Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VishnuSahasranaamstotram

VishnuSahasranaamstotram

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Rajesh Kumawat

More info:

Published by: Rajesh Kumawat on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
||||||´ ´ ´  É  É  É  Ï  Ï  Ï  Ì   Ì   Ì   u  u  u  É  É  É  w  w  w  h  h  h  É  É   Ñ   Ñ  x  x  x  É  É  É  W  W  W  û  û  x  x  x  É  É   ë   ë  l  l  l  É  É  É  É  É  É  q  q  q  É  É  É  x  x  x  i  i  i  É  É  É  É  É  É  å  å  å  §  §  §  É  É  É  q  q  q  É  É  ç  ç ||||||  É   Ñû  É   ë  É  ç 
 
1
wwwwwwwww...aaassshhhaaammm...oooggg 
|| ´ÉÏÌuÉwhÉÑxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||
Á|| ´ÉÏÌuÉwhÉÑxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç || rÉxrÉ xqÉUhÉqÉɧÉåhÉ eÉlqÉxÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉÉiÉç | ÌuÉqÉÑcrÉiÉå lÉqÉxiÉxqÉæ ÌuÉwhÉuÉå mÉëpÉÌuÉwhÉuÉå || lÉqÉÈ xÉqÉxiÉpÉÔiÉÉlÉÉqÉÉÌSpÉÔiÉÉrÉ pÉÔpÉ×iÉå |AlÉåMüÂmÉÂmÉÉrÉ ÌuÉwhÉuÉå mÉëpÉÌuÉwhÉuÉå ||
´ÉÏuÉæzÉqmÉÉrÉlÉ EuÉÉcÉ
´ÉÑiuÉÉ kÉqÉÉïlÉzÉåwÉåhÉ mÉÉuÉlÉÉÌlÉ cÉ xÉuÉïzÉÈ | rÉÑÍkÉ̸UÈ zÉÉliÉlÉuÉÇ mÉÑlÉUåuÉÉprÉpÉÉwÉiÉ || 1 ||
rÉÍkÉ̸U EuÉÉcÉ
 ÌMüqÉåMÇü SæuÉiÉÇ sÉÉåMåü ÌMÇü uÉÉmrÉåMÇü mÉUÉrÉhÉqÉç | xiÉÑuÉliÉÈ MÇü MüqÉcÉïliÉÈ mÉëÉmlÉÑrÉÑqÉÉïlÉuÉÉÈ zÉÑpÉqÉç || 2 || MüÉå kÉqÉïÈ xÉuÉïkÉqÉÉïhÉÉÇ pÉuÉiÉÈ mÉUqÉÉå qÉiÉÈ | ÌMÇü eÉmÉlqÉÑcrÉiÉå eÉliÉÑeÉïlqÉxÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉÉiÉç || 3 ||
pÉÏwqÉ EuÉÉcÉ
