Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
An TU05 HoiThanhSong

An TU05 HoiThanhSong

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

262
5
Hoäi Thaùnh Soáng

Roâma 12, 1Coârinhtoâ 12 ñeán 14, vaø EÂ-pheâ-soâ 4 chöùa ñöïng moät vaøi tö töôûng hay nhaát cuûa Phao-loâ veà Hoäi thaùnh. Hoäi thaùnh trong theá kyû thöù nhaát theo phong traøo aân töù töø sau leã Nguõ tuaàn. Döïa treân saùch Coâng vuï vaø caùc daïy doã cuõng nhö caùc thuaät ngöõ Phao-loâ duøng trong caùc baûn vaên cuûa oâng, chuùng ta thaáy raèng caùc Hoäi thaùnh maø Phao-loâ thaønh laäp ñaõ baét ñaàu qua coâng taùc vó ñaïi cuûa Ñöùc Thaùnh Linh trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên.

Phao-loâ daïy cho nhöõng Hoäi thaùnh naày cöù tieáp tuïc trong quyeàn naêng vaø söï baøy toû cuûa Thaùnh Linh Ñöùc Chuùa Trôøi. Ai seõ laø ngöôøi daïy doã hoï, vaø laøm theá naøo hoï coù theå bieát ñöôïc caùch vaän haønh caùc aân töù thuoäc linh? Töông öùng vôùi söï daïy doã cuûa Phao-loâ treân Hoäi thaùnh laø söï hieåu bieát roõ raøng caùc aân töù cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Söï nghieân cöùu caån thaän cho thaáy raèng caùc thö tín cuûa Phao-loâ, ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau, ñem ñeán nhieàu khía caïnh treân vaán ñeà naày. Hoäi thaùnh Coârinhtoâ khoâng phaûi laø nôi duy nhaát vaän haønh caùc aân töù cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, nhöng chuû yeáu laø söï xöû duïng aân töù caùch sai laàm. Maëc daàu Roâma, 1Coârinhtoâ vaø EÂ-pheâ-soâ cho thaáy nhöõng hoaøn caûnh lòch söû, nhöõng nan ñeà, vaø nhöõng neàn vaên hoùa khaùc nhau, nhöõng chöông ñaõ keå cuûa caùc saùch naày chöùa ñöïng moät söù ñieäp, thích hôïp cho Hoäi thaùnh treân khaép hoaøn caàu. Ba ñoaïn vaên treân cuøng chung moät daøn yù; cuøng coù nhöõng ñieåm töông töï. Maëc daàu nhieàu caâu Kinh

263

thaùnh coù nhöõng söï daïy doã laøm cho thö tín chöùa ñöïng chuùng trôû thaønh ñaëc bieät, nhöõng caâu khaùc cuûa ba ñoaïn Kinh thaùnh naày lieân heä chaëc cheõ vôùi nhau maëc duø ñöôïc vieát caùch khaùc nhau. Vaø moät soá caâu gaàn nhö ñuùng nguyeân vaên vôùi nhöõng caâu khaùc trong caùc ñoaïn Kinh thaùnh kia.

Roâma 1 ñeán 11 thieát laäp moät giaùo lyù ñaày ñuû veà söï cöùu roãi vaø söï thaùnh hoùa. Vaø roài, Roâma 12 baét ñaàu vôùi nhöõng aùp duïng thöïc tieãn, chuyeån töø giaùo lyù sang nhöõng moái lieân heä vaø chöùc vuï ñuùng ñaén.

Trong 1Coârinhtoâ 12 ñeán 14, Phao-loâ phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng thaùi ñoä cuûa ngöôøi Coârinhtoâ vôùi caùc aân töù, ñöa ra nhöõng nguyeân taéc tích cöïc cho vieäc xöû duïng chuùng. Phao-loâ ñaõ daïy doã Hoäi thaùnh veà caùc aân töù töø khi thaønh laäp.

