Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Black Bazar - Alain Mabanckou

Black Bazar - Alain Mabanckou

Ratings: (0)|Views: 532 |Likes:
Published by maneno.pl
Fragment książki "Black Bazar" Alaina Mabanckou, Wydawnictwo Karakter
Fragment książki "Black Bazar" Alaina Mabanckou, Wydawnictwo Karakter

More info:

Published by: maneno.pl on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2010

pdf

text

original

 
Alain Mabanckou
 Black Bazar
– fragment
tłum. Jacek Giszczak Wydawnictwo Karakter 2010Wcale nie pogł
ę
biam dziury bud
etowej. Kiedy tu przyjechałem, ta dziura ju
była, zreszt
ą 
mówiło si
ę
 o niej od dziesi
ę
cioleci. Niektórzy twierdzili nawet,
e id
ą 
c sobie spokojnie ulic
ą 
, mo
esz w ni
ą 
wpa
ść
,bo nie ma
adnych tablic ostrzegawczych, tote
nie miałem sobie nic do zarzucenia i dla
ś
wi
ę
tegospokoju powtarzałem sobie,
e ta historia z dziur
ą 
to tylko argument paru polityków z opozycji, którzychc
ą 
uniemo
liwi
ć
prac
ę
rz
ą 
dowi, tak by w czasie wyborów jego bilans był katastrofalny…Jednak uczestnicy debaty, któr
ą 
przed tygodniem pokazywano w telewizji, oznajmili,
e je
ś
li tak dalejpójdzie, niebawem znajdziemy si
ę
na „skraju zapa
ś
ci bez precedensu”. To przez nich znowu zaczynamsi
ę
powa
nie niepokoi
ć
, zwłaszcza
e nawet Roger, Francuz z Wybrze
a Ko
ś
ci Słoniowej, sugeruje,
e jate
przyczyniam si
ę
do pogorszenia sytuacji, gdy
pracuj
ę
na pół etatu i marnuj
ę
czas nad maszyn
ą 
dopisania…Słuchaj
ą 
c dobrze poinformowanych ludzi, którzy dyskutowali w telewizji, odnosiłem wra
enie,
esytuacja jest wyj
ą 
tkowo powa
na, wr
ę
cz beznadziejna.
e kraj przegrał nie tylko batali
ę
, ale cał
ą 
wojn
ę
.Mówili o deficycie, złym zarz
ą 
dzaniu, niefortunnych decyzjach rz
ą 
du i wielu innych sprawach. Robiłemlu
ź
ne notatki na etykietkach pelfortha, kupionego dzie
ń
wcze
ś
niej u naszego Araba na rogu,sympatycznego go
ś
cia, który mówi zawsze, gdy wchodz
ę
do jego przybytku:– „Zachód zbyt długo karmił nas kłamstwami i zara
ał zgnilizn
ą 
…”. Wiesz, który czarny poeta miałodwag
ę
to stwierdzi
ć
, h
ę
?Podczas całej tej niezwykle o
ywionej debaty nie odrywałem oczu od telewizora. To był nie lada wyczynz mojej strony. Na ogół wol
ę
ogl
ą 
da
ć
filmy miłosne czy programy, w których mi obiecuj
ą 
,
e mog
ę
 wygra
ć
samochód z automatyczn
ą 
skrzyni
ą 
biegów, je
ś
li tylko zadzwoni
ę
pod numer pokazany u dołuekranu. Och, kiedy
ś
lubiłem te
programy, w których kilka zwi
ą 
zanych z sob
ą 
par przerzucano na jak 
ąś
 wysp
ę
w Ameryce Południowej, gdzie
yły rozdzielone i przez dwana
ś
cie dni oraz dwadzie
ś
cia czterygodziny były wystawione na pokus
ę
innych m
ę
czyzn i kobiet. To fakt,
e w owych czasach nieopuszczałem
adnego odcinka,
artowałem z moj
ą 
eks, namawiałem, by razem ze mn
ą 
prze
yła t
ę
 przygod
ę
, bo pono
ć
dopiero tam, daleko, pary u
ś
wiadamiaj
ą 
sobie,
e ich miło
ść
jest nierozerwalna.Wła
ś
nie o to chodziło, by si
ę
na ko
ń
cu przekona
ć
, czy m
ę
czyzna i kobieta wróc
ą 
potem do domu podr
ę
ę
, czy te
wymieni
ą 
mi
ę
dzy sob
ą 
nazwy przelotnych ptaków i raz na zawsze przestan
ą 
z sob
ą 
 rozmawia
ć
. Mojej partnerce nie było do
ś
miechu, kiedy si
ę
tak droczyłem, naprawd
ę
wyobra
ała sobie,
e tylko marz
ę
, by wyrwa
ć
jak 
ąś
blondynk 
ę
, rud
ą 
czy brunetk 
ę
o zadku kr
ą 
głym jak u kobiet z naszegokraju, bo przecie
szalej
ę
za takimi zadkami. Mówiła,
e kobiety, które widzi si
ę
w telewizji, nie s
ą 
 prawdziwe,
e to tylko makija
, bo nigdy nie spotkała tego rodzaju kobiety w markecie Franprix czyMonoprix na ko
ń
cu naszej ulicy, gdzie robi zakupy. W dodatku miała mi za złe, gdy niektórzy spo
ś
ródtych porzuconych na wyspie m
ę
czyzn i kobiet ju
pierwszego dnia ulegali pokusie grzechu cielesnegoi mo
na było zobaczy
ć
, jak spółkuj
ą 
w basenie; byli te
tacy, którzy przez jaki
ś
czas przestrzegali postu,by potem nadrabia
ć
stracony czas i migdali
ć
si
ę
po zagajnikach tego ziemskiego raju. Jej zdaniem,nale
ałem do pierwszej kategorii, do kategorii grzeszników, którzy tylko czekaj
ą 
, by wbi
ć
z
ę
byw pierwsze z brzegu jabłko. Od jakiego
ś
czasu nie ogl
ą 
dam tego rodzaju programów, gdy
dowiedziałem
 
