kumbersyon ng umaabotsa 3,800 ektaryang lupang agrikul-tural tungo sa “komersyal, industri-yal at residensyal na gamit.” Uma-bot na sa 2,000 ektarya ang ipinai-lalim sa kumbersyon, ibinenta o pi-nauupahan para sa mga proyektongdi agrikultural. Bilyun-bilyon naang kinikita ng mga Cojuangco samga ito. Pinakamalaki rito angpagpapagamit ng 83 ektarya sa ha-lagang `1 milyon bawat ektarya,para daanan ng Subic-Clark-TarlacExpressway (SCTEx) na itinulakmismo ni Benigno Aquino III nangsiya ay senador pa.Inianunsyo na rin ni FernandoCojuangco,
chief operating officer 
ng Tadeco, Central Azucarera deTarlac, HLI at ng Jose Cojuangco &Sons, Inc., ang planong kumber-syon ng natitira pang mga lupaingagrikultural ng asyenda. Magingang kalakhan ng plantasyon ngtubo sa asyenda ay balak naraw nilang ibaling sa produk-syon ng
bio-ethanol
. Ang ibapa ay ibabaling naman dawsa mga pananim na pang-eksport.Malinaw dito na walang anu-mang balak ang angkan na bitiwanang lupain ng asyenda at ipamaha-gi ito sa mga magsasaka. Sa mgabalakin ng angkang Cojuangco, na-kaambang palayasin ang libu-li-bong nagbubungkal at tuluyangpagkaitan ng katarungang panlipu-nan. ~
 
dor at bayaran para hakutin angmga magsasaka mula sa kanilangmga tirahan. Pinangakuan ang mgamagsasaka ng `20 milyon paunangbayad. Daragdagan pa raw ng `130milyon ang naipamahagi na kungaaprubahan ng Korte Suprema ang“kasunduan.” Pero barya lamangang natanggap ng karamihan ngmga magsasaka na ngayo’y nagsisi-si sa kanilang pagsang-ayon saSDO.Minadali ang pagpapatupad ngnaturang “kasunduan” para pangu-nahan ang nakatakdang mga pag-dinig ng Korte Suprema tungkol sapetisyon ng HLI na pawalambisaang direktiba ng Presidential Agra-rian Reform Council (PARC) at De-partment of Agrarian Reform (DAR)noon pang 2005. Kinakansela ngdirektibang ito ang SDO at iniutosang pamamahagi ng 4,915 ektar-yang lupa ng asyenda. Sa unangpagdinig ng Korte nitong Agosto18, nagkautal-utal ang mga abuga-

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->