Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai-hoc-47ChuaJesusBiBat

bai-hoc-47ChuaJesusBiBat

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

1
Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ
BAØI HOÏC
BAØI HOÏC
BAØI HOÏC
BAØI HOÏC
47
47
47
47
CHUÙA JESUS BÒ CAÙC KEÛ THUØ NGHÒCH NGAØI
CHUÙA JESUS BÒ CAÙC KEÛ THUØ NGHÒCH NGAØI
CHUÙA JESUS BÒ CAÙC KEÛ THUØ NGHÒCH NGAØI
CHUÙA JESUS BÒ CAÙC KEÛ THUØ NGHÒCH NGAØI
BAÉT GIÖÕ
BAÉT GIÖÕ
BAÉT GIÖÕ
BAÉT GIÖÕ
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
A.
A.
A.
A. Lôøi giôùi thieäu:
Lôøi giôùi thieäu:
Lôøi giôùi thieäu:
Lôøi giôùi thieäu:
Ñoâi khi chuùng ta nghe noùi coù moät ngöôøi naøo ñoù bò baét vì moät toäi aùc maø ngöôøi ñoù

khoâng gaây ra.
Loøng cuûa chuùng ta thöïc söï thöông haïi cho ngöôøi ñoù trong hoaøn caûnh nhö vaäy.
Ñaõ coù bao giôø caùc baïn bò buoäc toäi veà ñieàu gì maø caùc baïn khoâng coù laøm noù khoâng?
Caùc baïn caûm thaáy theá naøo veø vieäc ñoù?
Chuùng ta haõy ñoåi ngöôïc laïi hoaøn caûnh xem sao.
Ñaõ coù ai ñoù phaûi chòu khieån traùch vì nhöõng ñieàu maø caùc baïn ñaõ laøm khoâng?

Haõy suy nghó veà ñieàu ñoù khi chuùng ta xem xeùt phaàn töôøng thuaät laïi söï baét giöõ Chuùa
Jesus ôû ñaây.
B.
B.
B.
B. Chuùa Jesus ôû trong vöôøn Gheát
Chuùa Jesus ôû trong vöôøn Gheát
Chuùa Jesus ôû trong vöôøn Gheát
Chuùa Jesus ôû trong vöôøn Gheát-
--
-seâ
seâ
seâ
seâ-
--
-ma
ma
ma
ma-
--
-neâ.
neâ.
neâ.
neâ.
BChuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø ngöôøi.
Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø ngöôøi.
Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø ngöôøi.
Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø ngöôøi.

HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:32-36.
““
Keá ñoù, ñi ñeán moät nôi kia, goïi laø Gheát
Keá ñoù, ñi ñeán moät nôi kia, goïi laø Gheát
Keá ñoù, ñi ñeán moät nôi kia, goïi laø Gheát
Keá ñoù, ñi ñeán moät nôi kia, goïi laø Gheát-
--
-seâ
seâ
seâ
seâ-
--
-Ma
Ma
Ma
Ma-
--
-
neâÑöùc chuùa Jeâsus phaùn cuøng moân ñoà raèng: caùc ngöôi haõy ngoài ñaây
neâÑöùc chuùa Jeâsus phaùn cuøng moân ñoà raèng: caùc ngöôi haõy ngoài ñaây
neâÑöùc chuùa Jeâsus phaùn cuøng moân ñoà raèng: caùc ngöôi haõy ngoài ñaây
neâÑöùc chuùa Jeâsus phaùn cuøng moân ñoà raèng: caùc ngöôi haõy ngoài ñaây, ñôïi ta caàu
, ñôïi ta caàu
, ñôïi ta caàu
, ñôïi ta caàu
nguyeän. Ngaøi beøn ñem Phi
nguyeän. Ngaøi beøn ñem Phi
nguyeän. Ngaøi beøn ñem Phi
nguyeän. Ngaøi beøn ñem Phi-
--
-E
EE
E
––
rô, Gia
rô, Gia
rô, Gia
rô, Gia-
--
-cô vaø Giaêng ñi, thì Ngaøi khôûi söï kinh haõi
cô vaø Giaêng ñi, thì Ngaøi khôûi söï kinh haõi
cô vaø Giaêng ñi, thì Ngaøi khôûi söï kinh haõi
cô vaø Giaêng ñi, thì Ngaøi khôûi söï kinh haõi
vaø saàu naõo. Ngaøi phaùn cuøng ba ngöôøi raèng: linh hoàn ta buoàn ra
vaø saàu naõo. Ngaøi phaùn cuøng ba ngöôøi raèng: linh hoàn ta buoàn ra
vaø saàu naõo. Ngaøi phaùn cuøng ba ngöôøi raèng: linh hoàn ta buoàn ra
vaø saàu naõo. Ngaøi phaùn cuøng ba ngöôøi raèng: linh hoàn ta buoàn raàu laém cho ñeán
àu laém cho ñeán
àu laém cho ñeán
àu laém cho ñeán
cheát; caùc ngöôi haõy ôû ñaây, vaø tónh thöùc. Roài Ngaøi ñi moät ñoãi xa hôn, saáp mình
cheát; caùc ngöôi haõy ôû ñaây, vaø tónh thöùc. Roài Ngaøi ñi moät ñoãi xa hôn, saáp mình
cheát; caùc ngöôi haõy ôû ñaây, vaø tónh thöùc. Roài Ngaøi ñi moät ñoãi xa hôn, saáp mình
cheát; caùc ngöôi haõy ôû ñaây, vaø tónh thöùc. Roài Ngaøi ñi moät ñoãi xa hôn, saáp mình
xuoáng ñaát maø caàu
xuoáng ñaát maø caàu
xuoáng ñaát maø caàu
xuoáng ñaát maø caàu nguyeän raèng neáu coù theå ñöôïc, xin giôø naày qua khoûi mình. Ngaøi
nguyeän raèng neáu coù theå ñöôïc, xin giôø naày qua khoûi mình. Ngaøi
nguyeän raèng neáu coù theå ñöôïc, xin giôø naày qua khoûi mình. Ngaøi
nguyeän raèng neáu coù theå ñöôïc, xin giôø naày qua khoûi mình. Ngaøi
raèng: A
raèng: A
raèng: A
raèng: A-
--
-ba, laïy cha moïi vieäc cha laøm ñöôïc caû; xin
ba, laïy cha moïi vieäc cha laøm ñöôïc caû; xin
ba, laïy cha moïi vieäc cha laøm ñöôïc caû; xin
ba, laïy cha moïi vieäc cha laøm ñöôïc caû; xin cha caát cheùn naày khoûi con;
cha caát cheùn naày khoûi con;
cha caát cheùn naày khoûi con;
cha caát cheùn naày khoûi con;
nhöng khoâng theo ñeàu con muoán, maø theo ñeàu cha muoán
nhöng khoâng theo ñeàu con muoán, maø theo ñeàu cha muoán
nhöng khoâng theo ñeàu con muoán, maø theo ñeàu cha muoán
nhöng khoâng theo ñeàu con muoán, maø theo ñeàu cha muoán
””
.
..
.

Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 83, “ CHUÙA JESUS CAÀU NGUYEÄN”.
Maëc daàu Chuùa Jesus laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi cuõng laø moät con ngöôøi.

2
Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ
-Thaät raát khoù cho Ngaøi phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng ñieàu kinh khieáp maø Ngaøi bieát raèng
Ngaøi phaûi nhaän chòu.
-Ngaøi bieát raèng ñeå trôû thaønh Ñaáng Cöùu Chuoäc chuùng ta, Ngaøi seõ phaûi traûi qua raát
nhieàu söï ñau ñôùn kinh khieáp hôn laø baát cöù ngöôøi naøo ñaõ töøng traûi.
Khi nghieân cöùu saâu hôn, chuùng ta ta seõ thaáy ñieàu gì ñaõ mang laïi söï ñau khoå nhaát
cho Chuùa Jesus.

HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:37-42.
““
Roài Ngaøi trôû laïi, thaáy ba ngöôøi nguû; beøn phaùn
Roài Ngaøi trôû laïi, thaáy ba ngöôøi nguû; beøn phaùn
Roài Ngaøi trôû laïi, thaáy ba ngöôøi nguû; beøn phaùn
Roài Ngaøi trôû laïi, thaáy ba ngöôøi nguû; beøn phaùn
cuøng Phi
cuøng Phi
cuøng Phi
cuøng Phi-
--
-E
EE
E-
--
-rô raèng: Si
rô raèng: Si
rô raèng: Si
rô raèng: Si-
--
-moân, nguû ö ! Ngöôi khoâng thöùc ñöôïc moät g
moân, nguû ö ! Ngöôi khoâng thöùc ñöôïc moät g
moân, nguû ö ! Ngöôi khoâng thöùc ñöôïc moät g
moân, nguû ö ! Ngöôi khoâng thöùc ñöôïc moät giôø sao? Haõy
iôø sao? Haõy
iôø sao? Haõy
iôø sao? Haõy
tænh thöùc vaø caàu nguyeän, ñeå caùc ngöôi khoûi sa vaøo chöôùc caùm doã; Taâm thaàn thì
tænh thöùc vaø caàu nguyeän, ñeå caùc ngöôi khoûi sa vaøo chöôùc caùm doã; Taâm thaàn thì
tænh thöùc vaø caàu nguyeän, ñeå caùc ngöôi khoûi sa vaøo chöôùc caùm doã; Taâm thaàn thì
tænh thöùc vaø caàu nguyeän, ñeå caùc ngöôi khoûi sa vaøo chöôùc caùm doã; Taâm thaàn thì
muoám laém, maø xaùc thò
muoám laém, maø xaùc thò
muoám laém, maø xaùc thò
muoám laém, maø xaùc thòt thì yeáu ñuoái. Ngaøi laïi ñi laàn nöõa, vaø caàu nguyeän Y nhö
t thì yeáu ñuoái. Ngaøi laïi ñi laàn nöõa, vaø caàu nguyeän Y nhö
t thì yeáu ñuoái. Ngaøi laïi ñi laàn nöõa, vaø caàu nguyeän Y nhö
t thì yeáu ñuoái. Ngaøi laïi ñi laàn nöõa, vaø caàu nguyeän Y nhö
lôøi tröôùc. Ngaøi trôû laïi, thaáy Moân
lôøi tröôùc. Ngaøi trôû laïi, thaáy Moân
lôøi tröôùc. Ngaøi trôû laïi, thaáy Moân
lôøi tröôùc. Ngaøi trôû laïi, thaáy Moân-
--
-ñoà coøn nguû, vì co
ñoà coøn nguû, vì co
ñoà coøn nguû, vì co
ñoà coøn nguû, vì con maét ñaõ ñöø quùa; vaø khoâng
n maét ñaõ ñöø quùa; vaø khoâng
n maét ñaõ ñöø quùa; vaø khoâng
n maét ñaõ ñöø quùa; vaø khoâng
bieát traû lôøi cuøng Ngaøi theå naøo. Ngaøi trôû laïi laàn thöù ba, phaùn cuøng Moân
bieát traû lôøi cuøng Ngaøi theå naøo. Ngaøi trôû laïi laàn thöù ba, phaùn cuøng Moân
