Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DTL Nguoi Ban Lon

DTL Nguoi Ban Lon

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

Ñöùc Thaùnh Linh
Ngöôøi Baïn Lôùn
Cuûa Toâi

- 1 -
ÑÖÙC THAÙNH LINH NGÖÔØI BAÏN LÔÙN CUÛA TOÂI
TIEÁN SÓ DAVID YONGGI CHO
TIEÁ
N SÓ DAVID YONGGI CHO
Thö vieän Nieàm tin Cô-ñoác
www.tinlanh.ru
- 2 -
ÑÖÙC THAÙNH LINH NGÖÔØI BAÏN LÔÙN CUÛA TOÂI
TIEÁN SÓ DAVID YONGGI CHO
- 3 -
ÑÖÙC THAÙNH LINH NGÖÔØI BAÏN LÔÙN CUÛA TOÂI
TIEÁN SÓ DAVID YONGGI CHO
Lôøi Giôùi Thieäu

Ngaøy nay vò ñaïi dieän chaáp haønh thieân thöôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Thaùnh Linh. Ngaøi ñang tieáp tuïc coâng taùc maø Chuùa Jesus ñaõ khôûi ñaàu. Ngaøi ñang vaän haønh giöõa haøng trieäu ngöôøi tín ñoà vaø ngöôøi ngoaïi khaép nôi treân theá giôùi, trong caùc gia ñình, caùc nhaø thôø, vaø caùc nhaø tuø, ñaèng sau böùc maøn saét vaø böùc maøn tre, vaø trong caû nhöõng quoác gia ñaõ töøng choáng nghòch vôùi Phuùc Aâm suoát nhieàu theá kyû. Ngaøi ñang vaän haønh vaø hoaït ñoäng ñeå ñaùp öùng söï naøi xin cuûa caùc con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi. Ngaøi ñang haønh ñoäng caùch quyeàn naêng vaø tieáp tuïc laøm cho vöõng vaøng ñôøi soáng nhöõng Cô Ñoác Nhaân ñang tìm kieám söï giuùp ñôõ cuûa Ngaøi. Caùc Cô Ñoác Nhaân laø nhöõng ngöôøi ñang phaùt huy moät ñôøi soáng caàu nguyeän vöõng vaøng, vaø taêng tröôûng, coù moái lieân heä vaø thoâng coâng vôùi Ñöùc Thaùnh Linh laø nhöõng ngöôøi hieåu bieát Chuùa Jesus Christ nhieàu nhaát.

Ta khoâng bao giôø ñaùnh giaù thaáp Ñöùc Thaùnh Linh. Ngaøi luoân luoân kieåm soaùt moïi hoaøn caûnh daâng leân cho Ngaøi trong söï caàu nguyeän, trong ñöôøng tô keõ toùc, Ngaøi can thieäp kòp thôøi ñeå laøm treäch höôùng nhöõng thaûm hoïa ñeå giuùp chuùng ta coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén, ñeå giuùp nhöõng Cô Ñoác Nhaân traûi qua nhöõng hoaøn caûnh eùo le ngaët ngheøo hôn heát. Ngaøi caûnh giaùc ngöôøi tín ñoà ñeå caàu nguyeän hay ñeå ñöôïc Ngaøi trôï giuùp khi caàn thieát, cho duø hoï bò phaân caùch haøng ngaøn daëm. Ngaøi thuùc giuïc ngöôøi khaùc caàu xin cho nhöõng nhu caàu töø nhieàu tuaàn leã tröôùc khi nhu caàu ñoù xuaát hieän. Nhöõng ngöôøi chaáp haønh baän roän nhaát khaép nôi treân theá giôùi seõ traû baát cöù giaù naøo ñeå coù ñöôïc moät ngöôøi ñoàng baïn lôùn gioáng nhö Ngaøi.

Toâi ñaõ baét ñaàu thi haønh chöùc vuï chaên baày trong khi toâi coøn ñi hoïc taïi moät vieän Ñaïi hoïc nhoû cuûa hoäi Assemblies of God taïi Seoul (Haùn Thaønh). Sau cuoäc chieán tranh Trieàu Tieân, söï tuyeät voïng cuûa daân chuùng quaù roõ raøng ñeán noãi toâi nhaän thaáy raèng nhöõng ai muoán phuïc vuï, hoï caàn ñöôïc moät khaû naêng sieâu nhieân ñeå vöôït leân treân moïi nan ñeà, beänh taät vaø söï ngheøo ñoùi.

Toâi ñaõ caàu nguyeän ñeå xin moät kinh nghieäm veà Ñöùc Thaùnh Linh laø Ñaáng maø toâi ñaõ hoïc ñöôïc ôû tröôøng. Toâi ñaõ caàu xin Ñöùc Thaùnh Linh haõy ñeán ñaày daãy treân toâi baèng quyeàn naêng cuûa Ngaøi, chöùc vuï cuûa Ngaøi vaø söù ñieäp cuûa Ngaøi daønh cho moät theá giôùi beänh hoaïn vaø ñang bò thöông toån. Toâi bieát raèng töï chính mình toâi khoâng theå naøo tìm ñöôïc ñaày ñuû nhöõng baøi giaûng khích leä naâng ñôõ ñeå rao giaûng, tröø phi chính toâi phaûi soáng vöôït leân treân moïi nan ñeà cuûa toâi. Vì theá, haèng ngaøy toâi caàu xin cho ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh. Nhöõng sinh vieân khaùc cuõng caàu xin cho ñöôïc Baùptem baèng Ñöùc Thaùnh Linh. Chuùng toâi caàu nguyeän nhieàu ngaøy, vaø khi caùc sinh vieân baïn toâi ñaõ nhaän ñöôïc kinh nghieäm naøy, toâi ñeå yù thaáy ñôøi soáng cuûa hoï ñaït ñöôïc moät chieàu kích môùi. Hoï vaãn coøn ngheøo thieáu, nhöng trong söï ngheøo thieáu ñoù, hoï ñaõ ñaày daãy söï vui möøng vaø bình an vôùi moät nieàm tin khoâng chuyeån lay, khoâng giaûi thích noåi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi saün saøng giuùp ñôõ hoï. Nhöõng nan ñeà ñaõ khoâng laøm xaùo troän söï bình an cuûa hoï. Khi toâi quan saùt söï thay ñoåi trong ñôøi soáng cuûa hoï, toâi bieát raèng toâi phaûi tieáp tuïc caàu nguyeän cho ñeán khi toâi cuõng nhaän ñöôïc kinh nghieäm naøy. Vaø roài vieäc ñoù phaûi ñeán. Moät ñeâm kia, trong khi toâi ñang caàu xin Chuùa ñaày daãy Thaùnh Linh, toâi caûm thaáy söï hieän dieän cuûa Ngaøi ñeán gaàn. Ñoù thaät laø moät kinh nghieäm kyø dieäu. Toâi thôø phöôïng vaø lôùn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->