Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
خطبه بدون

خطبه بدون

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 26|Likes:
Published by anon-697252
خطبه بدون الف امام علي عليه السلام
خطبه بدون الف امام علي عليه السلام

More info:

Published by: anon-697252 on Oct 09, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2012

pdf

text

original

 
نوﺪﺑ
 
ﻪﺒﻄﺧ
»
ﻒﻟا
«
ﻲﻠﻋ
 
تﺮﻀﺣ
)
مﻼﺴﻟا
 
ﻪﻴﻠﻋ
(
 
و
 
،ﻪُ ﺘ ﻴﺸ ﻣ
 
تَﺬَ ﻔَ ﻧ 
 
و
 
،ﻪُ ﺘ ﻤِ ﻠَ ﻛ 
 
ﺖ ﻤَ ﺗ
 
و
 
،ﻪُ ﺘ ﻤﺣر
 
ﺖَ ﻘ ﺒ ﺳ
 
و
 
،ﻪُ ﺘ ﻤﻌِ ﻧ 
 
ﺖَ ﻐ ﺒ ﺳ
 
و
 
،ﻪُ ﺘﱠ ﻨِ ﻣ
 
ﺖ ﻤُ ﻈ ﻋ
 
ﻦ ﻣ
 
تﺪِ ﻤ ﺣ َ ﺨَ ﺘ ﻣ
 
،ِﻪِ ﺘ ﻴﺑﻮﺑُﺮِ ﺑ 
 
ّٍﺮِ ﻘ ﻣ
 
ﺪ ﻤ ﺣ
 
تﺪِ ﻤ ﺣ
 
و
 
،ﻪُ ﺘ ﻴﻀَ ﻗ
 
ﺖَ ﻟﺪ ﻋ
 
و
 
،ﻪُ ﺘ ﺠ ﺣ
 
ﺖَ ﻐَ ﻠ ﺑ ﻦِ ﻣ
 
ٍﻞّِ ﺼَ ﻨَ ﺘ ﻣ
 
،ِﻪِ ﺘ ﻳدﻮﺒ ﻌِ ﻟ
 
ٍﻊّِ ﻀ 
 
ﻦ ﻋ
 
ُﻞَ ﻐﺸ ﻳ
 
مﻮ ﻳ
 
،ِﻪﻴﺠﻨُ ﺗ
 
ًةَﺮِ ﻔﻐ ﻣ
 
ِﻪّِ ﺑر
 
ﻦِ ﻣ
 
ٍﻞّِ ﻣَﺆ ﻣ
 
،ِهِﺪﻴﻋو
 
ﻦِ ﻣ
 
ٍﺬﻴﻌَ ﺘﺴ ﻣ
 
،ِهِﺪ ﻴﺣﻮَ ﺘِ ﺑ 
 
ٍفِﺮَ ﺘﻌ ﻣ
 
،ِﻪِ ﺘﺌﻴﻄَ ﺧ
 
و
 
،ِﻪﻴَ ﻠ ﻋ
 
ُﻞﱠ ﻛﻮَ ﺘَ ﻧ 
 
و
 
،ِﻪِ ﺑ 
 
ُﻦِ ﻣﺆُ ﻧ 
 
و
 
،هﺪِ ﺷﺮَ ﺘﺴَ ﻧ 
 
و
 
،ﻪُ ﻨﻴﻌَ ﺘﺴَ ﻧ 
 
و
 
،ِﻪﻴﻨ ﺑ 
 
و
 
ِﻪِ ﺘَ ﻠﻴﺼَ ﻓٍﺺِ ﻠﺨ ﻣ
 
ٍﺮﻴﻤَ ﻀِ ﺑ 
 
ﻪَ ﻟ
 
تﺪِ ﻬَ ﺷ
 
و
 
،ِﻪِ ﻜﻠ ﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻚﻳﺮَ ﺷ
 
ﻪَ ﻟ
 
ﺲﻴَ ﻟ
 
ٍﻦِ ﻋﺬ ﻣ
 
ٍﺪﺒ ﻋ
 
ﺪﻴﺣﻮَ ﺗ
 
ﻪُ ﺗﺪ ﺣو
 
و
 
،ٍﻦِ ﻘﺘ ﻣ
 
ٍﻦِ ﻣﺆ ﻣ
 
ﺪﻳﺮﻔَ ﺗ
 
ﻪُ ﺗدﱠﺮَ ﻓ
 
و
 
،ٍﻦِ ﻗﻮﻣَ ﺘ ﺴَ ﻓ
 
ﻢِ ﻠ ﻋ
 
،ٍﺮﻴﻈَ ﻧ 
 
و
 
ٍﻞﺜِ ﻣ
 
