Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Tai Bao Cao Thuc Tap Tot Nghiep

De Tai Bao Cao Thuc Tap Tot Nghiep

Ratings:
(0)
|Views: 109|Likes:
Published by Tien Viet Nguyen

More info:

Published by: Tien Viet Nguyen on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2010

pdf

text

original

 
 Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi
®Ò c¬ng thùc tËp tèt nghiÖp
1-sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng cÇn ph¶i cã 3yÕu tè, ®ã lµ con ngêi lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tînglao ®éng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ cña chñsë h÷u. T liÖu lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµnh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt mµ con ngêi lao ®éng sö dôngnã ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng. Nã lµ mét trong 3yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ trong ®ã tµi s¶ncè ®Þnh ( TSC§) lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan trängnhÊt.§èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× TSC§ ®îc sö dôngrÊt phong phó, ®a d¹ng vµ cã gi¸ trÞ lín, v× vËy viÖc södông TSC§ nh ®Çu t, b¶o qu¶n, söa ch÷a, kiÓm kª, ®¸nhgi¸, ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn, cã hiÖu qu¶ th× sÏgãp phÇn tiÕt kiÖm t liÖu s¶n xuÊt, n©ng cao c¶ vÒ sè vµchÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ nh vËy doanh nghiÖp sÏ thùchiÖn ®îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh.Nãi tãm l¹i, vÊn ®Ò sö dông,®Çy ®ñ , hîp lý c«ng suÊtcña TSC§ sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn ®Çu tnhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, trang thiÕt bÞ thªm vµ ®æi míikh«ng ngõng TSC§, lµ nhng môc tiªu quan träng khi TSC§ ®îc®a vµo sö dông.
Tªn: NguyÔn ThÞ Anh §µo §Ò C¬ng Thùc TËp Tèt NghiÖp
1
 
 Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi
 Trong thùc tÕ, hiÖn nay, ë ViÖt Nam, trong c¸c doanhnghiÖp Nhµ níc, mÆc dï ®· nhËn thøc ®îc t¸c dông cña TSC§®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doah nhng ®a sè c¸c doanhnghiÖp vÉn cha cã nh÷ng kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p qu¶n lý, södông ®Çy ®ñ, ®ång bé vµ chñ ®éng cho nªn TSC§ sö dôngmét c¸ch l·ng phÝ, cha ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ kinh tÕcña chóng vµ nh vËy lµ l·ng phÝ vèn ®Çu t ®ång thêi ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp .NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña TSC§ còng nh ho¹t®éng qu¶n lý vµ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ TSC§ cña doanhnghiÖp, qua thêi gian ho¹ tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng §¹i HäcC«ng NghiÖp Hµ Néi vµ thùc tËp
tại Công ty cổ phần giám địnhĐại Tây Dương
,
 
em
 
nhËn thÊy: VÊn ®Ò sö dông TSC§ sao chocã hiÖu qu¶ cã ý nghÜa to lín kh«ng chØ trong lý luËn mµ trong thùc tiÔn qu¶n lý doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ ®èi víiC«ng Ty
cổ phần giám định Đại Tây Dương
mµ TSC§ ®îc sö dôngrÊt phong phó, nhiÒu chñng lo¹i cho nªn vÊn ®Ò qu¶n lý södông gÆp nhiÒu phøc t¹p. NÕu vÊn ®Ò qu¶n lý sö dông gÆpnhiÒu phøc t¹p. NÕu kh«ng cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ th×sÏ g©y ra nh÷ng l·ng phÝ kh«ng nhá cho doanh nghiÖp.BµI B¸O C¸O THùC TËP NµY CñA EM GåM 3 PHÇn:
Ch¬ng I : C¬ së lý luËn chung vÒ TSC§
1.2. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm ph©n lo¹i TSC§1.2.1. Kh¸i niÖm TSC§
Tªn: NguyÔn ThÞ Anh §µo §Ò C¬ng Thùc TËp Tèt NghiÖp
2
 
 Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi
1.2.1.2. Ph©n lo¹i TSC§1.3. KÕ to¸n Tæng hîp TSC§- C¸c nghiÖp vô lµm t¨ng TSC§- C¸c nghiÖp vô lµm gi¶m TSC§1.4. KÕ to¸n khÊu hao TSC§1.5. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§- Söa ch÷a thêng xuyªn TSC§- Söa ch÷a lín TSC§1.6. H×nh thøc ghi sæ
Ch¬ng II: ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vÒc«ng ty cæ phÇn gi¸m ®Þnh ®¹i t©y d¬ng
I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇngi¸m §Þnh §¹i T©y D¬ngII. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty cæ phÇn Gi¸m §Þnh§¹i T©y D¬ngIII. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ lao ®éng1: C¬ së vËt chÊt2: T×nh h×nh lao ®éng2.1: C«ng t¸c lao ®éng3: T×nh h×nh vèn cña xÝ nghiÖp4. Nguån vènIV. Tæ chøc qu¶n lý1. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý
Tªn: NguyÔn ThÞ Anh §µo §Ò C¬ng Thùc TËp Tèt NghiÖp
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Tien Viet Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->