Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
manova_tomova

manova_tomova

Ratings: (0)|Views: 2,866|Likes:
Published by Sevdjihan Eubova
Оценка на невропсихическото развитие от 0 до 3 годишна възраст
Оценка на невропсихическото развитие от 0 до 3 годишна възраст

More info:

Published by: Sevdjihan Eubova on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

 
Методика
 
на
 
Манова
– 
Томова
 
за
 
изследване
 
на
 
интелектуалното
 
развитие
 
от
 
раждането
 
до
3
годишна
 
възраст
 
Оценка
 
на
 
развитието
 
до
 
края
 
на
 
първата
 
година
(
Кърмаческа
 
възраст
)
 
Контролът
 
върху
 
хода
 
на
 
психичното
 
 развитие
 
от
0
до
 
З
 
години
 
се
 
изършва
 
по
 
установени
 
и
 
внедрени
 
в
 
практиката
 
показатели
 
норми
 
от
 
В
.
Манова
-
Томова
, 1974.
За
 
кърмаческа
 
възраст
 
те
 
са
52
и
 
са
 
 разпределени
 
по
4-
за
 
периоди
 
от
 
по
4
седмици
 
(
вж
.
 
Приложение
N 1).
Всеки
 
показател
,
носещ
1 (
М
),
отразява
 
най
-
съществе
-
ната
 
проява
 
в
 
 развитието
 
на
 
моториката
, 2 (
Д
) -
на
 
сензорната
 
дейност
,
З
(
ЕС
) -
на
 
емоционално
-
социалното
 
 развитие
, 4(
Г
) -
на
 
говора
.
Контролът
 
на
 
психическото
 
 развитие
 
на
 
децата
 
се
 
извършва
 
индивидуално
,
като
 
изпълнените
 
показатели
 
съответно
 
се
 
отчитат
 
чрез
 
запълнените
 
защриховали
 
квадратчета
.
При
 
случай
,
че
 
в
 
посочения
 
възрастов
 
период
 
детето
 
не
 
изпълнява
 
някои
 
от
 
показателите
,
защршхованото
 
квадратче
 
се
 
оставя
 
празно
.
Когато
 
то
 
изпълни
 
този
 
показател
,
тогава
 
се
 
запълва
 
незащрихованото
 
квадратче
 
съответно
 
във
 
възрастовия
 
период
,
в
 
който
 
е
 
изпълнено
.
Ако
 
детето
 
е
 
изпълнило
 
показател
 
или
 
показатели
 
от
 
по
-
горен
 
възрастов
 
период
,
се
 
запълва
 
съответно
 
незащрихованото
 
квадратче
 
пред
 
защрихованото
.
Изостаналите
 
и
 
по
-
късно
 
покритите
 
показатели
 
се
 
намират
 
винаги
 
от
 
дясната
 
страна
 
на
 
за
-
щрихованата
 
идеална
 
крива
,
а
 
изпреварващите
-
от
 
лявата
 
страна
 
на
 
кривата
.
По
 
този
 
начин
 
се
 
получава
 
представа
 
за
 
индивидуалното
 
 развитие
 
на
 
детето
.
Въз
 
основа
 
на
 
така
 
отразените
 
показатели
 
може
 
да
 
се
 
извърши
 
количествена
 
оценка
 
на
 
психичното
 
 развитие
 
като
 
се
 
изчисли
 
коефициент
 
на
 
общото
 
 развитие
-
 КОР 
 ,
 
по
 
формулата
:
КОР
==
ПВ
.100/
КВ
,
където
:
ПВ
 
е
 
психическа
 
възраст
 ,
 
КВ
-
календарна
 
възраст
.
Всеки
 
показател
 
за
 
кърмаческата
 
възраст
 
има
 
стойност
,
 равна
 
на
 
една
 
седмица
.
Психичната
 
възраст
 
сеизчислява
,
като
 
се
 
сумира
 
броят
 
на
 
изпълнените
 
показатели
,
а
 
календарната
 
възраст
-
броят
 
на
 
календарните
 
седмици
,
отчетени
 
от
 
датата
 
на
 
 раждането
.
Например
:
Детето
 
има
 
календарна
 
възраст
16
седмици
.
Изпълнило
 
е
 
всички
 
показатели
 
до
12
седмица
 
и
 
показателите
1,3
и
4
за
 
периода
 
от
13
до
16
седмица
.
В
 
този
 
случай
 
то
 
изостава
 
с
 
показател
2.
Психичната
 
възраст
 
е
15
седмици
.
Получените
 
цифри
 
се
 
нанасят
 
върху
 
посочената
 
формула
 
и
 
се
 
получава
 
следният
 
 резултат
:
КОР
=15/16.100=93,7=94
От
 
посочената
 
по
-
долу
 
таблица
 
се
 
 разбира
,
дали
 
психическото
 
 развитие
 
на
 
това
 
дете
 
е
 
нормално
,
високо
,
много
 
високо
 
или
 
е
 
в
 
граници
 
на
 
слабо
 
 развитие
,
задръжка
,
отклонение
 
в
 
психичното
 
 развитие
.
 
