Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nirvana Sociala Nr. 5

Nirvana Sociala Nr. 5

Ratings: (0)|Views: 439|Likes:
Published by ocsike
Numărul 5 al ziarului editat de Societatea Culturală Condiția Română, Ion Barbu
Numărul 5 al ziarului editat de Societatea Culturală Condiția Română, Ion Barbu

More info:

Published by: ocsike on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
"În iunie 1990, la chemareapre}edintelui Ion Iliescu, minerii din ValeaJiului au venit la Bucure}ti în frunte cuMiron Cozma }i au declan}at o serie deagresiuni }i violen]e împotriva intelectualilorbucure}teni". Aceast@ fraz@ este un loccomun }i un cli}eu instalat în mentalulcolectiv al intelectualilor români, al tinerilorcare nu au tr@it momentele respective, almultor cet@]eni ai Bucure}tiului, dar }i alopiniei publice interna]ionale.Atât prin articolul de fa]@cât }i prin participarea cuspectacolul
Capete Înfier-bântate. 13-15 iunie 1990
 în Valea Jiului, vom încer-ca s@ nuan]@m }i s@deconstruim acest loccomun.Prima idee care trebuienuan]at@ este cea a"venirii" minerilor, care nus-a desf@}urat "spontan,ca reac]ie a unui grupsocial cu con}tin]@ civic@la dezordinea din ]ar@",a}a cum a declarat înrepetate rânduri IonIliescu, ci a fost organizat@ în cele mai mici am@nuntechiar de Serviciul Românde Informa]ii (SRI) }i deGuvernul României, cuconcursul reprezentan]ilor locali ai partidu-lui de guvern@mânt, F.S.N. Argumentelepentru aceast@ variant@ sunt foarte multe,de la faptul c@ Gelu Voican Voiculescu,consilier al primului-ministru, a plecat spreValea Jiului s@ se ocupe personal de trans-portul minerilor, ^nc@ înainte s@ fi avut locpresupusa "atacare a televiziunii de c@trefor]e cu caracter legionar", la m@rturia unuifost lider local al F.S.N., care confirm@ c@ aorganizat venirea minerilor la Bucure}ti, însprijinul lui Ion Iliescu }i pân@ la implicareaangaja]ilor SRI, inclusiv a directorului VirgilM@gureanu, în ac]iunile minerilor înBucure}ti).Odat@ stabilit@ aceast@ ac]iune premeditat@a statului român, vine firesc întrebarea: dece minerii? Aici credem c@ motivele sunt detrei categorii. În primul rând, motivul cel maides adus în discu]ie, cel legat de specificul}i profilul de personalitate al celui carelucreaz@ în min@. Lucrul într-un mediu ab-rutizant, extrem de periculos, în care dup@cum declar@ mul]i mineri "când intri nu }tiidac@ vei mai vedea lumina zilei", în condi]iifoarte dificile (lipsa luminii naturale, spa]iul închis }i foarte strâmt, c@ldura etc.), îi facepe mineri s@ fie mai solidari }i uni]i decâtalte grupuri de muncitori, dar }i mai u}or demanipulat, din cauza lipsei de educa]ie }i aprovenien]ei majorit@]ii minerilor din mediis@race }i defavorizate. Deci mai potrivi]ipentru o ac]iune represiv@ violent@, demas@, în care la nevoie s@ joace rolul ]apu-lui isp@}itor.Cel de-al doilea motiv este unul istoric,care se leag@ de revolta minerilor din 1977,când, protestând împotriva condi]iilor delucru inumane }i a salariilor foarte mici,minerii l-au sechestrat pe prim-ministrul }il-au chemat pe Nicolae Ceau}escu lanegocieri. Dup@ acest episod, securitatea aacordat o aten]ie deosebit@ acestui grupsocial din Valea Jiului }i a început s@ infil-treze agen]i printre mineri. Astfel c@ în iunie1990, la doar }ase luni dup@c@derea regimului totalitarceau}ist, aceste structuri erau înc@ active }i au putut func]ionaca agitatori, instigatori }i chiarcoordonatori ai ac]iunilor mine-rilor.