Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dva roky poté aneb segregace v českém školství jako motiv odchodu romské komunity

Dva roky poté aneb segregace v českém školství jako motiv odchodu romské komunity

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Lucie Fremlová

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lucie Fremlová on Sep 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2012

pdf

text

original

 
Dva roky poté aneb segregace v
č
eském školství jako motiv odchodu romské komunity z
Č
eskérepubliky do Anglie
Loni 13. listopadu uplynuly již dva roky ode dne, kdy Velký senát Evropského soudu pro lidskápráva vydal rozsudek v p
ř 
ípadu D. H. a ostatní proti
Č
eské republice
1
a konstatoval nep
ř 
ímoudiskriminaci romských d
ě
tí jejich za
ř 
azováním do zvláštních škol. Avšakopat
ř 
ení realizovanáMŠMT ve vztahu k d
ě
tem z romské menšiny
 
tém
ěř 
dva roky po rozsudku ESLP ve v
ě
ci D. H. aostatní proti
Č
R
 
nelze považovat za dostate
č
ná.
2
Nestalo se tak ani p
ř 
esto, že „dle zve
ř 
ejn
ě
néhošet
ř 
ení Ústavu pro informace ve vzd
ě
lávání navšt
ě
vuje plných 27% romských d
ě
tí školy, ur
č
enéžák
ů
m s diagnózou lehkého mentálního postižení 
.
Statistický výskyt LMP je p
ř 
itom mezi 2-3% vkaždé populaci.“
3
 A
č
koli vláda schválila dne 15. b
ř 
ezna 2010 Národní ak
č
ní plán inkluzivního vzd
ě
lání, „podlekterého bude možné za
č
le
ň
ovat více handicapovaných
č
i romských d
ě
tí do b
ě
žných škol,“
4
adokonce se objevily zprávy o tom, že by se na
č
eských školách m
ě
la za
č
ít vyu
č
ovat romština,
5
naMŠMT nedávno došlo k alarmujícím zm
ě
nám. Byla odvolána (krom
ě
jiných zm
ě
n) nám
ě
stkyn
ě
 Klára Lauren
č
íková, žena, jež byla d
ů
ležitou osobou pro spolupráci s koalicí organizací Spole
č
n
ě
doškoly, prosazující zm
ě
ny v souladu v rozsudkem DH.
6
(NB. Role Lauren
č
íkové na MŠMT bylaklí 
č
ová i ve vypracování historicky první p
ř 
íru
č
ky, která u
č
itel
ů
m radí, jak rozpoznat homofobní chování.
7
) Je otázkou, do jaké míry je v sou
č
asné chvíli MŠMT ochotno pokra
č
ovat v prosazování politických a praktických zm
ě
n
č
eského (speciálního) školství po odchodu Lauren
č
íkové a do jakémíry tento vývoj ovlivní nadcházející volby.Politická stránka v
ě
ci je za dané znepokojující situace navýsost d
ů
ležitá, už proto, že segregace,diskriminace a rasismus nevymizí ze školství (a dalších d
ů
ležitých oblastí spole
č
enského,politického a ekonomického života) bez pot
ř 
ebné politické v
ů
le a podpory. Jak se však mezitím cítí p
ř 
íslušníci romské komunity, jejichž osobní a pracovní život rasismus, diskriminace a segregacenejvíce poznamenávají, a mohou si v této atmosfé
ř 
e brutálních rasov
ě
motivovaných útok
ů
adennodenní expozici rasistickým p
ř 
edsudk
ů
m „dovolit
č
ekat“, až ministerstvo za
č
ne napl
ň
ovat svépovinnosti?Výsledky nedávno dokon
č
eného výzkumu romských komunit z nových
č
lenských stát
ů
EU, které sedlouhodob
ě
usadily v Anglii, ukazuje, že i mnoho
č
eských Rom
ů
vidí odchod z
Č
R jako jediné
ř 
ešení. Šestnáctim
ě
sí 
č
ní studii, kterou financovalo britské ministerstvo školství (Ministerstvo pro
1
 http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=201083 
2
 http://spolecnedoskoly.cz/prohlaseni-koalice-spolecne-do-skoly-k-informacim-vydanym-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-cr/  
3
 http://spolecnedoskoly.cz/prohlaseni-koalice-spolecne-do-skoly-k-informacim-vydanym-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-cr/  
4
 http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-zjednoduseni-cerpani-evropskych-penez-69552/  
5
 http://www.lidovky.cz/ministerstvo-skolstvi-planuje-na-skolach-vyucovat-romstinu-ptb- /ln_domov.asp?c=A100316_220515_ln_domov_tai 
6
 http://www.lidovky.cz/kopicova-zrusila-mista-tri-namestku-ve-hre-mohou-byt-statni-maturity-1kr- /ln_domov.asp?c=A100311_165335_ln_domov_spa 
7
 http://www.lidovky.cz/nenapadejte-gaye-a-lesby-radi-prirucka-dxl- /ln_domov.asp?c=A100126_125511_ln_domov_glu 
 
d
ě
ti, školy a rodiny) provedla londýnská nezisková organizace European Dialogue. V jejím pr
ů
b
ě
hudošlo ke sb
ě
ru kvantitativních a kvalitativních dat prost
ř 
ednictvím celonárodního pr
ů
zkumu místníchsamospráv v Anglii: celkem se pr
ů
zkumu zú
č
astnilo 104 z celkového po
č
tu 151 místních samospráv.Soub
ě
žn
ě
s celonárodním pr
ů
zkumem se uskute
č
nily rozhovory s p
ř 
íslušníky romského etnika vevíce než deseti lokalitách Anglie: studie se celkem zú
č
astnilo 104 romských respondent
ů
ze stát
ů
,které vstoupily do EU v letech 2004 a 2007. B
ě
hem terénního výzkumu hovo
ř 
il výzkumný tým téžse zam
ě
stnanci místních odbor
ů
školství a zdravotnictví.V 53 místních samosprávách, které poskytly informace o Romech, byly zastoupeny následující romské komunity:
28 komunit slovenských Rom
ů
 
