Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5405, 21.9.2010]

Dnevni avaz [broj 5405, 21.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 723|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
ZENICA
Biv{i boracumro uparku
REPREZENTACIJA
Spahi} jeSu{i}evabriga
Stotine hiljada maraka date za cjepivo koje danas propada u skladi{tima
Trenutno nema zabilje`enihslu~ajeva oboljenja od gripe
BiH je me|u posljednjima naru~ila injekcije
65. strana
   1   5 .  s   t  r  a  n  a
O
d ukupno 60.000 dozavakcina protiv novegripe H1N1, koje supo~etkom godine sti-gle u na{u dr`avu, do danas nijeupotrijebljena nijedna.Oba entiteta dobila su po30.000 doza.Za njihovu nabavku dr`avaje platila stotine hiljada maraka,a one sada propadaju u skla-di{tima. Niko od nadle`nih, na-ravno, nije ni zatra`io da se ispi-ta odgovornost za takav propu-st.
 3. strana
PANDEMIJA
Nije potro{ena nijedna vakcina
Uspje{ni:E{efa Kanti} iz op}ine Doboj Istok 
U PORODI^NOJ FIRMIZAPOSLILA 20 LJUDI
Investicije:Pove}ava se spisak kupaca
NJEMA^KA FIRMADGW @ELI DIONICE„BOSNALIJEKA“
   6 .  s   t  r .   2 .  s   t  r .
-15'1$1)#6+10#58+0,5-1,)4+2+
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 21. 9. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5405
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Katastrofalna organizacija Izbora Miss BiH
Dokle vi{e brukanja?
 I ovaj izbor za Miss BiH obilovao je propustima i skandalima organizatora
(Foto: M. Kadri})
 27. strana
 
Intervju:Predrag Jela~a, predsjednik Sindikata UIOBiH
SUMNJAMO U PRONEVJERUOD OKO 400.000 MARAKA
   5 .  s   t  r .
Doga|a j i
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,21. septembar/rujan 2010.
2
    w    w    w  .      d    n     e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Dok vlasti nastoje dr`avne dionice plasirati „Alvogenu“, jo{ pet kompanija `eli kupiti „Bosnalijek“!
- Jo{ jedan primjer brojnih afera izTihi}eve SDA. Tihi}ev premijer na da-ljinsko upravljanje Mujezinovi} `eli pr-odati u bescjenje bh. kompanije koje sumukotrpno stvarale generacije na{ih ra-dnika. Valjda zato jer su svjesni vlastitog debakla na izborima,pa da jo{ uni{te {to se da uni{titi.
(Dagoberto)
PORTAL - komentar dana
Sarajevo: ^elnici njema~ke kompanije u krugu „Bosnalijeka“ 
(Foto: F. Fo~o)
Pove}ava se spisak zainteresiranih kupaca
Njema~ka firma DGW`eli dionice 'Bosnalijeka'
Namjeravamo zajedno razvijati poslove, ka`e Pu{el
Osim ameri~kog „Alvogena“ ipet firmi iz Libije, Ujedinjenih Ar-apskih Emirata, Poljske, Slovenije iHrvatske, pojavila se jo{ jedna ko-mpanija zainteresirana za kupovi-nu dr`avnog paketa dionica u„Bosnalijeku“. Rije~ je o privatnojnjema~koj kompaniji DGW, ~iji jedirektor Manfred Pu{el (Puschel)ju~er imao radni sastanak s predsta-vnicima „Bosnalijeka“.- Sretni smo {to nemamo samojednog ekskluzivnog kupca, ve} }eponuda za kupovinu biti oboga}ena idrugim kvalitetnim potencijalnimstrate{kim partnerima - ka`e portpa-rol sarajevske kompanije Zinaida Ba-bovi}.Pu{el je novinarima kazao daDWG dr`i glavnu centralu za sna-bdijevanje bolnica lijekovima i me-dicinskom opremom.- U kooperaciji sa „Sanim-edikom“ iz BiH uspostavili smo ve-zu s „Bosnalijekom“. Zainteresira-ni smo za otkup dionica i u na-jbr`em roku }emo dati krajnjiodgovor. Nije nam namjera daovdje ne{to razru{imo, ve} `elimoda zajedno gradimo i razvijamo po-slove, zadr`imo radna mjesta te daih pove}amo - rekao je Pu{el.Na upit novinara da li je o kupo-vini paketa dionica ve} bilo razgo-vora s predstavnicima Vlade FBiH,Pu{el je odgovorio:- Za prodaju „Bosnalijekovih“dionica saznali smo u kratkom vre-menu. Zato `elim da se {to prije vr-atim u Njema~ku kako bih sa sar-adnicima razmotrio ponudu.Nakon sastanka Pu{el je obi{aoproizvodne i druge kapacitete„Bosnalijeka“.
