Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22890, 17.9.2010]

Oslobođenje [broj 22890, 17.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 492 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
BakirIze tbego vi},
potpredsjednikSDA
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 17. 9. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.890Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Reis ni je na
strani radikala
5. strana
VI[E INFORMACIJA NA
15. STRANI
Neodlu~nareakci ja
na
zlos tavljanjadjece
Papinopriznanje tokom posje te VelikojBri tani ji
20. strana
Reuters
 
OSLOBO\ENJE
petak, 17. septembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Komemoraci ja poginulimdiplomatama
Na Proko{komjezeru kod Fojniceju~er  je obilje`ena13. godi{njicahelikopterske nesre}e u ko joj je poginulo12 zvani~nika me|unarodneza jednice u BiH, uklju~uju}i tada{njegzamjenikavisokogpredsta vni- kaGerdaWagnera. Visokipredsta vnik i speci jalnipredsta vnik EU ValentinInzko, predsta vnicime|unarodneza jednice i doma}ihvlasti su polaganjemvi jenaca na spomen-obilje`je i minutom{utnjeoda- lipo~astpoginulima u ovojnesre}i. "Na ovommjestu se danasprisje}amo12 kolegako ji su do{li u BiH da joj pomognu i ko ji su poginuliov djeobav lja ju}isvojposao. Oni su iza sebeosta vilitrago ve", poru~io je u prigodnomobra}anjuvisokipredsta vnik   ValentinInzko. Onsmatra da danas u BiH tre- bavratitinadu, kao i da }e ljudi3. oktobra na predsto je}imizborimanapra vitiizbor i odbacitineuspjehe iz pro{losti. "To je ono na ~emu je radilona{ih12 kolega", dodao je. PotpredsjednikFBiHMirsadKebota- ko|er je odr`aoprigodango vor i kazao  je da su predsta vnicime|unarodneza je- dnicepoginuli u ovojnesre}ibilipri jate- lji BiH ko ji su nesebi~no i predanoradi- li da bi BiH zabora vila na ratnerane i kre- nulaputempremademokrati ji i EU. "Poginuli su rade}iplemenitiposao usposta vemira, stabilnosti i sigurnosti", re- kao je Kebo i dodaoda njiho va`rtvapos- ta je jo{ ve}a jer nisudo{lisamo da pomo- gnu BiH na njenomputuoporav ka,ve}su tu za vr{ili`ivotni put, predanorade}i na moralnoj i materi jalnojobno vizemlje. U helikopterskojnesre}i na Proko- {komjezeru1997. poginulo je {estpripa- dnikamisi je UN-a u BiH, pet ~lano vaoso- blja OHR-a i politi~ki i pra vnisa vjetnik  me|unarodnogmedi jatora.
Proko{kojezero kod Fojnice
Usva janjemrebalansabud`eta ove sedmice, FBiH se kona~nopo- krenula sa mrtveta~ke u ispunja va- njuoba vezapremauvjetima Me|unarodnogmonetarnogon- da za nasta vakkreditnogstand by  aran`mana.Ocjenadosada{njegradavlasti u BiH mo`e se pro~itati iz no vog, re vi- diranogpismanamjere, u ko jem se najmanjespominju RS i dr`a vnini-  vovlasti, a poglav ljaposve}enano-  vimoba vezamaFBiH su ubjedlji vo najdu`a.