25 komunit
č
eských Rom
ů
 
21 komunit rumunských Rom
ů
 
20 komunit polských Rom
ů
 
7 komunit lotyšských Rom
ů
 
5 komunit litevských Rom
ů
 
3 komunity ma
ď
arských Rom
ů
 
2 komunity bulharských Rom
ů
.Data poskytnutá místními ú
ř 
ady sv
ě
d
č
í o tom, že nejpo
č
etn
ě
 jší romské komunity žijí na severuAnglie, v oblasti East Midlands a na jihu Anglie – v Kentu/Medway.
28 Czech30 Slovak5 Polish29 Romanian1 Bulgarian5 Hungarian6 British
 
NUMBER OF ADULTS RECOGNISED BY LA's TOP10135060060060040035032030020020002004006008001000120014001600DERBY CITYNOTTINGHAM CITYLEEDSMANCHESTERBOLTONBIRMINGHAMSHEFFIELDWALTHAM FORRESTDONCASTERMEDWAY
    L    A     A    R    E    A    S
NUMBER OF ADULTS
 Nej
č
ast
ě
 jším rodinným uskupením byly mnoho
č
etné rodiny: 63 procent místních ú
ř 
ad
ů
uvedlo, žev jejich registru jsou p
ř 
edevším n
ě
kolikagenera
č
ní romské rodiny.Po sou
č
tu dat poskytnutých místními ú
ř 
ady z 53 samosprávných oblastí a dat z terénního výzkumu arozhovor
ů
s Romy ve více než 10 lokalitách byla velikost místních romských komunit v t
ě
chtooblastech odhadnuta na více než 49 tisíc osob nejen z nových
č
lenských stát
ů
EU, ale i ze stát
ů
 bývalé Jugosávie. N
ě
kte
ř 
í respondenti se však domnívali, že toto
č
íslo m
ů
že být až dvacetkrát vyšší.P
ř 
evážná v
ě
tšina romských respondent
ů
uvedla, že do Anglie p
ř 
ijeli ve snaze najít rovné p
ř 
íležitosti,spole
č
nost, ve které neexistují protiromské nálady, a lepší ekonomickou, sociální a politickoubudoucnost pro sebe a své d
ě
ti. Zjišt
ě
ní studie ukazují, že mnoho Rom
ů
z nových
č
lenských stát
ů
 EU, v
č
etn
ě
osob, které ve Velké Británii žádaly o azyl p
ř 
ed vstupem do Unie, v
ěř 
í, že Anglie jetakovým místem: zemí s dlouhou tradicí multikulturalismu, která umož
ň
uje Rom
ů
m „splynouts okolím“ a žít své životy v nep
ř 
ítomnosti diskriminace.Romové ze st
ř 
ední a východní Evropy p
ř 
icházejí do Anglie práv
ě
kv
ů
li relativn
ě
nízké mí 
ř 
ediskriminace a ú
č
inné právní ochran
ě
proti diskriminaci a rasismu. N
ě
kte
ř 
í romští respondentiuvedli, že v Anglii poprvé v život
ě
pocítili hrdost na svou etnickou p
ř 
íslušnost, což jim umožnilo seotev
ř 
en
ě
a sebev
ě
dom
ě
p
ř 
ihlásit ke svému romství. Též tvrdili, že takováto oslava etnického p
ů
vodu,a to nejen doma, ale i v prost
ř 
edí školy, zam
ě
stnání a ve spole
č
nosti neromských p
ř 
átel, by nebylamožná v zemi jejich p
ů
vodu, kde je dodnes v
ě
tšina neromských vrstevník
ů
vnímá jako ob
č
any„druhé kategorie“. Domnívali se, že tento hluboce zako
ř 
en
ě
ný rasismus nabyl institucionální dimenze. Rozhodli se odejít proto, že v situaci, kde klí 
č
oví „strážci“, jako jsou nap
ř 
íklad pracovníciú
ř 
ad
ů
práce
č
i u
č
itelé, mají rasistické postoje a smýšlení v
ůč
i Rom
ů
m, nebudou Rom
ů
m nikdy dányrovné p
ř 
íležitosti k tomu, aby se rovnocenn
ě
zapojili do trhu práce
č
i vzd
ě
lávání.Co se tý
č
e faktor
ů
, které p
ř 
ispívají ke zvýšenému odchodu Rom
ů
ze st
ř 
ední a východní Evropy doAnglie, nej
č
ašt
ě
 jší odpov
ě
dí na otázku „Pro
č
jste p
ř 
išli do Anglie?“ byly následující:
58.7% respondent
ů
uvedlo, že jejich primární motivace byla práce, kterou v zemi p
ů
vodunemohli získat z d
ů
vodu diskriminace;
22.1% respondent
ů
uvedlo, že p
ř 
išli do Anglie za lepším životem a nesegregovanýmvzd
ě
láním pro d
ě
ti;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->