 E. Ha.
Danas sve~anost u Vare{u
Ambasador Mun otvaraobnovljenu {kolu
Ambasador SAD u BiHPatrik Mun (Patrick Moon)prisustvovat }e danas sve~anojceremoniji otvaranja obno-vljene Osnovne {kole u Va-re{u, a koju su renovirali Ur-ed za saradnju u oblasti odbr-ane Ambasade SAD u Saraje-vu i Nacionalna garda SAD.Osim Muna, ceremonijiotvaranja prisustvovat }e ina~elnik Zajedni~kog {tabaOru`anih snaga BiH, gene-ralpukovnik Miladin Mi-loj~i}, na~elnik op}ine Vare{Hamdo Fati}, predstavniciUreda za saradnju u oblastiodbrane Ambasade SAD uSarajevu, kao i Nacionalnegarde dr`ave Merilend i Evr-opske komande Oru`anihsnaga SAD, saop}eno je izAmbasade SAD u BiH, pr-enijela je Fena.
SKANDALOZNO
Mu}ke u vezi s privatizacijom „Bosnalijeka“
SDA od „Alvogena“uzela 500.000 KM?
Ve} upla}eno 50.000, ove sedmice jo{ 150.000 maraka
Je li „Bosnalijeku“namijenjena sudbina „Zdravlja“ iz Leskovca
Gr~evito insistiranje federa-lnog premijera Mustafe Mujezino-vi}a i SDA da do kraja svog ma-ndata kompaniji „Alvogen“ proda-ju 19,25 posto dr`avnih dionica usarajevskom „Bosnalijeku“ ima sa-svim konkretnu materijalnu poza-dinu.
Strana~ka kampanja
Prema „Avazovim“ izvorima,ina~e dobro upoznatim s aktue-lnim mutnim igrama u vezi s pr-odajom „Bosnalijeka“, SDA }e zaprodaju dr`avnih dionica sumnji-voj stranoj kompaniji dobiti polamiliona maraka, koji trebaju bitiiskori{teni za strana~ku izbornukampanju koja je u toku!Kako nam je prenio izvor koji jeimao priliku vidjeti i peti primjer-ak uplatnice, dio sredstava od50.000 KM ve} je upla}en, dok }e utoku ove sedmice biti upla}eno jo{150.000 KM. Ostatak novca bit }eplasiran u jo{ nekoliko tran{i. Ja-sno, novac iz „Alvogena“ SDA sene plasira direktno, ve} preko jednekonsultantske ku}e koja ima uloguposrednika. Na{ izvor ne isklju~ujeda je u igri i mnogo ve}a suma, aliza ovaj iznos se, za sada, zna.Sve je dogovoreno u kontakti-ma predstavnika „Alvogena“ s pr-emijerom Mujezinovi}em, te~elni{tvom SDA i predsjednikomstranke Sulejmanom Tihi}em. Usve je, navodno, uklju~ena i PRagencija „Mekejn Erikson“ kojaradi za interese „Alvogena“.- Jasno je da novac ovdje zve~i.Pare vrte kolo... To je jasno. Jer nebi SDA ovako sna`no insistiralana prodaji dr`avnog paketa da uigri nije novac - kazao je „Avazov“sagovornik.
Izmjena odluke
Kako je „Avaz“ i najavio, uokviru ta~ke 7 na dana{njoj sjedni-ci Vlade FBiH u Mostaru bit }e ra-zmatrana izmjena i dopuna odlu-ke o prodaji „Bosnalijeka“. Muje-zinovi} iz odluke nastoji izbacitistavku o obaveznosti ugovora s ku-pcem dr`avnih dionica, ~ime bi seprodaja dionica ubrzala. To se dir-ektno dovodi u vezu s prijemomnovca za kampanju SDA.Sude}i prema potezima kojevu~e SDA, „Bosnalijeku“ je o~itonamijenjena uloga „Zdravlja“ izLeskovca. Naime, spomenutu ko-mpaniju prije sedam godina kupioje „Actavis“ sa Islanda. Znakovitoje da je predsjednik Upravnogodbora te kompanije u vrijeme pr-ivatizacije bio upravo dana{nji gla-vni pregovara~ „Alvogena“ Robe-rt Vesman (Wessman). „Actavis“ jeza 51 posto dr`avnih dionica„Zdravlja“ izdvojio tek 3,5 milio-na eura, iako je procijenjena vrije-dnost te kompanije bila ~ak 20 mi-liona eura. Na taj iznos vrijednostifirma je bila registrirana i na Trgo-va~kom sudu u Srbiji.Me|utim, Islan|ani nisu pri-hvatili tako visoku cijenu, pa ju jeSkup{tina preduze}a snizila. Trgo-va~ki sud je taj nelegalni potezodbio, ali je pod pritiscima Vi{i tr-gova~ki sud Srbije registriraoumanjenu cijenu. Sli~no se ve} de-silo u BiH kada je „Alvogen“ pri-tiscima iznudio sni`enje cijene di-onica „Bosnalijeka“ sa 22 KM podionici na 20,50 maraka, ~ime jedr`ava u startu o{te}ena za tri mi-liona maraka.
