Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuzlanski list [broj 1116, 22.9.2010]

Tuzlanski list [broj 1116, 22.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 938|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

 
Tuzlanski list
 Tuzlanski list
Bh. dnevna novina www.tuzlanskilist.ba Srijeda, 22.9.2010. broj 1116. godina IV cijena 1 KM, 6 Kn, 0,9
Elektrodistributivna poduzeća ostvaruju
Elektrodistributivna poduzeća ostvaruju
ekstra profit na račun građana
ekstra profit na račun građana
 str. 14.
Objesiose SadmirKruškić
Samoubistvo u StjepanPolju kod Gračanice
 str. 3.
Liječnici USK Vladi dalirok od sedam danaProtest mještanatuzlanskog naselja
Vlatko Glavaš, šef stručnog
Vlatko Glavaš, šef stručnog
štaba FK Sloboda
štaba FK Sloboda
Ako se neudovoljizahtjevima,slijedi štrajk 
Petroviću Solinu,mi iz Soline
Napadači polako
Napadači polako
troše kredit!
troše kredit!
 str. 7. str. 11.
Akcija tužilaštava i policije
Hapšenja zbog ubistavai pljačke 2,5 miliona KMna Aerodromu Sarajevo
 str. 2. str. 20.
Priključak na
Priključak na
elektro mrežu u
elektro mrežu u
TK sa 600 povećan
TK sa 600 povećan
na 1.800 KM
na 1.800 KM
 
2
Tuzlanski list - Srijeda, 22.9.2010.
IZBORI
SDP – Država za čovjeka
SDP – Država za čovjeka
Pred narod izlazimo čista obraza
Glasajući za Socijalde-mokratsku partiju ustvariglasate protiv nosioca po-djela i nepravde, korup-cije, neznanja i kreatora''pljačkaškog tranzicijskogkapitalizma'' i ''kreativnograzaranja'', oličenog u ne-okonzervativnim etničkimstrankama, koje i ne mogufunkcionirati na principi-ma zajedništva i pravde,stvaralaštva i razvoja, jersu ogrezli u kriminal, ko-rupciju i podjele, jedinstve-ni je stav kandidata SDP-aza sve nivoe vlasti.
Integrirajuće snage
- Mi ljudima poručuje-mo da dobro razmisle dali zaista žele da, napokon,BiH i bosanskohercego- vačko društvo istinski in-tegriramo. Ako hoćemoda BiH integriramo, ujedi-nimo kao državu, mi mo-ramo postaviti pitanje koja je to integrirajuća snaga uovoj zemlji? Na to pitanjemora dati odgovor ne samopolitika, nego i struka, ljudirazličitih profla koji se i na-učno bave ovom problema-tikom. Svi dobro znamao,da jednonacionalne stran-ke ne mogu integrirati mul-tinacionalno društvo, kaoni da su nacionalizmi tajaktor koji mogu ujedinitiBiH, što nas uči i vrijemei iskustvo. Kada idemo uinozemstvo, ljudi vide da unas nema zajedničkog ime-nitelja unutar vladajućihstranaka i pitaju nas koja je to integrirajuća snaga uovoj zemlji, šta nas to veže?Naravno, da je najači odgo- vor na to pitanje u ovoj ze-mlji - SDP BiH, partija čijisu članovi i Srbi i Hrvati iBošnjaci i Romi, kao i svidrugi građani naše zemlje,partija koja djeluje na ci- jeloj teritoriji države BiHi koja je sve jača, ističe dr.Denis Bećirović, potpred-sjednik SDPBiH Tuzla.
Multietičnostprije svega
Bećirović tvrdi da jeSDP uvjek bila multietnič-ka partija, što je zasigurno ičini najačom, jer, kako kaže,nijedna druga politička par-tija u ovoj zemlji, u držav-nom parlamentu, nije imalameđu svojim poslanicimai Bošnjake i Srbe i Hrvatekao što je to SDP BiH.
