Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cplus_lektioner

Cplus_lektioner

Ratings:
(0)
|Views: 4,249|Likes:
Published by BastianFredriksson

More info:

Published by: BastianFredriksson on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2012

pdf

text

original

 
 LEKTIONSGENOMGÅNGAR I C++ av Anders Andersson
C:\Users\REALIS~1\AppData\Local\Temp\Cplus_lektioner.doc
1
10-09-17 
 
PROGRAMMERING I SPRÅKET C++
Innehåll 
1. VI BÖRJAR PROGRAMMERA ..................................................................................................................... 3
 
G
YMNASIEKURSEN
P
ROGRAMMERING
C
 
(100
P
) .................................................................................................. 3
 
I
NLEDNING
........................................................................................................................................................... 3
 
S
KRIVA PROGRAM I
V
ISUAL
C++ ......................................................................................................................... 3
 
F
ÖRSTA PROGRAMMET I
C++ ............................................................................................................................... 3
 
B
LOODSHED
D
EV
-C++ ........................................................................................................................................ 5
 
I
NMATNING
.......................................................................................................................................................... 6
 
H
ELTAL
................................................................................................................................................................ 7
 
D
ECIMALTAL OCH HELTALSDIVISION
................................................................................................................... 7
 
C
ASTING
.............................................................................................................................................................. 7
 
V
ARIABLER OCH KONSTANTER
............................................................................................................................ 8
 
A
NTAL DECIMALER
.............................................................................................................................................. 9
 
M
ATEMATISKA FUNKTIONER
............................................................................................................................... 9
 
S
LUMPTAL
......................................................................................................................................................... 10
 
2. URVAL ............................................................................................................................................................ 12
 
IF
-
SATSEN
.......................................................................................................................................................... 12
 
C
HAR
................................................................................................................................................................. 12
 
E
LSE IF
............................................................................................................................................................... 13
 
S
WITCH OCH CASE
............................................................................................................................................. 13
 
J
ÄMFÖRELSEOPERATORER OCH LOGISKA OPERATORER
..................................................................................... 13
 
U
TSKRIFT AV SVENSKA TECKEN
......................................................................................................................... 14
 
3. REPETITIONER OCH LOOPAR ................................................................................................................ 17
 
W
HILE
-
SATSEN
.................................................................................................................................................. 17
 
D
O
-
WHILE
-
SATSEN
............................................................................................................................................ 18
 
B
REAK OCH CONTINUE
....................................................................................................................................... 18
 
R
ENSA SKÄRMEN
............................................................................................................................................... 20
 
F
OR
-
SATSEN
....................................................................................................................................................... 21
 
O
BUFFRAD INMATNING
...................................................................................................................................... 22
 
B
OOLESK DATATYP
............................................................................................................................................ 23
 
F
ÖRDRÖJNING
.................................................................................................................................................... 23
 
T
ANGENTFUNKTIONEN KBHIT
() ......................................................................................................................... 24
 
4. TEXTSTRÄNGAR ......................................................................................................................................... 25
 
T
EXTSTRÄNGAR AV TYPEN CHAR
....................................................................................................................... 25
 
E
SCAPE
-
SEKVENSER
........................................................................................................................................... 26
 
ASCII-
KOD
........................................................................................................................................................ 26
 
F
ÄRGER
,
POSITIONER OCH UTSKRIFT
.................................................................................................................. 27
 
K
OPIERING
......................................................................................................................................................... 29
 
J
ÄMFÖRELSE
...................................................................................................................................................... 29
 
S
AMMANSÄTTNING AV STRÄNGAR
..................................................................................................................... 30
 
S
TRÄNGLÄNGD
.................................................................................................................................................. 30
 
F
ORMATERAD UTMATNING MED SETW
,
LEFT
,
RIGHT OCH SETFILL
..................................................................... 31
 
S
TANDARDTYPEN STRING
.................................................................................................................................. 33
 