ﻦ ﻋ
 
هﱠﺰَ ﻨَ ﺗ
 
و
 
،ٍﺮﻳزو
 
و
 
ٍﺮﻴﺸ ﻣ
 
ﻦ ﻋ
 
ﻞ ﺟ
 
،ِﻪِ ﻌﻨ ﺻ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻟو
 
ﻪَ ﻟ
 
ﻦُ ﻜ ﻳ
 
ﻢَ ﻟَﻦَ ﻄ ﺑ 
 
و
 
،َﺮ 
 
و
 
لَﺰ ﻳ
 
ﻢَ ﻟ
 
،َﻞﱠ ﻀَ ﻔَ ﺗ
 
و
 
مﱠﺮَ ﻜَ ﺗ
 
و
 
،َلﺪ ﻌَ ﻓ
 
ﻢَ ﻜ ﺣ
 
و
 
،َﺮَ ﻜَ ﺸَ ﻓ
 
ﺪِ ﺒ ﻋ
 
و
 
،َﺮَ ﻔَ ﻐَ ﻓ
 
ﻲﺼ ﻋو
 
،َﺮ ﻬَ ﻘَ ﻓ
 
،ﻚَ ﻠ ﻣ
 
و
 
،َﺮ ﺒَ ﺨَ ﻓ ِﻪِ ﺗﱠﺰِ ﻌِ ﺑ 
 
دّِﺮَ ﻔَ ﺘ ﻣ
 
بر
 
،ٍءﻲَ ﺷ
 
ّِﻞُ ﻛ 
 
ﺪﻌ ﺑ 
 
و
 
ٍءﻲَ ﺷ
 
ّِﻞُ ﻛ 
 
َﻞﺒَ ﻗ
 
ﻮ ﻫو
 
،ءﻲَ ﺷ
 
ِﻪِ ﻠﺜِ ﻤَ ﻛ 
 
ﺲﻴﻟ
 
و
 
،َلوﺰ ﻳ
 
ﻢَ ﻟ،
 
،ﻊﻴﻨ ﻣ
 
،يﻮَ ﻗ
 
،ٌﺮَ ﻈَ ﻧ 
 
ِﻪِ ﺑ 
 
ﻂِ ﺤ ﻳ
 
ﻢَ ﻟ
 
و
 
،ٌﺮ ﺼ ﺑ 
 
ﻪُ ﻛِرﺪ ﻳ
 
ﺲﻴَ ﻟ
 
ِهّِﻮ ﻤ ﺴِ ﺑ 
 
ٌﺮّِ ﺒَ ﻜَ ﺘ ﻣ
 
،ِهّِﻮُ ﻠ ﻌِ ﺑ 
 
سّِﺪَ ﻘَ ﺘ ﻣ
 
،ِﻪِ ﺗﻮُ ﻘِ ﺑ 
 
ﻚّِ ﻠ ﻤَ ﺘ ﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻞَ ﺿ
 
و
 
،ﻪُ ﻔِ ﺼ ﻳ
 
ﻦ ﻣ
 
ِﻪِ ﻔﺻو
 
ﻲﻓ
 
َﺰ ﺠ ﻋ
 
،ﻢﻴﻠ ﻋ
 
،ٌﺰﻳﺰ ﻋ
 
،ﻢﻴﺣر
 
،فﻮﺋر
 
،ﻢﻴﻜ ﺣ
 
،ﻲﻠﻋ
 
،ﻊﻴﻤ ﺳ
 
،ٌﺮﻴﺼ ﺑ ِﻪِ ﺘﻌَ ﻧ وذ
 
،هﻮﺒﺤ ﻳ
 
و
 
هﺪﺒ ﻋ
 
ُقزﺮ ﻳ
 
و
 
،هﻮﻋﺪ ﻳ
 
ﻦ ﻣ
 
َةﻮﻋد
 
ﺐﻴﺠ ﻳ
 
،بُﺮَ ﻘَ ﻓ
 
ﺪ ﻌ ﺑ 
 
و
 
،ﺪ ﻌ ﺒَ ﻓ
 
بُﺮَ ﻗ
 
،ﻪُ ﻓِﺮﻌ ﻳ
 
ﻦ ﻣ
 
و
 
،ٌﺔَ ﻘِ ﻧﻮﻣ
 
ٌﺔَ ﻀﻳﺮ ﻋ
 
ٌﺔﱠ ﻨ ﺟ
 
ﻪُ ﺘ ﻤﺣر
 
،ٍﺔ ﻌِ ﺟﻮﻣ
 
ٍﺔ ﺑﻮﻘ ﻋ
 
و
 
،ٍﺔ ﻌِ ﺳﻮﻣ
 
ٍﺔ ﻤﺣر
 
و
 
،ّٍيﻮَ ﻗ
 
ٍﺶﻄ ﺑ 
 
و
 
،ّٍﻲﻔَ ﺧ
 
ٍﻒﻄُ ﻟ
 
ٌةﺪ ﺻﺆﻣ
 
ﻢﻴﺠ ﺣ
 
ﻪُ ﺘ ﺑﻮﻘ ﻋ،ِﻪِ ﻠﻴﻠَ ﺧ
 
و
 
ِﻪِ ﺒﻴﺒ ﺣ
 
و
 
ِﻪّِ ﻴﻔ ﺻ
 
ِﻪِ ﻟﻮﺳر
 
و
 
ِهِﺪﺒ ﻋ
 
ٍﺪ ﻤ ﺤ ﻣ
 
ِﺚﻌ ﺒِ ﺑ 
 
تﺪِ ﻬَ ﺷ
 
و
 
،ٌﺔَ ﻘِ ﺑﻮﻣ
 
ِﻪِ ﺑ 
 
يﻮَ ﻗ
 