 F. VELE
 „Bosnalijek“: Plja~kanje porodi~nog srebra
Zanimljivo je da je u vrijemeprivatizacije „Zdravlja“ po cijeniod 3,5 miliona eura, ta firma ima-la godi{nji profit od 3,2 milionaeura, sedam miliona gotove robe inenapla}enu realizaciju od jo{ 6,5miliona eura!Iako je u trenutku privatizaci-je kompanija imala 2.300 zaposle-nih, „Actavis“ je odmah otpustio500 ljudi. Manjinski dioni~ari„Zdravlja“ procijenili su da su odprivatizacije do danas proizvodnjai dobit prepolovljeni.
Odmah otpu{teno 500 ljudi
Mujezinovi} inicirao sastanak o TE Tuzla
Nastaviti tenderske procedure za Blok 7
Premijer zatra`io da se {to prije pokrene i proces za Blok 8 TE Kakanj
Federalni premijer MustafaMujezinovi} inicirao je sastanakkoji je ju~er odr`an u zgradi VladeFBiH u Sarajevu radi sagledavanjarezultata okon~anog pretkvalifika-cijskog tendera raspisanog za Blok7 TE Tuzla.Sastanak je sazvan nakon {to jeo ovoj temi federalni premijer ne-davno razgovarao s ambasadorom[vicarske u BiH Rolfom Lencom(Lenz) i predstavnicima kompani-je „Alpiq“, koja se jedina javila name|unarodni pretkvalifikacijskipoziv za odabir partnera u izgra-dnji Bloka 7 TE Tuzla.Kako je saop}eno iz VladeFBiH, ju~er je ocijenjeno da tre-ba zadr`ati sve one za koje se oci-jeni da su kredibilni partneri uovom i u svim budu}im projekti-ma u energetskom sektoru.- Kada je rije~ o Bloku 7 TETuzla, treba bez odga|anja nasta-viti tenderske procedure u skladus odlukama Vlade FBiH. Ako senakon otvaranja ponude „Alpiqaocijeni da je ovaj partner spremanispuniti sve uvjete, krenut }e se upregovore o detaljima kona~nogugovora - ka`e se u saop}enju.Premijer Mujezinovi} zatra`ioje da se {to prije pokrene i tende-rski proces za Blok 8 TE Kakanj.Iako je bio pozvan, sastanku senije odazvao predsjednik Nadzo-rnog odbora „ElektroprivredeBosne i Hercegovine“ ZijadD`emi}, koji je premijeru Mujezi-novi}u poslao dopis u kojemizra`ava neslaganje s odlukamaVlade Federacije BiH koje seodnose na ovaj projekt i s predte-nderskim postupkom.
D`emi} odbio da do|e
 Mun: Prisustvovat}e ceremoniji 
Eventualni ulazak „Alvogena“u „Bosnalijek“ ne samo da bi sa-rajevskoj kompaniji oborio vrije-dnost, nego predstavlja i prijetnjuza njen opstanak, stav je Samosta-lnog sindikata radnika hemije inemetala u FBiH, javila je Fena.- Vlada FBiH ~ini diskrimini-raju}e poteze omogu}avaju}i sa-mo „Alvogenu“ dubinsko snima-nje firme, iako su za „Bosnalijek“zaniteresirane i druge ozbiljnekompanije. Zato predla`emo daVlada poni{ti nezakonitu odlukuo prodaji dr`avnih dionica putemberze - istakla je ju~er predsjedni-ca tog sindikata Kata Ivelji} nakonferenciji za novinare.