Sökning .......................................................................................................................................................... 33
 
 Addering av strängar (konkatenering) .......................................................................................................... 34
 
 Ändra strängar .............................................................................................................................................. 34
 
F
EL I
V
ISUAL
C++ .............................................................................................................................................. 35
 
5. FÄLT (ARRAY) .............................................................................................................................................. 37
 
F
ÄLT FÖR HELTAL
.............................................................................................................................................. 37
 
F
ÄLT FÖR DECIMALTAL
,
TECKEN OCH TEXTSTRÄNGAR
...................................................................................... 38
 
 
 LEKTIONSGENOMGÅNGAR I C++ av Anders Andersson
C:\Users\REALIS~1\AppData\Local\Temp\Cplus_lektioner.doc
2
10-09-17 
 A
VSLUTAD INMATNING
...................................................................................................................................... 39
 
F
LERDIMENSIONELLA FÄLT
................................................................................................................................ 39
 
S
ORTERING
........................................................................................................................................................ 41
 
6. FUNKTIONER ................................................................................................................................................ 42
 
F
UNKTIONER SOM INTE RETURNERAR ETT VÄRDE
.............................................................................................. 42
 
F
UNKTIONER SOM RETURNERAR ETT VÄRDE
...................................................................................................... 44
 
F
UNKTIONER MED REFERENSANROP
.................................................................................................................. 45
 
A
VRUNDNING TILL HELTAL
................................................................................................................................ 46
 
S
TATIC
-
PARAMETER
.......................................................................................................................................... 48
 
Ö
VERLAGRADE FUNKTIONER
............................................................................................................................. 48
 
D
EFAULT
-
PARAMETRAR
.................................................................................................................................... 48
 
R
EKURSION
........................................................................................................................................................ 49
 
E
NKEL GRAFIK
................................................................................................................................................... 51
 
E
GEN FUNKTION FÖR FÖRDRÖJNING
................................................................................................................... 53
 
7. FILHANTERING ........................................................................................................................................... 54
 
L
ÄSNING AV TEXT FRÅN FIL
............................................................................................................................... 54
 
L
ÄSNING AV TECKEN UR FIL
............................................................................................................................... 55
 
K
ONVERTERING MELLAN STORA OCH SMÅ BOKSTÄVER
..................................................................................... 56
 
L
AGRA TEXT PÅ FIL
............................................................................................................................................ 57
 
L
AGRING AV TECKEN PÅ FIL
............................................................................................................................... 58
 
L
ÄGGA TILL TEXT I EXISTERANDE FIL
................................................................................................................ 58
 
S
TRUKTUREN STRUCT
........................................................................................................................................ 59
 
B
INÄRA FILER
.................................................................................................................................................... 61
 
E
GNA INKLUDERINGSFILER
(
HEADERFILER
) ....................................................................................................... 63
 
Uppdelning i inkluderingsfil och definitionsfil .............................................................................................. 64
 
8. OBJEKTORIENTERING .............................................................................................................................. 66
 
K
LASS OCH OBJEKT
............................................................................................................................................ 66
 
 Medlemsfunktioner ........................................................................................................................................ 66 
 
K
ONSTRUKTOR
.................................................................................................................................................. 68
 
Separat konstruktordefinition ........................................................................................................................ 69
 
 Initieringslista ............................................................................................................................................... 69
 
D
ESTRUKTOR
..................................................................................................................................................... 70
 
Separat destruktordefinition .......................................................................................................................... 70
 
K
LASSER AV KLASSER
........................................................................................................................................ 72
 
Två klasser .................................................................................................................................................... 72
 
Tre klasser ..................................................................................................................................................... 74
 
A
RV
,
BASKLASS OCH HÄRLEDD KLASS
............................................................................................................... 79
 
Flera härledda klasser .................................................................................................................................. 81
 
 Multipelt arv .................................................................................................................................................. 83
 
