Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Earth Charter Ro[1]

Earth Charter Ro[1]

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by dorubosch

More info:

Published by: dorubosch on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2010

pdf

text

original

 
 
CARTA P
 Ă
MÂNTULUIPreambul
Ne afl
ă
m într-un moment de r
ă
scruce al istoriei P
ă
mântului, un moment în care umanitatea trebuie s
ă
 decid
ă
viitorul s
ă
u. Pe m
ă
sur
ă
ce lumea devine din ce în ce mai interdependent
ă
 
ş
i fragil
ă
, viitorul nepoate rezerva atât mari pericole cât
ş
i neb
ă
nuite oportunit
ăţ
i. Pentru a progresa trebuie s
ă
 recunoa
ş
tem c
ă
în mijlocul diversit
ăţ
ii magnifice de culturi
ş
i forme de via
ţă
suntem o singur
ă
familieuman
ă
 
ş
i o singur
ă
comunitate terestr
ă
cu un destin comun. Trebuie s
ă
ne unim pentru a construi osocietate global
ă
durabil
ă
bazat
ă
pe respectul pentru natur
ă
, drepturi umane universale, justi
ţ
ieeconomic
ă
 
ş
i o cultur
ă
a p
ă
cii. În acest scop este imperativ ca noi oamenii de pe P
ă
mânt s
ă
declar
ă
mresponsabilitatea noastr
ă
unii fa
ţă
de al
ţ
ii, fa
ţă
de marea comunitate a fiin
ţ
elor vii
ş
i a genera
ţ
iilorviitoare.
P
ă
mântul, Casa Noastr
ă
 
Omenirea este o parte a unui vast univers în evolu
ţ
ie. P
ă
mântul Casa Noastr
ă
este el însu
ş
i viug
ă
zduind o comunitate unic
ă
a vie
ţ
ii. For
ţ
ele naturii fac din existen
ţă
o aventur
ă
solicitant
ă
 
ş
inesigur
ă
, dar P
ă
mântul a oferit condi
ţ
iile esen
ţ
iale pentru evolu
ţ
ia vie
ţ
ii. Persisten
ţ
a fiin
ţ
elor vii
ş
ibun
ă
starea omenirii depind de conservarea unei biosfere s
ă
n
ă
toase cu toate sistemele sale ecologice,o varietate bogat
ă
de plante
ş
i animale, soluri fertile, ape pure
ş
i aer curat. Protec
ţ
ia vitalit
ăţ
ii,diversit
ăţ
ii
ş
i frumuse
ţ
ii P
ă
mântului este o responsabilitate sacr
ă
.
Situa
ţ
ia global
ă
 
Modelul dominant de produc
ţ
ie
ş
i consum determin
ă
devastarea mediului, epuizarea resurselor
ş
i oextinc
ţ
ie masiv
ă
a speciilor. Comunit
ăţ
ile locale sunt subminate. Beneficiile dezvolt
ă
rii nu sunt împ
ă
r
ţ
ite echitabil
ş
i pr
ă
pastia dintre s
ă
raci
ş
i boga
ţ
i se l
ă
rge
ş
te. Injusti
ţ
ia, s
ă
r
ă
cia, ignoran
ţ
a
ş
iconflictele violente sunt larg r
ă
spândite
ş
i determin
ă
o mare suferin
ţă
. O cre
ş
tere f 
ă
r
ă
precedent apopula
ţ
iei umane a supraînc
ă
rcat sistemele ecologice
ş
i sociale. Bazele s
ă
n
ă
t
ăţ
ii mondiale suntamenin
ţ
ate. Aceste tendin
ţ
e sunt periculoase dar nu inevitabile.
Provoc
ă
rile viitoare
 Alegerea este a noastr
ă
: formarea unei alian
ţ
e globale pentru protejarea P
ă
mântului
ş
i a urma
ş
ilorno
ş
tri, ori riscul propriei noastre distrugeri
ş
i a diversit
ăţ
ii vie
ţ
ii. Sunt necesare schimb
ă
ri fundamentale în valorile, institu
ţ
iile
ş
i modul nostru de via
ţă
. Trebuie s
ă
în
ţ
elegem c
ă
odat
ă
ce necesit
ăţ
ile de baz
ă
 au fost împlinite dezvoltarea omenirii înseamn
ă
în principal a tr
ă
i mai mult nu a avea mai mult. Avemcuno
ş
tin
ţ
ele
ş
i tehnologia pentru a satisface to
ţ
i locuitorii Terrei
ş
i a reduce impactul nostru asupramediului. Emergen
ţ
a unei societ
ăţ
i civile globale creaz
ă
noi oportunit
ăţ
i pentru a construi o lume maidemocratic
ă
 