În sfâr}it, cel de-al treilea motiv ]ine de un joc politic caracteristic regimurilor totalitare,atât de dreapta, cât }i de stânga, }i anumeasmu]irea unor grupuri sociale margina-lizate împotriva altora, pentru a distrageaten]ia de la problemele economice cucare se confrunt@. Acela}i model aplicat,desigur la scar@ larg@, de Hitler cu stigmati-zarea evreilor, romilor sau comuni}tilor,acela}i model aplicat deregimul opresiv comunist în România anilor '50 custigmatizarea burgheziei,}i aplicat inclusiv în anul2010 de regimul Sarkozy în Fran]a prin expulzarearomilor. În iunie 1990 înRomânia acest principiude tipul "dezbin@ }ist@p$ne}te" s-a manifes-tat prin inocularea prinintermediul mass-media aideii c@ motivul pentrucare lucrurile nu mergbine în ]ar@ sunt golanii }ibi}ni]arii care ocup@ Pia]aUniversit@]ii din Bucure}ti.Astfel, minerilor, de fapttuturor muncitorilor, le-afost distras@ aten]ia de lalipsa drepturilor }i s@r@cie,}i îndreptat@ împotriva"for]elor anarhiste" dinBucure}ti (este interesant faptul c@ în fe-bruarie 1990, liderii de sindicat ai minerilor î}i negociaser@ o serie de drepturi, pe careIon Iliescu personal promisese c@ le vaacorda; acest lucru a facilitat solidarizareaminerilor cu noul regim, iar nerespectareaconven]iei a fost pretextul mineriadei din1991).O alt@ idee care trebuie nuan]at@ este ceacare îi face pe mineri vinova]i exclusivi pen-tru actele de violen]@ din Bucure}ti. Orilucrurile nu au stat deloc a}a. Chiar dac@nu poate fi negat@ implicarea unora dintremineri în b@t@i, furturi, devast@ri, tâlh@rii }ichiar violuri, trebuie semnalate dou@ lucruri.
CAPETE ÎNFIERBÂNTATE
 %N VALEA JIULUI
David Schwartz / Regizorul spectacolului “Capete ^nfierb$ntate”(continuare ^n pagina 2)
Editorial
 
(urmare din pagina 1) 
Primul, care ar trebui s@ fie de la sine în]eles, este acela c@ nu to]i minerii auvenit la Bucure}ti! Iar dintre minerii care auvenit, nu to]i s-au dedat la astfel de ac]iuni.Unii au venit din spirit de solidaritate, dars-au dezis de ac]iunile colegilor, al]ii auvenit pur }i simplu din curiozitate sau spiritde aventur@ (mul]i nu v@zuser@ niciodat@Bucure}tiul), iar al]ii chiar au ac]ionat încontra colegilor lor violen]i }i pentruap@rarea manifestan]ilor. Cel de-al doileafapt pe care oamenii nu îl }tiu, sau nu vors@ îl recunoasc@, este acela c@ majoritateacovâr}itoare a ac]iunilor ilegale din timpulrepresiunii din iunie 1990 au fost coordo-nate sau/}i executate de cadre din minis-terul de interne }i securitate, jandarmi,poli]i}ti, solda]i, deci de reprezentan]i aistatului român. Peste 1200 de arest@ri ile-gale, 6 mor]i prin împu}care, cel pu]in 6violuri reclamate la unitatea militar@ de laM@gurele, devastarea sediilor partidelor deopozi]ie }i altor organiza]ii, sechestrareaunui num@r de peste 1000 de civili în unit@]imilitare, distrugerea locuin]elor de romi dincartierele m@rgina}e ale Bucure}tiului,interzicerea ziarului
România liber@
, toateaceste acte i-au avut în prim-plan nu pemineri, ci chiar pe reprezentan]ii statului, pecei care ar trebui s@ asigure protec]iacet@]enilor!Toate aceste omisiuni inten]ionate sauneîn]elegeri ale fenomenelor din jurulrepresiunii din 13-15 iunie 1990 au dus încele din urm@ la stigmatizarea unei întregicategorii sociale - minerii, }i a unei întregizone geografice - Valea Jiului. Termenul deminer a devenit sinonim inclusiv în limbajuluzual al multor români cu "huligan" sau"brut@", iar aceast@ generalizared@un@toare a fost între]inut@ chiar de mul]iintelectuali români (regizorul Lucian Pintilie îi numea la un moment dat "urangutani pro-gramabili la cerere"). Mai departe, termenulde "mineriad@" folosit pentru ceea ce a fostde fapt o represiune a statului român împotriva propriilor cet@]eni, s-a încet@]enit în opinia public@ româneasc@, }i a fost pre-luat în mediile interna]ionale (de exemplu,pe site-ul Wikipedia/english g@sim defini]iatermenului de "Mineriad" în limba englez@!).Presa interna]ional@ a difuzat peste totimagini cu "minerii, uneltele lui Ion Iliescu împotriva democra]iei" iar presa }i liderii deopinie din România au continuat s@ îiblameze }i ridiculizeze