Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO, 2

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO, 2

Ratings: (0)|Views: 5,534 |Likes:
Published by TajoBa
Krivično procesno pravo
prof. dr. Miodrag Simović
Knjiga Druga
Krivično procesno pravo
prof. dr. Miodrag Simović
Knjiga Druga

More info:

Published by: TajoBa on Sep 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
KNJIGA DRUGAProf. Dr. Miodrag Simović
 
PRETHODNI POSTUPAK POJAM, ZADATAKI OBILJEZJA PRETHODNOG POSTUPKA
Svrha prethodnog postupka je prikupljanje dokaza o vjerovatnom krivicnom djelu injegovom uciniocu kako bi se u odnosu na potonjeg moglo odluciti hoce li biti podvrgnutsudenju ill ce se postupak protiv njega obustaviti. Sadrzina istrage definisana je u zakonukao obuhvatanje aktivnosti preduzetih od strane tuzioca ili ovlascenog sluzbenog lica uskladu sa ovim zakonom, ukljucujuci prikupljanje i cuvanje izjava i dokaza. Zajedno sapostupkom optuzivanja, istraga ulazi u stadijum prethodnog postupka koji je neophodan zastadijum glavnog postupka. lako sadrzina faze stavljanja pod optuzbu nije u zakonu posebnodefinisana, ona se moze odrediti na osnovu prirode procesnih radnji koje spadaju u ovu fazupostupka. U njoj sudija za prethodno saslusanje vrsi prethodnu ocjenu zahtjeva tuzioca,iznijetog u optuznici, da se optuzeni izvede pred sud. Opravdanost prethodnog postupkaproistice, prije svega, iz cinjenice da se njime sprecava proizvoljno izvodenje optuzenogpred sud i omogucava zasnivanje optuzbe na procesnom materijalu, te kontrola optuzbe.U odnosu na glavni, u prethodnom postupku ne mogu se u potpunosti sprovesti nacela javnosti, usmenosti i kontradiktornosti. Potpunim sprovodenjem ovih nacela prethodnipostupak bi izgubio svoj karakter i, umjesto dva stadijuma postupka, prethodnog i glavnog,dobila bi se dva glavna stadijuma, bez prethodnog. Odvojenost prethodnog i glavnogpostupka nije smetnja jedinstvenosti krivicnog postupka, tako da se spisi prethodnogpostupka mogu koristiti i u glavnom postupku. Ne moze se (a priori) zauzeti stav da istraznimaterijal, sakupljen u prethodnom postupku, nema dokazne vrijednosti ili da ima manjudokaznu vrijednost od materijala sakupljenog u glavnom postupku.Prethodni stadij krivicnog postupka obuhvata cjelinu propisa koji ureduju polozaj, odnose ipostupanje subjekata u prikupljanju podataka o krivicnom djelu, uciniocu, zrtvi i drugimokolnostima u cilju da se vjerovatni izvrsilac izvede pred sud koji ce odluciti o njegovojkrivnji i primjeni krivicnih sankcija ill o obustavi postupka. Tradicionalno, prethodni postupakima funkciju pripreme sredisnjeg stadijuma krivicnog postupka, pa se, s obzirom na to,moze oznaciti i kao pripremni postupak.On je usmjeren ka ustanovljavanju ima li jasnih, konkretnih i (kontradiktorno) provjerenihdokaza za podizanje optuzbe. On u savremenim evropskim procesnim sistemima obuhvatatri cjeline:
tradicionalna pravila o "krivicnoj istrazi", u najsirem smislu rijeci,
optuzivanje i
nove oblike postupanja ante indicium, kojima se smjera ka zamjeni krivicnogpostupka drugim radnjama ili rjesavatiju sukoba na nacin razlicit od krivicnogpostupka.Najvazniji oblici takvih postupanja u evropskom krivicnom pravu su:
mirenje uz povlacenje krivicne tuzbe,
sporazum izvrsioca i zrtve, uz ispunjenje odredenih obaveza,
odlucivanje drzavnog organa o krivicnom gonjenju prema nacelu svrsishodnosti i
razni oblici donosenja sudske odluke po skracenom postupku. Temeljitija analiza pokazuje da unutar prethodnog postupka postoje posebne svrhepojedinih radnji ili grupa radnji ili odredenih podstadija prethodnog postupka. U procesnomsmislu, prethodni postupak stvara uslove za prelaz u glavni stadijum, sredivanjemmaterijala i njegovim objedinjavanjem u optuzbi, pribavljanjem podataka potrebnih zauredan tok glavnog stadijuma.
ISTRAGA
2
 
POJAM I CILJ
Istraga je faza prethodnog postupka koju sprovodi tuzilac protiv odredenog lica, zbogpostojanja osnova sumnje da je izvrsilo krivicno djelo. Ono sto daje "adversarni pecat"cjelokupnom novom sistemu krivicnog postupka jeste postavka krivicnog postupka kaosvojevrsne "krivicne parnice" sa snazno naglasenom akuzatornoscu svake faze krivicnogpostupka, u kojoj je tuzilac jedna od stranaka u postupku, sa ovlascenjima da goni uciniocekrivicnih djela, pri cemu mu zakonodavac prepusta i daje odgovornost za cjelokupanpostupak otkrivanja i rasvjetljavanja krivicnih djela i njihovih ucinilaca na taj nacin stoistragu ustavlja u ovlascenje i duznost tuzioca, ogranicavajuci sudsku intervenciju u istrazi samo naslucajeve u kojima istraga, odnosno pojedine radnje koje se provode u istrazi proizvode ilimogu da proizvedu takve posljedice kojima mogu biti narusena ili ogranicena neka odomovnih ljudskih prava ili sloboda gradana. Izvorni nosilac ovlascenja za sprovodenjeistrage je tuzilac, koji moze neposredno provoditi istragu ili pojedina ovlascenja prenijeti naovlascena sluzbena lica koji rade po nalogu tuzioca, odnosno pod njegovim nadzorom irukovodenjem. Tuzilac odlucuje da li ce pojedine istrazne radnje provesti on neposredno ilice ih povjeriti ovlascenim sluzbenim licima. Obim istrage odreden je ispunjenjem cilja.Istraga treba da traje dok cilj ne bude ostvaren. Istraga se moze voditi protiv nepoznatoglica, ali i protiv vise lica alternativno za isto krivicno djelo, od kojih samo jedno moze bitiucinilac. Istrage nema u knvicnom postupku prema maloljetnicima, vec se sprovodipripremni postupak.Osnovni uslov za pokretanje istrage protiv odredenog lica je postojanje osnova sumnje da jeono ucinilo krivicno djelo, koja predstavlja polazni oblik sumnje za ovlascena sluzbena licakojim obavezno zapocinje kriminalisticka obrada. Radi se o obliku vjerovatnoce koji sezasniva na odredenim okolnostima koje ukazuju na moguce postojanje krivicnog djela inekog lica kao moguceg izvrsioca, odnosno o obliku sumnje koji je obiljezen niskimdiferencijalnim domasajem. Ona cesto tek omogucava donosenje preliminarnekriminalisticke diferencijalne dijagnoze u pogledu postojanja krivicnog djela i mogucegizvrsiocai nazivaju je "dovoljna sumnja". U materijalnopravnom smislu ukljucuje prima faciekvalifikaciju.Bez postojanja tog inicijalnog standarda dokazivanja, osnovano bi se moglo postaviti pitanjevalidnosti svih preduzetih radnji tuzioca ili lica koja rade po njegovom nalogu, jer su istrazneradnje na osnovu kojih je nesto utvrdeno preduzete u postupku za cije pokretanje nisupostojali zakonski uslovi izrazeni kao osnov sumnje da je izvrseno krivicno djelo. Za razlikuod toga, osnovana sumnja se ne moze zasnivati na pretpostavkama, vec na stvarnim,konkretnim podacima. Podaci na kojima se ima zasnivati zakljucak o postojanju osnovasumnje u konkretnom slucaju su oni sadrzani kako u prijavi, tako i u obavjestenjimaprikupljenim od raznih subjekata, kao i u zapisnicima o preduzetim istraznim radnjama, uslucajevima kada su one preduzete prije donosenja naredbe o sprovodenju istrage. Izvorisaznanja o postojanju osnova sumnje o izvrsenom krivicnom djelu mogu biti svi oni kojepredvida zakon i koji su povezani sa konkretnim krivicnim djelom.Novi zakon sustinski ne definise pojam istrage niti njegovu svrhu, vec kaze da "istragaobuhvata aktivnosti preduzete od strane tuzioca ili ovlascenog lica u skladu sa ovimzakonom, ukljucujuci prikupljanje i cuvanje izjava i dokaza". Medutim, propisano je datuzilac ima pravo i duznost da odmah po saznanju da je ucinjeno krivicno djelo preduzmepotrebne mjere u cilju njegovog otkrivanja i sprovodenja istrage, pronalazenjaosumnjicenog, rukovodenja i nadzora nad istragom, kao i radi upravljanja aktivnostimaovlascenih sluzbenih lica vezanih za pronalazenje osumnjicenog i prikupljanje izjava idokaza. Cilj istrage je potpuno i tacno utvrdivanje svih relevantnih cinjenica i okolnostivezanih za krivicno djelo i njegovog ucinioca, ali i da niko nevin ne bude krivicno gonjen niosuden. Istraga ne sluzi samo prikupljanju materijala za odluku o obustavi postupka ilipodizanje optuznice, vec i da, u slucaju podizanja optuznice i iznosenja stvari na
3

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nermino Karadža liked this
Dalibor Milojic liked this
Branko Nenadovic liked this
goblin1313 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->