Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6175831 Kabir Tamil Translation

6175831 Kabir Tamil Translation

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by yeeesmohans

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: yeeesmohans on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

 
 
AMILTRANSLATIONOFKABIRDASDOHE
 
Collection of translation published
 
by Kabeeranabn
2006 2008
between Sept and Sept
, ://..
in the Blog Pages http kabeeran blogspot com
 
வலபகம
:
http://kabeeran.blogspot.com :
னஞச
:
kabeeranban@gmail.com
 
 
வலபகம
:
http://kabeeran.blogspot.com :
னஞச
:
kabeeranban@gmail.com
ºÁ÷ôÀ½õºÁ÷ôÀ½õ
¸½¢½¢, ŨÄôâ «¾ü¸¡É ¦Áý¦À¡Õð¸û¸½¢½¢, ŨÄôâ «¾ü¸¡É ¦Áý¦À¡Õð¸û¸ñÎÀ¢ÊôÀ¢Öõ Óý§ÉüÈò¾¢Öõ¸ñÎÀ¢ÊôÀ¢Öõ Óý§ÉüÈò¾¢Öõ®ÎÀðÎûÇ ¬Â¢Ã츽측ɮÎÀðÎûÇ ¬Â¢Ã츽측ɦ¾¡Æ¢øÑðÀ ÅøÖ¿÷¸Ç¢ý¦¾¡Æ¢øÑðÀ ÅøÖ¿÷¸Ç¢ý¯¨ÆôÀ¢üÌ.¯¨ÆôÀ¢üÌ.
 
ரதஸர
-
வழகலக றப
ந எனம இம தலத சரத நசவள'ய)ன வளரப ன ரத
.
)றப ஹ என நமப டற
.
அவர எத எட ஆணட
(
)
1440-1518)
 எபடம சய) வழதர
.
ஒ சர
120
ஆணட வழததமவர
.
வளரப அனலய)ன யர ந
.
ச வயத க ஆன8 நன இத அவல அவர கய தலதவ)ட லவதர
.
இத அவர சய) இகம  த கலளம அ வ)த வ) எப) தம சதஙலள தரக ள யனறர
.
இதஹ இம >தம ஃ) ரகங அஙம
.
லய தமஅவலய தக தபத அள'பத இகவ)ல
.
இத  தர அவரள'ன சக அவம ல ஈரத
.
அவலசல த ஆன8ப யத வற றர
.
8த நலள கள'னனறத சசஙங ம உதசங ச வர
.
அவக  சத இத தம அவர தம வழகலலய நசவளவதர
.
ஒ லற வதய) ஒ சப)ட வ)லத சவன அதத ஒ நணலய ந ச வ)லத கணதன
.
ர தன'த ணல  க எறதர
.
யவம வ)யகம வணம அத ணட )அதன இல ற  ங உயத அபய நனறத
.
கலளவ)லத  ஏத 
,
உல )லக வணடம எனலத உரதவஇலத சதர
.
வன ர றய நழச இ
.
'லள 'ள அறவர
.
வம அ)ம ட இலறவக வடம என நம)ய தகதய)ன லலய 8ணடம நலநயவர 
.
அவலய எள'ய யவகம ம வணம அலத
.
8ணடம 8ணடம சசஙலதம ந சதன லம வம ரஇலறவல அலய பம
(
அன
)
எனம இணல தல உலய சனரத ம  சதஙள யன ஏல எனஙர
.
இத இ ததன வபலம சமதக ணர
.
அவரள
,
சதர  னன ஆசய)  சதலலள
 
வலபகம
:
http://kabeeran.blogspot.com :
னஞச
:
kabeeranban@gmail.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->