МЕЖДУНАРОДНА
 
КЛАСИФИКАЦИЯ
 
НА
 
БОЛЕСТИТЕ
 
Умствена
 
изостаналост
 
Степен
 
много
 
високо
 
високо
 
нормално
 
слабо
 
клас
 
лекаклас
 
ме енаклас
 
тежка
 
клас
 
дълбокаКОР
 
над
120 110-120 86-110 70-85 50-69 35-49 20-34 0-19
В
 
посочения
 
случай
 
КОР
 
е
94
се
 
намира
 
в
 
границите
 
на
 
нормалното
 
 развитие
.
Коефициентите
 
за
 
психическо
 
 развитие
 
на
 
детето
 
не
 
са
 
величини
,
дадени
 
веднъж
 
завинаги
.
Те
 
могат
 
да
 
преминават
 
от
 
едни
 
граници
 
в
 
други
 
в
 
зависимост
 
от
 
възпитателните
 
грижи
.
При
 
всички
 
случаи
 
обаче
 
КОР
 
дава
 
представа
 
за
 
настоящото
 
състояние
 
на
 
психичното
 
 развитие
,
което
 
проследено
 
в
 
динамика
,
показва
 
общата
 
тенденция
 
на
 
 развитието
.
Така
,
ако
 
едно
 
дете
 
има
 
КОР
= 85
за
 
определен
 
период
 
от
 
време
,
това
 
не
 
означава
,
че
 
изобщо
 
има
 
слабо
 
 развитие
,
а
 
че
 
възпитателните
 
грижи
 
не
 
са
 
били
 
достатъчни
 
или
 
това
 
се
 
дължи
 
на
 
други
 
временни
 
причини
(
заболяване
).
Когато
 
КОР
 
има
 
системно
 
ниски
 
стойности
,
би
 
трябвало
 
да
 
се
 
потърси
 
консултацията
 
на
 
специалисти
-
педиатър
 
и
 
психолог
.
Ниски
 
стойности
 
на
 
 КОР 
 ,
 
най
 
често
 
имат
 
децата
,
отглеждани
 
в
 
условия
 
на
 
хоспитализъм
,
както
 
и
 
тези
 
с
 
умствена
 
изостаналост
.
Методиката
 
на
 
В
.
Манова
-
Томова
 
дава
 
възможност
 
да
 
се
 
изчисли
 
не
 
само
 
коефициента
 
на
 
общото
 
психическо
 
 развитие
,
а
 
и
 
на
 
отделните
 
негови
 
страни
:
коефициент
 
на
 
моториката
-
КОМ
,
коефициент
 
на
 
сензорната
 
дейност
-
КОД
,
коефициент
 
на
 
емоционално
-
социалното
 
 развитие
-
КОЕС
 
и
 
коефициент
 
на
 
говорното
 
 развитие
-
КОГ
 
Изчисляването
 
се
 
извършва
 
по
 
същата
 
формула
,
както
 
за
 
 КОР 
 ,
 
като
 
се
 
отчитат
 
само
 
изпълнените
 
показатели
 
по
 
отделните
 
страни
 
на
 
психическото
 
 развитие
.
За
 
да
 
се
 
изчисли
 
коефициентът
 
на
 
моторното
 
 развитие
 
на
 
кърмачето
 
е
 
необходимо
 
да
 
се
 
нанесат
 
всичките
 
му
 
постижения
 
по
 
показателите
 
за
 
 развитие
 
само
 
на
 
моториката
.
В
 
случая
 
