Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
An TU01 SuBanChoThiengLieng

An TU01 SuBanChoThiengLieng

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

67PHAÀN MOÄT
Chuù Giaûi
68
Daãn Nhaäp

Ñeå coù moät neàn thaàn hoïc thích hôïp cho Hoäi thaùnh, chuùng ta phaûi hieåu ñöôïc vai troø cuûa caùc aân töù thuoäc linh trong vieäc gaây döïng, ban quyeàn naêng, höôùng daãn, uoán naén, vaø laøm cho Hoäi thaùnh soáng ñoäng. Tieàn ñoà cuûa Hoäi thaùnh bao goàm caû söï thôø phöôïng töông giao vaø yeâu thöông, aáy laø söï chaêm soùc laãn nhau. Moät soá tín höõu coù chöùc vuï hoaëc traùch nhieäm naëng neà hôn nhöõng ngöôøi khaùc, nhöng moïi ngöôøi ñeàu quan troïng nhö nhau. Moïi tín höõu ñeàu coù moät chöùc vuï.

69
1
1Coârinhtoâ 12: 1-11
1Coârinhtoâ 12: 1-3
Quaù khöù vaø hieän taïi trong laõnh vöïc thuoäc linh

1Hôõi anh em, toâi khoâng muoán anh em chaúng bieát veà caùc söï ban cho thieâng lieâng. 2Anh em bieát khi mình coøn laø ngöôøi ngoaïi ñaïo, bò khuyeân doã höôùng veà caùc thaàn töôïng caâm, tuøy yù ngöôøi ta daãn duï mình. 3Bôûi ñoù, toâi toû cuøng anh em, chaúng ai caûm Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø noùi raèng: Ñöùc Chuùa Gieâ-xu ñaùng nguyeàn ruûa ! Neáu khoâng caûm Ñöùc Thaùnh Linh, cuõng chaúng ai xöng Ñöùc Chuùa Gieâ- xu laø Chuùa.

Thö tín Coârinhtoâ thöù nhaát ñöôïc vieát ñeå traû lôøi moät soá nan ñeà cuûa Hoäi thaùnh taïi Coârinhtoâ. Moät soá hoïc giaû ngaøy nay nhìn nhaän raèng nan ñeà maáu choát ôû Coârinhtoâ laø moät trong nhöõng thuyeát maït theá. Ñieàu naày coù nghóa laø moät soá tín höõu taïi Coârinhtoâ tin raèng caùc phöôùc haïnh cuûa Vöông quoác ñaõ öùng nghieäm vaø caù nhaân hoï ñaõ baét ñaàu böôùc vaøo caùc söï kín nhieäm cuûa Vöông quoác aáy. Giaùo lyù cuûa hoï coù leõ bò aûnh höôûng bôûi chuû nghóa hai maët Hellenis maø noù haï thaáp söï hieän dieän thuoäc theå vaø toân cao söï maëc khaûi thuoäc linh. Hoï tuyeân boá laø “noùi ñöôïc caùc thöù tieáng ... thieân söù” (13:1) vaø choái boû söï soáng laïi cuûa thaân theå (15:12-34) bôûi vì hoï ñaõ ñaït ñeán taàm voùc thuoäc linh. Hoï ngaên chaën nhöõng moái quan heä tình duïc trong hoân nhaân (7:1-7) vaø xem thöôøng söï chòu khoå cuõng nhö chöùc vuï cuûa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->