Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Brecht's the Good Person of Szechwan

Brecht's the Good Person of Szechwan

Ratings: (0)|Views: 2,703 |Likes:
Published by kshithisingh
Brecht’s Epic Theatre is a theatre of destroyed illusions and a wide awake audience. It is a theatre of instruction and hence is also termed Didactic theatre and because of the binary opposition present in its themes it is also known as Dialectical Theatre. Bertolt Brecht’s theory of Epic Theatre transforms into its praxis in his play The Good Person of Szechwan.
Brecht’s Epic Theatre is a theatre of destroyed illusions and a wide awake audience. It is a theatre of instruction and hence is also termed Didactic theatre and because of the binary opposition present in its themes it is also known as Dialectical Theatre. Bertolt Brecht’s theory of Epic Theatre transforms into its praxis in his play The Good Person of Szechwan.

More info:

Published by: kshithisingh on Sep 20, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

 
I}jhtjh Ojbe| ]heajHHH Leach}j^b~lr =>8 - @fdlre L|rf~lbe Drb`b
Orlmjt‘}
Tjl Affd ^lr}fe fg ]{lmjqbe
h} be b~t rl~rl}letbthfe fg tjl tjlfrx fg l~hmtjlbtrl% Mrhthmbccx lc|mhdbtl qhtj rlglrleml grf` tjl ftjlr tlzt} xf| jbwl rlbd%
Orlmjt‘}
 
L~hm Tjlbtrl h} b tjlbtrl fg dl}trfxld hcc|}hfe} bed b qhdl bqbil b|dhlemlqjhmj tffi ohrtj grf` tjl tjlfrx fg Ifr}mjhbe @brzh}` qjhmj }bq hdlfcfax b} b `btlrhbcgfrml tjbt }lrwld b} be h`~frtbet tffc fg df`hebeml% Ht h} b tjlbtrl fg he}tr|mthfe bedjleml h} bc}f tlr`ld Dhdbmthm tjlbtrl bed olmb|}l fg tjl ohebrx f~~f}hthfe ~rl}let he ht}tjl`l} ht h} bc}f iefqe b} Dhbclmthmbc Tjlbtrl%Tjl ohaal}t bh` fg Orlmjthbe ~cbx} h} tf bchlebtl tjl b|dhleml tf orhea bof|t be|edlr}tbedhea qjhmj mbe bgglmt mjbeal# Orlmjt tlr`} tjh} ~jlef`lefe b} tjlWlrgrl`d|ea‘} Lgglit *Bchlebthfe Lgglmt fr tjl B-lgglmt(# qjhmj mf`l} grf` tjl Mjhel}l ~cbx trbdhthfe% Tjl b|dhleml h} elwlr fel qhtj tjl bmtfr# tjlx brl bcqbx} bqbrl tjbt tjl ~cbx h} eft rlbc bed tjbt qjbtlwlr h} olhea ~rl}letld fe }tbal h} eft rlbchtx o|t b dl~hmthfefg b mlrtbhe rlbchtx% Tjl ‚B-Lgglmt‘ h} bc}f iefqe b} tjl tlmjeh|l fg dlgb`hchbrh{bthfeqjlrlhe tjl gb`hchbr h} `bdl }trbeal tjrf|aj bchlebthfe trf~l} }|mj b} bddrl}}hea tjlb|dhleml dhrlmtcx# mjbeahea mcftjl} he grfet fg tjl b|dhleml# |}l fg }fea} ltm# qjhmjle}|rl} tjbt tjl b|dhleml h} bt bcc th`l} rbthfebc# hetlcclmt|bc# bed bmt b} }mhlethghmfo}lrwlr} }f tjbt tjlx brl bocl tf |l}thfe tjl hed|}trhbc qfrcd bed ht} b|tjfrhtbrhbe}tr|mt|rl}% B} Qbctlr Olekb`he qjhcl }|``brh{hea Orlmjt‘} tjlbtrl }bhd –gfr ht} ~|ochmtjl }tbal h} ef cfealr ‚tjl ~cbei} qjhmj }haehgx tjl qfrcd‘ *he ftjlr qfrd}# b `bahmmhrmcl(# o|t b mfewlehlet ~|ochm lzjhohthfe brlb% Gfr ht} }tbal# tjl ~|ochm h} ef cfealr bmfcclmthfe fg jx~efth{ld tl}t }|oklmt}# o|t be b}}l`ocx fg hetlrl}tld ~lr}fe} qjf}ldl`bed} ht `|}t }bth}gx% Gfr ht} tlzt# tjl ~lrgfr`beml h} ef cfealr b whrt|f}fhetlr~rltbthfe# o|t ht} rhafrf|} mfetrfc% Gfr ht} ~lrgfr`beml# tjl tlzt h} ef cfealr b ob}h} fg tjbt ~lrgfr`beml# o|t b arhd fe qjhmj# he tjl gfr` fg elq gfr`|cbthfe}# tjl abhe} fg tjbt ~lrgfr`beml brl `brild‧‐
2
bed }f
 