و
 
،ﻪَ ﺗﻮ ﺒُ ﻧ 
 
ِﻪِ ﺑ 
 
ﻢَ ﺘَ ﺧ
 
،ِهِﺪﻳﺰ ﻤِ ﻟ
 
ًﺔﱠ ﻨِ ﻣ
 
و
 
،ِهِﺪﻴﺒ ﻌِ ﻟ
 
ًﺔ ﻤﺣر
 
،ٍﺮﻔُ ﻛ 
 
و
 
،ٍةَﺮﺘَ ﻓ
 
َﻦﻴﺣ
 
و
 
،ٍﺮﺼ ﻋ
 
ِﺮﻴَ ﺧ
 
ﻲﻓ
 
ﻪَ ﺜ ﻌ ﺑ  ﺢ ﺼَ ﻧ 
 
و
 
،َﻆ ﻋﻮَ ﻓ
 
،ﻪَ ﺘ ﺠ ﺣ،ﻲﺿر
 
،ﻲﻛَذ
 
،ﻲﺨ ﺳ
 
،ﻲﻟو
 
،ﻢﻴﺣر
 
،ٍﻦِ ﻣﺆ ﻣ
 
ّِﻞُ ﻜِ ﺑ 
 
فؤر
 
،حﺪَ ﻛ 
 
و
 
،َﻎﱠ ﻠ ﺑ 
 
و
 
،
 
،ٍﺐﻴﺠ ﻣ
 
ٍﺐﻳﺮَ ﻗ
 
،ٍﻢﻴﺣر
 
ٍرﻮﻔَ ﻏ
 
ّٍبر
 
ﻦِ ﻣ
 
ﻢﻳﺮﻜَ ﺗ
 
و
 
،ﻢﻴﻈﻌَ ﺗ
 
و
 
،ٌﺔَ ﻛَﺮ ﺑ 
 
و
 
،ﻢﻴﻠﺴَ ﺗ
 
و
 
،ٌﺔ ﻤﺣر
 
ِﻪﻴَ ﻠ ﻋ ُ ﺗﺮﱠ ﻛَذ
 
و
 
،ﻢُ ﻜّِ ﺑر
 
يﻮﻘَ ﺘِ ﺑ 
 
،ﻲﻧَﺮَ ﻀ ﺣ
 
ﻦ ﻣ
 
َﺮَ ﺸﻌ ﻣ
 
ﻢُ ﻜُ ﺘ ﻴﺻوُﻦّِ ﻜ ﺴُ ﺗ
 
ٍﺔ ﺒﻫَﺮِ ﺑ 
 
ﻢُ ﻜﻴَ ﻠ ﻌَ ﻓ
 
،ﻢُ ﻜّِ ﻴﺒَ ﻧ 
 
ِﺔﱠ ﻨ ﺴِ ﺑ 
 
ﻢُ ﻜ 
 
ﻦ ﻣ
 
ِﻪﻴﻓ
 
زﻮﻔ ﻳ
 
مﻮ ﻳ
 
ﻢُ ﻜﻴﻠﺒُ ﺗ
 
و
 
،ﻢُ ﻜُ ﻠِ ﻫﺬ ﻳ
 
مﻮ ﻳ
 
ﻢُ ﻜﻴﺠﻨُ ﺗ
 
ٍﺔ ﻴﻘَ ﺗ
 
و
 
،ﻢُ ﻜ ﻋﻮﻣد
 
يرﺬَ ﺗ
 
ٍﺔ ﻴﺸَ ﺧ
 
و
 
،ﻢُ ﻜ ﺑﻮﻠُ ﻗ ُذ
 
َﺔَ ﻠَ ﺌﺴ ﻣ
 
ﻢُ ﻜُ ﺘَ ﻠَ ﺌﺴ ﻣ
 
ﻦُ ﻜَ ﺘﻟ
 
و
 
،ِﻪِ ﺘَ ﺌّِ ﻴ ﺳ
 
َنزو
 
ﻒَ ﺧ
 
و
 
،ِﻪِ ﺘَ ﻨ ﺴ ﺣ
 
َنزو
 
َﻞُ ﻘَ ﺛو
 
،ٍﺮﻜُ ﺷ
 
و
 
،ٍعﻮﻀُ ﺧ
 
و
 
،ّٍل
 
و
 
،ِﻪِ ﻤﻘ ﺳ
 
َﻞﺒَ ﻗ
 
ﻪَ ﺘ ﺤِ ﺻ
 
،ﻢُ ﻜﻨِ ﻣ
 
ٍﻢَ ﻨَ ﺘﻐ ﻣ
 
ﻞُ ﻛ 
 
ﻢِ ﻨَ ﺘﻐ ﻴﻟ
 
و
 
،ٍعﻮﺟر
 
و
 
ٍمﺪَ ﻧ 
 
و
 
،ٍعوﺰَ ﻧ 
 
و
 
،ٍﺔ ﺑﻮَ ﺗ
 
و
 
،ٍعﻮﺸُ ﺧ
 
،ِهِﺮَ ﻔ ﺳ
 
َﻞﺒَ ﻗ
 
هَﺮَ ﻀ ﺣ
 
و
 
،ِﻪِ ﻠﻐُ ﺷ
 
َﻞﺒَ ﻗ
 
ﻪَ ﺗﻮﻠَ ﺧ
 
و
 
،ِﻪِ ﻣﺪ ﻋ
 
َﻞﺒَ ﻗ
 
ﻪَ ﺘ ﻌِ ﺳ
 
و
 
،ِﻪِ ﻣَﺮِ ﻫ
 
َﻞﺒَ ﻗ
 
ﻪَ ﺘ ﺒﻴَ ﺷو
 
،ُﺮ ﺒﻜ ﻳ
 
ﻮ ﻫ
 
َﻞﺒَ ﻗ
 
 
ﻢُ ﺛ
 
،هُﺮﻤ ﻋ
 
ﻊِ ﻄﻘ ﻴﻟ
 
و
 
،ﻪُ ﻠﻘ ﻋ
 
َﺮ ﻴَ ﻐَ ﺘ ﻳ
 
و
 
،ﻪ ﺒِ ﻴ ﺟ
 
