Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Phạm Doãn
Trích từ: Những hộ pháp vương trong lịch sự Phật Giáo Ấn Độ
ByTrần Trúc Lâm


Trích từ: Những hộ pháp vương trong lịch sự Phật Giáo Ấn Độ
ByTrần Trúc Lâm


More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Phạm Doãn on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

NHNG H PHÁP VNG CA PHT-GIÁO TRONG LCH S N-
Trn Trúc-Lâm

Mc Lc:
PHÀN 1: LI GII THIU
PHN 2: NI DUNG:

CHNG I: i  Asoka Maurya và Nhng Pháp D Khc Trên á.
CHNG 2: Ni Dung Nhng Pháp D Khc Trên á Ca i  Asoka Maurya.
CHNG 3: Khung Cnh Lch S Quanh B Kinh ³Milinda Vn o´ (Milindapanha) hay ³Na-

Tiên T-Kheo Kinh´ Ca Pht Giáo.
CHNG 4: Vua Kanishka Và S Phát Trin Ca i Tha Pht Giáo.
CHNG 5: Triu i Gupta, Hòang  Harshavardhana, Và Pht Hc Vin Nalanda.

Li gii thiu:
Tác phm
³NHNG H PHÁP VNG CA PHT GIÁO TRONG LCH S N
´
ca Bác s Trn Trúc Lâm

Có không ít ngi thng vin dn câu hi trit hc: µTrng sinh ra gà hay gà sinh ra trng¶  ph nhn o lý nhân qu trc sau. Vì ng t ngha tuyt i, mi s vt trên th gian này ch là vòng ln qun không có cái nào trc, cng không có cái nào sau. Ht ny mn thành cây, hay cây sinh ra hat ? ly nguyên tc nào  xác nh cái nào sinh ra cái nào. Cng vy, trng sinh ra gà hay gà sinh ra trng, câu tr li nào cng úng và câu tr li nào cng sai c. Phi chng iu ó biu th giá tr nhn thc ca con ngi tr thành vô ngha ?

Vi tôi, không ph nhn o lý tuyt i này, nhng tôi không chp nhn quan im vì tính tuyt i mà ph nhn tính tng i ca cuc i. Vì dù gì i na, thân ngi là mt hp th ca 5 un, nó ch nhn thc c qua nhng d liu t 6 trn, là nhng hình nh (biu tng) ca sc thinh hng v xúc và pháp. ng thi, c th con ngi ch tn ti khi con ngi còn n ung, hít th không khí« mt i ngi cng ch trm nm, trc và sau cuc sng này là gì, nó vn còn là câu hi ln cho con ngi. ó là lý do ti sao c Pht nói:

Quá kh không truy tìm,
Tng lai không c vng,
Ch có pháp hin ti,

Tu quán chính  ây
(Trung B. Kinh Nht d Hin Gi).

Nói nh th khhông ng ngha ph nhn kip trc hay kip sau, thi gian trc hay thi gian sau, nhng dù có hay không cng không là vn  quan trng. im quan trng là hin gi chúng ta ang tn ti, tn ti vi con ngi và hòan cnh chung quanh nó iu mang ngha tng i, hn na mi vn  u bt ngun t hin ti. Do vy, không th ly lý do vì mi vt là tng i là gi tm mà chúng ta t chi chúng, chúng ta li không n ung«, không suy ngh theo mt trt t ca tng i ó, mun nó  vn ti mt cái gì ó có ý ngha cho cuc i. Hay nói mt cách khác, chúng ta không nên quá cng iu tính tuyt i mà quên i cái o lý tng i.

Trong iu kin con ngi và hòan cnh sng con ngi là nh th, chúng ta ly gì làm thc o cho s nhn thc ? Theo tôi, khái nim không gian và thi gian là nguyên tc c bn  nhn thc hay ánh giá bt c vn  nào, vì không có mt s nht thc nào li không liên h n thi gian và không gian. Có ngha là tách thi gian và không gian ra khi s vt thì không có nhn thc, hay nói cách khác i tng nhn thc ó tr nên m h ln qun, giá tr nhn thc tr thành vô ngha, ngay c vn  luân lý o c, trt t xã hi cng không th thit lp. iu ó chng khác nào nh t câu hi khái nim ói và no cái nào có trc cái nào có sau ? Khái nim ói và no ch có gia tr khi nào khái nim thi gian và không gian i lin vi nó. Cng vy, khái nim m và con c hình thành ch khi nào trt t v thi gian c xác nh, nu không, ng v mt sinh t luân hi thì ai là m ai là con th khó nói. Vô lý vì ngha tuyt i mà ta li ph nhn cái o lý m con hay sao ?

Cng vy, ý ngha v con gà sinh ra cái trng hay cái trng n ra con gචnó ch có giá tr nhn thc khi nào trt t thi gian và không gian c i cùng. Ví d tháng trc tôi thy ti nhà ông A con gà sinh ra cái trng. Tôi c quyn nói nh vy. Nhng mt tháng sau ngi khác li thy ti nhà ông B cái trng n ra con gà. Ngi ta cng c quyn phát biu theo s thy ca mình. Phát biu nh vy không sai, vì khái nim thi gian và không gian rt c th và rõ ràng.

