Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH - FMERI, Ekspertna grupa - Studija finalna verzija - sazetak

Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH - FMERI, Ekspertna grupa - Studija finalna verzija - sazetak

Ratings: (0)|Views: 1,146 |Likes:
Published by Santa
Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH - FMERI, Ekspertna grupa - Studija finalna verzija - sazetak
Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH - FMERI, Ekspertna grupa - Studija finalna verzija - sazetak

More info:

Published by: Santa on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH,
Sažetak
FMERI, Ekspertna grupa Sarajevo, februar/velja
č
a 2008. Strana
 
1
1. UVOD
 
Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH,
Sažetak
FMERI, Ekspertna grupa Sarajevo, februar/velja
č
a 2008. Strana
 
2
SVRHA I STRUKTURA DOKUMENTA
Svrha dokumenta ''Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH''(SPP) je da se, u nedostatku Strategije razvoja energetskog sektora Bosne i Hercegovine(ES), kroz stru
č
nu analizu postoje
ć
eg stanja, utvr
ivanje potreba i mogu
ć
nosti razvojaenergetskog sektora u FBiH, po pojedinim podsektorima i za sektor u cjelini, vode
ć
i ra
č
una onužnim pravcima i intenzitetu razvoja ES u BiH, definiraju koncepcijske postavke i uslovi zaintenzivniju reformu, deblokira zastoj investiranja i izgradnje novih savremenih energetskihobjekata i infrastrukture, sa visokim stepenom energetske efikasnosti i time postignupretpostavke za održivi razvoja ES FBiH i BiH u cjelini.Dokumentom se identificiraju i analiziraju aktuelna pitanja i promjene koje mogu uticati naenergetske potrebe i potrošnju energije u okruženju i Svijetu, kao i mogu
ć
nost povratnoguticaja tih promjena na energetski sektor Bosne i Hercegovine i FBiH. U tom smislu ovajdokument sadrži i razmatra:
Kratku analizu stanja i podatke o aktuelnom stanju i prognozama koje se odnose napotrošnju energije u Svijetu, Evropi i BiH/FBiH, budu
ć
e zahtjeve i potrebe za energijom do2020., odnosno 2030. godine, promjene koje se predvi
aju u energetskoj politici, kao imogu
ć
e uticaje tih promjena na razvoj energetskog sektora u BiH i FBiH.
Zna
č
aj i uticaj energije i energenata na razvoj privrede i društva u cjelini, globalni aspekttog uticaja, kao i uticaji iz neposrednog okruženja, na tržište BiH i FBiH, usloviproizvodnje, uvoza i izvoza pojedinih energenata i energije, te uticaj energije na okoliš.
Stanje, planirani nivo razvoja i potencijali u energetskom sektoru BiH/FBiH. Daje sepregled energetskih resursa u BiH, okruženju i Svijetu. Prema vrsti energije i energenata,analizira se aktuelno stanje energetskog bilansa, potrošnja, tržište energije, te ukazuje nana
č
ine mogu
ć
ih poboljšanja stanja i osiguranja potreba za energijom i energentima pozadovoljavaju
ć
im parametrima kvaliteta, tarifa i cijena.
Dat je pregled osnovnih zakonodavnih i regulativnih rješenja, naglašen zna
č
aj primarnezakonske regulative kao osnovnog instrumenta poticaja razvoja i o
č
uvanja konkurentnesposobnosti privrede i usluga uz ostale mjere i akcije koje proizilaze iz organizacije,racionalizacije i tehnološke modernizacije.
Uticaj otvaranja tržišta energije i energenata u BiH/FBiH na kvalifikovane i tarifne kupceenergije, doma
ć
instva i ostale potroša
č
e.
Principi održivog razvoja i zaštita okoline - prognoze i implikacije na BiH/FBiH.
Preuzete me
unarodne obaveze BiH i aktivnosti u procesu pridruživanja EU.
 
Restrukturiranje dijelova sektora (unbundling, korporatizacija, komercijalizacija i dr.)
 
Legislativa i regulativa, regulatorna funkcija, intervencije države, potrebne stimulativnemjere za pove
ć
anje energetske efikasnosti (EE) i zaštite okoliša (fondovi i dr.)
Razvoj energetske ekonomije, zaštita vlastitih resursa i interesa kod otvaranja tržištaenergije, zahtjevi i uslovi otvaranja, konkurencija.
 
 
Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH,
Sažetak
FMERI, Ekspertna grupa Sarajevo, februar/velja
č
a 2008. Strana
 
3
SPP obra
uje sektor uglja, elektroenergetski sektor, prirodni gas, sektor nafte i naftnihderivata, obnovljive izvore energije,
č
vrsti i te
č
ni otpad, osnovne naznake sistemacentralnih grijanja, energetski menadžment i energetsku efikasnost, kao i okolinskeaspekte. Predlažu se alternativni modeli izgradnje, finansiranja i koriš
ć
enja energetskihobjekata.
U okviru svakog poglavlja, koja detaljno tretiraju pojedine vrste energije i energenata, datesu u uvodnom i zaklju
č
nim napomenama specifi
č
nosti koje ih karakteriziraju, tako da
č
inei pojedina
č
ne separate i kompatibilnu i integralnu cjelinu dokumenta SPP.
Dokumentom su razra
ene prioritetne aktivnosti (do 2010.g.) i aktivnosti srednjero
č
nograzvoja (do 2020. g.), te nazna
č
ena projekcija razvoja u tre
ć
oj dekadi ovog stolje
ć
a (do2030. g.).
SPP pojedina
č
no po sektorima i integralno sadrži
Zaklju
č
ke
, dok je
Sažetak
dat u formiposebnog priloga, i sastavni je dio SPP.
SPP razvoja Energetskog sektora FBiH je koncipiran tako da bude sadržajan, konkretan iracionalan dokument, u kojemu je sadržan i
Prijedlog Plana i programa realizacije
,takav da posluži kao realna osnova za donošenje odgovaraju
ć
ih odluka u procesurealizacije.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
mujicdzevad liked this
Boki-09 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->