Odr`ivostfinansi ja
FBiH se, kako se tvrdi u pismuna- mjere, oduprlatro{ko vnimpritisci- ma, zahvalju ju}iprihodimaostvare- nimiznadbud`etskihpro jekci ja. Tako je107 milionakonsolidiranog bud`etskogdefcita u prvojpolo vi- nigodine u odnosu na planirani godi{njidefcit od 293 miliona KM, na vedeno kao poziti vnodostignu}e. No, i samaederalnaVlada u pismu  je priznala da }e se "pritisak na ras- hodenasta viti i ugro`avatiodr`ivost fnansi ja". Zakon o pla}ama i nakna- dama u FBiH, doni jetljetos, i tri milionau{teda na ovojstav ci u reba- lansuo~itonisuzna~ajnouticali na toko veja vnepotro{nje. Ipak, naj ve}izastojdogodio se u oblastireormibora~ko-in validske za{tite. Zakon o re vizi jini je dao o~eki vanirezultat. Vlada u pismuna- mjerena vodipodatak o 2.185 re vi- diranihkorisnika u julu i augustu, od ~ega je 469 predmetaposlano na ve- rifkaci judokumentaci je. MMF-u obe}ava da }e odmahobusta vitiis- platekorisnicima kod ko jih se ut vrdi "odsustvoodgo vara ju}edokumen- taci je", te da u{tede u ovojoblasti o~eku jekra jemgodine. - Me|utim, premasada{njimpro- ceduramaostvareneu{tede}e biti nedo voljneda bi nam omogu}ile da ostanemo u bud`etskomokviruko-  ji je predvi|en za isplateratnihin va- lidnina, na vodi se u pismunamjere.  VladaFBiH se ob vezalakako}e do kra jaseptembrapo ve}atibrojre vi- zorskihtimo va sa sada{njih15 na 20, te unapri jeditire vizi jukorisnikabo- ra~kihin validninada ju}iprioritet kontrolikorisnikako ji su pra voos- tvarilidokazi vanjempripadnostije- dinicama, nema juuvjerenja o voj- ni~kimpla}ama, posljednji su uve- deni u pra va, kao i onimako ji su pra-  vaostvarili po osno vudu{e vnih oboljenja. Vlada se u pismunamjereob veza- lai da }e u oktobrunapra vitiprocje- nuiz vr{enjabud`etate, "ako bude potrebno, primi jenitiodgo vara ju}i isplatnikoefci jent u posljednjem kvartalu2010. za sve bud`etskeko- risnike".
Verifikaci jadugo va
 Analizaiz vr{enjabud`etataman }e se poklopiti sa dolaskommisi je MMF-a po vodomtre}egpregleda ispunjenjaoba veza iz pismana- mjere.Do tada, kako je pot vrdio i ederal- niministarfnansi jaVjekoslavBe-  vanda, Vlada, uz sve na vedeno, mo- rabarem na papiruimativerifcira- nadugo vanja po osno vuisplata bud`etskihnaknada za proteklih desetakgodina. Zasad je iz vjesno da }e se tu na}i milionskadugo vanja PIO-u za po vla- {tenepenzi je, kao i neispla}enena- knadeneratnimin validima.
 S. [e.
Otkri vamode talje iz no vogpisma namjereupu}enog MMF-u
Poglav javezana za Fede aci uubjedljivonajdu`a
VladaFBiH
obe}alapoo{ tri ti
re vizi ju BIZ-a
FEDERALNA DOSTIGNU]A107 milionakonsolidiranog bud`etskog defici ta u prvoj polo vini godine u odnosu na planirani godi{nji deficit od 293 miliona KM, na vedeno  je kao pozi ti vno dos tignu}e
Gla vnitajnikVi je}a za regi- onalnusuradnju (RCC) Hido Bi{~evi} i njego vazamjenica, ujedno{efcastru~nogtima, JelicaMini}predsta vili su ju~er u Sara je vutrogodi{njustrategi-  ju ove organizaci je. Strategi ja i programrada RCC-a za 2011 - 2013. osmi{lje-ni su tako da odgo vore na potre- beregiona i pru`edodanuvri-  jednostsuradnji u jugoisto~noj Evropi u oblastima od za je- dni~koginteresa.