ﻪﻨ ﻋ
 
ضِﺮﻌ ﻳ
 
و
 
،ﻪ ﺒﻴﺒَ ﻃ
 
ﻪﱡ ﻠِ ﻤ ﻳ
 
و
 
،ﻢَ ﻘﺴ ﻳ
 
و
 
،ضَﺮﻤ ﻳو
 
،مَﺮﻬ ﻳ ٍﺪﻴﻌ ﺑ 
 
و
 
ٍﺐﻳﺮﻗ
 
ﻞُ ﻛ 
 
هَﺮَ ﻀ ﺣ
 
و
 
،ٍﺪﻳﺪَ ﺷ
 
ٍعﺰَ ﻧ 
 
ﻲﻓ
 
ﺪ ﺟ
 
ﺪَ ﻗ
 
،كﻮﻬﻨ ﻣ
 
ﻪ ﻤﺴِ ﺟ
 
و
 
،كﻮﻋﻮ ﻣ
 
ﻮ ﻫ
 
َﻞﻴﻗ،
 
ﺖ ﺒِ ﻜُ ﻧ 
 
و
 
،ﻪ ﺴﻔَ ﻧ 
 
ﺖ ﺑِﺬ ﺟ
 
و
 
،ﻪُ ﻨﻴﻨ ﺣ
 
َﻦَ ﻜ ﺳ
 
و
 
،ﻪُ ﻨﻴﺒ ﺟ
 
ﺢَ ﺷر
 
و
 
،ِهِﺮَ ﻈَ ﻨِ ﺑ 
 
ﺢ ﻤَ ﻃ
 
و
 
،ِهِﺮ ﺼ ﺒِ ﺑ 
 
ﺺَ ﺨَ ﺸَ ﻓ
 
و
 
هُﺮ ﺼ ﺑ 
 
ﺐ ﻫَذ
 
و
 
،ﻪ ﻌﻤ ﺟ
 
ﻢّِ ﺴُ ﻗ
 
و
 
،هدﺪ ﻋ
 
ﻪﻨ ﻋ
 
َقَﺮَ ﻔَ ﺗ
 
و
 
،هﺪﻟو
 
ﻪﻨِ ﻣ
 
ﻢِ ﺘ ﻳ
 
و
 
،ﻪ ﺴﻣر
 
َﺮِ ﻔ ﺣ
 
و
 
،ﻪ ﺳﺮِ ﻋ ّِ ﻔُ ﻛ 
 
و
 
،ﻪ ﻌﻤ ﺳو
 
،ﻪَ ﻟ
 
َﻂِ ﺴ ﺑ 
 
و
 
،ﻲِ ﺠ ﺳ
 
و
 
،ﻒِ ﺸُ ﻧ 
 
و
 
،يِﺮ ﻋ
 
و
 
،َﻞّِ ﺴُ ﻏ
 
و
 
،دّِﺮ ﺟ
 
و
 
،ﻪّِ ﺟو
 
و
 
،دّِﺪ ﻣ
 
و
 
،َﻦ 
 
،ٍﺮﻳﺮ ﺳ
 
َقﻮَ ﻓ
 
ِﻞ ﻤ ﺣ
 
و
 
،ﻢّِ ﻠ ﺳ
 
و
 
،عِدو
 
و
 
،ﻒُ ﻟ
 
و
 
،ﻢّِ ﻤ ﻋ
 
و
 
،ﺺّِ ﻤُ ﻗ
 
و
 
،ﻪُ ﻨَ ﻗَذ
 
ﻪﻨِ ﻣ
 
ﺪُ ﺷ
 
و
 
،ﻪُ ﻨَ ﻔَ ﻛ 
 
ِﻪﻴَ ﻠ ﻋ
 
َﺮِ ﺸُ ﻧ 
 
ِﻪﻴَ ﻠ ﻋ
 
ﻲّِ ﻠ ﺻ
 
وﻲﻓ
 
َﻞِ ﻌ ﺠَ ﻓ
 
،ٍةﺪﱠ ﻀَ ﻨ ﻣ
 
ٍﺮ ﺠ ﺣ
 
و
 
،ٍةﺪ ﻴَ ﺸ ﻣ
 
ٍرﻮﺼُ ﻗ
 
و
 
،ٍﺔَ ﻓَﺮﺧَﺰ ﻣ
 
ٍرود
 
ﻦِ ﻣ
 
َﻞِ ﻘُ ﻧ 
 
و
 
،ٍﺮﻴﺒﻜَ ﺘِ ﺑ 
 
ﻲِ ﺜ ﺣ
 
و
 
،هُﺮَ ﻔ ﺣ
 
ِﻪﻴﻠ ﻋ
 
َﻞﻴﻫ
 
و
 
،ٍدﻮﻤﻠ ﺠِ ﺑ 
 
ٍﻒﱠ ﻘ ﺴ ﻣ
 
،ٍدﻮﻀﻨ ﻣ
 
،ٍﻦﺒﻠِ ﺑ 
 
ٍصﻮﺻﺮ ﻣ
 
ٍﻖّِ ﻴَ ﺿ
 
،ٍةدﻮﺤﻠ ﻣ
 
ٍﺢﻳﺮَ ﺿﻲِ ﺴُ ﻧ 
 
و
 
،هرَﺬ ﺣ
 
َﻖﱠ ﻘ ﺤَ ﺘَ ﻓ
 
،هرﺪ ﻣ
 
ِﻪﻴﻠ ﻋَلﺪ ﺒَ ﺗ
 
و
 
،ﻪ ﻤﻴﻤ ﺣ
 
و
 
،ﻪ ﺒﻴﺴَ ﻧ 
 
و
 
،ﻪ ﻤﻳﺪَ ﻧ 
 
و
 
،ﻪ ﻴﻟو
 
ﻪﻨ ﻋ
 
ﻊ ﺟر
 
و
 
هُﺮ ﺒَ ﺧ
 
و
 
ِهِﺮﺒَ ﻗ
 