 eÉaÉimÉëpÉÑÇ SåuÉSåuÉqÉlÉliÉÇ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉqÉç | xiÉÑuÉlÉ lÉÉqÉxÉWûxÉëåhÉ mÉÑÂwÉÈ xÉiÉiÉÉåÎijÉiÉÈ || 4 || iÉqÉåuÉ cÉÉcÉïrÉͳÉirÉÇ pÉYirÉÉ mÉÑÂwÉqÉurÉrÉqÉç |krÉÉrÉlÉ xiÉÑuÉlÉ lÉqÉxrÉÇ¶É rÉeÉqÉÉlÉxiÉqÉåuÉ cÉ || 5 ||AlÉÉÌSÌlÉkÉlÉÇ ÌuÉwhÉÑÇ xÉuÉïsÉÉåMüqÉWåûµÉUqÉç | sÉÉåMüÉkrɤÉÇ xiÉÑuÉͳÉirÉÇ xÉuÉïSÒÈZÉÉÌiÉaÉÉå pÉuÉåiÉç || 6 || oÉë¼hrÉÇ xÉuÉïkÉqÉï¥ÉÇ sÉÉåMüÉlÉÉÇ MüÐÌiÉïuÉkÉïlÉqÉç | sÉÉåMülÉÉjÉÇ qÉWû°ÕiÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉpÉuÉÉå°uÉqÉç || 7 || LwÉ qÉå xÉuÉïkÉqÉÉïhÉÉÇ kÉqÉÉåïÅÍkÉMüiÉqÉÉå qÉiÉÈ | rÉ°YirÉÉ mÉÑhQûUÏMüɤÉÇ xiÉuÉæUcÉåï³ÉUÈ xÉSÉ || 8 || mÉUqÉÇ rÉÉå qÉWû¨ÉåeÉÈ mÉUqÉÇ rÉÉå qÉWû¨ÉmÉÈ | mÉUqÉÇ rÉÉå qÉWûSèoÉë¼ mÉUqÉÇ rÉÈ mÉUÉrÉhÉqÉç || 9 || mÉÌuɧÉÉhÉÉÇ mÉÌuɧÉÇ rÉÉå qÉ…¡ûsÉÉlÉÉÇ cÉ qÉ…¡ûsÉqÉç | SæuÉiÉÇ SæuÉiÉÉlÉÉÇ cÉ pÉÔiÉÉlÉÉÇ rÉÉåÅurÉrÉÈ ÌmÉiÉÉ || 10 || rÉiÉÈ xÉuÉÉïÍhÉ pÉÔiÉÉÌlÉ pÉuÉlirÉÉÌSrÉÑaÉÉaÉqÉå | rÉÎxqÉÇ¶É mÉësÉrÉÇ rÉÉÎliÉ mÉÑlÉUåuÉ rÉÑaɤÉrÉå || 11 || iÉxrÉ sÉÉåMümÉëkÉÉlÉxrÉ eÉaɳÉÉjÉxrÉ pÉÔmÉiÉå | ÌuÉwhÉÉålÉÉïqÉxÉWûxÉëÇ qÉå zÉ×hÉÑ mÉÉmÉpÉrÉÉmÉWûqÉç || 12 || rÉÉÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ aÉÉæhÉÉÌlÉ ÌuÉZrÉÉiÉÉÌlÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ | GÌwÉÍpÉÈ mÉËUaÉÏiÉÉÌlÉ iÉÉÌlÉ uɤrÉÉÍqÉ pÉÔiÉrÉå || 13 ||Á ÌuɵÉÇ ÌuÉwhÉÑuÉïwÉOèMüÉUÉå pÉÔiÉpÉurÉpÉuÉimÉëpÉÑÈ |pÉÔiÉM×ü°ÕiÉpÉ×°ÉuÉÉå pÉÔiÉÉiqÉÉ pÉÔiÉpÉÉuÉlÉÈ || 14 || mÉÔiÉÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ cÉ qÉÑ£üÉlÉÉÇ mÉUqÉÉ aÉÌiÉÈ |AurÉrÉÈ mÉÑÂwÉÈ xÉɤÉÏ ¤Éå§É¥ÉÉåŤÉU LuÉ cÉ || 15 || rÉÉåaÉÉå rÉÉåaÉÌuÉSÉÇ lÉåiÉÉ mÉëkÉÉlÉmÉÑÂwÉåµÉUÈ | lÉÉUÍxÉÇWûuÉmÉÑÈ ´ÉÏqÉÉlÉç MåüzÉuÉÈ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉÈ || 16 || xÉuÉïÈ zÉuÉïÈ ÍzÉuÉÈ xjÉÉhÉÑpÉÔïiÉÉÌSÌlÉïÍkÉUurÉrÉÈ |
 
