Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8888 People Power ⒠ Vol 6No 5

8888 People Power ⒠ Vol 6No 5

Ratings: (0)|Views: 1,341 |Likes:
Published by arzarni

More info:

Published by: arzarni on Sep 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 
၈၈၈၈
 
ပည
 
 
 
တင္းစဥ္
 
A
 
းခ
 
(
1
 
)
ျပ
 
 
 
ါတ
 
 
 
 
ရု
 A
ကက
(
၈၈၈၈
 
ပည
 
 
းေရးတထရုးရရွာလ
 
ေသာကျကီ
A
ေနရွာတ
A
က်ေနာ္ထမင္းမ
 
က်ြကကပမယ္
(
ရႊ
A
၁၅
-
၀၉
-
၂၀၁၀
 
မတဖနကြဲ
A
A
ၾကေနၾကမတေသတရပ္
U
းေဲေျပႏိင္ငံ မွ
 
A
ေန
တင္းစဥ္
 
လာလိ
 
က
ြာ
 
ကးစြ
 
ဲ့
 
 
င္
 
က
 
 
.
 
A
ာင
)
ရားတဲ
A
မိန္
 
ကြဲစမ်ားကဲ
 
ာငန္းစၾကည္ ၾကမ္ၾကမ္ေစာ္က ၾကဖိ
 
 
မသင္ေတရားခ်က္
 
ကန္ာနည္းလမ္းမ
 
ပ္းေမွ်ာ္င္
 
ဆာင္င္ႏြ
 
ျပာင္
 
ေပးမည္
A
ာဏာရွင္ေရ
 
ပ္ေနမညကပြဲ
A
ား
 
စတနျဖင္
 
ရွရွ
 
ပမယ္
 
ေတ
A
ာဏ
 
စူးရမာေၾကာကင္ခ်မွ ကား
 
ေနျခင္းမ်ိာ့ပါ
NLD
ပါးကန္ေန
A
ာငပါတီ၀င
A
ားေနသည္
 
A
ခ်န္ေရ
A
ခိ်နက င္ကပ္းၾကီ
A
A
စား၊
A
င္ဖိ
 
ရန
 
မိမိရျဖင္
 
ေရ
 
 
ေျ
 
၈၈
 
သတင္းစ
 
ာေတြးေနတဲ ာမဳျဖင္
 
န္
 
မတထားခဲ ဳးကိ
 
ါတ
 
င္
 
မိကရိင္းေ
 
တျပိဳငစနစ္ေျပာင္းေရာက္ပါျပီ
 
စစ
 
ေစာင္ေန
A
င္းမေန
 
မ်ိဳး
 
သားတရပ္ႏိင္ငံ
A
ား
 
ျခတလွမ္
 
2
 
U
 
ႏၵမြန္
 
 
A
ာဏာပိုင္ျပန္ႏိင္ရမယ္
 
 
ခုက တသမားမ်ား၏
 
ာသာေရး၊လူမွ နသ
 
A
ြက
 
ထၾကြတိာ္န္ေရ
 
စ္ပ္က
 
ၾကမည္
A
စား၊မျဖစ္စေလာကပလး၊
 
မ်ဳးဆက္ရားမွ်တျခင္
-
းသင္ျပျဖစ္ပါေၾ
 
 
 
ငေတြကထဲမွ
A
ေတ
A
ေခ
 
ျပည္နွင္
 
မတရား
U
ပေေရ
A
င္းတက
 
ကန္ကပြ၀ငရပါေတ တရပ္
A
ား
 
ျပေဘာထားေပ်ာ
 
ျပည္န္က
 
မွဳေရးလကတခုးနင္ လြတ္ပ္
 
ၾကာင္
 
 
မွ
 
ကခုခၚကိ
 
ပါတီ
 
 
A
ာကမွခုမဟပါ
 
 
ျပန္ရမည္
 
ာ့မည
 
ျပကစာ ာ့ေျပာင္းလာ၍နးေပါင္းမ်ား
 
စြာပ္ငနးမ်ားလု င္ေသ
 
ႏိင္ငံ ျခင္
 
ႏၵျပင္
A
င္းကခါင္းေဆာင္
 A
ေပၚတြင္
 
ာပင္
 
မ္ခံ
 
ခု
 
က
 
 
ခု
 
 
 
 
 
ျပဳပါတီမွ
 
A
ာဏ
 
စာခံစားေနရ
 
ပ္ခါ
 
ပါတီ
 
ေရ
 
စိန္ေခ
 
န္
 
 
 