bieát traû lôøi cuøng Ngaøi theå naøo. Ngaøi trôû laïi laàn thöù ba, phaùn cuøng Moân
bieát traû lôøi cuøng Ngaøi theå naøo. Ngaøi trôû laïi laàn thöù ba, phaùn cuøng Moân-
--
-ñoà raèng:
ñoà raèng:
ñoà raèng:
ñoà raèng:
baây giôø caùc ngöôi nguû vaø nghæ ngôi ö ! Thoâi, giôø ñaõ tôùi roài; naày, con ngöôøi haàu
baây giôø caùc ngöôi nguû vaø nghæ ngôi ö ! Thoâi, giôø ñaõ tôùi roài; naày, con ngöôøi haàu
baây giôø caùc ngöôi nguû vaø nghæ ngôi ö ! Thoâi, giôø ñaõ tôùi roài; naày, con ngöôøi haàu
baây giôø caùc ngöôi nguû vaø nghæ ngôi ö ! Thoâi, giôø ñaõ tôùi roài; naày, con ngöôøi haàu
haàu bò noäp trong tay keû coù toä
haàu bò noäp trong tay keû coù toä
haàu bò noäp trong tay keû coù toä
haàu bò noäp trong tay keû coù toäi. Haõy chôø daäy, ñi heø; kìa, ñöùa phaûn ta ñaõ ñeán
i. Haõy chôø daäy, ñi heø; kìa, ñöùa phaûn ta ñaõ ñeán
i. Haõy chôø daäy, ñi heø; kìa, ñöùa phaûn ta ñaõ ñeán
i. Haõy chôø daäy, ñi heø; kìa, ñöùa phaûn ta ñaõ ñeán
gaàn
gaàn
gaàn
gaàn
””
.
..
.
C.
C.
C.
C. Chuùa Jesus bò phaûn boäi vaø bò baét.
Chuùa Jesus bò phaûn boäi vaø bò baét.
Chuùa Jesus bò phaûn boäi vaø bò baét.
Chuùa Jesus bò phaûn boäi vaø bò baét.
BChuû ñeà: Sa
Chuû ñeà: Sa
Chuû ñeà: Sa
Chuû ñeà: Sa-
--
-tan tranh chieán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø yù muoán cuûa Ngaøi. Sa
tan tranh chieán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø yù muoán cuûa Ngaøi. Sa
tan tranh chieán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø yù muoán cuûa Ngaøi. Sa
tan tranh chieán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø yù muoán cuûa Ngaøi. Sa-
--
-tan laø
tan laø
tan laø
tan laø
keû noùi doái vaø laø keû löøa doái. H
keû noùi doái vaø laø keû löøa doái. H
keû noùi doái vaø laø keû löøa doái. H
keû noùi doái vaø laø keû löøa doái. Haén caêm gheùt con ngöôøi.
aén caêm gheùt con ngöôøi.
aén caêm gheùt con ngöôøi.
aén caêm gheùt con ngöôøi.

HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:43-46.
““
Ngaøi ñöông coøn phaùn, töùc thì Giu
Ngaøi ñöông coøn phaùn, töùc thì Giu
Ngaøi ñöông coøn phaùn, töùc thì Giu
Ngaøi ñöông coøn phaùn, töùc thì Giu-
--
-ña, laø moät trong
ña, laø moät trong
ña, laø moät trong
ña, laø moät trong
möôøi hai söù ñoà thoaït ñeán vôùi moät toaùn ñoâng caàm göôm gaäy, bôûi
möôøi hai söù ñoà thoaït ñeán vôùi moät toaùn ñoâng caàm göôm gaäy, bôûi
möôøi hai söù ñoà thoaït ñeán vôùi moät toaùn ñoâng caàm göôm gaäy, bôûi
möôøi hai söù ñoà thoaït ñeán vôùi moät toaùn ñoâng caàm göôm gaäy, bôûi caùc thaày teá leã
caùc thaày teá leã
caùc thaày teá leã
caùc thaày teá leã
caû. Caùc thaày thoâng giaùo, vaø caùc tröôûng laõo phaùi ñeán. Vaû, ñöùa phaûn ñaõ cho
caû. Caùc thaày thoâng giaùo, vaø caùc tröôûng laõo phaùi ñeán. Vaû, ñöùa phaûn ñaõ cho
caû. Caùc thaày thoâng giaùo, vaø caùc tröôûng laõo phaùi ñeán. Vaû, ñöùa phaûn ñaõ cho
caû. Caùc thaày thoâng giaùo, vaø caùc tröôûng laõo phaùi ñeán. Vaû, ñöùa phaûn ñaõ cho
chuùng daáu hieäu na
chuùng daáu hieäu na
chuùng daáu hieäu na
chuùng daáu hieäu naày: Heã toâi hoân ai, aáy laø ngöôøi ñoù; haõy baét laáy vaø ñieäu ñi cho
ày: Heã toâi hoân ai, aáy laø ngöôøi ñoù; haõy baét laáy vaø ñieäu ñi cho
ày: Heã toâi hoân ai, aáy laø ngöôøi ñoù; haõy baét laáy vaø ñieäu ñi cho
ày: Heã toâi hoân ai, aáy laø ngöôøi ñoù; haõy baét laáy vaø ñieäu ñi cho
caån thaän. Vaäy, khi Giu
caån thaän. Vaäy, khi Giu
caån thaän. Vaäy, khi Giu
caån thaän. Vaäy, khi Giu-
--
-ña ñeán roài, lieàn laïi ga
ña ñeán roài, lieàn laïi ga
ña ñeán roài, lieàn laïi ga
ña ñeán roài, lieàn laïi gaàn Ngaøi maø noùi raèng. Laïy thaày !
àn Ngaøi maø noùi raèng. Laïy thaày !
àn Ngaøi maø noùi raèng. Laïy thaày !
àn Ngaøi maø noùi raèng. Laïy thaày !
roài noù hoân Ngaøi. Chuùng beøn tra tay baét Chuùa Jeâ sus
roài noù hoân Ngaøi. Chuùng beøn tra tay baét Chuùa Jeâ sus
roài noù hoân Ngaøi. Chuùng beøn tra tay baét Chuùa Jeâ sus
roài noù hoân Ngaøi. Chuùng beøn tra tay baét Chuùa Jeâ sus
””
.
..
.
Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 84, “ CHUÙA JESUS BÒ BAÉT”.
Coù leõ hoï ñaõ khoâng nhaän ra ñöôïc ñieàu ñoù, nhöng Giu-ña vaø nhöõng ngöôøi ñeán baét
Chuùa Jesus ñeàu bò Sa-tan daãn daét.
- Haõy so saùnh:
Ngaøy nay ngöôøi ta coù theå cuõng khoâng nghó ñeán ñieàu ñoù, nhöng neáu ngöôøi ta ñoái
3
Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ

khaùng hoaëc hôø höõng ñoái vôùi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töø choái tin caäy Chuùa Jesus laøm Cöùu Chuùa ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán, thì hoï cuõng ñang bò Sa-tan leøo laùi.



HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:47-49.
““
Coù moät ngöôøi trong nhöõng keû ôû ñoù ruùt göôm ra,
Coù moät ngöôøi trong nhöõng keû ôû ñoù ruùt göôm ra,
Coù moät ngöôøi trong nhöõng keû ôû ñoù ruùt göôm ra,
Coù moät ngöôøi trong nhöõng keû ôû ñoù ruùt göôm ra,
ñaùnh moät ñöùa ñaày tôù cuûa thaày caû thöôïng phaåm, cheùm ñöùt tai ñi.
ñaùnh moät ñöùa ñaày tôù cuûa thaày caû thöôïng phaåm, cheùm ñöùt tai ñi.
ñaùnh moät ñöùa ñaày tôù cuûa thaày caû thöôïng phaåm, cheùm ñöùt tai ñi.
ñaùnh moät ñöùa ñaày tôù cuûa thaày caû thöôïng phaåm, cheùm ñöùt tai ñi. Ñöùc
Ñöùc
Ñöùc
Ñöùc-
--
-Chuùa
Chuùa
Chuùa
Chuùa-
--
-Jeâ
Jeâ
Jeâ
Jeâ
sus caát tieáng phaùn cuøng chuùng raèng: caùc ngöôi ñem göôm vaø gaäy ñeán baét ta
sus caát tieáng phaùn cuøng chuùng raèng: caùc ngöôi ñem göôm vaø gaäy ñeán baét ta
sus caát tieáng phaùn cuøng chuùng raèng: caùc ngöôi ñem göôm vaø gaäy ñeán baét ta
sus caát tieáng phaùn cuøng chuùng raèng: caùc ngöôi ñem göôm vaø gaäy ñeán baét ta
nhö ta laø keû troäm cöôùp
nhö ta laø keû troäm cöôùp
nhö ta laø keû troäm cöôùp
nhö ta laø keû troäm cöôùp. Ta haèng ngaøy ôû giöõa caùc ngöôi, giaûng daïy trong ñeàn
. Ta haèng ngaøy ôû giöõa caùc ngöôi, giaûng daïy trong ñeàn
. Ta haèng ngaøy ôû giöõa caùc ngöôi, giaûng daïy trong ñeàn
. Ta haèng ngaøy ôû giöõa caùc ngöôi, giaûng daïy trong ñeàn
thôø, maø caùc ngöôi khoâng baét ta; nhöng ñeàu aáy xaûy ñeán, ñeå
thôø, maø caùc ngöôi khoâng baét ta; nhöng ñeàu aáy xaûy ñeán, ñeå
thôø, maø caùc ngöôi khoâng baét ta; nhöng ñeàu aáy xaûy ñeán, ñeå
thôø, maø caùc ngöôi khoâng baét ta; nhöng ñeàu aáy xaûy ñeán, ñeå lôøi Kinh Thaùnh
lôøi Kinh Thaùnh
lôøi Kinh Thaùnh
lôøi Kinh Thaùnh
ñöôïc öùng nghieäm
ñöôïc öùng nghieäm
ñöôïc öùng nghieäm
ñöôïc öùng nghieäm
””
.
..
.
Ñöùc Chuùa Jesus bieát raèng moïi ñieàu ñaõ noùi tröôùc veà Ngaøi trong Cöïu Öôùc seõ xaûy ra y
nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn.
D.
D.
D.
D. Taát caû caùc moân ñoà ñeàu chaïy troán.
Taát caû caùc moân ñoà ñeàu chaïy troán.
Taát caû caùc moân ñoà ñeàu chaïy troán.
Taát caû caùc moân ñoà ñeàu chaïy troán.

HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:50-52.
““
Baáy giôø,moïi ngöôøi ñeàu boû Ngaøi vaø troán ñi caû. Coù
Baáy giôø,moïi ngöôøi ñeàu boû Ngaøi vaø troán ñi caû. Coù
Baáy giôø,moïi ngöôøi ñeàu boû Ngaøi vaø troán ñi caû. Coù
Baáy giôø,moïi ngöôøi ñeàu boû Ngaøi vaø troán ñi caû. Coù
moät ngöôøi treû tuoåi kia theo Ngaøi, chæ coù caùi khaên baèng gai
moät ngöôøi treû tuoåi kia theo Ngaøi, chæ coù caùi khaên baèng gai
moät ngöôøi treû tuoåi kia theo Ngaøi, chæ coù caùi khaên baèng gai
moät ngöôøi treû tuoåi kia theo Ngaøi, chæ coù caùi khaên baèng gai truøm mình; chuùng
truøm mình; chuùng
truøm mình; chuùng
truøm mình; chuùng
baét ngöôøi. Nhöng ngöôøi boû khaên laïi, ôû truoàng chaïy troán khoû tay chuùng
baét ngöôøi. Nhöng ngöôøi boû khaên laïi, ôû truoàng chaïy troán khoû tay chuùng
baét ngöôøi. Nhöng ngöôøi boû khaên laïi, ôû truoàng chaïy troán khoû tay chuùng
baét ngöôøi. Nhöng ngöôøi boû khaên laïi, ôû truoàng chaïy troán khoû tay chuùng
””
.
. .
.
Heát thaûy caùc moân ñoà ñeàu chaïy troán vaø lìa boû Chuùa Jesus, y nhö Ngaøi ñaõ noùi tröôùc