دود
 
ِﻪِ ﻤﺴِ ﺟ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻌﺴ ﻳ
 
،ٍﺮﻔَ ﻗ
 
ُﻦﻴﻫر
 
و
 
،ٍﺮﺒَ ﻗ
 
ﻮﺸ ﺣ
 
ﻮ ﻬَ ﻓ
 
ﻪ ﻤﻳﺪَ ﻧ 
 
و
 
،ﻪ ﻴﻔ ﺻ
 
و
 
،ﻪ ﺒﻴﺒ ﺣ
 
و
 
،ﻪُ ﻨﻳﺮﻗ
 
ِﻪِ ﺑ ﻪ ﺑﻮَ ﺛ
 
ُﻖ ﺤﺴ ﻳ
 
،ِهِﺮَ ﺨﻨِ ﻣ
 
ﻦِ ﻣ
 
هﺪﻳﺪ ﺻ
 
ُﻞﻴﺴ ﻳ،ِهِﺮﺸ ﺣ
 
مﻮ ﻳ
 
ﻲّ ﺘ ﺣ
 
،ﻪ ﻤﻈ ﻋ
 
قﺪ ﻳ
 
و
 
،ﻪ ﻣد
 
ﻒَ ﺸﻨ ﻳ
 
و
 
،ﻪ ﻤﺤَ ﻟ
 
و
 
ﺖَ ﻠّِ ﺼ ﺣ
 
و
 
،رﻮﺒُ ﻗ
 
تَﺮِ ﺜﻌ ﺑ 
 
ﻢَ ﺜَ ﻓ
 
،ٍرﻮﺸُ ﻧ 
 
و
 
ٍﺮﺸ ﺤِ ﻟ
 
ﻲﻋﺪ ﻳ
 
و
 
،ِرﻮ ﺼﻟا
 
ﻲِ ﻓ
 
ُﺦَ ﻔﻨ ﻳ
 
و
 
،ِهِﺮﺒَ ﻗ
 
ﻦِ ﻣ
 
ُﺮَ ﺸﻨ ﻴَ ﻓ َ ﺗ
 
و
 
،ٍﻖﻴﻄﻨِ ﻣ
 
و
 
،ٍﺪﻴﻬَ ﺷ
 
و
 
،ٍﻖﻳﺪِ ﺻ
 
و
 
،ّٍﻲﺒَ ﻧ 
 
ّِﻞُ ﻜِ ﺑ 
 
ءﻲﺟ
 
و
 
،روﺪ ﺻ،ٌﺮﻳﺪﻗ
 
بر
 
ِﻪِ ﻤﻜ ﺣ
 
ِﻞﺼَ ﻔِ ﻟ
 
ﻲّ ﻟﻮ 
 
ٍﺪ ﻬﺸ ﻣ
 
و
 
،ٍﻢﻴﻈ ﻋ
 
ٍلﻮﻬ ﻣ
 
ٍﻒِ ﻗﻮ ﻣ
 
ﻲﻓ
 
،ِﻪﻴﻀﻨُ ﺗ
 
ٍةَﺮﺴ ﺣ
 
و
 
،ِﻪﻴﻨﻀُ ﺗ
 
ٍةَﺮﻓز
 
ﻦِ ﻣ
 
ﻢَ ﻜَ ﻓ
 
،ٌﺮﻴﺼ ﺑ 
 
و
 
ٌﺮﻴﺒَ ﺧ
 
ِهِﺪﻴﺒ ﻌِ ﺑ  ،ﻪُ ﻗَﺮ ﻋ
 
ﻪ ﻤِ ﺠﻠ ﻳ
 
ٍﺬِ ﺌَ ﻨﻴﺣ
 
،ٍٍﻢﻴﻠ ﻋ
 
ٍةَﺮﻴﺒَ ﻛ 
 
و
 
ٍةَﺮﻴﻐ ﺻ
 
ّِﻞُ ﻜِ ﺑ 
 
،ٍﻢﻳﺮَ ﻛ 
 
ٍﻚِ ﻠ ﻣ
 
يﺪ ﻳ
 
َﻦﻴ ﺑ 
 
،ٍﻢﻴﺴ ﺟ
 
ٍﻞﻴﻠ ﺟهُﺰِ ﻔﺤ ﻳ
 
و
 
و
 
،ﻪُ ﺘَ ﻔﻴﺤ ﺻ
 
ُلﺆَ ﺗ
 
و
 
،ٍﺔَ ﻟﻮﺒﻘ ﻣ
 
ُﺮﻴَ ﻏ
 
ﻪُ ﺘ ﺠ ﺣ
 
و
 
،ٍﺔ ﻋﻮﻤﺴ ﻣ
 
ُﺮﻴَ ﻏ
 
ﻪُ ﺘَ ﺧﺮ ﺻ
 
و
 
،ٍﺔ ﻣﻮﺣﺮ ﻣ
 
ُﺮﻴَ ﻏ
 
ﻪُ ﺗَﺮﺒ ﻋ
 
،ﻪُ ﻘَ ﻠَ ﻗ  ﺟِر
 
و
 
ِﻪِ ﺸﻄ ﺒِ ﺑ 
 
هﺪ ﻳ
 
و
 
ِهِﺮَ ﻈَ ﻨِ ﺑ 
 
ﻪُ ﻨﻴ ﻋ
 
ﺪِ ﻬَ ﺷ
 
و
 
ِﻪِ ﻠ ﻤ ﻋ
 
ِءﻮﺴِ ﺑ 
 
ﻪﻨِ ﻣ
 
ٍﻮﻀ ﻋ
 
ﻞُ ﻛ 
 
َﻖَ ﻄَ ﻧ 
 
و
 
،ﻪُ ﺗَﺮﻳﺮ ﺟ
 
ُﻦ ﻴ ﺒُ ﺗِهِﻮﻄَ ﺨِ ﺑ 
 
ﻪُ ﻠ 
 
ﺖﱠ ﻠُ ﻏ
 
و
 
هﺪﻴﺟ
 
َﻞِ ﺴﻠ ﺴَ ﻓ
 
ٌﺮﻴﺼ ﺑ 
 