Olrtfct Orlmjt‘} tjlfrx fg L~hm Tjlbtrl trbe}gfr`}hetf ht} ~rbzh} he jh} ~cbx
Tjl Affd ^lr}fe fg ]{lmjqbe%Tjl Affd ^lr}fe fg ]{lmjqbe
h} b ~|rlcx @brzh}t ~cbx tjbt dlbc} qhtj tjl }fmhbcmfedhthfe} fg ht} `hchl| bed jfq tjl ~lf~cl qjf brl ~|t he tjf}l }ht|bthfe} rlbmt tf ht bedtfqbrd} fel beftjlr% Tjl `bkfr tjl`l olhea tjbt fg }|rwhwbc he b qfrcd tjbt h} r|cld eft ox affdel}} fg mjbrbmtlr o|t ox tjl lwhc bed mfrr|~thfe fg tjl }fmhltx% Tjl k|ztb~f}hthfefg ~fwlrtx qhtj ~cletht|dl h} b clht `fthg he tjl ~cbx% Qbea‘} ‚Tjl Qbtlr ]lcclr‘} ]fea HeTjl _bhe‘ orhae} gfrtj tjh} k|ztb~f}hthfe olb|thg|ccx qjle jl cb`let}#–H }lcc qbtlr% Qjf qhcc tb}tl ht6-Qjf qf|cd qbet tf he tjh} qlbtjlr6Bcc `x cbof|r jb} olle qb}tld2
 
Gltmjhea tjl}l glq ~het} tfaltjlr%H }tbed }jf|thea ox `x Qbtlr"Bed efofdx tjhei} htQfrtj }tf~~hea bed o|xheaFr arlldhcx drhei} ht%‐
?
]heml ht} rbhex }lb}fe bed tjlrl h} ~cletx fg qbtlr ef fel oftjlr} o|xhea tjl qbtlr grf`Qbea bed tjh} ~cletht|dl olmf`l} ~fwlrtx gfr Qbea% Ql }tbrt tf ~htx Qbea‘} mjbrbmtlr qjle ql rlbch{l tjbt jl h} b ~rfcltbrhbt bed h} o|rdleld ox ~fwlrtx# o|t Orlmjt bchlebtl}|} grf` Qbea‘} mjbrbmtlr ox }jfqhea |} jh} mjlbthea bed }qhedchea }hdl }f tjbt qlrbthfebch{l jh} mjbrbmtlr bed }ll jh` b} tjl rl~rl}letbthwl fg tjl ~rfcltbrhbt hdlfcfax fg }qhedchea bed mjlbthea% Tjlrl h} ef Of|ralfh} lel`x ~rl}let he tjl ~cbx% Tjl ~rfocl` h}qhtjhe tjl ~rfcltbrhbt bed eft b`fea}t tjl ~rfcltbrhbt bed of|ralfh}% Tjl ~rfocl`} tjbt]jle Tlj fr tjl ftjlr mjbrbmtlr} gbml brl d|l tf tjlhr }fmhbc mfedhthfe}% Tjl ~rfwheml fg ]{lmjqbe mbe ol }lle b} b `hmrfmf}` fg qjbt h} jb~~lehea bcc fwlr tjl qfrcd%Tjrf|ajf|t tjl ~cbx tjlrl h} mfe}tbet rlglrleml tf –j|ealr%‐ J|ealr h} }lle b}beehjhcbthea jfefr% ]jle Tlj‘} jl}htbemx tf tbil tjl Afd‘} he h} olmb|}l }jl jb} be l`~tx}tf`bmj% ]jl }bx} –‧H‘` bgrbhd tjbt b r|`ochea }tf`bmj h} ef rl}~lmtlr fg ~lr}fe}%‐
=
Tjl `fthg fg j|ealr bed ~fwlrtx mbe bc}f ol }lle he Orlmjt‘} ftjlr ~cbx
Tjl Chgl fg Abchclf
% Tjl ~cbx }tbrt} qhtj Abchclf }bxhea –^|t tjl `hci fe tbocl‧‐
4
 
bed Bedrlbrl~cxhea –@ftjlr }bx} ql `|}t ~bx tjl `hci`be# hg ql dfe‘t jl‘cc ol dl}mrhohea b mhrmclrf|ed |}# ]haefr Abchclh‐
<
bed cbtlr fe qjle Abchclf }bx} –‧bed H chil tf lbt dlmletcx%Ht‘} qjle H‘` lbthea H alt `f}t he}~hrbthfe% B rfttle bal% Tjlx jbwle‘t ~bhd `l b} `|mjb} tjl `be qjf drhwl} tjlhr qhel-mbrt}%‐
7
 
