Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuzlanski list [Broj 1115, 21.9.2010]

Tuzlanski list [Broj 1115, 21.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 872|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
Tuzlanski list
 Tuzlanski list
Bh. dnevna novina www.tuzlanskilist.ba Utorak, 21.9.2010. broj 1115. godina IV cijena 1 KM, 6 Kn, 0,9
Vijeće Suda BiH razmatralo slučaj Branimira Glavaša bez njegovog prisustva
Vijeće Suda BiH razmatralo slučaj Branimira Glavaša bez njegovog prisustva
magazin za suvremenu ženu
 str. 3.
Uhapšeni Galib Hadžići Nijaz HodžićNesreća u Gradiški
Orašje
Orašje
Kako se gradi Šićka petlja
Kako se gradi Šićka petlja
Osumnjičeniza ratne zločinenad Srbimau Bukviku
Poginula19-godišnjakinjasletjevši automs puta
Pucano na
Pucano na
prostorije HDZ
prostorije HDZ
BiH i HDZ 1990
BiH i HDZ 1990
i kuće stranačkih
i kuće stranačkih
čelnika
čelnika
Slično kao
Slično kao
„Skadar
„Skadar
na Bojani”
na Bojani”
 str. 2. str. 11. str. 2. str. 5.
Čeka se presuda
Čeka se presuda
od koje ovisi
od koje ovisi
budućnost
budućnost
međudržavnog
međudržavnog
sporazuma
sporazuma
 
2
Tuzlanski list - Utorak, 21.9.2010.
DOGAÐAJI
Policija Brčko distrikta i SIPA
Uhićenedvije osobeosumnjičeneza ratne zločinenad Srbimau Bukviku
Policija Brčko dis-trikta BiH jučer ujutrolišila je slobode GalibaHadžića iz Brčkog, dok su pripadnici SIPA-e, napodručju Sarajeva, lišilislobode Nijaza Hodžićaiz Goražda, stalno na-stanjenog u Sarajevu.Oni se terete da su po-činili ratni zločin protivsrpskog civilnog sta-novništva i ratnih zaro-bljenika na brčanskompodručju.„Kaznena djela zakoja su osumnjičenidogodila su se tokomseptembra 1992.godinetokom izvođenja vojneakcije od strane ArmijeBiH prilikom zauzima-nja mjesne zajedniceBukvik a istim se stav-lja na teret nehumano inečovječno postupanjesa civilima i ratnim za-robljenicima pripadnikasrpske nacionalnosti“,kazala je glasnogovor-nica Tužiteljstva Brčkodistrikta Jelena Lakić.Jovan Pudić iz Bukvikakaže da je 1992 godi-ne u akciji Armije BiHna bukvičkom platouubijeno 70-tak njego-vih sumještana međukojima njegov otac ibrat. Tada je kaže Pudićspaljeno 600 kuća zaro-bljeno i protjerano blizu2000 mještana Bukvika.„To su dvije osobekoje su najviše nesre-će učinile tim nesret-nim ljudima koji su bi-li zarobljeni. Tukli suih, ispitivali ih, otimaliim novac. Svašta su imneprimjereno radili ito je ono zbog čega sui uhapšeni“, kazao je Jo-van Pudić. Tijekom jučeraš-njeg dana dvojicauhapšeni su predanaJavnom tužiteljstvuBrčko distrikta BiH nadalje kazneno-pravnoprocesuiranje. 