ﻪﻨ ﻋ
 
ﻒَ ﺸَ ﻛ 
 
و
 
ٌﺮﻴﻜَ ﻧ 
 
و
 
ٌﺮَ ﻜﻨ ﻣ
 
هدّِﺪ ﻬ ﻳ
 
و
 
ِﻪِ ﺴﻤَ ﻠِ ﺑ 
 
ﻪ ﺟﺮَ ﻓ
 
و
 
ِﻪّِ ﺴ ﻤِ ﺑ 
 
هﺪﻠِ ﺟ
 
و
 
ٌﺔ ﺑﺮَ ﺷ
 
ﻲﻘﺴ ﻳ
 
و
 
ٍﻢﻴﺤ ﺟ
 
ﻲﻓ
 
بﱠﺬ ﻌ ﻳ
 
ﻞَ ﻇ
 
و
 
ٍﺪﻳﺪَ ﺷ
 
ٍبﺮَ ﻜِ ﺑ 
 
ﻢﱠ ﻨ ﻬ ﺟ
 
درﻮَ ﻓ
 
هﺪﺣو
 
ﺐ ﺤﺴ ﻳ
 
َﻖﻴﺳ
 
و
 
هﺪ ﻳ  ﺣ
 
ﻦِ ﻣِﻪِ ﺠﻀَ ﻧ 
 
ﺪﻌ ﺑ 
 
هﺪﻠِ ﺟ
 
دﻮﻌ ﻳ
 
ٍﺪﻳﺪﺣ
 
ﻦِ ﻣ
 
ٍﻊ ﻤﻘ ﻤِ ﺑ 
 
ﻪُ ﺘَ ﻨﻴﺑز
 
ﻪ ﺑِﺮﻀ ﻳ
 
هﺪﻠ ﺟ
 
ُﺦﻠﺴَ ﺗ
 
و
 
ﻪ ﻬﺟو
 
يﻮﺸَ ﺗ
 
ٍﻢﻴﻤ 
 
ٍﺮﻳﺪَ ﻗ
 
ّٍبَﺮِ ﺑ 
 
ُذﻮﻌَ ﻧ 
 
ٍمﺪَ ﻨِ ﺑ 
 
ﻪ ﺒﻘ ﺣ
 
ُﺚ ﺒﻠ ﻴَ ﻓ
 
ُخﺮﺼَ ﺘﺴ ﻳ
 
و
 
ﻢﱠ ﻨ ﻬ ﺟ
 
ُﺔَ ﻧَﺰَ ﺧ
 
ﻪﻨ ﻋ
 
ضِﺮﻌ ﻴَ ﻓ
 
ُﺚﻴﻐَ ﺘﺴ ﻳ
 
ٍﺪﻳﺪﺟ
 
ٍﺪﻠﺠِ ﺑ َ ﻧ 
 
و
 
ٍﺮﻴﺼ ﻣ
 
ّِﻞُ ﻛ 
 
ّِﺮَ ﺷ
 
ﻦِ ﻣِﺞ ﺤﻨ ﻣ
 
و
 
ﻲﺘَ ﻠَ ﺌﺴ ﻣ
 
ﻲﻟو
 
ﻮ ﻬَ ﻓ
 
ﻪﻨِ ﻣ
 
َﻞِ ﺒَ ﻗ
 
ﻦ ﻣ
 
َةَﺮِ ﻔﻐ ﻣ
 
و
 
ﻪﻨ ﻋ
 
ﻲﺿر
 
ﻦ ﻣ
 
ﻮﻔ ﻋ
 
ﻪُ ﻠَ ﺌﺴ 
 
ﻦِ ﻣ
 
َﻦّِ ﻜ ﻣ
 
و
 
ٍةﺪ ﻴَ ﺸ ﻣ
 
ِرﻮﺼُ ﻗ
 
ﻲﻓ
 
ﺪّِ ﻠُ ﺧ
 
و
 
ِﻪِ ﺑﺮُ ﻘِ ﺑ 
 
ِﻪِ ﺘﱠ ﻨ ﺟ
 
ﻲﻓ
 
َﻦَ ﻜ ﺳ
 
ِﻪّِ ﺑر
 
ِﺐﻳﺬﻌَ ﺗ
 
ﻦ ﻋ
 
حِﺰﺣز
 
ﻦ ﻤَ ﻓ
 
ﻲﺘ ﺒِ ﻠَ ﻃ ُ ﻜِ ﺑ 
 
ِﻪﻴَ ﻠ ﻋ
 
ﻒﻴﻃ
 
و
 
ٍةﺪَ ﻔ ﺣ
 
و
 
ٍﻦﻴﻋ
 
ٍرﻮﺣﻲِ ﻘ ﺳ
 
و
 
،ٍﻢﻴﻌَ ﻧ 
 
ﻲﻓ
 
ﺐﱠ ﻠَ ﻘَ ﺗ
 
و
 
،ٍسودﺮِ ﻓ
 
َةَﺮﻴﻈ ﺣ
 
َﻦَ ﻜ ﺳ
 
و
 
ٍسﻮﺌ 
 
ٍرﻮﺒ ﺤﻠِ ﻟ
 
ٍﻢﻳﺪَ ﺘﺴ ﻣ
 
ٍﺮﻴﺒ ﻋ
 
ٍﻚﺴِ ﻤِ ﺑ 
 
ًﺔ ﻣﻮﺘﺨ ﻣ
 
ٍﻞﻴﺒ ﺠﻧَﺰِ ﺑ 
 
ٍﺔ ﺟوﺰﻤ ﻣ
 
،ٍﻞﻴﺒ ﺴﻠ ﺳ
 
ٍﻦﻴ ﻋ
 
ﻦِ ﻣ
 
بِﺮَ ﺷ
 
و
 
ٍﻢﻴﻨﺴَ ﺗ
 
ﻦِ ﻣعﺪﺼ ﻳ
 
ﺲﻴَ ﻟ
 
ٍقِﺪﻐ ﻣ
 
ٍقِﺮﺸ ﻣ
 
ٍضور
 
ﻲﻓ
 
ٍرﻮﻤُ ﺧ
 
ﻦِ ﻣ
 
بَﺮﺸ ﻳ
 
ِروﺮ ﺴﻠِ ﻟ
 
ٍﺮِ ﻌﺸَ ﺘﺴ ﻣﺲﻴَ ﻟ
 
و
 
ﻪ ﺑِﺮَ ﺷ
 
ﻦ ﻣ
 
 
 