Korist za BiH
Bi{~evi} je naglasio da bi re- alizaci japro jekatasadr`anih u programuradamoglabitina- ro~itointeresantna za Bosnu i Hercego vinu, kao zemljuko ja je geoekonomskismje{tena u sre- di{turegi jezbog~ega bi multi- plikaci jasuradnjeizme|u dr`avana njenomoboduneiz- bje`nomoralauklju~ivati i nju. Nakondvi je i po godineinici jal- nograda, RCC ~ije je sjedi{te u Sara je vuodlu~io je dinamizira- tiakti vnosti na regionalnojsu- radnji, ko ja je, kako je rekao Bi{~evi}, "gla vnimotor i krite- rij za napredo vanjena{ihzema- ljaprema EU i nezaobilazni okvir za rje{a vanjete{kiheko- nomskih i soci jalnihpitanja u mnogimdi jelo vimaregi je". - Ekonomskakriza seprelila na jugoistokEurope, podru~je ko je je do pri jedvi je-tri godine bilonajdinami~ni je u pogledu tr`i{nihakti vnosti, fnansijskih akti vnosti, in vestici ja. Odje- dnom smo se suo~ili s tim cu-nami jemkrize, ko ji je pokazao ne samodne vneproblemena- cionalnihekonomi ja, nego i dubokostrukturalne bez obzi- ra na to da li je neko u EU ili ni- je. Zato je veliki dio ove strate- gi jeokrenut u naredne tri godi- nekonkretnimpro jektima, ko-  ji uz sna`ananga`manvladana{eregi jemogu u znatnoj mjeriuz vratiti na eekatkrize. Ri je~ je o prvomvelikomra- dnomprogramuRCC-a okoko jeg se okupila i anga`irala ci jelaregi ja - sve zemlje~lanice su da valeinput - iza ko jegasto-  jiEuropskakomisi ja i europske fnansijskeinstituci je od insti- tucionalnihbanaka pa nadalje, kazao je Bi{~evi}.On je istakao da }e osno vni ciljrada RCC-a u narednom periodubitivisokarazinaregi- onalnesuradnjekako bi ona odr`avaladinamikuevropskih integraci jazemaljaregi je i "ka- kobismokroz te konkretne multilaterarnepro jekte u priori- tetnimoblastima, a napose u oblastienergetike, inrastru- kture i transportamogliimatire- gionalnaoru|a za odgo vor na krizuko javlada."
Priori te tnapi tanja
Listuprioritetnihposlo vapo- bro jala je JelicaMini}. Zadr`ala se na nekolikoklju~nihoblasti, ko jima je dat prioritet u predsto-  je}emrazdoblju. Planiran je nasta vaksna`ni jeganga`ovanja na ekonomskom i dru{tvenom razvo ju, inrastrukturnim i ener- getskimpro jektima, zatim u oblastipra vosu|a i unutra{njih poslo va, sigurnosti, izgradnji ljudskihpotenci jala i za jedni~kih pitanja.
Dl. OMERAGI]
Predstavljenatrogodi{njastra tegi ja RCC-a
No vipo tica jiregi ji na suradnju
Ri je~ je o prvom velikomradnom programuVi je}a za regionalnusuradnju iza ko jegsto je EK ievropskefinansijske instituci je
Odgovor na po reberegiona
Foto: D`. KRIJE[TORAC
 
Milionski pro jekti
RCC }e preuzetiulogu kooridinatora u no vojazi ljubljanskogprocesa od 2011, ~iji je cilj da vratiugledlokalitetakulturnog nasli je|a{iromjugoisto~ne Evrope. Vri jednostovog pro jekta je 1,6 milionaeura. Zausposta vuupra vnogti-  jelaza usmjera vanje i pra}enjereormevisokog obrazo vanjapod okriljem RCC-a bit }e izdvo jeno800 hiljadaeura, a za izradure- gionalnestrategi je za is- tra`ivanje i razvoj za ino va- ci je za zapadniBalkan1,5 milioneura.