Ql brl bcqbx} rl`hedld fg tjl k|ztb~f}hthfe fg  ~cletht|dl qhtj ~fwlrtx%Tjl ~cbx h} dhbclmthmbc he ht} }~cht oltqlle ]jle Tlj‘} }lcg g|cghcc`let bed ]j|h Tb‘} }lcg  ~rl}lrwbthfe% Ht h} tjl –helwhtbocl mcb}j oltqlle dl}hrl bed gbmt bed b} tjl ~brbdfz fg led}bed `lbe}% Tjl}l brl tqf }hdl} fg tjl }b`l mfhe% ]jle Tlj‘} qh}j tf ol alelrf|} `|}tl`~cfx ]j|h Tb‘} ~rfghtllrhea `lbeel}}# fr lc}l }jl qf|cd ol dl~rhwld fg jlr mjbrhtbocl}lcg%‐
1
^rf}~lrhtx h} b}}fmhbtld qhtj cbmi fg affdel}} bed –}fmhbc mfedhthfe} tqh}t tjlebt|rbc affdel}} fg j|`be olhea} hetf f~~f}htl}‐
:
bed jleml hg ]jle Tlj qbet} tf ~rf}~lr tjle }jl elld} tf ahwl hetf ]j|h Tb‘} mbcm|cbthea ebt|rl%He
Tjl Affd ^lr}fe fg ]{lmjqbe
ql jbwl mfe}tbet hetlrr|~thfe} tjbt brl orf|ajt bof|t ox tjl `|}hmbc hetlrc|dl} bed bcc tjl}l }fea} qfri tf bchlebtl tjl b|dhleml grf` tjl ~cbxbed tf `bil tjl` |l}thfe tjl }ht|bthfe olhea ~rl}letld he grfet fg tjl`% Tjlx brl `bdltf |l}thfe tjl qfrtj fg ]jle Tlj‘} affdel}} b} ht clbwl} jlr eft leefocld o|tlmfef`hmbccx l`bmhbtld% Qbctlr Olekb`he }bx} tjbt# –tjl hetlrr|~thea fg bmthfe h} fel fg tjl ~rhemh~cl mfemlre} fg l~hm tjlbtrl% Tjlrlhe chl} tjl gfr`bc bmjhlwl`let} fg Orlmjt‘}}fea} qhtj tjlhr mr|dl# jlbrt rledlrhea rlgrbhe}%‐
8
 
bed jleml ‚Tjl Qbtlr ]lcclr‘} ]fea HeTjl _bhe‘ mf`l} k|}t bgtlr tjl cfwl }mlel oltqlle ]jle Tlj bed Xbea ]|e# dh}r|~thea?
 
