Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Solidworks1!Curs 7

Curs Solidworks1!Curs 7

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Georgian Coman
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Blocuri grafice de construcţie cu geometrie explicită
Blocurile grafice de construcţie cu geometrie explicită, de tipul adăugare sau înlăturare de material, sunt acele elemente de construcţie care au la bază cel puţin o schiţă. Primul element de tip solid al unui model SolidWorks este întotdeauna de tipul adăugare de material şi se numeşte element de bază (base feature). Un model are un singur element de bază. După realizarea
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Blocuri grafice de construcţie cu geometrie explicită
Blocurile grafice de construcţie cu geometrie explicită, de tipul adăugare sau înlăturare de material, sunt acele elemente de construcţie care au la bază cel puţin o schiţă. Primul element de tip solid al unui model SolidWorks este întotdeauna de tipul adăugare de material şi se numeşte element de bază (base feature). Un model are un singur element de bază. După realizarea

More info:

Published by: Georgian Coman on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2012

pdf

text

original

 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 49
Blocuri grafice de construc
ţ
ie cu geometrie explicit
ă
 
Blocurile grafice de construc
ţ
ie cu geometrie explicit
ă
, de tipul ad
ă
ugare sauînl
ă
turare de material, sunt acele elemente de construc
ţ
ie care au la baz
ă
cel pu
ţ
in o schi
ţă
.Primul element de tip solid al unui model SolidWorks este întotdeauna de tipul ad
ă
ugarede material
ş
i se nume
ş
te element de baz
ă
(base feature). Un model are un singur elementde baz
ă
. Dup
ă
realizarea acestuia, celelalte elemente pot fi de tipul ad
ă
ugare de material(boss) sau înl
ă
turare de material (cut).
Realizarea prin extrudare a blocurilor grafice de construc
ţ
ie 3D
Ø
Pentru construirea unui bloc grafic 3D, de tipul ad
ă
ugare de material, prin extrudare:
Cu schi
ţ
a activ
ă
, se apas
ă
butonul
Extruded Base/Boss
 din caseta cu instrumente
Features
, sau
Insert, Base(Boss), Extrude
. In urma acestei ac
ţ
iuni se deschidecaseta de dialog
Extrude Feature
;
 
Se precizeaz
ă
tipul extrud
ă
rii în caseta
Type
(
Blind,Through All, Up To Vertex, Up To Surface, OffsetFrom Surface, Mid Plane
);
Dac
ă
s-a ales op
ţ
iunea
Blind
sau
Mid Plane
, se va preciza lungimea de extrudare în caseta
Depth
;
Dac
ă
s-a ales o op
ţ
iune care necesit
ă
selectarea unui vârf al modelului sau a unei suprafe
ţ
e, se va selecta elementulcorespunz
ă
tor. Acesta va fi afi
ş
at în caseta
SelectedItems
;
Se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Reverse Direction
dac
ă
estenecesar;
Dac
ă
se dore
ş
te înclinarea pere
ţ
ilor în timpul extrud
ă
rii,se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Draft While Extruding
, seintroduce valoarea unghiului de înclinare în caseta
Angle
,
ş
i dac
ă
este necesar seactiveaz
ă
op
ţ
iunea
DraftOutward
;
Pentru extrudarea înambele sensuri aledirec
ţ
iei de extrudare, seactiveaz
ă
op
ţ
iunea
BothDirections
, se selecteaz
ă
 
Direction 2
în caseta
Settings for
 
ş
i apoi seintroduc parametrii pentrucel de-al doilea sens aldirec
ţ
iei de extrudare;
Se apas
ă
butonul
OK 
.
Ø
Pentru realizarea unui bloc grafic de construc
ţ
ie de tipul înl
ă
turare de material, prinextrudare:
Cu schi
ţ
a activ
ă
, se apas
ă
butonul
Extruded Cut
din caseta cu instrumente
Features
, sau
Insert, Cut, Extrude
. In urma acestei ac
ţ
iuni se deschide caseta dedialog
Extrude Cut Feature
;
 
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM50
Se precizeaz
ă
tipul extrud
ă
rii în caseta
Type
(
Blind,Through All, Up To Vertex, Up To Surface, OffsetFrom Surface, Mid Plane
);
 
Dac
ă
s-a ales op
ţ
iunea
Blind
sau
Mid Plane
, se va preciza lungimea de extrudare în caseta
Depth
;
Dac
ă
s-a ales o op
ţ
iune care necesit
ă
selectarea unui vârf al modelului sau a unei suprafe
ţ
e, se va selecta elementulcorespunz
ă
tor. Acesta va fi afi
ş
at în caseta
SelectedItems
;
Dac
ă
este necesar, se activeaz
ă
op
ţ
iunea
ReverseDirection
;
Dac
ă
este necesar, se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Flip Side ToCut
;
Dac
ă
se dore
ş
te înclinarea pere
ţ
ilor în timpul extrud
ă
rii, seactiveaz
ă
op
ţ
iunea
Draft While Extruding
, se introducevaloarea unghiului deînclinare în caseta
Angle
,
ş
i dac
ă
este necesar seactiveaz
ă
op
ţ
iunea
DraftOutward
;
Pentru extrudarea înambele sensuri ale direc
ţ
ieide extrudare, se activeaz
ă
 op
ţ
iunea
Both Directions
,se selecteaz
ă
 