pe mineri. Evolu]iaulterioar@ a lui Miron Cozma, celelalte"mineriade", chiar situa]ia hilar@ din cam-pionatul românesc de fotbal, unde JiulPetro}ani ajunsese s@ câ}tige toate meci-urile de pe teren propriu, sub amenin]areacu b@taia arbitrilor }i echipei adverse, auperpetuat }i ^nt@rit preconcep]iile despreValea Jiului. Mine s-au închis, investitoriistr@ini }i autohtoni speria]i de aceast@imagine de "no man's land", au evitat zona,statul a ignorat problemele din Valea Jiului,sau a oferit solu]ii de moment total neprac-tice (acordarea salariilor compensatoriipentru minerii disponibiliza]i), uitând c@primii vinova]i pentru c@derea economic@ azonei sunt chiar reprezentan]ii statuluiromân, care i-au manipulat }i aruncat pemineri în derizoriul "mineriadei".Astfel, la 20 de ani dup@ evenimentele diniunie 1990 se poate afirma cu convingerec@ a treia categorie de victime ale represiu-nii din 13-15 iunie 1990, pe lâng@ "intelec-tuali" }i "romi" au fost chiar minerii }ilocuitorii V@ii Jiului.Participarea cu spectacolul de teatru docu-mentar
Capete Înfierbântate. 13-15 iunie1990
urmat de o dezbatere public@ înPetro}ani, are ca obiective atât educarea }iinformarea cet@]enilor din Valea Jiului în ceprive}te evenimentele, cât }i facilitareaposibilit@]ii de exprimare a opiniei uneicomunit@]i afectate de represiunea respec-tiv@.
CAPETE ÎNFIERBÂNTATE 13-15 IUNIE 1990
adev@r }i istorie
"Fiecare epoc@ î}i z@p@ce}te contemporanii." 
John Steinbeck
"Istoria este întotdeauna scris@ gre}it, de aceea este nevoie s@ fie atât de des rescris@." 
George SantayanaConform teoriei filosofice coerentiste a adev@rului, o propozi]ieeste adev@rat@ în m@sura în care este coerent@ cu un întreg setde alte propozi]ii.În cazul evenimentelor din 13-15 iunie 1990, exist@ cel pu]in dou@ipoteze asupra adev@rului evenimentelor, dac@ nu chiar trei, coe-rente în interior, dar absolut incompatibile între ele. În lipsa unorinforma]ii suplimentare, stabilirea unui adev@r istoric, de unde ardecurge identificarea unor vinova]i }i studierea mecanismelor defunc]ionare ale sistemului care a produs evenimentele, devineimposibil@.În acest context, nu ne r@mâne decît s@ ascult@m m@rturiile acto-rilor evenimentelor, s@ descoperim efectele acestor evenimenteleasupra lor }i asupra întregii societ@]i române}ti post-1989, }i,urmând sfatul lui George Santayana ("Cine nu are memoria isto-riei, risc@ s@ o repete"), s@ rememor@m traumele fizice }i psihicepe care cei implica]i în aceste evenimente le-au suferit.IPOTEZA IManifesta]ia din Pia]a Universit@]ii a fost organizat@ de LigaStuden]ilor, ca form@ de protest la adresa conducerii provizorii a]@rii, controlat@ în continuare de reprezentan]i ai vechilor structuri}i mentalit@]i de dinainte de 1989.Aceste structuri de putere au încercat s@ compromit@ manifesta]iaprin infiltrarea unor "agitatori", care incitau la manifest@ri violente,agresive în perimetrul pie]ii.Pe 21 mai, dup@ alegerile generale, Liga Studen]ilor a decis s@ încheie manifesta]ia. Agitatorii infiltra]i au r@mas în pia]@ împreun@cu grevi}tii foamei cu inten]ia de a compromite imaginea protes-tatarilor.Evenimentele represive din 13-15 iunie au fost organizate destructurile de putere din mai multe motive:1.retezarea oricarei ini]iative de protest la adresa nouluiregim proasp@t instaurat }i inducerea unei st@ri de teroare asuprapopula]iei Bucure}tiului.2.crearea unui timp de repliere pentru ca noua putere s@ sepoat@ organiza }i împiedica investi]iile de capital str@in, care ar fiurmat s@ intre în ]ar@.3.o lupt@ la cel mai înalt nivel al conducerii statului întree}alonul doi al fostului partid comunist român }i fostele servicii desecuritate. Mineriada a fost folosit@ ca arm@ de }antaj, eventualpentru compromiterea unora dintre liderii puterii.