Bi}eformiranojo{pet re vizorskihtimo va
Pobro janegrupekorisnikabora~kihnaknada ~ija}e rje{enjaimatiprioritet u procesure vizi je
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 17. septembar 2010. godine
3
Kom{i}- GillesRadmano vi}- Moon Alkalaj- KawazuIgorRado ji~i}
Neupi tna podr{ka Francuske BiH
^lanPredsjedni{tva BiH@eljkoKom{i}pri- mio je ju~erno voimeno vanogambasadora RepublikeFrancuske u BiH RolandaGille- sa. Razgo varali su o evroatlantskimintegra- ci jama i inici jati vama u prav cupribli`avanja BiH EU i NATO-u. Kom{i} je zahvalio za do- sada{njupodr{kuFrancuske BiH, te kazao da je stabilnostregi jevrlobitna i da }e ona bitipotpunakada se zemljezapadnogBal- kanapridru`eevropskojporodici. Gillesje na- glasio da je podr{kaFrancuske BiH neupi- tna i da evropski put BiH nemaalternati ve, saop}eno je iz ureda~lanaPredsjedni{tva BiH @eljkaKom{i}a.
Usvo jeni zakon u NSRS-u lo{ korak 
^lanPredsjedni{tva BiH Neboj{aRa- dmano vi}primio je ju~er u Sara je vu u nastupnuposjetuno voimeno vanogamba- sadora SAD-a u BiH PatrickaMoona. Raz- go varanoje o aktuelnimpitanjima u BiH i regionuzapadnogBalkana, ispunja vanjuci- lje va i uvjetaPIC-a za zatvaranje OHR-a, te procesuevroatlantskihintegraci ja BiH, sa- op}eno je iz Radmano vi}evogkabineta.  AmbasadorMoon je istakao da zakon usvo jen u Narodnojskup{tini RS-a ne pred- stav ljadobarkorak, dok je Radmano vi}kon- stato vaoda usvo jenizakonpredstav ljado- brupra vnuosno vu za rje{enjeovogpitanja.
BiH je klju~stabilnos ti regi je
Ministarvanjskihposlo va BiH Sven  Alkalajprimio je no voimeno vanogdire- ktora za sredi{nju i jugoisto~nuEvropu u Ministarstvuvanjskihposlo vaJapana KunihikoaKawazu. Alkalaj je inormirao sugo vornika o aktuelnojpoliti~kojsitu- aci ji u BiH u svjetlupredsto je}ihizbora,  vanjskopoliti~kimprioritetima te reor- mskimprocesimako je je nu`nopro ves- ti. Kawazu je istakao da je BiH klju~sta- bilnosti i napretkaci jeleregi je i da Japan s punompozorno{}u i posve}eno{}u pratizbi vanja u njoj te da je akti vno uklju~en u pru`anjepomo}i.
Us ta vni osnov zadr`a vnu imo vinu
PredsjednikNarodneskup{tine RS-a IgorRado ji~i}izja vio je da bez obzira na sta vo veko je su ambasadoriPIC-a u BiH izni jeli o Zakonu o raspolaganjudr`a-  vnomimo vinom u RS-u, nazvav {i je je- dnostranim~inom,on osta je kod sta va da je za to posto jaousta vniosnov. "U ~lanu76 Usta va RS-a predvi|eno je da RSrje{a vasvo jinske i obligacioneodno- se, {to je ~vrstusta vniosnov", kazao je Rado ji~i}. Dodao je da se Narodnoj skup{tini o ovompitanjuniko od pred- sta vnikame|unarodneza jedniceni je obratiodirek tno.
G. K.
U @I@I
- Cilj mog anga`mana u Par- lamentarnojskup{tini BiH }e biti da se odr`eposto je}ena- dle`nostiko jesada ima RS u okviru BiH, ali }u se zalagati i da se dio nadle`nostivrati RS-u i to posebnoonihko je su na silu oduzete i ko je se odnose na ekonomi ju. Smatram da je RS svakimdanom sve ja~i, tako da sada{njaraspodjelasredsta va ko ja se vr{iizme|uFBiH i RS-ani jerealna, a to se dobrovidika- da se pogledaslika sa terena.