- Vrijeme je takođerpokazalo da desnica, desnepolitičke partije ne mogunapraviti ujedinjenje u ovojzemlji. Ljevica zna kako sepravi država. Mi mislimoda ovu državu treba vratitiprincipima i načelima ZA-VNOBiH-a, jer ovo je dr-žava svih njenih građana,gdje trebaju svi da žive usvome i na svome, dodajeBećirović.Kao državni poslanikBećirović tvrdi da trenut-no u našoj zemljiimamo vlast koja, nesamo da je iznevjerila svo- ja obećanja data prije četi-ri godine, već da je to vlastkoja nije spremna da pod-nese izvještaj ni narodu, niparlamentu , ni nevladi-nom sektoru.- Šest mjeseci sam uime kluba SDP-a tražioda Vijeće ministara, načelu sa Nikolom Špirićem,podnese izvještaj o svomradu, šest mjeseci oni od-bijaju da to urade, što jenerazumljivo jer smo svje-doci da su to vlade radilečak i u jednopartijskim re-žimima, kaže Bećirović.Tvrdi da SDP pred ljudeizlazi čista obraza, jer su,kako kaže, bili protiv četirinajgora poteza naše vlastiu predhodne četiri godine.- Prvo smo bili protiv izbora Vijeća ministara,što se pokazalo ispravnim, jer ne da je to bio najgo-ri sastav od Dejtona, većnaša zemlja goru vlast ni- je imala od 1945. godine.Također, bili smo protiv policijske reforme koja jeizglasana u ParlamentuBiH. Po toj policijskoj re-formi, moguće je da preži- vjele žrtve genocida u Sre-brenici i dalje čuva policijaRepublike Srpske, koja jeod Međunarodnog suda uHagu proglašena kao for-macija, koja je zajedno sa vojskom RS, učestvovala utom genocidu. Potpisiva-nje Prudskog sporazumanije bio ništa drugo negokapitulacija pred Dodiko- vom politikom …objašnja- va Bećirović.
Novi član prof. dr. Jacob Bergsland
U SDP –u ističu da jezbog svega toga, samo uzadnja tri mjeseca, u redo- ve SDP-a pristupilo 1657članova, a trenutno ih ovapartija, kako kažu, brojipreko 10 hiljada.Na jučerašnjoj konfe-renciji za medije u Tuzliuručeno su članske karteza šest novih članova me-đu kojima je prof. dr.sc.Jacob Bergsland, šef timaza transplanstraciju srcau SAD-u, koji je ujedno i jedan od osnivača Centraza srce u Tuzli.- Kao čovjek, koji ima veliko iskustvo u Americi ievropskim zemljama, mi-slim da SDP ima najveće vrijednosti parlamentar-ne demokracije. Za menenajvrednija stvar u politici je transparentnost i čuva-nje ljudskih prava jer sva-ka osoba treba sigurnost i vjeru u državu, bez obzirana nacionalnost i religiju,a vjerujem da je SDP pre-poznao najbolje i da nasmože povesti ka tom cilju,kazao je prof. Bergsland.Ističe da je u Bosni biokada je bilo najteže, za vrije-me rata, i da je još tada upo-znao ljude kao što su SelimBešlagić i Denis Bećirovićkoji žele da svi Bosanci živezajedno, zbog čega je pono-san što postaje član SDP-a.- Sada živim u BiH,gdje imam porodicu, zbogčega moram pokušati daradim za dobrobit naše ze-mlje. Vjerujući da SDP že-li popraviti situaciju u BiHne mogu da sjedim frustri-ran kod kuće i gledam lošestvari, već zajedno sa njimaželim učestvovati u tome,kaže prof. Bergsland.Bećirović ističe da bisvakoj političkoj parti- ji bila čast da ima svjetskipriznatog čovjeka u svojimredovima koji će zasigurnobiti velika podrška izgrad-nji države za čovjeka. 
E. Ka.
Sa pres konferencije u Tuzli – dr. Denis Bećirović, prof. dr. Jacob Bergsland, Slađan IlićUručenje članske karte SDP-a prof. BergslanduDr. Bećirović sa novim članovima SDP-a
 
3
Tuzlanski list - Srijeda, 22.9.2010.