(continuare ^n pagina 3)
NIRVANA SOCIAL~Pag. 2
 
(urmare din pagina 2)
În ziua de 13 iunie, poli]ia }i aceia}i "agita-tori", pl@ti]i de poli]ie, au înscenat o "rebeli-une violent@", au dat foc la autobuze,ma}ini în zona Universit@]ii, au simulatatacuri asupra Ministerului de Interne,Sediului Poli]iei Capitalei, Televiziunii, pen-tru a justifica o interven]ie în for]@, repre-siv@ asupra popula]iei.În ziua de 14 iunie mase de muncitori simineri din ]ar@ au fost coordonate }i dirijatede for]e ale securit@]ii }i poli]iei pentru a"face ordine în ]ar@", de fapt pentru a tero-riza popula]ia. Au fost operate arest@ri ile-gale, înscenate perchezi]ii, fabricate dosarefalse, pentru a justifica arestarea liderilormi}c@rii din Pia]a Universit@]ii }i compro-miterea lor. Întreaga opera]iune operat@ deaparatul de stat a avut scopul înscen@riiunei lovituri de stat organizate de "for]elegionare" }i compromiterea presupu}ilorconduc@tori ai loviturii.IPOTEZA IIManifesta]ia din Pia]a Universit@]ii a fost unfenomen organizat chiar de FSN, pentru a-iaduna }i ]ine pe loc pe to]i sus]in@torii par-tidelor de opozi]ie }i a-i împiedica s@ orga-nizeze o campanie electoral@ sus]inut@, lanivelul întregii ]@ri. Lideri ai Ligii Studen]ilor}i ai altor organiza]ii civice au fost antrena]i în aceste ac]iuni.Dup@ alegeri, aceste organiza]ii împreun@cu liderii lor s-au conformat ordinelor pri-mite de la conducerea FSN, proasp@taleas@ la conducerea ]@rii, }i s-au retras, încheind manifesta]ia.În pia]@ au r@mas doar grupuri radicale,imposibil de controlat, oponen]i reali aiFSN-ului, unii dintre ei afla]i în grevafoamei.Represiunea din 13-15 iunie a fost organi-zat@ personal, la cel mai înalt nivel, de IonIliescu cu sprijinul conducerii Securit@]ii,atât pentru a sc@pa de ace}ti ultimi mani-festan]i, care compromiteau imaginea noiiputeri, cât }i pentru a teroriza popula]iaBucure}tiului, pentru a induce o stare depanic@ }i a în@bu}i orice tentativ@ derevolt@. În acest scop au fost atacatecartierele de romi, au fost aresta]i ilegalpeste 1200 de cet@]eni, atât romi cât }iromâni, care nu aveau neap@rat leg@tur@cu mi}c@rile de protest din pia]@.Pe 13 iunie, poli]ia }i armata au dat focautobuzelor, Ministerului de Interne, au ata-cat televiziunea, punând toate acesteatacuri pe seama manifestan]ilor anti-regim.La televiziunea român@ a fost înscenat@ întreruperea emisiei, chiar în timpul unuimeci de fotbal de la Campionatul Mondial,din cauza presupusului atac, pentru a incitapopula]ia, mai ales pe cei din afaraBucure}tiului, }i a facilita interven]ia vio-lent@ a minerilor }i muncitorilor.Transportarea minerilor }i muncitorilor din]ar@ înspre Bucure}ti a fost organizat@ deguvernul României, cu sprijinulorganiza]iilor locale ale FSN-ului.Pe 14 }i 15 iunie, oameni din securitate sipoli]ie, deghiza]i în