||||||´ ´ ´  É  É  É  Ï  Ï  Ï  Ì   Ì   Ì   u  u  u  É  É  É  w  w  w  h  h  h  É  É   Ñ   Ñ  x  x  x  É  É  É  W  W  W  û  û  x  x  x  É  É   ë   ë  l  l  l  É  É  É  É  É  É  q  q  q  É  É  É  x  x  x  i  i  i  É  É  É  É  É  É  å  å  å  §  §  §  É  É  É  q  q  q  É  É  ç  ç ||||||  É   Ñû  É   ë  É  ç 
 
2
wwwwwwwww...aaassshhhaaammm...oooggg 
 xÉÇpÉuÉÉå pÉÉuÉlÉÉå pÉiÉÉï mÉëpÉuÉÈ mÉëpÉÑUϵÉUÈ || 17 || xuÉrÉÇpÉÔÈ zÉqpÉÑUÉÌSirÉÈ mÉÑwMüUɤÉÉå qÉWûÉxuÉlÉÈ |AlÉÉÌSÌlÉkÉlÉÉå kÉÉiÉÉ ÌuÉkÉÉiÉÉ kÉÉiÉѨÉqÉÈ || 18 ||AmÉëqÉårÉÉå WØûwÉÏMåüzÉÈ mÉ©lÉÉpÉÉåÅqÉUmÉëpÉÑÈ | ÌuɵÉMüqÉÉï qÉlÉÑxiuÉ¹É xjÉÌuÉ¸È xjÉÌuÉUÉå kÉëÑuÉÈ || 19 ||AaÉëÉ½È zÉɵÉiÉÈ M×üwhÉÉå sÉÉåÌWûiÉɤÉÈ mÉëiÉSïlÉÈ | mÉëpÉÔiÉÎx§ÉMüMÑüokÉÉqÉ mÉÌuɧÉÇ qÉ…¡ûsÉÇ mÉUqÉç || 20 || DzÉÉlÉÈ mÉëÉhÉSÈ mÉëÉhÉÉå erÉå¸È ´Éå¸È mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ | ÌWûUhrÉaÉpÉÉåï pÉÔaÉpÉÉåï qÉÉkÉuÉÉå qÉkÉÑxÉÔSlÉÈ || 21 || DµÉUÉå ÌuÉ¢üqÉÏ kÉluÉÏ qÉåkÉÉuÉÏ ÌuÉ¢üqÉÈ ¢üqÉÈ |AlÉѨÉqÉÉå SÒUÉkÉwÉïÈ M×üiÉ¥ÉÈ M×üÌiÉUÉiqÉuÉÉlÉç || 22 || xÉÑUåzÉÈ zÉUhÉÇ zÉqÉï ÌuɵÉUåiÉÉÈ mÉëeÉÉpÉuÉÈ |AWûÈ xÉÇuÉixÉUÉå urÉÉsÉÈ mÉëirÉrÉÈ xÉuÉïSzÉïlÉÈ || 23 ||AeÉÈ xÉuÉåïµÉUÈ ÍxÉ®È ÍxÉÎ®È xÉuÉÉïÌSUcrÉÑiÉÈ | uÉ×wÉÉMüÌmÉUqÉårÉÉiqÉÉ xÉuÉïrÉÉåaÉÌuÉÌlÉÈxÉ×iÉÈ || 24 || uÉxÉÑuÉïxÉÑqÉlÉÉÈ xÉirÉÈ xÉqÉÉiqÉÉÅxÉÎqqÉiÉÈ xÉqÉÈ |AqÉÉåbÉÈ mÉÑhQûUÏMüɤÉÉå uÉ×wÉMüqÉÉï uÉ×wÉÉM×üÌiÉÈ || 25 || ÂSìÉå oÉWÒûÍzÉUÉ oÉpÉëÑÌuÉïµÉrÉÉåÌlÉÈ zÉÑÍcÉ´ÉuÉÉÈ |AqÉ×iÉÈ zÉɵÉiÉ xjÉÉhÉÑuÉïUÉUÉåWûÉå