Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dag Toetsenbord Welkom Wereld

Dag Toetsenbord Welkom Wereld

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Regina van de Berg
De ontwikkeling van het Internet 2025 in vier mogelijke scenario's. Vertaalde samenvatting van het onderzoek The Evolving Internet.
De ontwikkeling van het Internet 2025 in vier mogelijke scenario's. Vertaalde samenvatting van het onderzoek The Evolving Internet.

More info:

Published by: Regina van de Berg on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

 
TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication
 Dag Toetsenbord, welkom wereld –- door Regina van de Berg - 09/10
1
 De ontwikkeling van het Internet 2025 in vier mogelijke scenario’s
Dag toetsenbord, welkom wereld
Door Regina van de Berg TheJaneway  
Het is 2025. Stel je eens voor dat het internet de fundamenten heeft gelegd voor een nieuwegolf van welvaart in onze wereld. Toegang tot en gebruik van het Internet is voor mensen inachtergelegen gebieden in Sri Lanka en in de buitenwijken van Mexico Stad net zovanzelfsprekend als voor mensen in Tokyo, New York en Londen. Ontelbaar veel nieuweapplicaties bedienen het merendeel van de wereldbevolking en van bedrijven in alle vormen enmaten.
Of misschien toch niet? 
Misschien is het internet in 2025 wel aan zijn eigen success ten onder gegaan. Waarom? Omdat deexplosie van de producten en diensten een bron van frustratie bleken te zijn: netwerken raaktenoverbelast en werden in veel delen van de wereld onbetrouwbaar.Het kan ook zijn dat het Internet over 15 jaar van nu op zijn gat is gegaan, geteisterd door een niet testuiten hoeveelheid cyberattacks en door hackers. Met als gevolg dat er een digitale tweedeling isontstaan tussen de mensen die zich de dure, zwaarbeveiligde toegang kunnen veroorloven en zij diezich op het weliswaar vrije, maar oh zo gevaarlijke internet begeven.Of, om een laatste scenario te schetsen: misschien hebben toenemende economische stagnatie enbeschermingsmaatregelen geleid tot een drastische vermindering van de vraag naar nieuwe toestellenen de bereidheid van mensen om te betalen voor applicaties fors uitgehold.
Vier scenario’s
Al deze vier scenario’s die de toekomst van het Internet in 2025 in beeld brengen, kunnenwerkelijkheid worden, zegt CISCO, het bedrijf dat samen met GBN (Global Business Network) hetrapport ‘The Evolving Internet’ publiceerde in augustus 2010. De research nam ruim een jaar in beslagen leidt tot mogelijke richtingen waarin het Internet zich tot 2025 kan bewegen.De scenario’s zijn geenszins voorspellingen, maar bieden handvatten om alternatieven teonderzoeken, je eigen bedrijfsstrategie te toetsen en mogelijk bij te stellen, of dat nu gaat om eenbusinessmodel of om belangrijke beleidsvraagstukken. De scenario’s, menen de onderzoekers,kunnen helpen om specifiek bovendrijvende patronen vanuit een andere invalshoek te bekijken.Daarmee kun je belangrijke risico’s tackelen of kansen pro-actief benutten. Het geeft leiders vanondernemingen en beleidsmakers ook de kans om zich te beraden op de vraag hoe het potentieel vaninternet en breedband ingezet kan worden ten gunste van grotere economische en socialedoelstellingen. En dat zal nog niet gemakkelijk zijn.
 
Onderstaand artikel is een vertaalde samenvatting van het onderzoek ‘The Evolving Internet’ dat CISCO en GBN publiceerde in augustus 2010 en vier mogelijke scenario’s schetst voor de toekomst van het Internet. Het volledige rapport ishier te lezen.
 
TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication
 Dag Toetsenbord, welkom wereld –- door Regina van de Berg - 09/10
2
 
Onzekerheid
Als je naar de feiten kijkt, constateert CISCO dat het Internet nog in de kinderschoenen staat. Slechtseen derde van de wereldbevolking heeft ooit op het internet ‘gesurft’ ( bijna 5 biljoen mensen) enminder dan een vijfde van degenen die wel online surfen, doet dat regelmatig. Het lijkt daaromaannemelijk om te veronderstellen dat biljoenen mensen uit vooral de opkomende landen onlinezullen gaan in de voor ons liggende jaren. Wat we nog niet zeker weten, is wie toegang heeft, hoe datplaatsvindt en, wanneer en tegen welke prijs de rol van het Internet als een motor voor innovatie encreator van commerciële, sociale en menselijke waarden kan fungeren.
Vijf vooronderstellingen
CISCO heeft uit het onderzoek vijf vooronderstellingen gedestilleerd over hoe het Internet zich zalkunnen ontwikkelen. Deze thema’s komen terug in elk van de geschetste scenario’s. Ze leiden echtertot verschillende uitkomsten als ze gecombineerd worden met mogelijke ontwikkelingen die meerspeculatief van karakter zijn. De vooronderstellingen over waar het Internet zich in 2025 bevindt, zijn:1.
 
