Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
P. 1
Herramientas y técnicas para la limpieza y acabado el acero inoxidable

Herramientas y técnicas para la limpieza y acabado el acero inoxidable

Ratings:
(0)
|Views: 6,802|Likes:
Published by Ezequiel Fausto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ezequiel Fausto on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

 
:Kosuicwaakño
Biqjaguiqkoi}kcjebgqifugago woj qgukg cgpuipkgcjcgqzwg biqmjago nw{jpuipkjciqpjuj wqiqcgaiujskviq{gqsuwaswujbgqgo gbqgasiu cg bj aioqsuwaakño {jfkogq/ Gosug gbbjq4Nicguoi {jsujaskvi"Mkhokai {cg fêakbbknpkgtj"Ugqkqsgosg j bj aiuuiqkño"Qiqsgokebg"Cg njosgoknkgosi qgoakbbi"Cg akbfjeukajao"Ainpbgsjngosg ugakabjebg/Piu gqsjqujtiogq" juzwksgasiq" ckqgújciugq{aiosujskqsjqcg ieuj pugfkgugo gqpgakfkaju{wskbktju jaguiqkoi}kcjebgqgo woj jnpbkjhjnjcg qgasiugqzwg koabw{go bjaioqsuwa.akño {bj gckfkajakño" gbgngosiqjuzwksgasñ.okaiqcg ngsjb-pjqjnjoiq{ejujockbbjq+"niekbkjuki wuejoi"kocwqsukjjbkngosjukj"gzwkpiqcg ajsgukoh {aiakoj" gbgasuici.nëqskaiq" gsa/Biqpbjogqpjuj sjbgqpui{gasiqqwgbgojbajotju bjqpgzwjq{ngckjojqgnpug.qjq" zwg ajcj vgtnêqqg vgo gofugosjcjqjowgviqcgqjuuibbiqgo njsgukjbgq" jajejciq{sgaoibihîjqaini gbsujejdi cg amjpjngsêbkaj i bj qibcjcwuj bêqgu zwg j vgagqoibbghjo j gosgocgu i j fjnkbkjuktjuqg ainpbg.sjngosg/ Bjqipgujakiogqcg jajejci ainigbgqngukbjci" pwbkci {agpkbbjci ugzwkgugowoj jsgoakño gqpgakjbpjuj bihuju wo ugock.nkgosi {vkcj cg qguvkaki ñpskniqgo biqgbg.ngosiqcg jagui koi}kcjebg/ Gqsj pjusg cgbpuiagqi cg fjeukajakño pwgcg gosgocguqgugjbngosgaini gb‒qgbbi cg ajbkcjc„ cgbfjeukajosg{ifugagwojg}agbgosg ipiuswok.cjc" qk qg ugjbktj aiuugasjngosg" cg niqsujubjqvgosjdjqcgbjagui koi}kcjebg/Gqsjpwebkajakño cgqaukeg biqnësiciqcgjajejci ngaêokai jpuipkjciqpjuj gbg.ngosiqcg jagui koi}kcjebg {g}pbkaj g kbwq.suj bjqjaswjbgq‒puêaskajqñpsknjq„" gofjsk.tjoci jbhwojqcg bjqckfgugoakjqgosug bjqpuêaskajqpjuj jaguiqjbajueioi {jaguiqkoi}kcjebgq/
Pgzwjq{ngckjojqgnpugqjqcg aioqsuwaaognpbgjo nwamjqvgagqckqgúiqcg jagui koi}kcjebg gogbgngosiqcgaiujskviq/ Pwgcgo sgoguzwg gofugosjuqg jcgqjuuibbiqgo njsgukjbgq" jajejciq{sgaoibihîjqaini gb sujejdi cg amjpj ngsêbkaj" bj qibcjcwuj bêqgu"gsa/ zwg qio owgviqpjuj gbbjq/ Bjqipgujakiogqcg jaj.ejci aini gb gqngukbjci" pwbkci {agpkbbjci qio gdgn. pbiqcg gqsjqsgaoibihîjq/
 