P
OLYMORFISM
................................................................................................................................................... 86
 
K
LASSER I INKLUDERINSFIL OCH DEFINITIONSFIL
.............................................................................................. 87
 
9. PEKARE OCH DYNAMISK MINNESALLOKERING ............................................................................. 89
 
P
EKARE
.............................................................................................................................................................. 89
 
P
EKARE OCH FÄLT
............................................................................................................................................. 91
 
P
EKARE TILL TEXTSTRÄNGAR
............................................................................................................................ 92
 
L
ÄNKAD LISTA
................................................................................................................................................... 93
 
Funktioner för att länka och skriva ut lista ................................................................................................... 94
 
 Rekursiv utskrift ............................................................................................................................................ 95
 
Kolla tal i länkad lista ................................................................................................................................... 95
 
Ta bort element ur länkad lista ..................................................................................................................... 96 
 
P
OLYMORFISM
................................................................................................................................................... 97
 
 
 LEKTIONSGENOMGÅNGAR I C++ av Anders Andersson
C:\Users\REALIS~1\AppData\Local\Temp\Cplus_lektioner.doc
3
10-09-17 
 
1. Vi börjar programmera
Gymnasiekursen Programmering C (100 p) 
Denna kurs ges inom ramen för den nationella gymnasiekursen Programmering C (100 p). Föratt gå kursen krävs förkunskaper motsvarande de båda nationella gymnasiekursernaProgrammering A och Programmering B, båda på 50 p. Förutom de begrepp (variabler,loopar, datatyper, strängar, vektorer, funktioner, filer etc.) som berörts i A- och B-kursen,kommer C-kursen även att ta upp pekare och objektorientering. Programmeringen kommer attske i språken C++ och senare i Java.
Inledning 
De idag mest använda programspråken är kanske Fortran, Pascal, Visual Basic (VB), Ada,Java, C och C++. De är delvis ganska likartade s k
 funktionsorienterade
språk. Det nyarespråket Java är ett
objektorienterat 
språk och bygger därför delvis på ett annorlunda tänkande jämfört med de andra språken. Även C++ är objektorienterat, men kan användas på etttraditionellt sätt. Java bygger till stora delar på C++, så den som är bekant med C++ kommerlättare igång med javaprogrammering. Många javakurser inleds därför ofta med C++. I dennakurs kommer vi inledningsvis att använda Microsofts Visual C++ som utvecklingsmiljö för attlära oss C++. Eftersom många begrepp förväntas vara bekanta kommer genomgångarna idetta kursmaterial inte alltid att vara lika utförliga som i A- och B-kursen.
Skriva program i Visual C++ 
VB har ett grafiskt gränssnitt med programkoden kopplad till grafiska komponenter(formulär, knappar, textrutor etc). Även Visual C++ genererar grafiska komponenter. Vikommer dock inledningsvis att lära oss C++ via s k console-programmering, d v skommunikationen med programmet sker via tangentbordet utan några grafiska finesser.Programmet skrivs in i en texteditor, där programmet kompileras och körs. I Visual C++skapas ett C++-program på följande sätt:1)
 
Öppna programmet Visual C++2)
 
Välj
File/New
 3)
 
Välj fliken
Files
 4)
 
Klicka på
C++ Source File
. Du har nu texteditorn framför dig där programkoden skrivsin.
Första programmet i C++ 
Programmering handlar om att få datorn att utföra vissa saker, t ex addera tal, rita figurer ellernågot mer i form av ett ordbehandlingsprogram. För att lyckas med detta måste man lära sigspråkets
syntax
, d v s programspråkets uppbyggnad, samt att
strukturera
. Skriver man längreprogram är det väldigt viktigt att man lär sig skriva programmen på ett lättläst och logiskt sättså att det är lätt att förstå vad programmet gör, samt lätt att hitta eventuella fel. Vi börjar medC++ från grunden.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->