si
ę
,
e cz
ę
sto pokazuj
ą 
tam pary na niby i robi
ą 
widzów w bambuko. I to ma by
ć
uczciwe traktowaniemisji?...Tym razem ogl
ą 
dałem wi
ę
c co
ś
innego, debat
ę
, która w sposób po
ś
redni rzucała na mnie cie
ń
. W studiumi
ę
dzy zaproszonymi go
ść
mi omal nie doszło do bójki. Dziewi
ęć
set osiemdziesi
ą 
t pi
ęć
razy padły słowa„dziura” oraz „ubezpieczenia”. Pokazano reporta
z placówki funduszu zdrowia i z apteki. Tak si
ę
składa,
e bo to w naszej dzielnicy, tylko bli
ej merostwa. Ludzie, którzy wypowiadali si
ę
w reporta
u,otwarcie krytykowali nasz system ubezpiecze
ń
, nie wiedz
ą 
c,
e s
ą 
nagrywani przez ukryte kameryi mikrofony i
e zobaczy ich cała Francja, z Korsyk 
ą 
i ksi
ę
stwem Monako wł
ą 
cznie. Tłumaczyli,
eprzymykaj
ą 
oko na drobne nadu
ycia, bo maj
ą 
to gdzie
ś
,
e tak czy owak pieni
ą 
dze, które wyrzuca si
ę
 w błoto, by co
ś
tam zrefundowa
ć
, nie pochodz
ą 
na szcz
ęś
cie z ich kieszeni…Na zako
ń
czenie programu wypadałoby podsun
ąć
nam jakie
ś
rozwi
ą 
zania, a wysłuchali
ś
my tylko paruogólników. „Pa
ń
stwo musi gra
ć
swoj
ą 
rol
ę
”, grzmiał łysy go
ść
, zaczesuj
ą 
cy dwa ostatnie włosyz potylicy na wysokie czoło. „Trzeba niezwłocznie podj
ąć
drastyczne
ś
rodki”, powiedział niezbytdokładnie ogolony m
ę
czyzna, który zamiast
yletki musiał u
ywa
ć
kremu do depilacji
ony. „Trzebanam planu Marshalla hic et nunc”, rzucił m
ę
czyzna z profilu i en face przypominaj
ą 
cy fl
ą 
dr
ę
. „Trzebaprzykr
ę
ci
ć
 