Voj vodina u mom oku
Ovu poruku sa web stranice Op{tinskogodboraSNSD-a Te- sli}bira~imaupu}ujekandidat strankeza Predsta vni~ki dom Parlamentarneskup{tine BiH @eljkoKuzmano vi}. Svako bi pomislio da on samo sli jedi ve} zacrtanustrana~ku politikuko juzago varaSNSD-a. No, indikati vno je da ovu poru- kusrpskomnaroduoda{iljebo{- nja~ki zet, ko ji u d`epuporedsrca~vrstodr`i{aho vnicu na svo jojdomo vnici i puto vnici RepublikeHrvatske. I {ta uop}e o RS-u i BiH zna Kuzmano vi}, iz- bjeglica iz Hrvatske,sa fkti-  vnomadresom u BiH, a stvar-nimmjestomprebi vali{ta u No-  vomSadu u Voj vodini- Srbi ja. U vi{ena vrata i sam Kuzma- no vi} je poru~io, nara vnotajno, "ja mogure}i{ta god po`elim,osim da `ivim u No vomSadu".Gdjezaista`ivi, vidi se to i iz njego veizja ve o imo vinskom stanjuko ju je potpisao20. janu- ara2009. godinepreuzima ju}i zamjenskimandatposlanika u Predsta vni~komdomuPSBiH. Kao mjestogdje je u 2008. za-ra|ivaopla}u, na veo je HypoAl-peAdriabanku AD Srbi ja, agdje mu je aksom i stiglouvje- renje o poslani~kommandatu.
Fikti vneadrese
Njego vafkti vnaadresa u BiH bila je sve do aprila ove godine u Banjalu~koj bb u Br~kom, kada  ju je promi jenio za onu u Gor- njemTesli}u bb, gdje mu `ivero-ditelji. I u Slu`bira~uno vodstva PSBiHpot vrdili su da je upra vo Kuzmano vi} bio jediniposlanik  ko jem su se porezi i doprinosi upla}ivali u distriktuBr~ko. Toliko o njego vompatrioti- zmuspram RS-a i borbi za tajentitet od ~ijeg se slu`enjavoj- nogrokaspasiofkti vnompri ja-  vom u distriktuBr~ko.I njego vaporuka da treba pru`iti{ansumladimdoima se krajnjepro vokati vnom za dese- tinehiljadanezaposlenih i gene- raci jeko je su stasale ili tek sta- sa va ju u RS-u.Poru~uje im to Kuzmano vi} nakon{to je u me|u vremenu u tokumandataposlanika na svo-  je ime uknji`iotre}istan u Te-sli}u (u januaru2009. imao dva),te kupio jo{ jedanmercedes (sada ima dva), kao i osigurao poslo vniprostor.
AlmirTERZI]
U boj za RS u
No vomSadu
Napa}enomsrpskomnarodu i desetinamahiljadanezaposlenihmladihKuzmano vi},sa tri stana, dva mercedesa i poslo vnimprostorom, obe}avaboljitak, ali svoj
Manipula torskal obe}anjalkandida tal  SNSD-a @eljkalKuzmano vi}a l
[amar usredredakci je
Bi jesanjer je njego vo ime u proteklomperioduna ve- deno u dva na vrata- zbog odno{enjaplo~ice sa li~nimpodacima iz saleParlamen- tarneskup{tine BiH i posje- do vanjatrojnogdr`aljan- stva - BiH, Hrvatske i Srbi- je, Kuzmano vi} je ju~erza- pri jetioautoruovogtek sta - da ukoliko do 3. oktobra samo jo{ jednompro~itane{to u negati vnomkon- tek stu o sebi i svo jojporo- dici,da }e reagirati. - Ne bo jim senikoga u Sara je vu. Do}i}u i usred redakci je}u ti puknuti{a- mar, pa makarmoraoodle`ati. Zar `eli{ da ti uParlamentusjedeljudipo- putMiliceMarko vi}(mislio na svo justrana~kukolegicu), poru~io je Kuzmano vi}.
Kuzmanovi}(drugi redsredina): [ama anje i pri e njeMi icomMarkovi}
PROVOKATIVNI MLADI]Kuzmano vi}eva poruka da treba pru`iti {ansumladim doimase krajnjepro voka ti vnom za dese tine hiljada nezaposlenih i generaci je ko je su stasale ili tek stasa va ju u RS-u

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
emir.dzambegovic liked this
plivapliva liked this
suki4 liked this
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->