Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
An TU10 CoPhaiSuChuaLanhOTrongSuCuuChuoc

An TU10 CoPhaiSuChuaLanhOTrongSuCuuChuoc

Ratings: (0)|Views: 55 |Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

394
PHUÏ LUÏC
Coù Phaûi Söï Chöõa Laønh
ÔÛ Trong Söï Cöùu Chuoäc
395
Coù phaûi Söï chöõa laønh ôû trong
Söï Cöùu Chuoäc

Nhieàu giaùo phaùi ñaõ chöùng kieán nhöõng aân töù chöõa laønh. Nhöõng chuyeân gia phaùt trieån Hoäi thaùnh coâng boá raèng nhöõng daáu kyø pheùp laï laø lyù do chính cuûa söï taêng tröôûng nhanh choùng cuûa Hoäi thaùnh treân toaøn theá giôùi. Saùch Maùc nhaán maïnh ñieåm naày: Khoaûng 18 phaàn traêm saùch tin laønh Maùc töôøng thuaät nhöõng caâu chuyeän chöõa laønh (121 caâu cuûa 677 caâu). Vaø trong möôøi chöông ñaàu cuûa oâng (chöùc vuï cuûa Chuùa Gieâ-xu cho ñeán khi vaøo thaønh Gieârusalem), hôn moät nöûa (220 cuûa 425 caâu) lieân heä ñeán caùc pheùp laï. Roõ raøng, chöõa laønh vaø giaûi phoùng töông quan maät thieát vôùi nhau trong söï coâng boá Vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi. Alan Richardson chæ ra raèng moät chìa khoùa ñeå Cô ñoác giaùo chieán thaéng ngoaïi giaùo trong theá giôùi coå xöa laø quyeàn naêng ñeå giaûi phoùng con ngöôøi khoûi noãi sôï haõi ma quæ.1

Moät soá Cô ñoác nhaân tin raèng caùc aân töù chöõa caùc bònh chæ coù trong theá kyû ñaàu tieân, vaøo thôøi kyø tröôùc khi Kinh thaùnh hoaøn thaønh, nhöõng ngöôøi khaùc tin raèng söï chöõa laønh chæ döïa treân quyeàn chuû teå cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, coøn nhöõng ngöôøi khaùc nöõa thì tin raèng caùc söï chöõa laønh laø caùc daáu hieäu cuûa söï xaâm nhaäp cuûa Vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi, laø moät söï bieåu hieän tröôùc cuûa vinh hieån haàu ñeán. Nhöõng ngöôøi Nguõ tuaàn luoân cho raèng söï chöõa laønh ôû trong Söï cöùu chuoäc.

Caên baûn Kinh thaùnh
1Alan Richardson, The Miracles Stories of the Gospels (London: Nhaø Xuaát
Baûn SCM, 1941), trang 68.
396

Vaán ñeà trong söï baøn luaän naày laø coù phaûi söï chöõa laønh ôû trong Söï cöùu chuoäc hay khoâng? Ñaáng Christ ñaõ ñeán theá gian ñem ñeán quyeàn naêng cuûa Vöông quoác laø ñieåu raát hieån nhieân. Maëc daàu chuùng ta chöa kinh nghieäm ñöôïc taát caû caùc söï öùng nghieäm phöôùc haïnh cuûa vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi, luùc naày chuùng ta coù theå chia xeû caùc phöôùc haïnh ñoù. Moät phaân ñoaïn Kinh thaùnh quan troïng cho söï dieãn giaûi laø EÂ-sai 53:4-5 “Thaät ngöôøi ñaõ mang söï ñau oám cuûa chuùng ta, ñaõ gaùnh söï buoàn böïc cuûa chuùng ta, maø chuùng ta töôûng raèng ngöôøi ñaõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùnh vaø ñaäp, vaø laøm cho khoán khoå. Nhöng ngöôøi ñaõ vì toäi loãi chuùng ta maø bò veát, vì söï gian aùc chuùng ta maø bò thöông. Bôûi söï söûa phaït ngöôøi chòu chuùng ta ñöôïc bình an, bôûi laèn roi ngöôøi chuùng ta ñöôïc laønh bònh.”

Maëc daàu nhöõng caâu Kinh thaùnh naày chuû yeáu noùi veà söï cöùu roãi daân Ysôraeân, thì nhöõng caâu Kinh thaùnh naày coù theå noùi veà söï chöõa laønh thuoäc theå cuõng nhö thuoäc linh hay khoâng?2 Chuùng toâi tin raèng neáu nhöõng caâu Kinh thaùnh naày lieân heä ñeán söï chuoäc theá cho thì trong ñoù coù caû söï chöõa laønh thuoäc theå. Fee thöøa nhaän raèng: “ñoaïn vaên trong EÂ-sai khoâng roõ raøng.” Laïi nöõa, “ñaây roõ raøng laø moät aån duï cho söï cöùu roãi,” vaø, hôn nöõa: “trong truyeàn thoáng tieân tri söï cöùu roãi

2Moät soá ngöôøi khoâng xem EÂ-sai 52:13 ñeán 53:12 laø chæ veà Söï cöùu chuoäc
thay cho. Xem H. M. Orlinsky, “The So-called ‘Servant’ of the Lord and
the ‘Suffering Servant’ in Second Isaiah” trong Study on the Second Part of
the Book of Isaiah, (1967), trang 54. OÂng phuû nhaän söï chòu khoå thay cho ôû
ñaây vaø baát cöù choå naøo khaùc trong Cöïu öôùc, cho raèng ñoù laø moät khaùi
nieäm môùi coù veà sau naày. Cuõng xem George A. F. Knight,Deu t ero -Isa i a h :

A Theological Commentary on Isaiah 40-55 (1955), trang 273; R. Whybray, The Second Isaiah (1983), trng 68; Eduard Schiweiter, The Good News According to Mathiew(1975), trang 217; William L. Holaday, Isaiah: Scroll of a Prophetic Heritage (1978). Hoï tin raèng moät soá tieân tri chòu khoå bôûi vì,

khoâng phaûi thay cho, toäi loãi cuûa daân Ysôraeân.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->