ﻪَ ﻟ
 
ﺖَ ﻟﻮ ﺳ
 
و
 
ﻪَ ﺌِ ﺸﻨ ﻣ
 
ﻲﺼ ﻋ
 
ﻦ ﻣ
 
ُﺔ ﺑﻮﻘ ﻋ
 
ﻚﻠِ ﺗ
 
و
 
ﻪ ﺴﻔَ ﻧ 
 
رﱠﺬ ﺣ
 
و
 
ﻪ ﺑر
 
ﻲِ ﺸَ ﺧ
 
ﻦ ﻣ
 
ُﺔَ ﻟِﺰﻨ ﻣ
 
ِهِﺬﻫ
 
ﻒﻳﺰﻨ ﻳ
 
ﻦِ ﻣ
 
ٌﻞﻳﺰﻨَ ﺗ
 
ﺺَ ﻧ 
 
ِﻪِ ﺑ 
 
ٍﻆﻋو
 
و
 
ﺺَ ﻗ
 
ٍﺺ ﺼَ ﻗ
 
ُﺮﻴَ ﺧ
 
ٌلﺪ ﻋ
 
ﻢﻜ ﺣ
 
و
 
ٌﻞﺼَ ﻓ
 
ٌلﻮَ ﻗ
 
ﻚِ ﻟذ
 
ِﻪﻳﺪﺒ ﻣ
 
َﺔ ﻴﺼﻌ ﻣ
 
ﻪ ﺴﻔَ ﻧ   ﺣ
 
ٍﻢﻴﻜ ﺣَنﻮﻣﱠﺮَ ﻜ ﻣ
 
ٌةَﺮَ ﻔ ﺳ
 
ٌﻞ ﺳر
 
ِﻪﻴَ ﻠ ﻋ
 
ﺖﱠ ﻠ ﺻ
 
ٍﻦﻴﻜ ﻣ
 
ٍﺪَ ﺘﻬ ﻣ
 
ّٍﻲﺒَ ﻧ 
 
ﻲﻠ ﻋ
 
ٍﻦﻴﺒ ﻣ
 
ٍسﺪُ ﻗ
 
حور
 
ِﻪِ ﺑ 
 
َلَﺰَ ﻧ 
 
ٍﺪﻴﻤ 
 
بر
 
ُﺮِ ﻔﻐَ ﺘﺴَ ﻨَ ﻓ
 
ﻢُ ﻜُ ﻠِ ﻬَ ﺘﺒ ﻣ
 
ﻞِ ﻬَ ﺘﺒ ﻴﻟ
 
و
 
ﻢُ ﻜ ﻋّِﺮَ ﻀَ ﺘ ﻣ
 
عﱠﺮَ ﻀَ ﺘ ﻴﻠَ ﻓ
 
ٍﻢﻴﺟر
 
ّِﻞُ ﻛ 
 
ّِﺮَ ﺷ
 
ﻦِ ﻣ
 
ٍﻢﻴﺣر
 
ٍبَﺮِ ﺑ 
 
تﺬ ﻋ
 
ٌةرَﺮ ﺑ  ُ ﻜَ ﻟ
 
و
 
ﻲﻟ
 
ِبﻮﺑﺮ ﻣ
 
ّِﻞُ ﻛ ﻢ 
. 
ﺶﺘﻤﺣر
 
و
 
؛ناواﺮﻓ
 
ﺶﺘﻤﻌﻧ 
 
و
 
ﺖﺳا
 
ﻢﻴﻈﻋ
 
ﺶﺘّ ﻨﻣ
 
ﻪﻛ 
 
ار
 
ﻲﺴﻛ 
 
ﻢﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﺶﻳﺎﺘﺳ
)
ﺶﺒﻀﻏ
 
ﺮﺑ 
(
ﺖﺳا
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ 
 
ﻲﺸﻴﭘ 
.
ﻦﺨﺳ
)
ﻢﻜﺣ
 
و
(
ﻪﺘﻓﺎﻳ
 
ﺖ ﻴﻣﺎﻤﺗوا
)
ﺖﺳا
 
ﻲﻌﻄﻗ
 
و
(
و
 
ﺬﻓﺎﻧ 
 
وا
 
ﺖﺳاﻮﺧ
 
؛ﺖﺳا
 
ﺖﻟاﺪﻋ
 
ﺮﺑ 
 
ﺶﻤﻜﺣ
 
و
 
ﺎﺳر
 
ﺶﻧﺎﻫﺮﺑ 
. 
ﺖﺳوا
 
ﻲﮔﺪﻨﺑرد
 
عﻮﻀﺧ
 
ﺮﭘ 
 
و
 
ﺶﺘ ﻴﺑﻮﺑر
 
ﻪﺑ 
 
فﺮﺘﻌﻣ
 
ﻪﻛ 
 
نآ 
 
سﺎﭙﺳ
 
نﺎﺳ
 
ﻪﺑ 
 
،ﻢﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﺶﻳﺎﺘﺳ
.
و
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
هﺎﻨﮔ 
 