Z. Matkić
Srebrenica
Godišnjica Memorijalnogcentra Potočari
U proteklih sedam godina u Memorijalnom centru Potočari ukopano 4.524 Bošnjaka,a njih 188, po želji porodica, sahranjeno je na porodičnim mezarjima
Orašje
Orašje
U ponedjeljak u ranim jutarnjim satima Policijskauprava Orašje zaprimila jeprijavu oštećenja izloga nazgradi Županijskog odbo-ra HDZ BiH u Orašju kaoi na knjižari u Trećoj uliciu Orašju te prostorijamaHDZ 1990 smještene uzgradi poduzeća Megakopu Drugoj ulici u Orašju.„U kasnijim jutarnjimsatima smo inormiranitakođer i o pucanju iz va-trenog oružja i na obiteljskekuće aktivista ovih strana-ka Ive V. iz Ugljare i Peri-ce J. Iz Orašja,“ kazao je uglasnogovornik MUP-a Po-savske županije Josip Do-minković. Ovaj događaj ustranci HDZ 1990 okvalif-cirali su kao teroristički akt.HDZ 1990 osuđuje te-rorističke napade na obi-telji i obiteljske kuće duž-nosnika i članova svojestranke u Posavini koji suse dogodili prošle noći, pri-općeno je iz te stranke.Prema inormacijamakojima raspolaže HDZ-a 1990, u noći s nedjeljena ponedjeljak nepozna-ti počinitelji pucali su izautomatskog oružja naprostorije HDZ-a 1990 uOrašju, te na kuće članovai dužnosnika HDZ-a 1990Perice Jelečevića, ministrau Vladi Federacije BiH, IveVincetića kao i na poslovniprostor Vidana Janjića.„Ovaj najteži oblik te-rorizma događa se nakonšto su proteklih dana upu-ćivane anonimne prijetnjenašim dužnosnicima ne sa-mo u Posavini već i u dru-gim dijelovima BiH o čemusu bile izvještene nadležneinstitucije. No, nismo vje-rovali da će se ići tako dale-ko i pucati iz automatskogoružja na obiteljske kuće iugrožavati živote nevinihljudi. Ovo je do sada najte-ži slučaj napada na stranač-ke dužnosnike od prvih iz-bora 1990. godine u Bosnii Hercegovini”, navodi se upriopćenju.Unatoč svemu, stojidalje u priopćenju, HDZ1990 neće se dati zastraši-ti bilo kakvim prijetnjama inapadima.Iz ove stranke pozvalisu cjelokupno članstvo da„ustraje djelovati u intere-su zaštite i slobode Hrvatau BiH kao i svakog njenogčovjeka”, a od mjerodavnihinstitucija zatraženo je dase poduzmu svi koraci ka-ko bi se otkrili počiniteljiovog napadaIz MUP-a Posavske žu-panije su pozvali građane,da ukoliko raspolažu s in-ormacijama u vezi ovihdogađaja, iste proslijede upoliciju.
Z. Matkić
Pucano na prostorije HDZ BiH i HDZ 1990
Pucano na prostorije HDZ BiH i HDZ 1990
i kuće stranačkih čelnika
i kuće stranačkih čelnika
Juče se navršilo sedamgodina otkako je Bil Clin-ton, bivši američki pred-sjednik zvanično otvorioMemorijalni centar Po-točari. Tim povodom de-legacija općine Srebreni-ca, Memorijalnog centrai Udruženja „Srebreničkemajke“ položili su cvijećena spomen obilježje i pro-učili atihu za sve nevinoubijene Bošnjake u geno-cidu jula 1995. godine.Ovom prilikom Mer-sed Smajlović je podsjetioda je u proteklih sedamgodina u Memorijalnomcentru Potočari ukopa-no 4.524 Bošnjaka, a njih188, po želji porodica, sa-hranjeno je na porodičnimmezarjima.„188 žrtava genocidasahranjeno je na drugimmjestima jer su prvi iden-tifkovani, a tada još nijebio ormiran Memorijal-ni centar. Na svim me-zarima su urađeni nišani,dok će se oni postaviti i unarednom periodu na još775 mezara, odnosno onihkoji su kopani ovog 11. ju-la”, rekao je Smajlović.Sadik Ahmetović,predsjednik Upravnog od-bora Memorijalnog centranajavio je da će se u nared-nom periodu preduzetiaktivnosti na konačnomuređenju kompleksa Me-morijalnog centra.Memorijalni centar juče su posjetile i maj-ke Srebrenice. HatidžaMehmedović, predsjed-nica Udruženja „Srebre-ničke majke“ istakla je da je proces traženja nestalihosoba, kao i privođenjepravdi najodgovornijeg zagenocid, veoma spor, ta-ko da mnoge majke nećedočekati da saznaju istinuo svojim najmilijim.Memorijalni centarPotočari jučer je posjetilaženska ekipa Košarkaškogkluba „Bambi“ iz Sarajeva.U ovoj ekipi je i nekolikoSrebreničanki koje su u ge-nocidu izgubile po nekoli-ko članova porodice. Ha-fza Skorupan je izjavilada ona sa svojim djevojka-ma doživljava pobjede nasportskim terenima širomBiH, ali se osjeća „pora-ženom“ u Memorijalnomcentru, kada vidi nišane saimenima svojih najmilijih,svojih komšija i prijatelja,koji su nevini otišli u smrt. 