qÉWûÉiÉmÉÉÈ || 26 || xÉuÉïaÉÈ xÉuÉïÌuÉ°ÉlÉÑÌuÉïwuÉYxÉålÉÉå eÉlÉÉSïlÉÈ | uÉåSÉå uÉåSÌuÉSurÉ…¡ûÉå uÉåSÉ…¡ûÉå uÉåSÌuÉiÉç MüÌuÉÈ || 27 || sÉÉåMüÉkrɤÉÈ xÉÑUÉkrɤÉÉå kÉqÉÉïkrɤÉÈ M×üiÉÉM×üiÉÈ | cÉiÉÑUÉiqÉÉ cÉiÉÑurÉÔïWû¶ÉiÉÑSïÇ·í¶ÉiÉÑpÉÑïeÉÈ || 28 ||pÉëÉÎeÉwhÉÑpÉÉåïeÉlÉÇ pÉÉå£üÉ xÉÌWûwhÉÑeÉïaÉSÉÌSeÉÈ |AlÉbÉÉå ÌuÉeÉrÉÉå eÉåiÉÉ ÌuɵÉrÉÉåÌlÉÈ mÉÑlÉuÉïxÉÑÈ || 29 || EmÉålSìÉå uÉÉqÉlÉÈ mÉëÉÇzÉÑUqÉÉåbÉÈ zÉÑÍcÉÃÎeÉïiÉÈ |AiÉÏlSìÈ xÉÇaÉëWûÈ xÉaÉÉåï kÉ×iÉÉiqÉÉ ÌlÉrÉqÉÉå rÉqÉÈ || 30 || uÉå±Éå uÉæ±È xÉSÉrÉÉåaÉÏ uÉÏUWûÉ qÉÉkÉuÉÉå qÉkÉÑÈ |AiÉÏÎlSìrÉÉå qÉWûÉqÉÉrÉÉå qÉWûÉåixÉÉWûÉå qÉWûÉoÉsÉÈ || 31 || qÉWûÉoÉÑήqÉïWûÉuÉÏrÉÉåï qÉWûÉzÉÌ£üqÉïWûɱÑÌiÉÈ |AÌlÉSåïzrÉuÉmÉÑÈ ´ÉÏqÉÉlÉqÉårÉÉiqÉÉ qÉWûÉÌSìkÉ×Mçü || 32 || qÉWåûwuÉÉxÉÉå qÉWûÏpÉiÉÉï ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉÈ xÉiÉÉÇ aÉÌiÉÈ |AÌlÉÂ®È xÉÑUÉlÉlSÉå aÉÉåÌuÉlSÉå aÉÉåÌuÉSÉÇ mÉÌiÉÈ || 33 || qÉUÏÍcÉSïqÉlÉÉå WÇûxÉÈ xÉÑmÉhÉÉåï pÉÑeÉaÉÉå¨ÉqÉÈ | ÌWûUhrÉlÉÉpÉÈ xÉÑiÉmÉÉÈ mÉ©lÉÉpÉÈ mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ || 34 ||AqÉ×irÉÑÈ xÉuÉïSØMçü ÍxÉÇWûÈ xÉlkÉÉiÉÉ xÉÎlkÉqÉÉlÉç ÎxjÉUÈ |AeÉÉå SÒqÉïwÉïhÉÈ zÉÉxiÉÉ ÌuÉ´ÉÑiÉÉiqÉÉ xÉÑUÉËUWûÉ || 35 || aÉÑÂaÉÑïÂiÉqÉÉå kÉÉqÉ xÉirÉÈ xÉirÉmÉUÉ¢üqÉÈ | ÌlÉÍqÉwÉÉåÅÌlÉÍqÉwÉÈ xÉëauÉÏ uÉÉcÉxmÉÌiÉÂSÉUkÉÏÈ || 36 ||AaÉëhÉÏaÉëÉïqÉhÉÏÈ ´ÉÏqÉÉlÉç lrÉÉrÉÉå lÉåiÉÉ xÉqÉÏUhÉÈ | xÉWûxÉëqÉÔkÉÉï ÌuɵÉÉiqÉÉ xÉWûxÉëɤÉÈ xÉWûxÉëmÉÉiÉç || 37 ||AÉuÉiÉïlÉÉå ÌlÉuÉרÉÉiqÉÉ xÉÇuÉ×iÉÈ xÉÇmÉëqÉSïlÉÈ |AWûÈ xÉÇuÉiÉïMüÉå uÉÌ»ûUÌlÉsÉÉå kÉUhÉÏkÉUÈ || 38 || xÉÑmÉëxÉÉSÈ mÉëxɳÉÉiqÉÉ ÌuɵÉkÉ×ÎauɵÉpÉÑÎauÉpÉÑÈ | xÉiMüiÉÉï xÉiM×üiÉÈ xÉÉkÉÑeÉï»ÒûlÉÉïUÉrÉhÉÉå lÉUÈ || 39 ||AxÉÇZrÉårÉÉåÅmÉëqÉårÉÉiqÉÉ ÌuÉÍzÉ¹È ÍzɹM×ücNÒûÍcÉÈ |
