Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai-hoc-46LeTiecThanhGiuDaPhanChua

bai-hoc-46LeTiecThanhGiuDaPhanChua

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

1
Baøi hoïc 46: Chuùa Jesus Vaøo Thaønh Gieâ-Ru-Sa-Lem; Giu-Ña Möu Phaûn Chuùa Jesus;
Chuùa Jesus Thieát Laäp Leã Tieäc Thaùnh
BAØI HOÏC
BAØI HOÏC
BAØI HOÏC
BAØI HOÏC
46
46
46
46
CHUÙA JESUS VAØO THAØNH GIEÂ
CHUÙA JESUS VAØO THAØNH GIEÂ
CHUÙA JESUS VAØO THAØNH GIEÂ
CHUÙA JESUS VAØO THAØNH GIEÂ-
--
-RU
RU
RU
RU-
--
-SA
SA
SA
SA-
--
-LEM;
LEM;
LEM;
LEM;
GIU
GIU
GIU
GIU-
--
-ÑA MÖU PHAÛN CHUÙA JESUS; CHUÙA
ÑA MÖU PHAÛN CHUÙA JESUS; CHUÙA
ÑA MÖU PHAÛN CHUÙA JESUS; CHUÙA
ÑA MÖU PHAÛN CHUÙA JESUS; CHUÙA
JESUS THIEÁT LAÄP LEÃ TIEÄC THAÙNH
JESUS THIEÁT LAÄP LEÃ TIEÄC THAÙNH
JESUS THIEÁT LAÄP LEÃ TIEÄC THAÙNH
JESUS THIEÁT LAÄP LEÃ TIEÄC THAÙNH
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
A.
A.
A.
A. Lôøi giôùi thieäu:
Lôøi giôùi thieäu:
Lôøi giôùi thieäu:
Lôøi giôùi thieäu:

Nhöõng ñoaøn daân ñoâng ñi theo Chuùa Jesus khaép moïi nôi Ngaøi ñeán.
-Nhöõng ngöôøi khaùc muoán ñöôïc chöõa laønh khoûi nhöõng nan ñeà cuûa thaân theå.
-Nhöõng ngöôøi khaùc muoán söï töï do veà chính trò khoûi ngöôøi La-maõ.
-Raát ít ngöôøi suy nghó ñeán nhöõng nhu caàu thuoäc linh cuûa hoï.

-Raát ít ngöôøi saün loøng nhìn nhaän nhöõng nhu caàu lôùn nhaát Ngaøi hoï laø ñöôïc cöùu khoûi

Sa-tan, khoûi toäi loãi vaø söï cheát.
Caùc baïn mong ñôïi tìn thoâng thaùi nôi Chuùa Jesus?
Haõy suy nghó veà ñieàu ñoù khi chuùng ta hoïc baøi hoïc cuûa mình.

B.
B.
B.
B. Chuùa Jesus sai caùc moân ñeä Ngaøi ñem moät con löøa con ñeán cho Ngaøi côõi.
Chuùa Jesus sai caùc moân ñeä Ngaøi ñem moät con löøa con ñeán cho Ngaøi côõi.
Chuùa Jesus sai caùc moân ñeä Ngaøi ñem moät con löøa con ñeán cho Ngaøi côõi.
Chuùa Jesus sai caùc moân ñeä Ngaøi ñem moät con löøa con ñeán cho Ngaøi côõi.
Khi Chuùa Jesus vaø caùc moân ñeä Ngaøi ñaõ ñi veà phía thaønh Gieâ-ru-sa-lem, hoï ñeán moät
laøng nhoû Beâ-tha-ni, naèm beân ngoaøi thaønh Gieâ-ru-sa-lem.
HAÕT CHÆ ÑEÁN LAØNG BEÂ-THA-NI VAØ THAØNH GIEÂ-RU-SA-LEM TREÂN BAÛN
ÑOÀ SOÁ 3.
Beâ-tha-ni laø nôi Ma-ri, Ma-theâ vaø La-xa-rô ôû.
Chæ moât thôøi gian ngaén tröôùc ñoù, Chuùa Jesus ñaõ keâu La-xa-rô soáng laïi töø trong keû
cheát.