Direction 2
 în caseta
Settings for
 
ş
iapoi se introduc parametrii pentru cel de-al doilea sensal direc
ţ
iei de extrudare;
Se apas
ă
butonul
OK 
.
Realizarea blocurilor grafice de construc
ţ
ie prin revolu
ţ
ie
Schi
ţ
a care st
ă
la baza realiz
ă
rii unui bloc grafic de construc
ţ
ie 3D prin revolu
ţ
ie,trebuie s
ă
con
ţ
in
ă
cel pu
ţ
in un element de tipul “centerline” (linie de ax
ă
)
ş
i unul sau maimulte elemente de tip linie, arc, elips
ă
, hiperbol
ă
, parabol
ă
sau curb
ă
spline care s
ă
 formeze contururi închise sau deschise. Aceste contururi trebuie s
ă
se afle în întregime deo singur 
ă
parte a axei în jurul c
ă
reia se face rotirea profilului (la limit
ă
, puncte sauelemente ale profilului pot coincide cu linia de ax
ă
),
ş
i de asemenea, acestea nu au voie s
ă
 se autointersecteze sau, în cazul contururilor închise acestea s
ă
fie disjuncte.
Ø
Pentru realizarea prin revolu
ţ
ie a unui bloc grafic de construc
ţ
ie:
Se realizeaz
ă
schi
ţ
a;
Se apas
ă
butonul
Revolved Base/Boss
din caseta
Feature
s, sau
Insert, Base(Boss), Revolve
- pentru realizarea unui element de tipul ad
ă
ugare de material. Inurma acestei ac
ţ
iuni se deschide caseta de dialog
Revolve Feature
.
Se apas
ă
butonul
Revolved Cut
din caseta
Features
, sau
Insert, Cut, Revolve
- pentru realizarea unui element de tipul înl
ă
turare de material. In urma acesteiac
ţ
iuni se deschide caseta de dialog
Revolve Feature
.
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 5
1
Se specific
ă
direc
ţ
ia deconstruc
ţ
ie în caseta
Type
 (
One-Direction
- rotirea profilului se va face într-unsingur sens,
Mid-Plane
-rotirea profilului se va realizaîn ambele sensuri cu un unghiegal cu jum
ă
tate din valoareaspecificat
ă
, sau
Two-Direction
- rotirea se va face înambele sensuri, pentru fiecare sensspecificându-se ovaloare unghiular 
ă
);
Se specific
ă
valoareaunghiului de rotire asec
ţ
iunii, în caseta
Angle
;
Se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Reverse
, dac
ă
estenecesar;
Se apas
ă
butonul
OK 
.
Realizarea blocurilor grafice de construc
ţ
ie 3D, prin deplasarea unui countur de-alungul unei curbe (m
ă
turare-sweep)
Blocurile grafice de construc
ţ
ie 3D realizate prin deplasarea unei sec
ţ
iunitransversale de-a lungul unei c
ă
i, pot fi de tipul ad
ă
ugare sau îndep
ă
rtare de material, iar ladefinirea lor trebuie respectate urm
ă
toarele reguli:- atunci când se realizeaz
ă
elemente de tip solid, conturul (sec
ţ
iunea transversal
ă
)trebuie s
ă
fie închis;- calea poate fi deschis
ă
sau închis
ă
,
ş
i poate fi constituit
ă
dintr-un set deelemente din cadrul unei schi
ţ
e, o curb
ă
3D sau o colec
ţ
ie de muchii alemodelului;- punctul de start al c
ă
ii trebuie s
ă
se afle în planul sec
ţ
iunii transversale;- conturul, calea sau elementul rezultat nu are voie s
ă
se autointersecteze.
Ø
Pentru realizarea unui bloc grafic de construc
ţ
ie 3D prin m
ă
turare (sweep):
Se realizeaz
ă
sec
ţ
iunea transversal
ă
;
Se construie
ş
te calea de-a lungulc
ă
reia va fi deplasat
ă
sec
ţ
iuneatransversal
ă
;
Se apas
ă
butonul
Sweep
din caseta cuinstrumente
Features,
sau
Insert,Base (Boss), Sweep
. In urma acesteiac
ţ
iuni se deschide caseta de dialog
Sweep
.
Dac
ă
se dore
ş
te realizarea unuielement de tipul îndep
ă
rtare dematerial, din articolul de meniu
Insert
,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->