ś
rub
ę
”, dodała kobieta w binoklach ogromnych jak koła roweru z pierwszych lat okupacji.„Trze… trzeba, trzeba przebada
ć
… przebada
ć
… zachowania… o… osób u… u… bezpieczonych, na…na… na… kłoni
ć
je do zmiany nawyków, gdy cho… chodzi o konsumpcj
ę
le… leleków. Trzeba te…te
… urz
ą 
dzi
ć
prawdziw
ą 
nagonk 
ę
na oszustów”, ripostował facet, który si
ę
stale zacinał i z trudemko
ń
czył zdania. Pojawiły si
ę
napisy ko
ń
cowe, uczestnicy debaty byli uradowani, u
ś
miechali si
ę
,gratulowali sobie udanego wyst
ę
pu.Wiedziałem,
e s
ą 
siad te
ogl
ą 
dał ten program. Słyszałem przez
ś
cian
ę
jego telewizor. Nie miałem jednak poj
ę
cia,
e uwe
ź
mie si
ę
na mnie z powodu tej historii…* * *Nazajutrz, gdy z oczami czerwonymi jeszcze z niewyspania po wczorajszym telewizyjnym starciuzszedłem do
ś
mietnika, zjawił si
ę
tam mój s
ą 
siad z pi
ę
tra i zagadn
ą 
ł z wyra
ź
n
ą 
ironi
ą 
w głosie:– Nie musz
ę
chyba panu mówi
ć
,
e sytuacja jest powa
na! Bardzo powa
na! Podobno dziura w bud
ecieubezpiecze
ń
społecznych stale si
ę
pogł
ę
bia za spraw
ą 
drani, którzy nie pojmuj
ą 
warto
ś
ci republika
ń
skichi zagra
aj
ą 
naszej demokracji. Nie wskazuj
ę
nikogo palcem, ale co
ś
trzeba zrobi
ć
!Dlaczego zaczepił wła
ś
nie mnie? Nie lubimy si
ę
zbytnio. Prawie nie rozmawiamy z sob
ą 
, zreszt
ą 
aniprzez chwil
ę
nie darzyli
ś
my si
ę
sympati
ą 
, od kiedy zjawiłem si
ę
w tym budynku ze skrzyniami pełnymiubra
ń
, by zamieszka
ć
z kobiet
ą 
, która pó
ź
niej została matk 
ą 
mojej córki.Nie zareagowałem od razu, nie chciałem si
ę
unosi
ć
. Powiedziałem,
e wiem, o czym mówi,
e ja tak 
eogl
ą 
dałem program.
e dziura w bud
ecie ubezpiecze
ń
faktycznie jest gł
ę
boka i pochłon
ę
ła ju
wieleofiar.
e po tej debacie setki pyta
ń
ę
bi
ą 
mi si
ę
głowie.
e chciałbym mie
ć
nieco lepsze rozeznanie w tejsprawie.– Tak, ale wła
ś
nie teraz nale
y co
ś
zrobi
ć
! Do
ść
mam ju
ludzi jak pan, którzy wiecznie czekaj
ą 
, by si
ę
 lepiej rozezna
ć
, gdy dziura bud
etowa stale si
ę
pogł
ę
bia! A skoro ju
o tym mowa, to pa
ń
ski nowy zawódsiedzenie w domu i walenie przez cały dzie
ń
w t
ę
cholern
ą 
maszyn
ę
, a
cały dom si
ę
trz
ę
sie? B
ę
dziez tego na chleb czy tylko ukrywa pan przed lud
ź
mi,
e jest na zasiłku?A
e nie odezwałem si
ę
słowem, przed wyj
ś
ciem ze
ś
mietnika zerkn
ą 
ł na moje lakierki i garnitur Cerruti

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->