tjl b|dhleml grf` altthea hewfcwld he tjl ~cbx bed babhe orheahea tjlhr bttlethfe tf tjldhbclmthm} oltqlle ~fwlrtx bed ~cletht|dl%Orlmjt }bx} tjbt –he tjl l~hm tjlbtrl `frbc bra|`let} fecx tffi }lmfed ~cbml% Ht} bh` qb}cl}} tf `frbch{l tjbe tf fo}lrwl%‐
2>
]f ql }ll tjbt ]jle Tlj‘} affdel}} h} mfe}tbetcxtjqbrtld ox tjl }fmhbc mhrm|`}tbeml} bed jbr}j elml}}hthl} fg }|rwhwbc he b mf`~lththwlqfrcd o|t ef `frbch{hea mf``let} brl `bdl% Tjl ~cbx olahe} fe b eftl fg dl}~bhr bedled} qhtj fel% Gfr ]jle Tlj tf }|rwhwl ht h} elml}}brx tjbt ]j|h Tb bc}f }|rwhwl}% TjlAfd‘} he tjl ~cbx brl haefrbet# j|`beh{ld bed b }bthrl fe tjl jlal`fex he Mjrh}thbehtx#|l}thfehea tjl bo}fc|th}` fg Mjrh}thbehtx he tjl lbrcx tqlethltj Mlet|rx% He}tlbd fg felafd jlbd ql brl ~rl}letld qhtj tjrll Afd} bed efel fg tjl` mbe df bextjhea tf chgt ]jleTlj f|t fg tjl dr|dalrx tjbt }jl h} b ~brt fg lwle tjf|aj }jl h} affd% He tjl trhbc }mlel tjlafd} brl }lle b} eftjhea o|t h`~f}tfr}# tjlhr f`eh}mhleml bed bcc ~fqlrg|c }tbt|rl h}|l}thfeld% Tjl hdlb fg k|}thml h} |l}thfeld# dlmfe}tr|mtld bed dfel bqbx qhtj% Elhtjlr h} whrt|l rlqbrdld efr whml ~|eh}jld# he}tlbd whml h} }lle b} b `lbe} tf be led% ]j|h Tb h}eft ~|eh}jld gfr bex fg tjl mrh`l} bed ]jle Tlj h} eft rlqbrdld gfr jlr affdel}}% Orlmjtjlrl ocled} dhwhel k|}thml qhtj clabc k|}thml ox `bihea tjl Afd} dfe fe tjl btthrl fg tjl`bah}trbtl tf `fmi bt dhwhel k|}thml% Ht h} b @brzh}t fe}cb|ajt fe tjl he}tht|thfebch{bthfefg rlchahfe% He jh} ftjlr ~cbx
Tjl Mb|mb}hbe Mjbci Mhrmcl
ql jbwl tjl mjbrbmtlr fg B{dbi qjf}l `ltjfd fg dlchelbthea clabc k|}thml h} `frl }lrhf|} he ~|r~f}l bed hetlet b}mf`~brld tf tjl tjrll Afd} jlrl qjf b~~lbr b} `lrl gffc}% Fel h} gfrmld tf |l}thfe hg  k|}thml h} olhea dlcbxld fr hg tjlrl h} ef mfeml~t fg k|}thml he be hed|}trhbc qfrcd% Tjlf~le ledld-el}} fg tjl trhbc }mlel lrfdl} tjl `frbch}thm ebt|rl bed ht ~rh}l} |~fe tjl `hedfg tjl b|dhleml bed bgglmt} mjbeal%Orlmjt he bcc jh} ~cbx} mf``let} fe –Klt{t{lht‐# b tlr` tjbt Qbctlr Olekb`he mfheld gfr tjl ~rl}leml fg –efq‐ he Orlmjthbe ~cbx}% Bmmfrdhea tf Qbctlr Olekb`he# –jh}tfrx gfr Orlmjt qb} be lwlr ~rl}let brleb# elwlr b} qhtj C|ibm} b tjhea fg ~b}t‐ bed jleml ql }lltjbt
@ftjlr Mf|rbal bed jlr Mjhcdrle
#
Tjl Affd ^lr}fe fg ]{lmjqbe
fr 
Tjl Chgl fg Abchclf
bcc jbwl tf~hmbc rlglrleml} he tjl Qfrcd Qbr H bed HH# tjl gbhc|rl fg tjl _|}}hbe_lwfc|thfe&Mf``|eh}`&Dhmtbtfr}jh~ bed |l}thfehea fg tjl whbohchtx bed glb}hohchtx fg }mhleml he b ~f}t Jhrf}jh`b-Ebab}bih qfrcd# rl}~lmthwlcx% Bc}f l~hm tjlbtrl h} chtlrbrh{ld%–Tjl chtlrbrh{bthfe fg tjlbtrl ox `lbe} fg wlrobc gfr`|cb}# ~f}tlr}# mb~thfe}# h} hetledldtf# bed qhcc# `bil qjbt h} }jfqe fe tjl }tbal |e}le}bthfebc%‐
22
Tjl ~lrgfr`beml h} eftbh`ld tf drbq tjl b|dhleml hetf tjl ~cbx o|t tf `bil tjl` }tbed bt tjl ~lrh~jlrx }f tjbttjlx |l}thfe tjl of|ralfh}hl hdlfcfax bed orlbi grll grf` ht# }f tjbt tjl ~rfcltbrhbt h}l`bemh~btld bed }fmhbch}` mbe ol mfe}tr|mtld%Orlmjt olchlwl} tjbt }fmhltx mbe ol mjbeald tjrf|aj hetlcclmt|bc bmthfe bed tjbt h} tjlrlb}fe tjbt jh} ~cbx} brl }f jhajcx dhbclmthmbc% Ql }ll tjl dhbclmthm} oltqlle Affd bedAfd qjle ]jle Tlj b} ]j|h Tb }hea} tjl ‚]fea fg tjl Dlglemlcl}}el}} fg tjl Affd bedTjl Afd}‘=

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Akanksha Priya liked this
Emma Arthur liked this
Vidhi Kamra liked this
Vidhi Kamra liked this
Vidhi Kamra liked this
Anto Nirmal liked this
eukolws liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->