Trong khi trong nhöõng thö tín khaùc, giaùo lyù daãn ñeán cung caùch soáng, thì trong EÂ-pheâ-soâ, söï thôø phöôïng (chöông 1 ñeán 3) daãn ñeán cung caùch soáng (chöông 4 ñeán 6). Caû giaùo lyù vaø söï thôø phöôïng ñeàu caàn thieát. Caùch soáng cuûa moät tín höõu laø söï baøy toû giaùo lyù vaø söï thôø phöôïng cuûa ngöôøi aáy. Trong EÂ-pheâ-soâ 4 vaø 5, Phao-loâ baøn luaän caùc nguyeân taéc cuûa chöùc vuï chung qua caùc aân töù.

Nhöõng nhaø chuù giaûi nhaän thaáy nhöõng ñieåm lieân heä trong caùc chöông naày trong baûn so saùnh giöõa chi theå trong thaân theå vaø caùc aân töù. Tuy nhieân, hoï nhaán maïnh raèng Roâma 12 phaûi ñi tröôùc nhö laø moät luaän lyù phaùt huy söï thaùnh hoùa thöïc teá vaø haønh vi ñaïo ñöùc. Sau ñoù, caùc aân töù coù veû nhö tình côø ñöôïc ñaët trong Roâma 12: 6-8. EÂ- pheâ-soâ 4:1-16 khoâng lieân heä vôùi 4:17-32, vaø cuõng khoâng phaûi laø ñoaïn noái keát giöõa Roâma vaø Coârinhtoâ ngoaïi tröø vieäc lieät keâ caùc aân

töù. Nhöõng hoïc giaû ngaøy nay ñaõ thaép saùng leân moät höôùng giaûi
264
nghóa môùi, cho thaáy caû ba ñoaïn Kinh thaùnh treân lieân heä chaëc cheõ
vôùi nhau nhö theá naøo.

Nhöõng ñoaïn Kinh thaùnh naày cho thaáy Hoäi thaùnh laø gì qua nhöõng bieåu hieän cuûa caùc aân töù. Chuùng daïy doã veà boái caûnh, ñieàu kieän tieân quyeát, vaø nhöõng hieåu bieát ñeå Hoäi thaùnh ñöôïc töï do xöû duïng caùc aân töù. Thay vì chæ nhaán maïnh treân caùc aân töù, chuùng coøn cho thaáy baûn chaát caàn yeáu cuûa taát caû caùc aân töù vaø söï xöû duïng caùc aân töù thöôøng xuyeân.

Nhöõng ñoaïn Kinh thaùnh naày ñöôïc vieát trong moät vaên caûnh ñaïo ñöùc ñeå baøy toû Cô ñoác nhaân phaûi soáng nhö theá naøo. Tín höõu soáng trong Vöông quoác ñaõ ñeán nhöng coøn phaûi chôø ñôïi ngaøy cöùu chuoäc cuoái cuøng. Ngaøy ñoù ñöôïc noùi ñeán nhö laø “côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (Roâma 12:19); “song luùc söï troïn laønh ñaõ ñeán ... Ñeán baáy giôø toâi seõ bieát nhö Chuùa ñaõ bieát toâi vaäy” (1Coârinhtoâ 13: 9,12); “cho ñeán chöøng chuùng ta thaûy ñeàu hieäp moät trong ñöùc tin ... ñöôïc taàm thöôùc voùc giaïc troïn veïn cuûa Ñaáng Christ” vaø “ngaøy cöùu chuoäc” (EÂ-pheâ-soâ 4:13,30). Caùc moái lieân heä giöõa Hoäi thaùnh hoïc (nghieân cöùu veà Hoäi thaùnh), ñaïo ñöùc (haønh vi cuûa chuùng ta), vaø ngaøy taän theá (söï trôû laïi cuûa Ñaáng Christ) thaät roõ raøng vaø khoâng theå taùch rôøi.

Ernst Kasemann cho raèng Roâma 12 lieân heä ñeán coäng ñoàng cuûa
nhöõng ngöôøi theo phong traøo aân töù. OÂng ñöa ra daøn yù nhö sau:
Roâma 12:1-2
Söï thôø phöôïng treân theá giôùi
: 3-8
Lôøi khuyeân cho nhöõng ngöôøi theo phong traøo
aân töù ñöùng taùch rôøi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->