De grootste groei in de internet-gerelateerde markt vindt plaats buiten de ‘ontwikkelde’economieen (‘hoge inkomens’), ofwel komt uit wat we nu als ‘opkomende’ landenbestempelen.
 CISCO geeft aan dat het aandeel van de ontwikkelde landen in de Internet Economie in 200585% bedroeg en in 2010 70% bedraagt. Het aandeel echter van de opkomende landen in deInternet Economie zal in 2025 voor meer dan de helft bestaan uit die van de opkomendelanden, uitgaande van de extreme snelle economische groei en de behoefte om snel ‘bij tezijn’ waar het gaat om internet gebruik. Het gaat in dit geval niet slechts om landen als Chinaen Brazilië maar om een breed spectrum van grote en kleine landen.2.
 
Overheidsbemoeienis (‘governance’) op het internet blijft substantieel onveranderd.
 De openheid die het internet kenmerkt blijft, ondanks de toenemende roep om meer controleals gevolg van (kwaadaardige) verstoringen die zich af en toe voordoen zoals electronischefraude en diefstal. De evolutie van het internet heeft in de afgelopen 40 jaar laten zien dat heteigen is aan het netwerk om op zich op een organische en open manier te ontwikkelen en nietdoor van bovenaf opgelegde regels.3.
 
Voorhoedelopers (‘digital natives’) zullen zich op een uitgesproken andere manierverhouden tot het Internet dan eerdere generaties.
Leden van deze web-savvy ‘Net-Generaties’ hebben de neiging het internet te zien als eenverlengstuk van hun belevingswereld en als een portal voor virtuele ervaringen. Het Internet iseen dusdanig integraal onderdeel van hun leven, dat zij er zich nog nauwelijks bewust van zijn‘in verbinding’ te zijn met het Internet. Dit gaat zelfs zo ver dat er het niet uitmaakt of adviezenvia face-to-face of virtueel contact komt. Het verstrekken van persoonlijke informatie zal ookniet als inbreuk op de privacy worden ervaren. Het Internet wordt gezien als een serviceplatform dat net zo gewoon is als praten of denken en daarmee bijdraagt aan wie we zijn enwat we doen. Deze kijk op het Internet en integratie ervan in ons leven, werkt door in demanier waarop er wordt gewerkt.4.
 
Het toetsenbord zal niet meer de dominante interface zijn waarmee we op internet gaan.
 In de toekomst is het toetsenbord van nu een relikwie uit lang vervlogen tijden. Er zullen veelandere technologische mogelijkheden zijn om data in te voeren en commando’s te geven,zoals spraakherkenning, gebaren, veelzijdige touch screens etc. Een gevolg van dezeontwikkeling is een toename van het aantal mensen dat het Internet opgaat en hunmogelijkheden om het te gebruiken. Taalbarrières zullen verdwijnen.
 
TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication
 Dag Toetsenbord, welkom wereld –- door Regina van de Berg - 09/10
3
5.
 
Consumenten zullen op meer verschillende manier voor verbinding met het internetbetalen
.Omdat er een toename is van het aantal applicaties dat veel bandbreedte vereist, zal debehoefte aan netwerkcapaciteit toenemen. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen enrekening houdend met verschillende behoeften, opent dit de deuren naar nieuweprijsmodellen voor Internettoegang. In dit geval van one-size-fits-all naar variabele pakkettenwaarbij de consument betaalt voor bundels, a la carte, voor bereikbaarheid, voor kwaliteit,voorwaarden etc.
Assen van onzekerheden
 Op basis van deze vooronderstellingen, kun je nog geen scenario’s maken, omdat er nog teveelonzekerheden zijn. Onzekerheden bijvoorbeeld op het gebied van ecomische, politieke, sociale entechnologische ontwikkelingen. Deze kunnen verschillende gevolgen hebben voor de manier waaropde scenario’s uitpakken. CISCO identificeerde 14 cruciale aanjagers voor verandering, vatte dezesamen in een zogenaamde steiger-constructie en kwam tot 3 assen van onzekerheden:
Netwerk: beperkt of uitgebreid?
De eerste as stelt de vraag hoe het breedband netwerk eruit ziet in 2025. Beperkt of uitgebreid waarhet gaat om capaciteit, snelheid en andere factoren die kwalitatief belangrijk zijn? De manier waaropdeze karakteristieken (verschillend) uitpakken, is van invloed op de vraag in hoeverre de belofte vanproductiviteit, economische groei, sociale toegang en plezier waargemaakt kan worden. Onzekereaspecten die hier vooral aan de orde zijn, gaan over beslissingen die overheden nemen over huninvesteringen in netwerken en de manier waarop de markt daarop reageert.
Vooruitgang: geleidelijk of doorbraken?
 De tweede as gaat in op de vraag of er wijdverspreide technologische doorbraken te verwachten zijnof dat de vooruitgang meer bescheiden, geleidelijk aan verloopt. Hier gaat het bijvoorbeeld om devraag hoe hoog de adoptiegraad is van nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat is nog niet zomakkelijk voorspelbaar. Ook kostenaspecten zitten hierin verweven. Leidt meer technologie tot lagerekosten voor Internet-gerelateerde hardware, inclusief smart phones en dergelijke? Welke invloedhebben cyberattacks en hoe ontwikkelt het draadloos verbonden zich?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->