Sindikat tra`i da Vlada poni{ti odluku
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,21. septembar/rujan 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
 avaz.ba)
Stare face zanove prevare
S kojim obrazom su se za novi poslani~ki mandat kandidirali aktuelni poslanici Parlamenta BiH
Od 29 poslanika vladaju}e peto~lane strana~ke koalicije u Pre-dstavni~kom domu Parlamenta BiH, njih 21 ponovo su kandidira-ni za iste poslani~ke pozicije, odnosno produ`enje ugovora o radu sdr`avom BiH. Uz to jo{ dvojica su kandidati za Predsjedni{tvoBiH i trojica za kantonalne i Federalni parlament.Dakle, isti oni koji u svom mandatu nisu realizirali ni tre}inuposla za koji su u protekle ~etiri godine, pojedina~no, od dr`ave za-grabili po najmanje 200.000 KM narodnog novca, namera~ili su seda na tom „poslu“ ostanu jo{ ~etiri godine. Da uni{tavanje BiH injenih gra|ana, valjda, dovedu do kraja!?S kojim obrazom su se za novi poslani~ki mandat kandidiraliaktuelni poslanici Parlamenta BiH? Ima li i{ta iz mandata kojiostavljaju iza sebe {to bi ih ponovo delegiralo za ~asnu poslani~kufunkciju za koju se u ure|enim sistemima, kao kriteriji, na prvommjestu gradira li~ni moral, a potom znanje i sposobnost, odnosno~asno zastupanje interesa svojih bira~a. Daj Bo`e da ima.Stare face za nove prevare, kako ih popularno u narodu zovu, upredizbornom stampedu na jo{ ~etiri godine udobnog `ivota kre-nule su s dobro isprobanim metodama za otapanje bira~kih emoci-ja Osim vlastitih entiteta i nacionalne ugro`enosti, ponovo su gla-vna tema patrioti, izdajnici, unutra{nji i vanjski neprijatelji, strahod rata, do{lje koje prijete da pokore dr`avu, s jedne, i oni, kao, pr-avi, doma}i i jedini spasioci te dr`ave, s druge strane.Ni rije~i o potro{ene ~etiri godine `ivota svojih nekada{njih bi-ra~a, u kojima je sagorjelo sve osim njihovih bankovnih ra~una,d`ipova, stanova i ku}erina, vikendica na moru, apartmana na Bje-la{nici i Vla{i}u kojih su se do~epali, upravo, zahvaljuju}i nai-vnom vjerovanju da }e u poslani~kim klupama zastupati i na{e, ane samo svoje interese.Penzionisani policajci i obavje{tajci na slu`bi u svim politi~kimsistemima, propali direktori firmi, razni kazan magistri posebnoosposobljeni za {ljivove otopine, ljekari koji su svoje slu{alice izgu-bili jo{ na izborima 1990. godine, defektolozi s poklonjenim diplo-mama, te razni drugi tipovi koji su u hladovini najvi{eg dr`avnog idva entitetska parlamenta 15 godina glodali bosansku budu}nost,ovih su dana, bez imalo gri`e savjesti, krenuli po nove ~etiri godinevlasti i bonluka koji uz to, samo u BiH, ide.Uspiju li u tome, ne treba njih kriviti.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
BAC
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 130.397 posjetilaca.
 Pitanje:
Trebaju li nadle`ne institucije provestiistragu u kompaniji „Pretis“ jer je nestalo11 miliona KM iz Malezije i Pakistana, a naru~eni posao nije zavr{en?
A) DA 87,97%B) NE 10,1%C) Ne znam 1,93%
Nadle`ne institucijemoraju provesti istraguu kompaniji „Pretis“
PANDEMIJA
Do danas nismo potro{ili nijednu vakcinu
Ko se obogatio nasvinjskoj gripi
Stotine hiljada maraka date za cjepivo koje danas propada u skladi{tima
Trenutno nema zabilje`enih slu~ajeva oboljenja od gripe
Od ukupno 60.000 doza vakci-na protiv nove gripe H1N1, kojesu po~etkom godine stigle u na{udr`avu, do danas nije upotrijeblje-na nijedna.Oba entiteta dobila su po30.000 doza. Za njihovu nabavkudr`ava je platila stotine hiljadamaraka, a one sada propadaju uskladi{tima.