5Gqpgakfkajakño cg qwpgufkakgqcg jajejcingaêokai pjuj gbgngosiqcg jagui koi}kcjebg
Woj gqpgakfkajakño abjuj {pugakqj cgbjaj.ejci ngaêokai go bj fjeukajakño cg jaguikoi}kcjebg gqwo pjqi fwocjngosjbpjujipsknktju bjqvgosjdjqcg wqi cg gqsg njsg.ukjb/ Kcgoskfkaju gbsjnjúi cg hujoi -pwgcggnpbgjuqg ‒hujojbbj„" pgui ‒hujoi„ gqnêqmjekswjb+ cgbjeujqkvi pjuj bjqipgujakiogqcg jajejci ngaêokai gqqñbi woj pjusg cgbpuiagqi cg gqpgakfkajakño/ Awjoci gbiedg.skvi gqpugakqjngosg jdwqsjuqg j wo jajej.ci g}kqsgosg i cgqgjci" gbngdiu gofizwg gqwskbktju nwgqsujukiqainpjujskviqcg qwpgu.fkakgqjajejcjq/ Gbfjeukajosg i aiosujskqsjcg jajejci qñbi pwgcg aguakiujuqg cg zwgqg fjeukaj gbjajejci ogagqjuki qk bjqnwgq.sujqjaiucjcjqfiunjo pjusg cgbpuiagqi cggqpgakfkajakño/ Piu qî qibjq" bjqcgqaukpaki.ogqgqauksjq-awjbksjskvjq+ i ownëukajq-awjosksjskvjq+" piu gdgnpbi biqvjbiugqcguwhiqkcjcqwpgufkakjbUj" oi qio qwfkakgosgqpjujgqpgakfkaju îosghujngosg wo jajejcingaêokaigo woj qwpgufkakg cg jagui koi}k.cjebg/Sjnekëo gqknpiusjosg woj aiuugasj gbga.akño cgbskpi cg jagui cgqcg gbpwosi cgvkqsj cgbjajejci qwpgufkakjb" gqpgakjbngo.sg awjoci qg ugzwkgugo jajejciqpwbkciqqwjvgq{nw{ugfbgasjosgq/ Biqskpiqcgjagui koi}kcjebg wskbktjciqnêqmjekswjb.ngosg go g}sgukiugqqio GO :/310:):/3108{" go bj nj{iuîj cg biqjnekgosgqaiuuiqk.viq" GO :/330:):/3303/ Go jbhwoiqpjîqgq{qghngosiqcg wqwjukiqfkojbgq" qg gnpbg.jo GO :/373: {:/378: aini skpiqjbsguoj.skviqugqkqsgosgqj bj aiuuiqkño kosguaukqsjbk.oj -go bwhju cg biqskpiqcg ejdi aiosgokcigo ajueioi" :/3108 {:/3303 ugqpgaskvj.ngosg+/ Gqsiqciqskpiqkoabw{go sksjoki gobjjbgjakño {qio ngoiqjpuipkjciqpjujgbgngosiqcgaiujskviqeukbbjosgqpiuzwgpicuîjo ifugagu wojqpgasikuughwbju/Awjoci qg bbgvgo j ajei sujejdiqcg ugpjuj.akño qieuggbgngosiqg}kqsgosgq" gqsiqskpiqjbsguojskviq" qkfwgqgo ifugakciqpiubiqpuivggciugq" oi cgeguîjo gnpbgjuqgpwgqsi zwg picuîjo qgu ckfîakbgqcg khwjbjuaio gbjajejci g}kqsgosg/
Gb jagui koi}kcjebg piqgg wo ujqhi ôokai4 gqjwsi.uughgogujciu/ Cgekci j biqgbgngosiqcg jbgjakño pugqgosgqgo gb jagui koi}kcjebg" qg fiunj woj fkoj‒ajpj pjqkvj„ sujoqpjugosg go bj qwpgufkakg/ Koabwqi qk bj qwpgufkakg cg jagui koi}kcjebg fwgqg jujújcj icjújcj cg awjbzwkguisuj fiunj" gqsj ajpj pjqkvj"cg qñbi woiqpiaiqêsiniqcg gqpgqiu" qg ughgogujkoqsjosêogjngosg ejdi bj kofbwgoakj cgb i}îhgoi cgbjkugicgbjhwj/ Gqsi g}pbkaj piuzwë gb jagui koi}k.cjebg oi ugzwkgugokohôo ugaweuknkgosi ok okohwojisujpuisgaakño j bj aiuuiqkño/
 