ş
i uman
ă
. Provoc
ă
rile noastre de mediu, economice, politice, sociale
ş
i spirituale suntinterconectate
ş
i împreun
ă
putem crea solu
ţ
ii integrate.
Responsabilitate universal
ă
 
Pentru a realiza aceste aspira
ţ
ii trebuie s
ă
ne decidem s
ă
integr
ă
m în via
ţ
a noastr
ă
principiulresponsabilit
ăţ
ii universale, identificându-ne (pe noi în
ş
ine) atât cu întreaga comunitate a P
ă
mântului,la fel ca
ş
i cu comunit
ăţ
ile noastre locale. Suntem în acela
ş
i timp cet
ăţ
eni ai unor na
ţ
iuni diferite
ş
i aunei singure lumi în care localul
ş
i globalul sunt interdependente. Fiecare poart
ă
responsabilitateapentru bun
ă
starea prezent
ă
 
ş
i viitoare a întregii familii umane
ş
i a tuturor celorlalte forme de via
ţă
alelumii vii largi. Spiritul solidarit
ăţ
ii umane
ş
i fraternit
ăţ
ii cu celelalte forme de via
ţă
este înt
ă
rit când
 
 
tr
ă
im cu respect pentru misterul crea
ţ
iei, recuno
ş
tin
ţă
pentru darul vie
ţ
ii
ş
i umilin
ţă
pentru loculocupat de om în natur
ă
. Recunoa
ş
tem necesitatea urgent
ă
a unei viziuni comune aspra valorilorfundamentale pentru a oferi baza principiilor etice pentru comunitatea emergent
ă
a lumii. Înconsecin
ţă
, într-un spirit de solidaritate afirm
ă
m urm
ă
toarele principii interdependente care vizeaz
ă
unmod de via
ţă
durabil
ş
i dup
ă
care s
ă
fie ghidat
ş
i evaluat comportamentul tuturor indivizilor,organiza
ţ
iilor, agen
ţ
ilor economici, guvernelor
ş
i institu
ţ
iilor transna
ţ
ionale.
Principii
 
I. Respect
ş
i protec
ţ
ie a comunit
ăţ
ii vie
ţ
ii
1. S
ă
respect
ă
m P
ă
mântul
ş
i via
ţ
a în toat
ă
diversitatea ei
.
a.
S
ă
recunoa
ş
tem c
ă
toate fiin
ţ
ele vii sunt interdependente
ş
i fiecare form
ă
de via
ţă
are valoare indiferentde utilitatea ei pentru fiin
ţ
a uman
ă
.b.
S
ă
afirm
ă
m încrederea în demnitatea intrinsec
ă
a tuturor fiin
ţ
elor umane
ş
i în poten
ţ
ialul intelectual,artistic, etic
ş
i spiritual al umanit
ăţ
ii
.
2. Grij
ă
pentru comunitatea vie
ţ
ii cu în
ţ
elegere, compasiune
ş
i dragoste
.
a.
S
ă
accept
ă
m c
ă
dreptul de a poseda, gestiona
ş
i utiliza resursele naturale implic
ă
datoria de a împiedicaafectarea mediului
ş
i de a proteja drepturile fiin
ţ
ei umane
.b.
S
ă
afirm
ă
m c
ă
cre
ş
terea libert
ăţ
ii, a cuno
ş
tin
ţ
elor
ş
i a puterii, implic
ă
responsabilitatea promov
ă
rii bineluicomun
.
3. S
ă
construim societ
ăţ
i democratice care sunt juste, participatorii, durabile
ş
i pacifiste
.
a.
S
ă
asigur
ă
m ca toate nivelurile comunit
ăţ
ilor s
ă
garanteze drepturile omului
ş
i libert
ăţ
ile fundamentale
ş
is
ă
ofere fiec
ă
ruia oportunit
ăţ
i pentru a-
ş
i realiza întregul poten
ţ
ial
.b.
S
ă
promov
ă
m justi
ţ
ia economic
ă
 