ျပ
 
က
( (
 
စိ
(
  ိ  ု
 
(
(
 
ဗိ
( 
(
စိ
( 
 
၈၈၈၈
 
ပည
 
"
႕၏
 
ရိယာယ္
ျပည္
 
သတင္းစ
ကဗ်ာ
 
ကပမ
 စာမ်က္ႏွ ာ
-
 ၂
)
 ာေၾကာသြ ားတဲ  ့ စာမ်က္ႏွ ာ
-
 ၈
)
စိးရမ္ေနတဲ
 
 စာမ်က္ႏွ ာ
-
)
 
 စတာမိ  ုင္ းတဲ  ့
 
(
 စာမ်က္ႏွ ာ
-
 ၅
)
နယခ်ေနတဲေဖါက
 စာမ်က္ႏွ ာ
-
 ၆
)
ေျမေ
A
ာက
NLD
 စာမ်က္ႏွ ာ
-
 ၇
)
ဗိ
A
ာငေက်ာ
 စာမ်က္ႏွ ာ
-
၁၆
ေဆာင္းပါး
 
မိင္းမာဘာေတ
 စာမ်က္ႏွ ာ
-
 ၉
)
ေဆးပညာေပး
 
စိေပ်ာ္ရႊင္
 
 
 စာမ်က္နွ ာ
-
၁၁
ေလထန္ကန္
 
ေနာင္ရိးတကပြစ
တင္းစဥ္
 
သေဘာမွ
A
 
ပဓါနျဖ
U
 
မယ
 
 က္
 
ကေဖ
 D
်ာ္
 
က်န္
 
စျပီ
 
၁၆
-
သံ ဃ ျပန္ ျဖ ျမိဳ 
 
  ့ေတာ္ ဖိ
A
 ာ ယခု တြင္
 
 ဖြ တ္ေန စရဖ လု ပ္ မၾကႏိ  ုင္ငံ  ဟု
 
ေရး မလာေၾက
A
 က်င္ ျမိဳ 
 
  ့
 
ခ်ိ တ္
 
 ၾကား
A
A
ားငယ္ျဖစ္
" 
စက္တင္ဘစစ္တပ္ကသ
 စက္ တင္ဘာ
 
 
 ာ့
A
ေရးေတာ္ ံ  ု စ္ မလာေစရန္
 
 
  ီ းမ်ားမွ
 
ဘုန္ မ်ား
A
 ား
A
 းေပး
 
ေနၾကေ က္ ပိ  ုင္ း
A
 တြင္ ၀င္ ထြ က္သြား  ်ားကလည္ း
 
ေၾကာင္ း၊
 
ရန္ ်ားက
 
ေက်နၾကသည္ ဟုေသးမွ  ီ က
 
 ၀ွန္ းလံ  ု း
 
ရွ  ိသံ ၾကျငာ
 
ခ်က္ရာရွ  ိ မ်ား
A
 ား
 
ေရး
A
 တြ က္
 
င္ းသိရသည္၊၊
 
 းခင္ းေပၚေပါရး
 
 စာမ်ား
 
ည္
 
နာရီ စင္ဆြ   ဲသြ ား
 
 ျဖတ္
 
နားေထာ
 
ႀကးသည္
 
ေကာင္းေ
 
တိုက္သံဃာေတ
 
 လာမည္  ့ စက္ ကာလ
A
 တြင္ ျမန္ မာစစ္ေထ းေတာ္ ၾကီ း
 
  ္ း
 
 ကပ္ေစာင္  ့ ာင္ းသိရသ
 
ရန္ ကုန္ မႏၱ  ာေနသူ မ်ားဆရာေတာ္ မ်ား ကုန္ တိ  ုင္ း
A
 တြင္ းတိ  ု က္
A
 တြ  ိ  ုသည္
 