HAÕY ÑOÏC: Maùc 11:1-6.
““
Khi tôùi gaàn thaønh Gieâ
Khi tôùi gaàn thaønh Gieâ
Khi tôùi gaàn thaønh Gieâ
Khi tôùi gaàn thaønh Gieâ-
--
-ru
ru
ru
ru-
--
-sa
sa
sa
sa-
--
-lem, beân laøng Beâ
lem, beân laøng Beâ
lem, beân laøng Beâ
lem, beân laøng Beâ-
--
-pha
pha
pha
pha-
--
-
gieâ vaø laøng Beâ
gieâ vaø laøng Beâ
gieâ vaø laøng Beâ
gieâ vaø laøng Beâ-
--
-tha
tha
tha
tha-
--
-ni ngang nuùi OÂ
ni ngang nuùi OÂ
ni ngang nuùi OÂ
ni ngang nuùi OÂ-
--
-li
li
li
li-
--
-ve, Ñöùc
ve, Ñöùc
ve, Ñöùc
ve, Ñöùc-
--
-Chuùa
Chuùa
Chuùa
Chuùa-
--
-Jeâ sus sai h
Jeâ sus sai h
Jeâ sus sai h
Jeâ sus sai hai Moân
ai Moân
ai Moân
ai Moân-
--
-ñoà ñi,
ñoà ñi,
ñoà ñi,
ñoà ñi,
vaø phaùn raèng: haõy ñi ñeán laøng ngay tröôùc maët ngöôi; vöøa khi vaøo ñoù, thaáy moät
vaø phaùn raèng: haõy ñi ñeán laøng ngay tröôùc maët ngöôi; vöøa khi vaøo ñoù, thaáy moät
vaø phaùn raèng: haõy ñi ñeán laøng ngay tröôùc maët ngöôi; vöøa khi vaøo ñoù, thaáy moät
vaø phaùn raèng: haõy ñi ñeán laøng ngay tröôùc maët ngöôi; vöøa khi vaøo ñoù, thaáy moät
con löøa con ñöông buo
con löøa con ñöông buo
con löøa con ñöông buo
con löøa con ñöông buoâïc, chöa coù ai côõi; haõy môû noù ra, daét veà cho ta. Hoaëc coù
âïc, chöa coù ai côõi; haõy môû noù ra, daét veà cho ta. Hoaëc coù
âïc, chöa coù ai côõi; haõy môû noù ra, daét veà cho ta. Hoaëc coù
âïc, chöa coù ai côõi; haõy môû noù ra, daét veà cho ta. Hoaëc coù
ai hoûi caùc ngöôi raèng: vì sao laøm ñeàu ñoù? haõy ñaùp laï
ai hoûi caùc ngöôi raèng: vì sao laøm ñeàu ñoù? haõy ñaùp laï
ai hoûi caùc ngöôi raèng: vì sao laøm ñeàu ñoù? haõy ñaùp laï
ai hoûi caùc ngöôi raèng: vì sao laøm ñeàu ñoù? haõy ñaùp laïi: Chuùa caàn duøng noù, töùc
i: Chuùa caàn duøng noù, töùc
i: Chuùa caàn duøng noù, töùc
i: Chuùa caàn duøng noù, töùc
2
Baøi hoïc 46: Chuùa Jesus Vaøo Thaønh Gieâ-Ru-Sa-Lem; Giu-Ña Möu Phaûn Chuùa Jesus;
Chuùa Jesus Thieát Laäp Leã Tieäc Thaùnh
thì hoï seõ cho daét löøa veà ñaây. Hai ngöôøi ñi, thì thaáy löøa con ñöông buoäc ôû ngoaøi
thì hoï seõ cho daét löøa veà ñaây. Hai ngöôøi ñi, thì thaáy löøa con ñöông buoäc ôû ngoaøi
thì hoï seõ cho daét löøa veà ñaây. Hai ngöôøi ñi, thì thaáy löøa con ñöông buoäc ôû ngoaøi
thì hoï seõ cho daét löøa veà ñaây. Hai ngöôøi ñi, thì thaáy löøa con ñöông buoäc ôû ngoaøi
tröôùc cöûa, choã ñöôøng queïo, beø môû ra. Coù maáy keû trong nhöõng ngöôøi ôû ñoù hoûi
tröôùc cöûa, choã ñöôøng queïo, beø môû ra. Coù maáy keû trong nhöõng ngöôøi ôû ñoù hoûi
tröôùc cöûa, choã ñöôøng queïo, beø môû ra. Coù maáy keû trong nhöõng ngöôøi ôû ñoù hoûi
tröôùc cöûa, choã ñöôøng queïo, beø môû ra. Coù maáy keû trong nhöõng ngöôøi ôû ñoù hoûi
raèng:
raèng:
raèng:
raèng: caùc ngöôi môû löøa con ñoù laøm chi? Hai ngöôøi traû lôøi theo Ñöùc
caùc ngöôi môû löøa con ñoù laøm chi? Hai ngöôøi traû lôøi theo Ñöùc
caùc ngöôi môû löøa con ñoù laøm chi? Hai ngöôøi traû lôøi theo Ñöùc
caùc ngöôi môû löøa con ñoù laøm chi? Hai ngöôøi traû lôøi theo Ñöùc-
--
-Chuùa
Chuùa
Chuùa
Chuùa-
--
-Jeâ
Jeâ
Jeâ
Jeâ
sus ñaõ daën; thì hoï ñeå cho ñi
sus ñaõ daën; thì hoï ñeå cho ñi
sus ñaõ daën; thì hoï ñeå cho ñi
sus ñaõ daën; thì hoï ñeå cho ñi
””
C.
C.
C.
C. Daân chuùng hoan nghinh Chuùa Jesus nhö laø Ñaáng Giaûi Cöùu.
Daân chuùng hoan nghinh Chuùa Jesus nhö laø Ñaáng Giaûi Cöùu.
Daân chuùng hoan nghinh Chuùa Jesus nhö laø Ñaáng Giaûi Cöùu.
Daân chuùng hoan nghinh Chuùa Jesus nhö laø Ñaáng Giaûi Cöùu.
BChuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh tín; Ngaøi khoâng bao bao giôø thay ñoåi.
Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh tín; Ngaøi khoâng bao bao giôø thay ñoåi.
Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh tín; Ngaøi khoâng bao bao giôø thay ñoåi.
Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh tín; Ngaøi khoâng bao bao giôø thay ñoåi.