ş
i social
ă
permi
ţ
ând tuturor s
ă
realizeze o via
ţă
în siguran
ţă
, demn
ă
 
ş
iresponsabil
ă
din punct de vedere ecologic
.
 
4. S
ă
asigur
ă
m abunden
ţ
a P
ă
mântului pentru genera
ţ
iile viitoare
.
a.
S
ă
recunoa
ş
tem c
ă
libertatea de ac
ţ
iune a fiec
ă
rei genera
ţ
ii este determinat
ă
de necesit
ăţ
ile genera
ţ
iilorviitoare
.b.
S
ă
transmitem genera
ţ
iilor viitoare valorile, tradi
ţ
iile
ş
i institu
ţ
iile care încurajeaz
ă
comunit
ăţ
ile umane
ş
iecologice înfloritoare pe termen lung ale P
ă
mântului
.
 Pentru a îndeplini cele patru angajamente generale precedente este necesar s
ă
adopt
ă
m urm
ă
toarele principii:
II. Integritatea Ecologic
ă
 
5. S
ă
protej
ă
m
ş
i restaur
ă
m integritatea sistemelor ecologice ale Terrei cu grij
ă
deosebit
ă
pentrudiversitatea biologic
ă
 
ş
i procesele naturale care asigur
ă
sus
ţ
inerea vie
ţ
ii
.
a.
S
ă
adopt
ă
m la toate nivelurile planuri
ş
i regulamente de dezvoltare durabil
ă
care integreaz
ă
în oriceproiect de dezvoltare conservarea
ş
i reabilitarea mediului ca parte integrant
ă
din toate ini
ţ
iativele dedezvoltare
.
 
 
b.
S
ă
stabilim
ş
i asigur
ă
m rezerva
ţ
ii ale naturii
ş
i biosferei viabile, incluzând terenuri s
ă
lbatice
ş
i arii marine,pentru a proteja sistemele de suport ale vie
ţ
ii P
ă
mântului, men
ţ
inerea biodiversit
ăţ
ii
ş
i a patrimoniuluinostru natural
.c.
S
ă
promov
ă
m regenerarea speciilor
ş
i ecosistemelor periclitate
.d.
S
ă
control
ă
m
ş
i eradic
ă
m organismele non-native
ş
i cele modificate genetic care afecteaz
ă
speciile native
ş
i mediul
ş
i s
ă
prevenim introducerea unor astfel de organisme d
ă
un
ă
toare
.e.
S
ă
gestion
ă
m resursele regenerabile ca apa, solul, produsele forestiere
ş
i via
ţ
a marin
ă
într-un mod carerespect
ă
ciclurile de regenerare
ş
i care protejeaz
ă
s
ă
n
ă
tatea ecosistemelor
.f.
S
ă
gestion
ă
m extrac
ţ
ia
ş
i utilizarea resurselor neregenerabile ca mineralele
ş
i combustibilii fosili într-omanier
ă
care minimizeaz
ă
epuizarea lor
ş
i nu determin
ă
o afectare serioas
ă
a mediului
.
6. S
ă
prevenim daunele ca cea mai bun
ă
metod
ă
de protec
ţ
ie a mediului
ş
i acolo unde cunoa
ş
tereaeste limitat
ă
s
ă
aplic
ă
m principiul precau
ţ
iei
.
a.
S
ă
ac
ţ
ion
ă
m pentru a evita posibilitatea unor daune serioase sau ireversibile chiar dac
ă
cunoa
ş
terea
ş
tiin
ţ
ific
ă
este incomplet
ă
sau neconcludent
ă
.b.
S
ă
plas
ă
m înc
ă
rc
ă
tura demonstra
ţ
iei asupra celor care argumenteaz
ă
c
ă
o activitate propus
ă
nu vadetermina daune serioase
ş
i s
ă
fcem p
ă
r
ţ
ile implicate r
ă
spunz
ă
toare pentru eventualele daune adusemediului
.c.
S
ă
asigur
ă
m ca luarea deciziei s
ă
se adreseze consecin
ţ
elor cumulative pe termen lung, indirecte, pedistan
ţ
e lungi
ş
i globale ale activit
ăţ
ilor umane
.d.
S
ă
prevenim poluarea oric
ă
rui element al mediului
ş
i s
ă
nu permitem nici o acumulare de substan
ţ
etoxice sau periculoase de alt
ă
natur
ă
.e.
S
ă
evit
ă
m activit
ăţ
ile militare care afecteaz
ă
mediul
.
 