زا
)
و
 
هﺪﻳﺮﺑ 
(
ﺪﻳﺎﻤﻧ 
 
ﻲﻣ
 
راﺮﻗا
 
وا
 
ﺪﻴﺣﻮﺗ
 
ﻪﺑ 
 
و
 
هﺪﺷ
 
هﺪﻨﻛ 
.
ﺪﻴﻋو
 
زا
 
و
)
ﻢﻴﺑ 
 
و
( 
ﺶﺑاﺬﻋ
)
وا
 
دﻮﺧ
 
ﻪﺑ 
(
دﺮﺑ 
 
ﻲﻣ
 
هﺎﻨﭘ 
.
ار
 
وا
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳا
 
ﻲﺷزﺮﻣآ 
 
راوﺪﻴﻣا
 
شرﺎﮔدروﺮﭘ 
 
هﺎﮔرد
 
زا
 
و
 
ﻪﻛ 
 
يزور
 
رد
 
،ﺪﺸﺨﺑ 
 
تﺎﺠﻧ 
)
و
 
لﻮﻐﺸﻣ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
يرﺎﺘﻓﺮﮔ 
 
ﻪﺑ 
 
ار
 
نﺎﺴﻧا
(
و
 
نﺎﮕﺘﺴﺑ 
 
زادزﺎﺳ
 
ﻲﻣ
 
ﻞﻓﺎﻏ
 
ﺶﻧاﺪﻧزﺮﻓ
. 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﻞّ ﻛﻮﺗ
 
وا
 
ﺮﺑ 
 
و
 
ﻢﻳراد
 
نﺎﻤﻳا
 
وا
 
ﻪﺑ 
 
و
 
ﻢﻴﻳﻮﺟ
 
ﻲﻣ
 
ﺖﻳاﺪﻫ
 
و
 
يرﺎﻳ
 
وا
 
زا
.
ﺎﺑ 
 
يﺮﻴﻤﺿ
 
زا
 
وا
 
ياﺮﺑ 
 
،ﻦﻴﻘﻳ
 
و
 
صﻼﺧا
)
ﺪﻴﺣﻮﺗ
 
ﻪﺑ 
(
ﻢﺳﺎﻨﺷ
 
ﻲﻣ
 
ﻲﻳﺎﺘﻜﻳ
 
ﻪﺑ 
 
ار
 
وا
 
و
 
ﻢﻫد
 
ﻲﻣ
 
ﻲﻫاﻮﮔ 
.
ﺎﺘﻜﻳ
 
راﻮﺘﺳا
 
و
 
ﻦﻣﺆﻣ
 
يدﺮﻓ
 
ﻲﺳﺎﻨﺷ
)
ﻦﻴﻘﻳ
 
رد
.(
يا
 
هﺪﻨﺑ 
 
ﻦﺘﺴﻧاد
 
ﻪﻧﺎﮕﻳ
 
،مرﺎﻤﺷ
 
ﻲﻣ
 
ﻪﻧﺎﮕﻳ
 
ار
 
وا
 
وﻊﺿﺎﺧ
.
 ﭘ 
 
رد
 
ﻪﻧ يروﺎﻳ
 
ﺶﺸﻨﻳﺮﻓآرد
 
ﻪﻧ 
 
و
 
دراد
 
ﻲﻜﻳﺮﺷ
 
دﻮﺧ
 
ﻲﻫﺎﺷدﺎ 
.
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳا
 
نآ 
 
زا
 
ﺮﺗﺮﺑ يﺮﻴﻈﻧ 
 
و
 
ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ
 
ﻦﺘﺷاد
 
زا
 
ﺖﺳا
 
هّﺰﻨﻣ
 
و
 
ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺷاد
 
يﺮﻳزو
 
و
 
روﺎﺸﻣ
) .
ﺎﻫرادﺮﻛ 
 
ﺮﺑ 
(
ﻲﻫﺎﮔآ ﺖﺷاد
 
هﺪﻴﺷﻮﭘ 
 
و
 
ﺖﻓﺎﻳ
.
ﻲﮔﺮﻴﭼ
 
و
 
راﺪﺘﻗا
 
و
 
ﺖﺳا
 
هﺎﮔآ 
 
ناﺪﺑ 
 
و
 
ﺪﻳدﺮﮔ 
 
ﻊﻠّ ﻄﻣ
 
رﻮﻣا
 
نﺎﻬﻧ 
 
زا
 
ودراد
. 
ﺖﻋﺎﻃ
 
،ﺪﻳزﺮﻣآ 
 
و
 
ﺖﺸﮔ 
 
ﻲﻧﺎﻣﺮﻓﺎﻧ دﻮﻤﻧ 
 
يراﺰﮔﺮﻜﺷ
 
وا
 
و
 
ﺪﻧدﻮﻤﻧ 
 
شا
 
ﻲﮔﺪﻨﺑ 
 
و
 .
نﺎﻣﺮﻓ
 
و
 
ﺖﺳا
 
ﻲﺒﻴﻋ
 
و
 
ﺺﻘﻧ 
 
ﺮﻫ
 
ي
 
ﻪﺒﺋﺎﺷ
 
زا
 
ﺮﺗﺮﺑ 
 
و
 
؛دﺮﺘﺴﮔ 
 
ﺖﻟاﺪﻋ
 
و
 
دﺮﻛ 
 
ﻲﻳاور
)
ي
 
ﻪﺘﺴﻳﺎﺷ
 
ﻪﭽﻧآ وا
 
ﻪﺑ 
 
،دﻮﺑ 
 
يﺰﻴﭼ
 
ﺮﻫ
(
دﻮﻣﺮﻓ
 
ﺎﻄﻋ
.
ﺪﺑﺎﻳ
 
ﻲﻤﻧ 
 
لاوز
 
هﺎﮔ 
 
ﭻﻴﻫ
 
و
 
ﺖﺴﻫ
 
و
 
هدﻮﺑ 
 
ﻪﺸﻴﻤﻫ
.
يﺰﻴﭼ
 
و

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->