Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Solidworks1!Curs 1

Curs Solidworks1!Curs 1

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Georgian Coman
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Modelarea geometrică 3D parametrizată
Consideraţii generale O trăsătură comună a tuturor pachetelor de programe de proiectare asistată de calculator, care folosesc modelarea parametrizată, este aceea că lucrează cu blocuri grafice de construcţie. Aceste blocuri grafice de construcţie sunt de două tipuri: cu geometrie implicită (găuri cu secţiune circulară, teşituri, racordări, rotunjiri) şi cu geometrie explicită (în acest ca
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Modelarea geometrică 3D parametrizată
Consideraţii generale O trăsătură comună a tuturor pachetelor de programe de proiectare asistată de calculator, care folosesc modelarea parametrizată, este aceea că lucrează cu blocuri grafice de construcţie. Aceste blocuri grafice de construcţie sunt de două tipuri: cu geometrie implicită (găuri cu secţiune circulară, teşituri, racordări, rotunjiri) şi cu geometrie explicită (în acest ca

More info:

Published by: Georgian Coman on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2012

pdf

text

original

 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM
1
Modelarea geometric
ă
3D parametrizat
ă
 
Considera
ţ
ii generale
O tr 
ă
s
ă
tur 
ă
comun
ă
a tuturor pachetelor de programe de proiectare asistat
ă
decalculator, care folosesc modelarea parametrizat
ă
, este aceea c
ă
lucreaz
ă
cu blocuri graficede construc
ţ
ie. Aceste blocuri grafice de construc
ţ
ie sunt de dou
ă
tipuri: cu geometrieimplicit
ă
(g
ă
uri cu sec
ţ
iune circular 
ă
, te
ş
ituri, racord
ă
ri, rotunjiri)
ş
i cu geometrie explicit
ă
 (în acest caz elementul de baz
ă
este forma sec
ţ
iunii).Construirea modelului geometric al unei piese începe cu elementul de baz
ă
, careeste ob
ţ
inut întotdeauna prin ad
ă
ugare de material. Dup
ă
realizarea elementului de baz
ă
 urmeaz
ă
ad
ă
ugarea celorlalte blocuri grafice de construc
ţ
ie, care pot fi de tipul ad
ă
ugaresau înl
ă
turare de material. Toate acestea din urm
ă
vor fi legate direct sau indirect deelementul de baz
ă
.Leg
ă
turile dintre blocurile grafice de construc
ţ
ie (rela
ţ
iile “p
ă
rinte-copil”)reprezint
ă
un element esen
ţ
ial al modeloarelor geometrice parametrizate, prin faptul c
ă
 modificarea dimensiunilor sau geometriei unui bloc grafic de construc
ţ
ie conduce laactualizarea automat
ă
a blocurilor grafice legate de acesta.Blocurile de construc
ţ
ie cu geometrie explicit
ă
au la baz
ă
un profil 2D ce reprezint
ă
 forma sec
ţ
iunii. Cu ajutorul acestui profil, se poate ad
ă
uga sau înl
ă
tura material, printr-oopera
ţ
ie de extrudare, rotire în jurul unei axe sau de m
ă
turare a unei curbe date (sweep).Proiectan
ţ
ii cu experien
ţă
în domeniul utiliz
ă
rii modeloarelor geometrice parametrizate recomand
ă
planificarea activit
ăţ
ii de proiectare,
ş
i sugereaz
ă
parcurgereaurm
ă
torilor pa
ş
i:
1
. Determina
ţ
i dac
ă
piesa care urmeaz
ă
a fi proiectat
ă
este dependent
ă
sau nu dealte piese,
ş
i apoi hot
ă
ţ
i ce mod de proiectare ve
ţ
i aborda: ve
ţ
i începe cu proiectareaansamblului (priectare de tipul “de sus în jos”), sau ve
ţ
i începe cu proiectarea pieselor (proiectare de tipul “de jos în sus”);2. Gândi
ţ
i-v
ă
care sunt inten
ţ
iile de proiectare ce stau la baza realiz
ă
rii piesei pecare urmeaz
ă
s
ă
o modela
ţ
i;3. Identifica
ţ
i blocul grafic de construc
ţ
ie de baz
ă
, cel de care, într-un fel sau altulvor fi legate toate celelalte elemente;4. Identifica
ţ
i celelalte blocuri grafice de construc
ţ
ie necesare finaliz
ă
rii modelului;5. Stabili
ţ
i în ce succesiune ve
ţ
i ad
ă
uga celelalte blocuri grafice de construc
ţ
ie pentru a definitiva modelul.In urm
ă
toarele câteva pagini se vor descrie în detaliu cele cinci etape de realizare amodelului unei piese.
Etapa I.
 