S. Salimović
Fatiha za nevino ubijene Bošnjake u genocidu jula 1995. godineMnoge majke neće dočekati da saznaju istinu o svojim najmilijim
 
3
Tuzlanski list - Utorak, 21.9.2010.
DOGAĐAJI
Vijeće Suda BiH razmatralo jučer slučaj Branimira
Vijeće Suda BiH razmatralo jučer slučaj Branimira
Glavaša bez njegovog prisustva
Glavaša bez njegovog prisustva
Čeka se presuda
Čeka se presuda
od koje ovisi budućnost
od koje ovisi budućnost
međudržavnog sporazuma
međudržavnog sporazuma
Nakon jučerašnje sjed-nice Vijeća Suda BiH nakojoj je razmatran slučajhrvatskog generala i poli-tičara, koji je u Hrvatskojosuđen na osam godinazatvora zbog ratnih zloči-na nad Srbima 1991. godi-ne u Osijeku, objavljeno jeda će odluka biti naknad-no donesena.Iako se Branimir Gla- vaš jučer nije pojavio usudnici, sjednica sudskog vijeća je održana s obzi-rom da nije bilo nikakvihzakonskih prepreka za to.Prezentirani su dokumen-ti i obje strane su iznijelesvoje stavove, te će sudsko vijeće u narednom perio-du donijeti odluku po za-htjevu pravosudnih orga-na Hrvatske koja se odnosina izvršavanje zatvorskekazne Branimira Glavaša,čime će ovaj predmet kojiprivlači veliku pozornost javnosti u BiH i Hrvatskoj,biti okončan.Sud BiH je prije dva-desetak dana primio za-htjev pravosudnih tijelaHrvatske za izvršenje za-tvorske kazne od osamgodina zatvora, koju jepravomoćno izrekao Vr-hovni sud Hrvatske zbogratnih zločina počinjenihu Osijeku. Glavaš je po za-povjednoj odgovornostiosuđen, jer je Županijskisud u Zagrebu utvrdio da je naredio uhićenja, mu-čenja i ubojstva sedmorosrpskih civila, čija su tije-la potom bačena u Dravu.Prije izricanja pravomoć-ne presude Glavaš je po-bjegao u BiH i zahvaljuju-ći državljanstvu BiH danasslobodno živi u rodnommjestu svojih roditelja uHercegovini.Sukladno potpisanommeđudržavnom sporazu-mu, Sud BiH treba raz-motriti izrečenu kaznui nakon toga ju potvrdiliili odrediti manju kaznu.Ukoliko presuda Glavašubude manja od one koju jeizrekao hrvatski sud, lakose može dogoditi da Hr- vatska odustane od daljeprimjene međudržavnogsporazuma.Nagovijestio je to na-kon smanjenja presude dr.Ognjenu Šimiću, hrvatskiministar pravosuđa. Ra-zočaran benevolentnimponašanjem sarajevskogkantonalnog suda, koji je liječniku osuđenom zaprimanje mita prepoloviozatvorsku kaznu, hrvatskiministar pravosuđa, Dra-žen Bošnjaković, upozo-rio je kako će Hrvatskamorati razmotriti redef-niranje tog sporazuma na-stave li sudovi u BiH izri-cati znatno manje kazneod onih koje donesu hr- vatski sudovi. Odgovoriomu je bh. ministar, BarišaČolak, riječima da sudoviu BiH djeluju neovisno i natemelju važećih zakona, teda se kazne razmatraju su-kladno kaznama koje bo-sanskohercegovačko pra- vosuđe predviđa za istokazneno djelo.