raèng hoï seõ laøm nhö vaäy.
-Hoï sôï haõi, tuyeät voïng vaø boái roái.
-Hoï ñaõ tin raèng Chuùa Jesus laø Ñaáng Cöùu Chuoäc ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán, nhöng

hoï khoâng theå hieåu noåi laøm theá naøo Ngaøi coù theå trôû thaønh Ñaáng Cöùu Chuoäc neáu
nhö Ngaøi saép bò caùc keû thuø nghòch gieát haïi.
-Hoï khoâng theå hieåu noåi laøm theá naøo söï cheát cuûa Ngaøi laïi coù theå giaûi cöùu hoï ra khoûi
Sa-tan, toäi loãi vaø söï cheát.
E.
E.
E.
E. Chuùa Jesus bò nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do
Chuùa Jesus bò nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do
Chuùa Jesus bò nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do
Chuùa Jesus bò nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do-
--
-thaùi xeùt xöû.
thaùi xeùt xöû.
thaùi xeùt xöû.
thaùi xeùt xöû.

HAÕY ÑOÏC: Maùc 14: 53,54.
““
Chuùng ñieäu Chuùa ñeán nôi thaày caû thöôïng phaåm,
Chuùng ñieäu Chuùa ñeán nôi thaày caû thöôïng phaåm,
Chuùng ñieäu Chuùa ñeán nôi thaày caû thöôïng phaåm,
Chuùng ñieäu Chuùa ñeán nôi thaày caû thöôïng phaåm,
coù heát thaûy thaày teá leã caû, tröôûng laõo, vaø thaày thoâng giaùo nhoù
coù heát thaûy thaày teá leã caû, tröôûng laõo, vaø thaày thoâng giaùo nhoù
coù heát thaûy thaày teá leã caû, tröôûng laõo, vaø thaày thoâng giaùo nhoù
coù heát thaûy thaày teá leã caû, tröôûng laõo, vaø thaày thoâng giaùo nhoùm hoïp taïi ñoù. Phi
m hoïp taïi ñoù. Phi
m hoïp taïi ñoù. Phi
m hoïp taïi ñoù. Phi-
--
-
E
EE
E-
--
- theo sau Ngaøi xa xa, cho ñeán nôi saân trong cuûa thaày caû thöôïng phaåm; roài
theo sau Ngaøi xa xa, cho ñeán nôi saân trong cuûa thaày caû thöôïng phaåm; roài
theo sau Ngaøi xa xa, cho ñeán nôi saân trong cuûa thaày caû thöôïng phaåm; roài
theo sau Ngaøi xa xa, cho ñeán nôi saân trong cuûa thaày caû thöôïng phaåm; roài
ngoài vôùi quaân lín
ngoài vôùi quaân lín
ngoài vôùi quaân lín
ngoài vôùi quaân lính gaàn ñoáng löûa maø söôûi
h gaàn ñoáng löûa maø söôûi
h gaàn ñoáng löûa maø söôûi
h gaàn ñoáng löûa maø söôûi
””
.
. .
.
Phi-e-rô theo sau moät khoaûng xa xa.
OÂng sôï raèng, caû oâng, cuõng coù theå bò baét vaø bò gieát.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->