 Determinarea rela
 ţ 
iilor de interdependen
 ţă
 
 ş
i alegerea celei mai bunemetode de modelare.
 Stabili
ţ
i dac
ă
piesa pe care urmeaz
ă
s
ă
o modela
ţ
i este sau nu dependent
ă
de alte piese, apoi hot
ă
ţ
i-v
ă
asupra modalit
ăţ
ii de proiectare. Pentru început ar trebui s
ă
decide
ţ
icu ce ve
ţ
i începe: cu modelarea unei piese sau cu modelarea ansamblului. Dac
ă
ave
ţ
i demodelat o singur 
ă
pies
ă
, alegerea este simpl
ă
: modela
ţ
i piesa. Dac
ă
ave
ţ
i de modelat o pies
ă
ce intr 
ă
în componen
ţ
a unui ansamblu (cazul cel mai des întâlnit în realitate), ave
ţ
idou
ă
posibilit
ăţ
i: fie crea
ţ
i piesele ca entit
ăţ
i independente
ş
i apoi le asambla
ţ
i (a
ş
a-numita proiectare “de jos în sus”), fie începe
ţ
i direct cu ansamblul
ş
i modela
ţ
i piesele în contextulansamblului (a
ş
a-numita proiectare “de sus în jos”).
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM2
 A) Proiectarea “de jos în sus”Crea
ţ
i fiecare pies
ă
într-un fi
ş
ier separat, apoi insera
ţ
i aceste piese într-unansamblu. Acest tip de proiectare v
ă
permite s
ă
v
ă
concentra
ţ
i aten
ţ
ia asupra pieselor luateca entit
ăţ
i separate,
ş
i este o metod
ă
de proiectare ce se recomand
ă
a fi utilizat
ă
în situa
ţ
iaîn care nu este necesar s
ă
realiza
ţ
i leg
ă
turi între piese.B) Proiectarea “de sus în jos”In cadrul acestui tip de proiectare, începe
ţ
i cu realizarea ansamblului
ş
i apoirealiza
ţ
i piesele în contextul ansamblului. Acest mod de lucru v
ă
permite ca atunci cândmodela
ţ
i o pies
ă
, s
ă
pute
ţ
i face referiri la fe
ţ
ele, muchiile sau vertexurile unei alte piesecare exist
ă
deja. De asemenea v
ă
permite s
ă
controla
ţ
i m
ă
rimea sau forma unei piese prinstabilirea unor rela
ţ
ii geometrice cu alte piese.
Etapa II.
 
 Luarea în considerare a inten
 ţ 
iilor de proiectare.
 Incerca
ţ
i s
ă
v
ă
imagina
ţ
i ce inten
ţ
ii a avut proiectantul în momentul în care a gândit piesa. R 
ă
spunde
ţ
i la urm
ă
toarele întreb
ă
ri:
1. Cum lucreaz 
ă 
aceast 
ă 
pies
ă 
? Ce trebuie ea s
ă 
fac
ă 
?
De exemplu, piesa ar putea fi un suport pe care trebuie montat
ă
o alt
ă
pies
ă
a c
ă
reimas
ă
este de 5 Kg.
2. Prin ce procedeu de fabrica
 ţ 
ie este realizat 
ă 
piesa?
De exemplu, dac
ă
piesa este realizat
ă
prin injec
ţ
ie, trebuie ca ea s
ă
prezintesuprafe
ţ
e înclinate astfel încât s
ă
poat
ă
fi scoas
ă
cu u
ş
urin
ţă
din matri
ţă
.
3. Ce rol au diferitele suprafe
 ţ 
e ale piesei?
Analiza
ţ
i fiecare suprafa
ţă
a piesei
ş
i încerca
ţ
i s
ă
determina
ţ
i ce rol are ea. Estesuprafa
ţă
cu rol func
ţ
ional sau este o suprafa
ţă
secundar 
ă
, f 
ă
ă
rol func
ţ
ional?
4. Este piesa simetric
ă 
?
Multe piese prezint
ă
simetrii în raport cu diferite plane sau axe. De exemplu ocarcas
ă
poate fi simetric
ă
în raport cu un plan median, iar g
ă
urile de fixare ale unei flan
ş
e pot s
ă
fie simetrice în raport cu axa flan
ş
ei.
5. Piesa este unicat, sau face parte dintr-o familie de piese?
Dac
ă
piesa face parte dintr-o familie de piese, ar trebui s
ă
fie modelat
ă
în a
ş
a felîncât s
ă
i se poat
ă
aduce cu u
ş
urin
ţă
cât mai multe modific
ă
ri (realiza
ţ
i un model flexibil).
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 3
 
Etapa III.
 
 Stabilirea blocului grafic de construc
 ţ 
ie de baz 
ă
 .
 
Incerca
ţ
i s
ă
v
ă
imagina
ţ
i piesa – sau s
ă
v
ă
uita
ţ
i la ea dac
ă
ave
ţ
i un model fizic sauun desen la îndemân
ă
– 
ş
i stabili
ţ
i care este elementul pe care îl construi
ţ
i prima dat
ă
. Incontinuare v
ă
sunt prezentate câteva sugestii de care pute
ţ
i
ţ
ine seama în momentul în carestabili
ţ
i care este blocul grafic de construc
ţ
ie de baz
ă
:
1. Face
 ţ 
i alegerea cea mai evident 
ă 
.
De cele mai multe ori pute
ţ
i alege ca
ş
i bloc grafic de construc
ţ
ie de baz
ă
elementulcare pare a fi corpul piesei. Acesta poate fi construit printr-o opera
ţ
ie de extrudare,revolu
ţ
ie, sweep (m
ă
turarea unei curbe directoare cu ajutorul unei curbe generatoare) sauloft (element de construc
ţ
ie care se ob
ţ
ine pe baza unor sec
ţ
iuni, de regul
ă
de formediferite).
2. Lua
 ţ 
i în considerare fe
 ţ 
ele piesei.
Privi
ţ
i piesa de sus, din fa
ţă
 
ş
i din lateral
ş
i încerca
ţ
i s
ă
v
ă
imagina
ţ
i ce a
ţ
i ob
ţ
inedac
ă
a
ţ
i extruda fa
ţ
a respectiv
ă
. Pentru multe piese pute
ţ
i extruda orice fa
ţă
pentru a ob
ţ
ine blocul grafic de construc
ţ
ie de baz
ă
. Dac
ă
lua
ţ
i în considerare
ş
i celelalte elemente pe caretrebuie s
ă
le ad
ă
uga
ţ
i ulterior, pentru a ob
ţ
ine modelul final al piesei, atunci o s
ă
constata
ţ
i

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->