DOGAĐAJI
Elektrodistributivna poduzeća ostvaruju ekstra proft na račun građana
Priključak na elektromrežu u TK sa 600povećan na 1.800 KM
Elektrodistributivna poduzeća u Federaciji BiH ostvaruju ekstra profit tako štodrastično i faktički preko noći povećavaju cijene priključaka na elektro mrežu
Državni ombudsmanza zaštitu potrošača u Bosnii Hercegovini primio je višežalbi građana koji ukazujuna ovakvo ponašanje elek-trodistributivnih preduze-ća, a najviše ih se odnosi naTuzlanski kanton.Zbog toga je ombud-sman za zaštitu potrošačazatražio od Regulatorne ko-misije za električnu energi- ju da razmotri mogućnostpropisivanja jedinstvenihtroškova za izdavanje elek-troenergetske suglasnostiu Federaciji BiH, odnosnoRepublici Srpskoj, kao i dase predvidi mogućnost iz-davanja elektroenergetskesuglanosti na neodređeno vrijeme.Elektrodistribucije tre-nutačno ostvaruju ekstraproft određujući posebnecijene prilikom izdavanjapotrebne dokumentacijeili priključenja na elektro-distributivnu mrežu no- voizgrađenih i obnovlje-nih stambenih objekata.Temeljem prijava građanautvrđeno je da lokalne elek-trodistribucije naknade zapriključak na elektro mrežunaplaćuju i do tri puta sku-plje od uobičajenih. Ova-kvim ponašanjem posebnosu pogođeni povratnici kojiobnavljaju svoje domove.
Žalbe potršača
-Većina navedenih pri-govora se odnosi na Elek-trodistribuciju Tuzla. Nai-me, potrošači se žale da supodnijeli zahtjev za elek-troenergetsku suglasnosti da je nakon podnošenjazahtjeva došlo do drastič-nog povećanja troškovapriključka sa 600 na 1.800KM. Poznato nam je da je u Tuzlanskom kantonudonešen Zakon o legaliza-ciji bespravno izgrađenihstambenih objekata i da jetijekom 2008. i 2009. godi-ne podnešeno oko 20.000zahtjeva za legalizaciju be-spravno izgrađenih obje-kata, ističe ured državnogombudsmana za zaštitupotrošača.Sličan problem postoji iu drugim dijelovima Fede-racije, dok je stanje u RS-unešto bolje. Samovolja elek-troprivrednih poduzećapoprimila je takve razmjereda su morali reagirati i poje-dini državni zastupnici, kojitraže da se provjeri oprav-danost razlika u cijenamapriključenja na elektro-distributivnu mrežu u po- jedinim dijelovima zemlje,kao i razlike u cijenama pri-stojbi za elektroenergetskusuglasnost.
Zlouptoreba
Koliko lokalne elektro-distribucije zloupotreblja- vaju monopolističku po-ziciju na tržištu svjedoči ipodatak da je cijena elek-troenergetske suglasno-sti, koju mora imati svakinovoizgrađeni ili obnov-ljeni stambeni objekt, uBrčko Distriktu 50, a u Tu-zlanskom kantonu 1.800maraka.-Potrošači s razlogomsumnjaju da se u navede-nom slučaju radi o pribav-ljanju ekstra profta u situa-ciji iznenada velikog prilivazahtjeva za elektroenerget-sku suglasnost zbog pro- vedbe Zakona o legalizacijibespravno izgrađenih obje-kata, upozorava u svojoj in-ormaciji državni ombud-sman za zaštitu potrošača.
D. Jazvić
Najviše prigovora na Elektrodistribuciju Tuzla
Transparency international BiH
Stranke će za bilborde potrošiti dva miliona maraka
 Apel političkim strankama da građanima daju uvid u količinu utrošenih sredstava
Političke partije u BiHdo sada su za predizbor-ne oglase u elektronskimi štampanim medijimapotrošile 700.000 KM, aprocjenjuje se da će za bil-borde biti potrošeno dvamiliona KM, rezultati sumonitoringa dosadašnjegtoka kampanje koji je pro- veo Transparency Inter-national BiH.Rezultati analize pr- ve dvije sedmice izbornekampanje pokazali su da je Savez nezavisnih soci- jaldemokrata za ove na-mjene potrošio 180.000KM, Stranka za BiH165.000 KM, Savez zabolju budućnost BiH140.000 KM, a Socijal-demokratska partija BiH120.000 KM, saopšteno jeiz Transparency interna-tional BiH.Ova nevladina orga-nizacija upozorava da jeponovo prisutna praksada stranke na vlasti trošenajviše novca za prediz-bornu kampanju i samimtim imaju najagresivnijekampanje, te da će ovajiznosi biti mnogo veći uostatku kampanje, s obzi-rom da njen najvažniji diotek slijedi.Iz Transparency inter-national BiH podsjećajuda su, povodom spornekampanje Ministarstvaenergije, rudarstva i in-dustrije Federacije BiH,podnijeli prijavu Kanto-nalnom tužilaštvu Saraje- vo protiv ministra Vahi-da Heće zbog zloupotrebepoložaja, kao i prigovorCentralnoj izbornoj ko-misiji zbog kršenja Za-kona o fnansiranju par-tija, te da će nastaviti daprate sve eventualne ne-pravilnosti u fnansiranjukampanja.