Obmana javnosti
Republika Srpska uputila je za-htjev za jo{ 100.000 vakcina, iakoje u tom momentu u ovom dijeluBiH bilo sve manje zara`enihinfluencom. Zdravstveni stru~nja-ci poja{njavaju za na{ list kako sevakcine mogu upotrijebiti za dru-ge infekcije, pod uvjetom da suklini~ki ispravne i da nije istekaorok va`enja.Me|utim, nakon {to je cjepivostiglo u BiH jedno vrijeme se ape-liralo na gra|ane da prime bespla-tne vakcine. Danas to cjepivo nikoi ne spominje.Pojedini zdravstveni radnici ta-da su najavljivali da bi novi talassvinjske gripe BiH mogao zahvati-ti ve} nakon ovog ljeta. Govorili suda se radi o novom virusu za koji sene zna da li }e ponovo po~eti cir-kulirati s dolaskom jeseni ili zime.O~ito je i ovo bila obmana javno-sti, jer podaci koje smo dobili ju~eru Institutu za za{titu zdravlja RSpokazuju kako trenutno nemaoboljelih od nove gripe. Nikakvihnaznaka nema da }e ih i biti.Ovo nam je re~eno i u zdra-vstvenim ustanovama u FBiH uzpoja{njenje da jo{ nije sezona gripe.
Respiratorne infekcije
- Trenutna epidemiolo{ka situ-acija je zadovoljavaju}a. Istina, pe-riod jesen-zima je vrijeme kada sejavljaju respiratorne infekcije pase tako o~ekuje i pojava virusa gri-pe, ali mi sada ne mo`emo sa sigu-rno{}u re}i koji tip virusa }e cir-kulisati - ka`u u Institutu za za{ti-tu zdravlja RS.Opre~na su bila mi{ljenjagra|ana, jednog dijela javnosti istru~njaka o pojavi i {irenju pa-ndemije te samoj postojanosti vir-usa H1N1. Jedno je jasno, ogro-mnu koli~inu novca zaradile su fa-rmaceutske kompanije {irom svi-jeta.
V. S. - E. Ha.
Kantonalni sud u Sarajevuodbio je `albu Vlade FBiH kaoneosnovanu i potvrdio prvo-stepenu odluku Op}inskogsuda o vra}anju Midhata Ari-fovi}a na mjesto direktoraFederalne porezne uprave.Uz to, Sud je Vladu obave-zao i da Arifovi}u nadoknaditro{kove postupka u iznosuod 561 KM, a mjera njegovogvra}anja na posao ostaje na snazido naredne odluke Suda, dok Ari-fovi} u roku od mjesec mo`e po-dnijeti i tu`bu radi ostvarivanjaprava iz radnog odnosa.Kao {to je poznato, Vlada je ujulu smijenila Arifovi}a i njegovogzamjenika Vinka Kri`ana, ali suoni dobili sudsku za{titu i nakonvi{e Vladinih poku{aja da ne pro-vede odluku Suda o njihovom vra-}anju na posao, to je, ipak, u~inje-no 7. septembra. Me|utim, istovr-emeno je Vlada imenovala za no-vog direktora Arifa Kuli}a, ina~e,kadra Stranke za BiH, a za njego-vog zamjenika Gorana Lugonji}a. Jo{ nije poznato na koji na~inVlada i nadle`no Federalno mini-starstvo finansija planiraju dove-sti Kuli}a i Lugonji}a na ~elo Po-rezne uprave, a odgovor na to pi-tanje ju~er nismo uspjeli dobiti niu Vladi ni Ministarstvu.U Ministarstvu finansija sa-mo nam je kratko re~eno da jo{nisu dobili presudu Kantonalnogsuda, pa stoga ne mogu ni{ta nikomentirati.
 M. K.
Vakcina protiv virusa H1N1: Kupljeno 60.000 doza za oba entiteta
U okviru kampanje koje suprovodile nadle`ne institucijeura|en je propagandni materijalsa preporukom obaveznog no{e-nje maski, ~ija je cijena enormnorasla u apotekama. Pozivani sustru~njaci iz regije, formirane ra-dne grupe, pla}ani stru~njaci sdrugih instituta, naru~ivani brzitestovi i nabavljani specijalni ur-e|aji za virusologiju... Iako nika-da nije objavljeno koliko je na{udr`avu ko{tala nova gripa, nezva-ni~ne informacije govore da se ra-dilo o nekoliko miliona KM.
Potro{enimilioni
U BiH je prva koli~ina va-kcina stigla u momentu kada jeve}ina zemalja ve} objavljivalaizlazak iz pandemije ili je otka-zivala poru-~ene dozevakcina.BiH je me|u posljednjimzemljama koje su nabavile va-kcine, a ta koli~ina nije punomanja od dr`ava koje su tadasvrstavane u najugro`enije.
Zakasnjela nabavka
Kantonalni sud u Sarajevu
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
 Arifovi}: Ponovo na mjestudirektora
      
Odbijena Vladina `alba navra}anje Arifovi}a na posao
Mo`e podnijeti i tu`bu radi ostvarivanja prava

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
suki4 liked this
sydofnee liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->