Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
penal-ID

penal-ID

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by Eueu Eu

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Eueu Eu on Sep 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2015

pdf

text

original

 
Conf.univ.dr. Florin STRETEANU
D R E P T P E N A LPartea general
ă
 1.suport de curs
 
 2
Preciz
ă
ri preliminare1.
Prezentul suport de curs reprezint
ă
doar o sintez
ă
a unor no
ţ
iuni fundamentale,menite s
ă
faciliteze un prim contact cu materia dreptului penal, partea general
ă
.În niciun caz acest suport de curs nu poate servi drept unic
ă
surs
ă
dedocumentare în vederea prezent
ă
rii la examen.
2.
Activit
ăţ
ile tutoriale prev
ă
zute în programa disciplinei nu au caracterul unor cursuri sau
lec
 ţ 
ii de sintez
ă 
, astfel c
ă
înainte de prezentarea la aceste activit
ăţ
ieste necesar 
ă
parcurgerea nu doar a prezentului suport de curs, ci
ş
i a bibliografiei aferente.
3.
Un instrument de lucru indispensabil este Codul penal. Aceasta nu înseamn
ă
 c
ă
se impune memorarea num
ă
rului articolelor corespunz
ă
toare materiei studiate.
4.
Întreb
ă
rile de verificare formulate în cuprinsul prezentului material nu selimiteaz
ă
la informa
ţ
ia furnizat
ă
aici, ele g
ă
sindu-
ş
i adesea r 
ă
spunsul numai în bibliografia suplimentar 
ă
.
 
 3
CAPITOLUL I: DREPTUL PENAL ÎN SISTEMUL DREPTULUIPOZITIV
 
 § 1. Defini 
 ţ 
ie
Doctrina cunoa
ş
te numeroase defini
ţ
ii ale dreptului penal, fiecare autor încercând s
ă
 surprind
ă
tr 
ă
s
ă
turile esen
ţ
iale ale acestuia
ş
i elementele sale de particularitate în raportcu alte ramuri de drept. Cu titlu exemplificativ, vom prezenta în cele ce urmeaz
ă
câtevadintre aceste defini
ţ
ii. Astfel, în doctrina noastr 
ă
mai veche s-a ar 
ă
tat c
ă
dreptul penal„const
ă
în acele legi de drept intern prin care popoarele, în virtutea suveranit
ăţ
ii
ş
i înnumele interesului general, organizeaz
ă
, prin organele lor legal constituite, ap
ă
rareasocial
ă
contra infractorilor, determinând în acest scop infrac
ţ
iunile, sanc
ţ
iunilecorespunz
ă
toare
ş
i condi
ţ
iile în care urmeaz
ă
a fi aplicate”. Într-o defini
ţ
ie mai recent
ă
 se consider 
ă
c
ă
dreptul penal reprezint
ă
ansamblul normelor juridice carereglementeaz
ă
rela
ţ
iile de ap
ă
rare social
ă
prin interzicerea ca infrac
ţ
iuni, sub sanc
ţ
iunispecifice denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale, în scopulap
ă
ă
rii acestor valori, fie prin prevenirea infrac
ţ
iunilor, fie prin aplicarea pedepselor celor care le s
ă
vâr 
ş
esc.În doctrina str 
ă
in
ă
dreptul penal a fost definit ca un ansamblu de norme juridicecare reglementeaz
ă
puterea punitiv
ă
a statului
ş
i protejeaz
ă
valorile sociale esen
ţ
iale pentru comunitate prin calificare ca infrac
ţ
iuni sau st
ă
ri de pericol a anumitor conduite,c
ă
rora le asociaz
ă
cu titlu de consecin
ţ
e juridice, pedepse sau m
ă
suri de siguran
ţă
.Potrivit altor autori, dreptul penal reprezint
ă
un ansamblu de norme prin care statulinterzice, sub sanc
ţ
iunea unei pedepse, anumite comportamente (ac
ţ
iuni sau inac
ţ
iuni)umane determinate.În ceea ce ne prive
ş
te, consider 
ă
m c
ă
dreptul penal poate fi definit ca
un ansamblude norme juridice de drept public prin care sunt reglementate faptele ce constituieinfrac
 ţ 
iuni precum
 ş
i condi
 ţ 
iile
 ş
i consecin
 ţ 
ele angaj
ă 
rii r 
ă 
 spunderii în cazul comiteriiacestor fapte
.
 § 2. Func
 ţ 
iile dreptului penal 
În opinia noastr 
ă
dou
ă
sunt func
ţ
iile ce pot fi asociate dreptului penal:
 func
 ţ 
ia protectoare
 
ş
i respectiv
 func
 ţ 
ia educativ
ă 
.
Func
 ţ 
ia protectoare
 Aceast
ă
func
ţ
ie trebuie în
ţ
eleas
ă
sub un dublu aspect: dreptul penal protejeaz
ă
 întâi de toate valorile sociale fundamentale ale vie
ţ
ii în societate, dar în acela
ş
i timp,asigur 
ă
o protec
ţ
ie a individului infractor împotriva unor reac
ţ
ii dispropor 
ţ
ionate sauabuzive ale puterii de stat.
 Protec
 ţ 
ia valorilor sociale fundamentale
pe care cl
ă
de
ş
te via
ţ
a în societateconstituie misiunea de baz
ă
a dreptului penal. Potrivit art.1 C.pen., legea penal
ă
ap
ă
ă
,împotriva infrac
ţ
iunilor, România, suveranitatea, independen
ţ
a, unitatea
ş
iindivizibilitatea statului, persoana, drepturile
ş
i libert
ăţ
ile acesteia, proprietatea, precum
ş
i întreaga ordine de drept. Aceast
ă
enumerare a valorilor sociale ocrotite de dreptul penal are caracter exemplificativ, astfel încât legiuitorul are posibilitatea s
ă
includ
ă
în

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Omota Georgeta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->