1siciqcg jajejci wskbktjciqmjekswjbngosg
Bjqpjusîawbjqcwujq qieug wo qipiusg -pjujjajejciqcg jagui koi}k.cjebg gqhgogujbngosgwoj sgbj+ puicwago wogfgasi jeujqkvi"zwg vjcgqcg bj gbknkojakño cgaiqswujqcg qibcjcwujmjqsj gb gnegbbgaknkgosicg jajejciqcgaiujskviq/Sjbgqjeujqkviqgqsêockqpiokebgqpjuj qw wqiaio ckqskosjqmguujnkgo.sjqcg pisgoakj koabw{go.ci bkdjciujqcg ejocjjeujqkvj" bknjqcg pisgo.akj" bkdjciujqjohwbjugq"bkdjciujqugasjq" gsa/
Biqsëunkoiqgqngukbjci" pwbkci" jeukbbjosj.ci {agpkbbjci qg wskbktjo aio fugawgoakj gobj gqpgakfkajakño cgbjajejci cg bjqqwpgu.fkakgqcg biqgbgngosiqcg jagui koi}kcjebg/Pjuj hjujosktju zwg qg bihug gbjajejcicgqgjci piu gbckqgújciu" aiosujskqsjq"fjeukajosgq" puivggciugq{abkgosg fkojbcgego sgogu woj ainpugoqkño abjuj cggqsiqunkoiq{cg añni qgpwgcg aioqghwkugqsg jajejci/
Gqngukbjci {pwbkci
‒Gqngukbjci„ {‒pwbkci„ qio fiunjqcgngajoktjakño zwg knpbkajo gbknkojakño cgwojajpjcg ngsjbcg bjqwpgufkakg ngckjo.sgwoj ipgujakño cg aiusg -jeujqkño+/ Gqsiknpbkaj gbwqi cg pjusîawbjqcwujq-ainpja.sjcjqgosug qî i wokcjqj wo qipiusg+/ Gbjaj.ejci cg bj qwpgufkakg ugqwbsjosg cgpgocg cgvjukiqfjasiugq" koabw{goci gbsjnjúi cghujoi -uwhiqkcjc+ cgbjeujqkvi gnpbgjci/Go gqsj pwebkajakño" gbsëunkoi ‒gqngukbj.ci„ qg gnpbgjuê pjuj cgqaukeku bj gbknkoj.akño cg njsgukjbugqkcwjbcg bj qwpgufkakg"sjbaini aiqswujqcg qibcjcwuj i ajpjqcgñ}kci/ ‒Pwbkci„ qg gnpbgjuê pjuj cgqaukekubjqipgujakiogqcgaiujskvjqcg jajejci gobjqzwg qg gbknkoj cgbkegujcjngosg akgusinjsgukjbcg bj qwpgufkakg/Jaioskowjakño qg nwgqsuj woj kbwqsujakñocg biqsjnjúiqcg hujoi gnpbgjciqpjujpuicwaku woj hjnj cg jajejciqgqngukbj.ciq{pwbkciqgo gbgngosiqcg jagui koi}k.cjebg/ Sëohjqg go awgosj" aini pwosi cgpjuskcj" zwg gbwqi cg jeujqkviqcg ngoiusjnjúi cg hujoi puicwag jajejciqnêqbkqiq/Gqsj abjqkfkajakño qñbi pugsgocg kbwqsuju gbgfgasi cg biqsjnjúiqcg hujoi jeujqkviqieug biqjajejciqpuicwakciqgo gbgngo.siqkocwqsukjbgqcg jagui koi}kcjebg -eiek.ojq{amjpj+/ Oi gqwo qkqsgnj wokvguqjbcgabjqkfkajakño zwg pwgcj jpbkajuqg j siciqbiqnësiciqcg pwbkci cg jagui koi}kcjebg"koabw{goci gbpwbkci j njoi/Biqjajejciqiesgokciqwskbktjoci wo skpipjuskawbju cg sjnjúi cg hujoi cgpgocgocgbskpi cg gzwkpi {cg qw nici cg wqi/Cgeguê aiosjasjuqg aio biqpuivggciugqcgjeujqkviq{gzwkpiqcg pwbkci pjuj pgckuaioqgdi qieug biqjeujqkviq{gzwkpiqjpui.pkjciqpjuj bihuju jajejciqgqpgaîfkaiqgojusîawbiqcg jagui koi}kcjebg/
IpgujakñoSjnjúi cg hujoi sîpkai
Gbknkojao cg aiqswujqcg qibcjcwuj -ugzwkgug jajejci nêqfkoi+16‥Gqngukbjci cg njsgukjbbjnkojci go ajbkgosg :C16)60‥Pugpwbkci cg jagui koi}kcjebg bjnkojci go fuîi=0):50Pwbkci aini pjqi cg jajejci i aini pugpjujakño:50):=0)530Pwbkci fkojb-gsjpjqfkojbgq+150)300

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
da05lo liked this
Anselmo Jose Ramos Urquizu liked this
Vane Lis Aroni Espinoza liked this
Duvan Gordon liked this
Adriana Mexia de Juarez liked this
Víctor Raúl Otero Lanzarotti liked this
1darkwing liked this
Noel Ulises Alvarado Rivas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->