HAÕY ÑOÏC: Maùc 11:7-10.
““
Hai ngöôøi daét löøa con veà cho Ñöùc
Hai ngöôøi daét löøa con veà cho Ñöùc
Hai ngöôøi daét löøa con veà cho Ñöùc
Hai ngöôøi daét löøa con veà cho Ñöùc-
--
-Chuùa
Chuùa
Chuùa
Chuùa-
--
-Jeâ sus,
Jeâ sus,
Jeâ sus,
Jeâ sus,
laáy aùomình traûi treân noù; roài Ngaøi côõi leân. Nhieàu ngöôøi traûi a
laáy aùomình traûi treân noù; roài Ngaøi côõi leân. Nhieàu ngöôøi traûi a
laáy aùomình traûi treân noù; roài Ngaøi côõi leân. Nhieàu ngöôøi traûi a
laáy aùomình traûi treân noù; roài Ngaøi côõi leân. Nhieàu ngöôøi traûi aùo mình treân ñaøng;
ùo mình treân ñaøng;
ùo mình treân ñaøng;
ùo mình treân ñaøng;
laïi coù keû raûi nhaùnh caây chaët trong ñoàng ruoäng. Ngöôøi ñi tröôùc keû theo sau ñeàu
laïi coù keû raûi nhaùnh caây chaët trong ñoàng ruoäng. Ngöôøi ñi tröôùc keû theo sau ñeàu
laïi coù keû raûi nhaùnh caây chaët trong ñoàng ruoäng. Ngöôøi ñi tröôùc keû theo sau ñeàu
laïi coù keû raûi nhaùnh caây chaët trong ñoàng ruoäng. Ngöôøi ñi tröôùc keû theo sau ñeàu
la leân raèng: H
la leân raèng: H
la leân raèng: H
la leân raèng: Hoâ
-
--
-sa
sa
sa
sa-
--
-Ngaøi ! ñaùng khen ngôïi cho Ñaáng nhôn danh Chuùa maø ñeán !
Ngaøi ! ñaùng khen ngôïi cho Ñaáng nhôn danh Chuùa maø ñeán !
Ngaøi ! ñaùng khen ngôïi cho Ñaáng nhôn danh Chuùa maø ñeán !
Ngaøi ! ñaùng khen ngôïi cho Ñaáng nhôn danh Chuùa maø ñeán !
phöôùc cho nöôùc ñeán, laø nöôùc vua Ña
phöôùc cho nöôùc ñeán, laø nöôùc vua Ña
phöôùc cho nöôùc ñeán, laø nöôùc vua Ña
phöôùc cho nöôùc ñeán, laø nöôùc vua Ña-
--
-vít, toå phuï chuùng
vít, toå phuï chuùng
vít, toå phuï chuùng
vít, toå phuï chuùng ta ! Hoâ
ta ! Hoâ
ta ! Hoâ
ta ! Hoâ-
--
-sa
sa
sa
sa-
--
-na ôû treân nôi
na ôû treân nôi
na ôû treân nôi
na ôû treân nôi
raát cao
raát cao
raát cao
raát cao
””
.
..
.
Ñöùc Chuùa Jesus ngoài treân löng löøa con vaø côõi vaøo thaøng Gieâ-ru-sa-lem y nhö Ñöùc
Chuùa Trôøi ñaõ phaùn veà Ngaøi.