 ÍxÉ®ÉjÉïÈ ÍxÉ®xÉÇMüsmÉÈ ÍxÉήSÈ ÍxÉήxÉÉkÉlÉÈ || 40 ||
 
||||||´ ´ ´  É  É  É  Ï  Ï  Ï  Ì   Ì   Ì   u  u  u  É  É  É  w  w  w  h  h  h  É  É   Ñ   Ñ  x  x  x  É  É  É  W  W  W  û  û  x  x  x  É  É   ë   ë  l  l  l  É  É  É  É  É  É  q  q  q  É  É  É  x  x  x  i  i  i  É  É  É  É  É  É  å  å  å  §  §  §  É  É  É  q  q  q  É  É  ç  ç ||||||  É   Ñû  É   ë  É  ç 
 
3
wwwwwwwww...aaassshhhaaammm...oooggg 
 uÉ×wÉÉWûÏ uÉ×wÉpÉÉå ÌuÉwhÉÑuÉ×ïwÉmÉuÉÉï uÉ×wÉÉåSUÈ | uÉkÉïlÉÉå uÉkÉïqÉÉlÉ¶É ÌuÉÌuÉ£üÈ ´ÉÑÌiÉxÉÉaÉUÈ || 41 || xÉÑpÉÑeÉÉå SÒkÉïUÉå uÉÉaqÉÏ qÉWåûlSìÉå uÉxÉÑSÉå uÉxÉÑÈ | lÉæMüÃmÉÉå oÉ×WûSìÖmÉÈ ÍzÉÌmÉÌuÉ¹È mÉëMüÉzÉlÉÈ || 42 ||AÉåeÉxiÉåeÉÉå±ÑÌiÉkÉUÈ mÉëMüÉzÉÉiqÉÉ mÉëiÉÉmÉlÉÈ | G®È xmɹɤÉUÉå qÉl§É¶ÉlSìÉÇzÉÑpÉÉïxMüU±ÑÌiÉÈ || 43 ||AqÉ×iÉÉÇzÉÔ°uÉÉå pÉÉlÉÑÈ zÉzÉÌoÉlSÒÈ xÉÑUåµÉUÈ |AÉæwÉkÉÇ eÉaÉiÉÈ xÉåiÉÑÈ xÉirÉkÉqÉïmÉUÉ¢üqÉÈ || 44 ||pÉÔiÉpÉurÉpÉuɳÉÉjÉÈ mÉuÉlÉÈ mÉÉuÉlÉÉåÅlÉsÉÈ | MüÉqÉWûÉ MüÉqÉM×üiMüÉliÉÈ MüÉqÉÈ MüÉqÉmÉëSÈ mÉëpÉÑÈ || 45 || rÉÑaÉÉÌSM×ü±ÑaÉÉuÉiÉÉåï lÉæMüqÉÉrÉÉå qÉWûÉzÉlÉÈ |ASØzrÉÉå urÉ£üÃmÉ¶É xÉWûxÉëÎeÉSlÉliÉÎeÉiÉç || 46 || C¹ÉåÅÌuÉÍzÉ¹È Ízɹå¹È ÍzÉZÉhQûÏ lÉWÒûwÉÉå uÉ×wÉÈ | ¢üÉåkÉWûÉ ¢üÉåkÉM×üiMüiÉÉï ÌuɵÉoÉÉWÒûqÉïWûÏkÉUÈ || 47 ||AcrÉÑiÉÈ mÉëÍjÉiÉÈ mÉëÉhÉÈ mÉëÉhÉSÉå uÉÉxÉuÉÉlÉÑeÉÈ |AmÉÉÇÌlÉÍkÉUÍkɸÉlÉqÉmÉëqɨÉÈ mÉëÌiÉ̸iÉÈ || 48 || xMülSÈ xMülSkÉUÉå kÉÑrÉÉåï uÉUSÉå uÉÉrÉÑuÉÉWûlÉÈ | uÉÉxÉÑSåuÉÉå oÉ×Wû°ÉlÉÑUÉÌSSåuÉÈ mÉÑUlSUÈ || 49 ||AzÉÉåMüxiÉÉUhÉxiÉÉUÈ zÉÔUÈ zÉÉæËUeÉïlÉåµÉUÈ |AlÉÑMÔüsÉÈ zÉiÉÉuÉiÉïÈ mÉ©Ï mÉ©ÌlÉpÉå¤ÉhÉÈ || 50 || mÉ©lÉÉpÉÉåÅUÌuÉlSɤÉÈ mÉ©aÉpÉïÈ zÉUÏUpÉ×iÉç | qÉWûήïU×®Éå uÉ×®ÉiqÉÉ qÉWûɤÉÉå aÉÂQûkuÉeÉÈ || 51 ||AiÉÑsÉÈ zÉUpÉÉå pÉÏqÉÈ xÉqÉrÉ¥ÉÉå WûÌuÉWïûËUÈ | xÉuÉïsɤÉhÉsɤÉhrÉÉå sɤqÉÏuÉÉlÉç xÉÍqÉÌiÉgeÉrÉÈ || 52 || ÌuɤÉUÉå UÉåÌWûiÉÉå qÉÉaÉÉåï WåûiÉÑSÉïqÉÉåSUÈ xÉWûÈ | qÉWûÏkÉUÉå qÉWûÉpÉÉaÉÉå uÉåaÉuÉÉlÉÍqÉiÉÉzÉlÉÈ || 53 || E°uÉÈ ¤ÉÉåpÉhÉÉå SåuÉÈ ´ÉÏaÉpÉïÈ mÉUqÉåµÉUÈ | MüUhÉÇ MüÉUhÉÇ MüiÉÉï ÌuÉMüiÉÉï aÉWûlÉÉå aÉÑWûÈ || 54 || urÉuÉxÉÉrÉÉå urÉuÉxjÉÉlÉÈ xÉÇxjÉÉlÉÈ xjÉÉlÉSÉå kÉëÑuÉÈ | mÉUήïÈ mÉUqÉxmɹxiÉÑ¹È mÉÑ¹È zÉÑpÉå¤ÉhÉÈ || 55 || UÉqÉÉå ÌuÉUÉqÉÉå ÌuÉUeÉÉå qÉÉaÉÉåï lÉårÉÉå lÉrÉÉåÅlÉrÉÈ | uÉÏUÈ zÉÌ£üqÉiÉÉÇ ´Éå¸Éå kÉqÉÉåï kÉqÉïÌuÉSÒ¨ÉqÉÈ || 56 || uÉæMÑühPûÈ mÉÑÂwÉÈ mÉëÉhÉÈ mÉëÉhÉSÈ mÉëhÉuÉÈ mÉ×jÉÑÈ | ÌWûUhrÉaÉpÉïÈ zɧÉÑblÉÉå urÉÉmiÉÉå uÉÉrÉÑUkÉÉå¤ÉeÉÈ || 57 || GiÉÑÈ xÉÑSzÉïlÉÈ MüÉsÉÈ mÉUqÉå¸Ï mÉËUaÉëWûÈ | EaÉëÈ xÉÇuÉixÉUÉå S¤ÉÉå ÌuÉ´ÉÉqÉÉå ÌuɵÉSͤÉhÉÈ || 58 || ÌuÉxiÉÉUÈ xjÉÉuÉUxjÉÉhÉÑÈ mÉëqÉÉhÉÇ oÉÏeÉqÉurÉrÉqÉç |AjÉÉåïÅlÉjÉÉåï qÉWûÉMüÉåzÉÉå qÉWûÉpÉÉåaÉÉå qÉWûÉkÉlÉÈ || 59 ||AÌlÉÌuÉïhhÉÈ xjÉÌuɸÉåÅpÉÔkÉïqÉïrÉÔmÉÉå qÉWûÉqÉZÉÈ | lɤɧÉlÉåÍqÉlÉï¤É§ÉÏ ¤ÉqÉÈ ¤ÉÉqÉÈ xÉqÉÏWûlÉÈ || 60 || rÉ¥É CerÉÉå qÉWåûerÉ¶É ¢üiÉÑÈ xɧÉÇ xÉiÉÉÇ aÉÌiÉÈ | xÉuÉïSzÉÏï ÌuÉqÉÑ£üÉiqÉÉ xÉuÉï¥ÉÉå ¥ÉÉlÉqÉѨÉqÉqÉç || 61 || xÉÑuÉëiÉÈ xÉÑqÉÑZÉÈ xÉÔ¤qÉÈ xÉÑbÉÉåwÉÈ xÉÑZÉSÈ xÉÑWØûiÉç | qÉlÉÉåWûUÉå ÎeÉiÉ¢üÉåkÉÉå uÉÏUoÉÉWÒûÌuÉïSÉUhÉÈ || 62 || xuÉÉmÉlÉÈ xuÉuÉzÉÉå urÉÉmÉÏ lÉæMüÉiqÉÉ lÉæMüMüqÉïM×üiÉç | uÉixÉUÉå uÉixÉsÉÉå uÉixÉÏ U¦ÉaÉpÉÉåï kÉlÉåµÉUÈ || 63 ||

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->