Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vi sao toi tin

Vi sao toi tin

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

T¹i sao t«i tin
Kinh Th¸nh lµ
ch©n lý
1
T.L. Osborn
(trÝch s¸ch "Cuéc sèng tèt ®Ñp")
Héi th¸nh Tin lµnh VN t¹i Matxc¬va
TINLANH.RU
2
3

§Ó thùc sù cã ®­îc cuéc sèng tèt ®Ñp, ®øc tin b¹n ph¶i dùa trªn sù tin quyÕt hoµn toµn r»ng Kinh Th¸nh ®­îc §øc Chóa Trêi hµ h¬i. T«i muèn chia sÎ n¨m lý do, t¹i sao t«i tin Kinh Th¸nh lµ ch©n lý.

T«i viÕt nh÷ng ®iÒu ®ã cho nh÷ng ng­êi muèn tin Kinh Th¸nh. T«i cã thÓ viÕt c¶ tuyÓn tËp dÉn chøng thÇn häc mµ vÉn kh«ng thuyÕt phôc næi ai lµ ng­êi kh«ng muèn tin.

Khi §Êng Christ (Chóa Jªsus) gäi La-xa-r¬ sèng l¹i, nh÷ng ng­êi Pha-ri-si bÌn quyÕt ®Þnh giÕt Ngµi. §Õn c¶ sù sèng l¹i cña ng­êi chÕt cßn kh«ng nÆng h¬n nh÷ng ®Þnh kiÕn cña hä, vµ b¶n chÊt con ng­êi giê vÉn ch­a thay ®æi. V× thÕ nªn t«i nãi r»ng ®©y lµ nh÷ng c¬ së ®¬n gi¶n vµ thùc tÕ cho ®øc tin vµo Kinh Th¸nh. Nã cã thÓ gióp b¹n tin vµ nhËn ®­îc cuéc sèng h¹nh phóc mµ §øc Chóa Trêi ®· s¾m s½n cho b¹n.

T«i tin r»ng Th¸nh Kinh lµ ch©n lý
bëi cí sù ®Çy ®ñ vµ hµi hßa cña m×nh.

Bèn m­¬i con ng­êi: nh÷ng ng­êi ch¨n chiªn, ®¸nh c¸, chÝnh trÞ gia, c¸c vua, c¸c nhµ th¬, triÕt gia, ho¹t ®éng nhµ n­íc, tiªn tri, nhµ truyÒn gi¶ng, th©u thuÕ, thÇy thuèc, ®· sèng trong kho¶ng hai ngµn n¨m, ®· viÕt 66 cuèn s¸ch kh¸c nhau theo nhiÒu chñ ®Ò: sö ký, thi ca, tiªn tri, th­ tÝn, ch©m ng«n, Èn dô, ngô ng«n.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->