Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adventni Strazar 07/2010

Adventni Strazar 07/2010

Ratings: (0)|Views: 68|Likes:

More info:

Published by: Adventni Strazar Casopis on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2011

pdf

text

original

 
 
Broj 7, Godina I, Jul 2010
KOREN SVIH ZALA 
 
2
 Re~ uredni{tva
Dragi ~itaoci,Prilikom stvaranja, Bog je ~oveku poverioupravu nad svim zemaljskim dobrima. Iako je zemlja pala pod delimi~nu vlast sotone, tonije ni najmanje umanjilo ~ovekovu odgo-vornost za upravu nad svime {to se nalazi pod njegovom vla{}u. Stoga nam se posta-vlja pitanje; da li smo verni u raspolaganjusopstvenom imovinom, svojim novcem? Dali je zara|ujemo na na~in koji raduje nebo,ili se slu`imo metodama koje Bog u svojojre~i ne odobrava?Pitanje na{e pristavske slu`be ti~e se prvezapovesti, mo`da i vi{e nego {to se to ~ini na prvi pogled. Ko je na{ Bog? Da li se utro{enju novca pokoravamo prohtevimana{eg tela, o~iju i ponosa, ili Onome kojinam zapoveda da te stvari pobedimo? Na~inna koji tro{imo svoj novac pokazuje kolikosmo verni Bogu.U svojoj pohlepi, slepi za svoje stvarne potrebe, ljudska bi}a ~esto zaboravljaju naslede}e: novcem se mo`e kupiti prelep sat,ali ne i vreme; novcem se mo`e kupiti prekrasan krevet, ali ne i miran san; novcemse mo`e kupiti luksuzna knjiga, ali ne iznanje; novcem se mo`e platiti ugledandoktor, ali ne i zdravlje; novcem se mo`ekupiti visoki polo`aj, ali ne i po{tovanje.Jedna izreka ka`e, ako `elite da znate kakav je ~ovek, posmatrajte kako se pona{a kadaizgubi novac. Da li nam davanje predstavljaradost, ili se uvek trudimo da izbegnemosaznanje o ne~ijoj potrebi, jer ne `elimo dadelimo dobra koja posedujemo?Hana Mor (1808-1868) je bila posve}enamisionarka indijanskom plemenu ^iroki, aslu`ila je i u zapadnoj Africi. Njen `ivotnesebi~ne slu`be se prerano ugasio zbogsebi~nosti i pohlepe njene bra}e i sestara. Nakon mnogih godina verne slu`be, nai{la je na hladan prijem u Batl Kriku, tada{njemcentru Adventizma. Sva vrata svoje bra}e isestara su joj bila zatvorena. Ova ostarelamisionarka bila je primorana da napustinjihovo dru{tvo. Nedugo zatim je i umrlasmrzavanjem, tokom jedne veoma hladneno}i. „Ona je umrla mu~eni~ki zbogsebi~nosti i lakomstva onih koji tvrde dadr`e Bo`je zapovesti” 1T 673 Nakon njene smrti, sestra Vajt je napisala iovo: „Naglasila sam da mnogi izme|u nasna|u vremena da se sastaju, pevaju i svirajuna svojim muzi~kim instrumentima, dajunovce umetnicima da bi ih slikali u raznim pozama ili da bi u~estvovali u nekim javnimzabavama, ali ni{ta nisu dali za jednuiznurenu misionarku koja je srcem prihvatilasada{nju istinu i do{la da `ivi sa onima kojiimaju istu dragocenu veru. Savetovala samim da prestanu sa takvim `ivotom i razmisle{ta rade. Predlo`ila sam da za tri mesecaodlo`e svoje muzi~ke instrumente, i da se ponize pred Bogom u samoispitivanju,kajanju i molitvi sve dok ne shvate {taGospod tra`i od njih kao od svog naroda.Du{a mi je bila ganuta sve{}u o nepravdikoja je u licu sestre Mor u~injena samomHristu, i o tome sam li~no razgovarala sanekima od njih.” 1T, 676 Nije li pravi ~as da se i svako od nas ispita pred Bogom, da nije neka Hana Mor zakucala i na na{a vrata? Nije li pravi ~as dase zapitamo, {ta Gospod tra`i od svognaroda, i koja je svrha sredstava koje nam jeGospod poverio? Na{a je `elja da nas DuhBo`ji navede na samoispitivanje, kajanje zasvaki propust, i odlu~nost da pomognemosvima kada i koliko god mo`emo.Sa `eljom da vas Gospod blagoslovi,Uredni{tvo
 Adventnog stra`ara
 
 
3
Sadr`aj
Tema broja
:Koren svakog zla..............................................................................4
Svedo~anstvo Isusovo
:Sotonine zamke................................................................................9Dve krune.......................................................................................11Lakomstvo me|u Bo`jim narodom................................................14
RubrikeIstorijski feljton
:Duh proro{tva o Vilijamu Mileru..................................................15
Roditeljstvo
:U razgovoru sa detetom.................................................................17
Zlatne karike istine
:Uticaj okru`enja na ljudsku prirodu i karakter..............................19
 Na{ email:
adventnistrazar 
@
yahoo.com
Svi brojevi se mogu na}i na adresi:
http://www.scribd.com/AdventniStrazar ^asopis „Adventni Stra`ar” ure|uju i izdaju Adventisti sedmog dana. 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->