HAÕY ÑOÏC: Xa-cha-ri 9:9.
““
Hôûi con gaùi Si
Hôûi con gaùi Si
Hôûi con gaùi Si
Hôûi con gaùi Si-
--
-oân haõy möøng rôû caùc theå ! hôûi con
oân haõy möøng rôû caùc theå ! hôûi con
oân haõy möøng rôû caùc theå ! hôûi con
oân haõy möøng rôû caùc theå ! hôûi con
gaùi Gieâ
gaùi Gieâ
gaùi Gieâ
gaùi Gieâ-
--
-ru
ru
ru
ru-
--
-sa
sa
sa
sa-
--
-lem, haõy troåi tieáng reo vui ! Naày, vua ngöôi ñeán
lem, haõy troåi tieáng reo vui ! Naày, vua ngöôi ñeán
lem, haõy troåi tieáng reo vui ! Naày, vua ngöôi ñeán
lem, haõy troåi tieáng reo vui ! Naày, vua ngöôi ñeán cuøng ngöôi,
cuøng ngöôi,
cuøng ngöôi,
cuøng ngöôi,
Ngaøi laø coâng bình vaø ban söï cöùu roãi, nhu mì vaø côõi löøa, töùc laø con cuûa löøa caùi
Ngaøi laø coâng bình vaø ban söï cöùu roãi, nhu mì vaø côõi löøa, töùc laø con cuûa löøa caùi
Ngaøi laø coâng bình vaø ban söï cöùu roãi, nhu mì vaø côõi löøa, töùc laø con cuûa löøa caùi
Ngaøi laø coâng bình vaø ban söï cöùu roãi, nhu mì vaø côõi löøa, töùc laø con cuûa löøa caùi
””
.
. .
.
Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 81, “SÖÏ VAØO THAØNH CAÙCH KHAÛI HOAØN”.
Nhöõng ñoaøn daân ñoâng hoan ngheânh Chuùa Jesus nhö laø Ñaáng Giaûi Cöùu ñaõ ñöôïc höùa
töø Ñöùc Chuùa Trôøi.
-Hoï ngôïi khen Ngaøi nhö laø Ñaáng maø caùc tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa raèng
Ñöùc Chuùa Trôøi seõ sai Ngaøi ñeán ñaëng laøm vua cuûa hoï.
-Nhöng baát haïnh thay, phaàn lôùn ñaõ khoâng tin nôi Chuùa Jesus cöùu hoï khoûi quyeàn löïc
cuûa Sa-tan, khoûi toäi loãi cuûa hoï, vaø khoûi söï hình phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
-Hoï chæ muoán Chuùa Jesus laøm vua cuûa hoï ñeå Ngaøi giaûi phoùng hoï khoûi tay quaân
nghòch cuûa hoï, ñaëc bieät laø ngöôøi La-maõ ñaõ cai trò ñaát nöôùc hoï.
D.
D.
D.
D. AÂm möu cuûa nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do
AÂm möu cuûa nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do
AÂm möu cuûa nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do
AÂm möu cuûa nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do-
--
-thaùi.
thaùi.
thaùi.
thaùi.
BChuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
3
Baøi hoïc 46: Chuùa Jesus Vaøo Thaønh Gieâ-Ru-Sa-Lem; Giu-Ña Möu Phaûn Chuùa Jesus;
Chuùa Jesus Thieát Laäp Leã Tieäc Thaùnh
cöùu.
cöùu.
cöùu.
cöùu.

HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:1,2.
““
Hai ngaøy tröôùc leã Vöôït qua vaø leã aên baùnh khoâng
Hai ngaøy tröôùc leã Vöôït qua vaø leã aên baùnh khoâng
Hai ngaøy tröôùc leã Vöôït qua vaø leã aên baùnh khoâng
Hai ngaøy tröôùc leã Vöôït qua vaø leã aên baùnh khoâng
men, caùc thaày teá leã caû cuøng caùc thaày thoâng giaùo tìm möu ñaëng
men, caùc thaày teá leã caû cuøng caùc thaày thoâng giaùo tìm möu ñaëng
men, caùc thaày teá leã caû cuøng caùc thaày thoâng giaùo tìm möu ñaëng
men, caùc thaày teá leã caû cuøng caùc thaày thoâng giaùo tìm möu ñaëng baét Chuùa Jeâ sus
baét Chuùa Jeâ sus
baét Chuùa Jeâ sus
baét Chuùa Jeâ sus
vaø gieát
vaø gieát
vaø gieát
vaø gieát ñi. Vì hoï noùi raèng: chaúng neân laøm vieäc naày trong ngaøy leã, sôï sanh söï
ñi. Vì hoï noùi raèng: chaúng neân laøm vieäc naày trong ngaøy leã, sôï sanh söï
ñi. Vì hoï noùi raèng: chaúng neân laøm vieäc naày trong ngaøy leã, sôï sanh söï
ñi. Vì hoï noùi raèng: chaúng neân laøm vieäc naày trong ngaøy leã, sôï sanh söï
xoân xao trong daân chuùng
xoân xao trong daân chuùng
xoân xao trong daân chuùng
xoân xao trong daân chuùng
””
.
..
.
Nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi coù yù ñònh muoán gieát Chuùa Jesus, nhöng hoï laïi sôï ñoaøn
daân ñoâng.
Chuùa Jesus raát ñöôïc loøng daân vì côù heát thaûy nhöõng pheùp laï lôùn lao maø Ngaøi ñaõ laøm.
E.
E.
E.
E. Giu
Giu
Giu
Giu-
--
-ña möu phaûn Chuùa Jesus.
ña möu phaûn Chuùa Jesus.
ña möu phaûn Chuùa Jesus.
ña möu phaûn Chuùa Jesus.
BChuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
cöùu
cöùu
cöùu
cöùu.

HAÕY ÑOÏC: 14:10.
. .
.
““
“ Baáy giôø, Giu
Baáy giôø, Giu
Baáy giôø, Giu
Baáy giôø, Giu-
--
-ña
ña
ña
ña-
--
-ích
ích
ích
ích-
--
-ca
ca
ca
ca-
--
-ri
ri
ri
ri-
--
-oát laø moät trong möôøi hai söù ñoà,
oát laø moät trong möôøi hai söù ñoà,
oát laø moät trong möôøi hai söù ñoà,
oát laø moät trong möôøi hai söù ñoà,
ñeán nôi caùc thaày teá leã caû, ñeå noäp Ñöùc
ñeán nôi caùc thaày teá leã caû, ñeå noäp Ñöùc
ñeán nôi caùc thaày teá leã caû, ñeå noäp Ñöùc
ñeán nôi caùc thaày teá leã caû, ñeå noäp Ñöùc-
--
-Chuùa
Chuùa
Chuùa
Chuùa-
--
-Jeâ sus
Jeâ sus
Jeâ sus
Jeâ sus cho
cho
cho
cho
””
.
. .
.
Giu-ña laø moät trong möôøi hai ngöôøi maø Chuùa Jesus ñaõ choïn laøm nhöõng ngöôøi ñoàng
haønh gaàn guõi nhaát cuûa Ngaøi, nhöng Sa-tan ñaõ khoâng quan ñeán söï traøn ñaày toäi loãi

cuûa rieâng mình tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi.
-OÂng ñaõ khoâng tin caäy nôi Chuùa Jesus nhö laø Ñaáng Cöùu Chuoäc cuûa caùc toäi nhaân.
-Giu-ña ñaõ theo Chuùa Jesus ñeå kieám lôïi loäc caù nhaân.
-Haõy löu yù:

Giaêng 12:6 cho chuùng ta bieát raèng Giu-ña laø moät tay troäm caép. Khi laøm ngöôøi giöõ
tuùi tieàn, oâng bieån thuû tieàn trong tuùi ñoù.
Döôøng nhö oâng khoâng coøn nhaän ñöôïc nhöõng lôïi loäc caù nhaân trong vieäc theo Chuùa
Jesus nöõa thì oâng muoán baùn Chuùa Jesus cho nhöõng keû thuø nghòch Ngaøi.
BChuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï.
Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï.
Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï.
Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï.
Nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn trong Lôøi cuûa Ngaøi ñeàu trôû thaønh söï thaät.
-Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn raèng moät ngöôøi baïn cuûa Chuùa Jesus seõ baùn Ngaøi cho nhöõng
keû thuø nghòch Ngaøi.
-Giu-ña ñaõ laø moät ngöôøi baïn ñoàng haønh gaàn guõi cuûa Chuùa Jesus trong suoát ba naêm.

HAÕY ÑOÏC: Thi-thieân 41:9.
““
Ñeán ñoãi ngöôøi baïn thaân toâi, maø loøng toâi tin caäy,
Ñeán ñoãi ngöôøi baïn thaân toâi, maø loøng toâi tin caäy,
Ñeán ñoãi ngöôøi baïn thaân toâi, maø loøng toâi tin caäy,
Ñeán ñoãi ngöôøi baïn thaân toâi, maø loøng toâi tin caäy,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->