Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
An Tu06 Xudungcacantu

An Tu06 Xudungcacantu

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

332
PHAÀN HAI
Chuù Giaûi
333
Dn nhp

Ñeå khích leä moät cung caùch soáng cuûa söï thôø phöôïng nhö laø moät phöông tieän cho chöùc vuï aân töù, toâi xin trình baøy phaàn toùm taét cuûa ba baøi giaûng ôû ñaây. Söù ñieäp thöù nhaát ñöa ra nhöng nguyeân taéc neàn taûng cho moät cung caùch soáng cuûa söï thôø phöôïng vaø chöùc vuï. Söù ñieäp thöù hai baøn ñeán laøm theá naøo ñeå baét ñaàu quaûn trò caùc aân töù lôøi noùi. Söù ñieäp thöù ba laø söï nghieân cöùu sô löôïc saùch EÂ-pheâ-soâ, baøy toû theá naøo söï thôø phöôïng daãn ñeán söù maïng.

334
6
Xöû Duïng Caùc AÂn Töù

Caùc aân töù phaûi trôû thaønh moät phaàn trong cung caùch soáng cuûa chuùng ta, chöù khoâng chæ ñôn thuaàn laø moät söï vieäc thænh thoaûng môùi xaûy ra. Roâma 12 ñöa ra baûy nguyeân taéc cho vieäc xöû duïng caùc aân töù.

Soáng laø thôø phöôïng

Möôøi moät chöông ñaàu cuûa Roâma ghi laïi aân ñieån voâ löôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong söï keâu goïi, söï cöùu roãi, söï thaùnh hoùa vaø ñôøi soáng chieán thaéng cuûa Cô ñoác nhaân. Trong 12:1, töø ngöõ “vaäy” chæ veà taát caû nhöõng ñaëc quyeàn ñoù. Ñaëc quyeàn cuõng aùm chæ ñeán traùch nhieäm. Traùch nhieäm cuûa chuùng ta laø laøm moät teá leã soáng ñeå thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi chuùng ta nhaän thöùc ñöôïc ñieàu naày, chuùng ta seõ deã daøng nhaän thaáy theá naøo Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå baøy toû moät aân töù qua chuùng ta vaøo baát cöù thôøi ñieåm naøo vaø trong baát cöù hoaøn caûnh naøo. Chæ xöû duïng aân töù trong nhöõng giôø thôø phöôïng cuûa Hoäi thaùnh boû qua nhöõng cô hoäi, khaû naêng to lôùn hôn. Hoäi thaùnh phaûi laø moät söï thôø phöôïng soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi, phaûn chieáu tình yeâu vaø söï vinh hieån cuûa Ngaøi cho theá gian.

Nhaán maïnh söï thôø phöôïng khoâng chæ coù trong Roâma. nhöng
coøn coù trong Teâsaloânica, Coârinhtoâ, Philíp, vaø EÂ-pheâ-soâ.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->