7. S
ă
adopt
ă
m modele de produc
ţ
ie, consum
ş
i reproducere, care p
ă
streaz
ă
capacit
ăţ
ile regenerativeale P
ă
mântului, drepturile omului
ş
i bun
ă
starea comunit
ăţ
ilor
.
a.
S
ă
reducem, reutiliz
ă
m
ş
i recicl
ă
m materialele utilizate în sistemele de produc
ţ
ie
ş
i consum
ş
i s
ă
asigur
ă
mposibilitatea ca reziduurile s
ă
poat
ă
fi asimilate de c
ă
tre sistemele ecologice
.b.
S
ă
ac
ţ
ion
ă
m cu modera
ţ
ie
ş
i eficien
ţă
atunci când utiliz
ă
m energia
ş
i s
ă
ne baz
ă
m din ce în ce mai mult,pe surse de energie regenerabile ca vântul
ş
i soarele
.c.
S
ă
promov
ă
m dezvoltarea, adoptarea
ş
i transferul echitabil al tehnologiilor sigure
ş
i s
ă
n
ă
toase pentrumediu
.d.
S
ă
internaliz
ă
m toate costurile complete sociale
ş
i de mediu în pre
ţ
ul de vânzare
ş
i s
ă
oferimconsumatorului posibilitatea s
ă
identifice produsele ce îndeplinesc cele mai înalte standarde sociale
ş
i demediu
.e.
S
ă
asigur
ă
m un acces universal la îngrijirea s
ă
n
ă
t
ăţ
ii care încurajeaz
ă
o reproducere s
ă
n
ă
toas
ă
 
ş
iresponsabil
ă
.f.
S
ă
adopt
ă
m un stil de via
ţă
ce pune accentul pe calitatea vie
ţ
ii
ş
i modera
ţ
ie într-o lume cu resurselimitate
.
 
8. S
ă
încuraj
ă
m studiul ecologiei durabile
ş
i s
ă
promov
ă
m liberul schimb
ş
i aplicarea l
ă
rgit
ă
acuno
ş
tin
ţ
elor dobândite
.
a.
S
ă
sus
ţ
inem cooperarea
ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i tehnic
ă
interna
ţ
ional
ă
privind dezvoltarea durabil
ă
, acordând oaten
ţ
ie deosebit
ă
 
ţă
rilor în curs de dezvoltare
.b.
S
ă
recunoa
ş
tem
ş
i prezerv
ă
m cuno
ş
tin
ţ
ele tradi
ţ
ionale
ş
i în
ţ
elepciunea tuturor culturilor deoarece elecontribuie la protec
ţ
ia mediului
ş
i la binele fiin
ţ
ei umane
.c.
S
ă
asigur
ă
m accesul popula
ţ
iei la toate informa
ţ
iile de importan
ţă
vital
ă
pentru s
ă
n
ă
tatea uman
ă
 
ş
iprotec
ţ
ia mediului inclusiv informa
ţ
ia genetic
ă
.
 
III. Justi
ţ
ie social
ă
 
ş
i economic
ă
 
9. S
ă
lupt
ă
m pentru eradicarea s
ă
r
ă
ciei: un imperativ etic, social
ş
i de mediu
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->