Zajednička akcija tužilaštava i policije
Hapšenja zbogubistava i pljačke
Prema nezvaničniminormacijama, ZijadTurković je uhapšen s još nekoliko osoba teosumnjičen kao organi-zator za pljačku na sara- jevskom aerodromu izdecembra 2007. Turko- vić je otprije dobro po-znat policiji po činjenjukrivičnih djela.Osim za pljačku naaerodromu Turković i sa-učesnici se sumnjiče i zanekoliko ubistava na po-dručju BiH, odnosno zaubistva Wernera Ajdari- ja, Marija Tolića, Mitha-ta Mekića i Marije SalasCortez, državljanke Bo-livije, za čijim tijelima setraga više mjeseci.Ova saznanja rezul-tat su rada istražnog ti-ma Tužilaštva BiH, ko- je je saopćilo da se radina rasvjetljavanju još jednog ubistva. Istragase nastavlja.Spektakularnu pljač-ku na aerodromu, pod-sjetimo, izvela su četvo-rica pljačkaša obučenihu uniorme SIPA-e. Onisu uz prijetnju oružjemiz Cargo centra na ae-rodromu iznijeli vri- jednosnu pošiljku s 2,5miliona KM ABS ban-ke, koja je trebala bititransportovana u Cre-dit Suisse Zurich bankuu Švicarskoj.Sud BiH je, u nedo-statku čvrstih dokaza,u maju 2009. oslobodi-lo Suada Glavinića i Sa-udina Duvnjaka, koji subili optuženi za sauče-sništvo u pljački. Apela-cijsko vijeće tog suda jeu decembru iste godinepotvrdilo oslobađajućupresudu.
Sx
Masovna grobnica - Sanski Most
Završena ekshumacija
Završena je ekshuma-cija iz primarne masovnegrobnice u Sanskom Mo-stu na lokalitetu DonjaTramošnja - Jankov do izkoje su ekshumirana 22tijela.„Po našim inormaci- jama, pretpostavljamo da je riječ o bošnjačkim žr-tvama stradalim u peri-odu '92. godine u mjestuVrhpolje i Hrustovo“, ka-zala je glasnogovornicaInstituta za nestale osobebih Lejla Čengić.Po njenim riječima,kod dviju osoba su ruke naleđima bile vezane žicom,a među ekshumiranima jei dijete od 16 godina.Ekshumacijom je ru-kovodilo Kantonalno tu-žilaštvo Bihać.
qq
Radnici Polihema pred Skupštinom TK
Zbog hotela „Stella“protestirat ćemou Sarajevu
Bivši radnici tuzlanskogPolihema, dioničari hotelaStella, jučer su se okupilipred Skupštinom Tuzlan-skog kantona, tražeći dase konačno riješi problemhotela koji je nezakonitoprivatizovan. Teuik Baj-rić, jedan od dioničara ka-že : „Mi tražimo da Skup-ština TK poništi odluku još iz vremena dok je Ali- janska bila na vlasti, a to jeda se hotel Stella u Neumuprebaci sa kantonalne naAgenciju za privatizacijuFederacije BiH. Uostalom,svjedoci smo da je ederal-na Agencija hotel dala taj-kkunima. Iako je u tome25 posto privatnog kapita-la, oni su sve stavili u jedankoš. Hotel je inače 50:50TDI i Polihema. Ukolikose ne udovolji našim za-htjevima, mi sutra (danasop.a) idemo u Sarajevo,razapet ćemo šatore predinstitucijama vlasti i ostatisve dok konačno ne riješi-mo ovaj problem.
Rn. K.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dc30 liked this
meforea liked this
imemoje liked this
suki4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->