 ဃာ့ တပ္ေပါင္ ဃာေတာ္ မ်ား
 
 က္ေပၚလာျပီ း ျမိဳ 
 
  ့နယ္ မ်ားသိ  ု
 
 မိ
 
  ု
 
  ့
 
နယ္
 
 ပဲခူ းျမိဳ 
 
  ့ တြင္ ျပီ းေနာက္ ပိ  ုင္ း
 
ေနၾကျပီ းေနာင္
 
ႏိ  ုင္ငံေရးေ   ္  ့ေနာက္ ပိ  ုင္ း
 
င္ ျခင္ း
 
ခံေနရေ
3
 
 
ပဓါနမဟ
 
ေတ
 
းသ
ဒီငါတိ
 
A
ေမးင
A
ာငမေ
ပြဲတေက်ာ့တာ္မ်ား
A
င္ဘာလ
A 
 ျမိဳ 
 
  ့ ၾကီ းမ်ာ ာက္ လွန္ းေရး၊
 
 ်ာင္ းမ်ားတြင္ း
 
ည္  ့ ျခင္ း၊ေနာ ၊၊
 
 းနွင္  ့
 
 ပခု ကၠဴ  ား
 
 စရဖ
 
 ကေ
 
သြ ားလာမွ  ု မ် င္ းမွ
 
 တခ်ိဳ 
 
  ့ း၀င္ေရာက္
 
 းစု မွေန
 
 စက္ ကံေဆာင္သပိနာက္ ပိ  ုင္ းတြင၊္
 
  ့ေစလႊ တ္
 
 ာဏာပိ  ုင္ မ်ား  စစ္ တပ္ ကလူ  စစ္ တပ္ဆန္
 
  ့  ္ ပိ  ုင္ း
 
 စက္ တ ာင္ းဆိ  ုခ်က္ မ် ဘုန္ းၾကီ းေက်ာ
 
 ကာင္ းသတင္ း
 
 
 
၂၀၁၀ခုႏွ
ျမ
 
ာသစံ
 
ခံျဖ ဒီကမၻာေလာကၾ
A
စြမ္းျဖင္
 
ငါတိ
 
A
ငါတိ
 
ပ္မွ င္ပနးကရႏင္
 
မညေမ
 
ေလ်ာ့
A
ျမဲ
 
ဗိခ်ဳပ္
A
ာင
ာ့ျပန္ျဖစ္မ
 
A
ားေပ
င္ းၾကေရာက္ မ တြင္
 
ဆႏၵ ျပမွ  ု  ံ  ့ ဖြ တ္နွင္  ့
 
 စြ မ္သတင္ းသံ  ု းေ   ္ေရာက္ခံ
 
 လိ  ုဳ 
 
  ့ မ်ားမွ
 
ဘုန္ း စာင္  ့ ၾကည္  ့ေန  း
A
 ား
A
နီ းရာေတာ္ မား သတိေပးျခင္ း၊င္ဘာလ
(
  ္ေမွ ာက္ ပြ   ဲ မ်ား
 
ေနျပည္ေတာ္ ာဏာဖီဆန္
 
  ိ  ု
A
နီ းကပ္ ယ္နွ စ္
U
  ီ း
A
 ားပ က်င္ေရးေရြ း
 
  ္ဘာလ
 
၁၃ရ းေရးသားထားင္ းမ်ား၏
 
 ဖုန္ းရွ  ိသည္၊၊
 
င့
 
ႏစ
 
 စက္ တင္
စ္ေနေသာ
 
ၾကးတင္
 A
ားကိ
 
ငါတိ
 
 
ာလ်င္
 
ငါတိ
 
 
က
 
မွၾက
ါ။
 
င္န္
 
လာရန္
 
ပးေနျပီ၊
 
ည္  ့
 
သံ  ု းနွ စ္   မ်ား
 
 တေက် ့ း
A
 ားရွင္ မ်ားသည္  ့
 
သံ ဃ က္ ျခင္ း
 
 မ်ားျဖ ့
 
 ကီ းေက်ာင္ းမ်ာ း
 
နယ္  ံ ပ္ေစာင္  ့ က  လ်ွင္
 
 ျမိဳ 
 
  ့ မးျမန္ းျခင္ းမ်ာ ၈
)
ရက္ေနတြ
 
 စတင္ ၾက
 
 မ မွ
A
 ထူ းစံ  ု
 
 စမ္ႏၵ ျပပြ   ဲ မ်ား
 
 ျဖန္ ၾကား
 
ေန
 
သတ္ခဲ  ့  ကာက္ ပဲ  ြ
 
  ္ေန
 
  ့
 
 က
 
 ပဲခူသည္  ့
 
ေၾကာ္ ျင လိ  ုင္ းမ်ား
A
 ာ လ
A
(
)-
 
 း
 
 း
 
 း
 
 ႔
 
 း
 
 း
 
 
ေခတ္
A
ဆက္ရဲ
 
 ၀့  ံေတာ္ လွသည္  ့သူ
A
ေပါ
U
  ီ းညႊ တ္ ပါသ
 
-A
မွ
(
)
 မိ  ုင္ း
 
 က္ တြင္
 
 စြ ာ
 
 
န္ခဲ  ့ ၾက
 
ေကာင္ း း
A
 ား
 
 ဂု ဏ္ ျပ
 
  ု
 
ည္
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->