Dejan Jazvić
„Radije ću u Zenicu“
Glavaš je najavio da će kaznu zatvora, bude lipotvrđena, izdržavati u BiH radije nego u Hrvatskoj.No, s obzirom na informacije iz njemu bliskihkrugova teško se može zaključiti da je Glavaš spre-man uputiti se u Zenicu. O tome govore dvije činje-nice: da navodno prodaje tek sagrađenu golemukuću u Drinovcima te da je sa svojim najbližim su-radnicima razgovarao o mogućnosti ispisa iz hrvat-skog državljanstva. Ako su te dvije činjenice točne,onda je više nego jasno da Glavaš ne namjeravasjediti u zatvoru osam godina, nego život nastavi-ti u bijegu na nekoj drugoj lokaciji. Ako bi Glavašdoista pobjegao u neku treću zemlju, Hrvatska ga- ukoliko više ne bi bio njen građanin - ne bi moglatražiti putem Interpola.Glavašu ispis iz državljanstva sasvim sigurno nebi bio odobren jer zakon propisuje da „otpust iz hr-vatskog državljanstva ne može dobiti osoba protivkoje se u RH vodi kazneni postupak zbog djela kojese goni po službenoj dužnosti ili ako je u RH osuđe-na na kaznu zatvora dok tu kaznu ne izdrži”.
D. H.
 Prije izricanja pravomoćne presude Glavaš je pobjegao u BiH i zahvaljujući državljanstvu BiH danas slobodno živi u rodnommjestu svojih roditelja u Hercegovini
Sanski Most
Najmanje 19 žrtavau masovnoj grobniciDonja Tramošnja
Ukoliko presuda Glavašu budemanja od one koju je izrekaohrvatski sud, lako se može dogoditida Hrvatska odustane od dalje primjene međudržavnog sporazuma
Centar za humanu politiku
CIK radi nezakonito
Centralna izbor-na komisija postupila je nezakonito, kada jeprodužila rok za do-stavljanje izjave o imo- vinskom stanju 359kandidata na ovogo-dišnjim izborima, izja- vio je Momir Dejano- vić predsjednik Centraza humanu politiku izDoboja.„U ovom slučaju,sasvim je očigledno danije izvršena zakonskadužnost dostavljanjaizjave o imovinskomstanju i da je Centralnaizborna komisija bilaobavezna izreći propi-sane novčane sankcije,a ne praviti neprinci-pijelne kompromise imoliti kandidate na iz-borima da izvrše svo- ju zakonsku obavezu.Osim toga, Centralnaizborna komisija nijereagovala u više sluča- jeva kada su kandidatina ovogodišnjim izbo-rima dostavljali prazneili nepotpune izjave oimovinskom stanju,stoji u saopćenju.Ovakvim postupa-njem Centralne izbor-ne komisije oštećen je budžet za najmanjemilion KM, ohrabrenisu kandidati i politič-ki subjekti na izbori-ma da se nezakonitoponašaju i pojačanasumnja u nezavisnosti proesionalnost or-gana za sprovođe-nje izbora, smatraDejanović.
Momir Dejanović, sumnjau nezavisnost CIK-aGlavaš sa ličnom kartom izdatom u BiH
Posmrtni ostaci naj-manje 19 žrtava za ko- je se pretpostavlja dasu Bošnjaci pogubljeniratne 1992. locirani suu primarnoj masovnojgrobnici na lokalitetuDonja Tramošnja - Jan-kov do u općini SanskiMost šestog dana odpočetka radova na ek-shumacijama na tompodručju.Pretpostavka je da sužrtve iz mjesta Vrhpolje- Hrustovo.Radovi će biti nastav-ljeni, a ostaci će po isko-pavanju biti prevezeni ucentar za obdukciju iidentifkaciju Šejkovačau Sanskom Mostu.Ekshumacijama naovom lokalitetu rukovo-di Kantonalno tužilaštvoiz Bihaća po nalogu Su-da Bosne i Hercegovine,saopćeno je iz bosansko-hercegovačkog institutaza nestale osobe.
R.K.
Masovna grobnica Jankov do

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
meforea liked this
suki4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->