mineri, i-au coordonatpe minerii condu}i de Miron Cozma pentrua ataca toate institu]iile }i persoanele carese opuneau noii puteri (publica]ii, asocia]ii,partide istorice, persoane fizice, etc.), dar }ipentru a-}i rezolva probleme de serviciu(atacarea unor comunit@]i întregi de romi,sub pretextul prinderii "bi}ni]arilor").IPOTEZA IIIPia]a Universit@]ii a fost o tribun@ elec-toral@, parte din campania electoral@ a par-tidelor istorice, fiind finan]at@ de PN[ }iPNL, de la pancarte }i bannere pân@ la ali-mente pentru grevi}tii foamei.Manifesta]ia avea aspecte de joas@ calitateprin prezen]a unor agitatori - persoaneagresive - }i o component@ de extrem@dreapt@ neo-fascist@ prin utilizarea unorconcepte }i simboluri legionare de c@treunii lideri ai demonstra]iei.Dup@ victoria FSN în alegerile din 20 mai,unii lideri ai PN[ au luat leg@tura cu mani-festan]i anarhi}ti din ]@rile vecine (Bulgaria,Iugoslavia), }i au planificat o lovitur@ destat pentru a da jos guvernul ]@rii }i pepre}edinte, ale}i democratic, }i, eventual,pentru a ob]ine arbitraj sau alt@ implicareinterna]ional@.Aceste for]e au ac]ionat în ziua de 13 iunie1990, profitând de interven]ia poli]iei pentruridicarea corturilor grevi}tilor foamei dinPia]a Unviersit@]ii, i-au folosit pe agitatoriidin pia]@, dar }i pe liderul Ligii Studen]ilor,care a agitat spiritele în discursul s@u dindup@-amiaza zilei de 13 din balconulUniversit@]ii. Apoi au atacat sediul Poli]ieiCapitalei, sediul Ministerului de Interne,Televiziunea Român@, l-au amenin]at pepre}edintele televiziunii c@ îl arunc@ de laetaj.Poli]ia }i armata, compromise dup@revolu]ia din decembrie 1989 }i prost orga-nizate, nu au f@cut fa]@ la asalt, iarpre}edintele României a f@cut apel la popu-la]ia capitalei, dar }i la restul ]@rii s@ con-tribuie la restabilirea ordinii în Bucure}ti.Astfel, îngrijora]i de situa]ia din capital@,mineri }i al]i muncitori din ]ar@ au r@spunsapelului, au venit în Bucure}ti }i au resta-bilit ordinea public@. Au plantat flori, ausalubrizat Pia]a Universit@]ii, au ajutat laprinderea }i arestarea "]iganilor bi}ni]ari".Din p@cate, unii dintre ei, de bun@ voie }if@r@ a fi condu}i de cineva, au f@cut excesde zel, lovind pe unii cet@]eni sau atacândcasele unor lideri ai partidelor de opozi]ie.Venirea minerilor în Bucure}ti a fost o sal-vare pentru popula]ia pa}nic@ a ora}ului,speriat@ }i revoltat@ de scenele de groaz@care au amintit de rebeliunea legionar@ din1941. Foarte mul]i cet@]eni au mul]umitminerilor pentru interven]ia lor.Minerii au fost condu}i de c@tre liderii lor,f@r@ implicarea structurilor din conducerea]@rii.
NIRVANA SOCIAL~Pag. 3
3 din 6 ALEXANDRU POTOCEAN

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Diana Fenici liked this
malinova liked this
ocsike liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->