Nh vy, mt cách tng i mà nói, khái nim thi gian và không gian là thc o  truy tìm gía tr tng i ca s vt, nó là cái tiêu chun tng i  thit lp mi nguyên tc hat ng xã hi, ngay c luân lý o c.

 cp n khái nim thi gian và không gian là  cp n b môn s hc. B môn này chuyên kho sát mi quan h gia thi gian và không gian. Nói mt cách d hiu hn, khi nghiên cu hay tìm hiu mt vn  nào, iu kin c bn cn phi xác nh a im và thi gian phát sinh ra nó. Mc  xác nh thi gian và không gian càng rõ chng nào thì i tng nghiên cu càng rõ ràng và úng chng y. Vì bt c s kin nào phát sinh cng phát sinh trong mt bi cnh c th, chúng có mi quan h và tng tác ln nhau. Do vy, thi gian và không gian ca vn  càng rõ thì i tng nghiên cu càng chun xác hn.

Tác phm ³Nhng H Pháp Vng ca Pht giáo ti n ´ ca Bác s Trn Trúc Lâm, là mt tuyn tp bao gm nhng bài nghiên cu ca tác gi, chuyên kho cu nhng ch  quan trng mang tính lch s ca Pht giáo  n . Ví d kho cu các bia ký ca nhà vua Asoka là mt trong nhng vn  ht sc quan trng trong vic tìm hiu và ánh giá nhà vua, cng nh s phát trin Pht giáo  n . Bài vit ã ã tp trung nghiên cu v các bia á này, khi gii thiu v nhà vua Asoka, là vic làm ht sc cn thit và nghiêm túc. ây là mt ví d mang tính in hình, các bài nghiên cu khác trong tác phm này, tác gi cng làm vic theo tinh thn nh vy.

Tôi ã c qua bn tho ca tác Phm ³Nhng H Pháp Vng ca Pht giáo ti n ´ ca tác gi BS Trn Trúc Lâm, là tác phm bao gm nhng bài vit có giá tr hc thut cao, mang tính nghiên cu hn là mt tác phm mang tính tiu thuyt. Nu nh cun tiu thuyt hay làm cho trái tim c gi ngt ngây php phng hi hp, thì công trình nghiên cu này ca BS Trn Trúc Lâm c trình bày trong tác phm này, làm cho ngi nghiên cu s lm iu thú v, hc hi nhiu iu t tác phm này. Tác gi tp trung trình bày vn  niên i, cng nh nhng s kin phát sinh chung quanh, và tái hin bi cnh lch s ca nó. iu ó giúp cho ngi c nhn thc có h thng và logic hn, góp phn làm gim i cách suy t tùy tin, thiu c s, dn n li phê bình hay ánh giá mang tính cm tình hay ch quan mà chúng ta thng gp.  ây, tôi không có ý nh bình lun vn  tính úng sai ca tác phm, vì các s kin xy ra trong thi c i và các chng liu kho c và s hc vn còn tranh cãi. vn  này xin nhng li cho các nhà nghiên cu và hc gi,  ây tôi ch tán ng và nhn mnh thái  nghiên cu nghiêm túc và phng pháp nghiên cu hp lý ca tác gi.

Nh tôi ã nói, tác phm này là công trình nghiên cu mang tính khoa hc, nhng nó có th giúp cho các nhà nghiên cu v Pht giáo tìm hiu thêm v lch s Pht giáo, cho thy giáo lý ca c Thích Ca Mâu Ni rt gn gi vi i thng và ã tri qua bao thng trm lch s. Tôi mong quí v c gi c tác phm này trong tinh thn µUng nc nh ngun¶  cm nhn công c to ln ca bit bao bc cao c, A la hán, c nhng vua chúa là nhng v h pháp, tín  ã gìn gi và lu truyn Pht pháp cho hu th, qua hn 2500 nm lch s; c  bit và trân quí nhng tm gng hy sinh cao c ca các i s chiêm bái trong vic truyn bá chánh pháp; c  cm thy gn gi vi c nhân. Tôi ngh tác gi không vì thng mi mà vit, ngc li vì lý tng: phng s o pháp, phng s cho dân tc, cng thêm tính tò mò ca mt ngi quen làm vic khoa hc, mun tìm hiu nhng vn  ca Pht giáo trong quá kh, vit lên nhng ng o suy ngh ca mình.

Theo tôi, tác phm này có th giá tr v kinh t gii hn, nhng tôi tin rng giá tr v hc thut khá cao. Nó mang tính gi ý, giúp cho ngi làm công vic nghiên cu Pht giáo n  có thêm t liu, và có cái nhìn chun xác hn.

Tôi xin trân trng gii thiu tác phm này n c gi trong và ngòai nc.
Tôi tin tng rng, ngi nghiên cu s cm thy hài lòng vi tác phm này.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->