 равнишето
 
на
 
моторното
 
 развитие
 
е
 
толкова
 
седмици
,
колкото
 
показва
 
последният
 
нанесен
 
в
 
стълбицата
 
показател
.
Съответно
 
това
 
е
 
възрастта
 
на
 
моторното
 
 развитие
 
в
 
седмици
.
Тя
 
се
 
дели
 
на
 
календарната
 
възраст
 
в
 
седмици
 
и
 
се
 
умножава
 
по
100.
По
 
същия
 
начин
 
може
 
да
 
се
 
изчисли
 
коефициент
 
на
 
всяка
 
страна
 
от
 
психическото
 
 развитие
.
Това
 
ни
 
дава
 
възможност
 
да
 
си
 
изясним
 
в
 
коя
 
от
 
четирите
 
основни
 
страни
 
на
 
 развитието
 
детето
 
изпреварва
 
средните
 
норми
,
задържа
 
или
 
изостава
.
Такъв
 
диференциран
 
подход
 
е
 
предпоставка
 
за
 
организиране
 
на
 
адекватна
,
съобразена
 
с
 
конкретните
 
възможности
 
на
 
детето
,
психолого
-
педагогическа
 
 рехабилитационна
 
дейност
.
 
Оценка
 
на
 
развитието
 
през
 
втората
 
и
 
третата
 
година
(
 Яслена
 
възраст
)
 
За
 
втората
 
година
 
показателите
 
са
 
групирани
 
по
 
тримесечия
,
а
 
за
 
третата
 
на
 
шестмесечие
.
Те
 
са
 
увеличени
 
с
 
два
,
съобразени
 
с
 
новите
 
възможности
 
за
 
социализация
 
на
 
детето
.
 
За
 
всеки
 
от
 
посочените
 
интервали
 
от
 
време
 
се
 
отчитат
 
шест
 
показателя
,
отразяващи
 
най
-
съществените
 
прояви
 
на
 
детето
,
свързани
 
с
 
неговото
 
 развитие
.
Показателите
,
означени
 
с
1 (
М
)
се
 
отнасят
 
за
 
 развитието
 
на
 
моториката
, 2 (
У
) -
умения
 
на
 
 ръцете
,
З
(
Н
) -
навици
, 4 (
И
) -
 развитие
 
на
 
изобразитените
 
възможности
 
в
 
дейността
, 5 (
ЕС
) -
емоционално
-
социално
 
 развитие
 
и
 
 развитие
 
на
 
говора
-
б
(
Г
).
Всеки
 
показател
 
през
 
втората
 
година
 
има
 
стойност
 
за
 
 развитието
,
 равна
 
на
 
половин
 
 месец
 ,
 
а
 
при
 
третата
 
година
-
на
 
един
 
 месец
.
 
Изчисленията
 
за
 
оценка
 
на
 
КОР
 
и
 
коефициентите
 
на
 
отделните
 
страни
 
на
 
психическото
 
 развитие
 
се
 
извършват
 
по
 
същия
 
начин
,
както
 
в
 
кърмаческа
 
възраст
.
Например
:
Детето
 
е
 
на
18
месеца
(
КВ
).
Изпълнило
 
е
 
всички
 
показатели
 
за
 
тази
 
възраст
 
плюс
 
показатели
1
и
3
от
 
следващото
 
тримесечие
.
Неговата
 
психична
 
възраст
 
е
 
сумата
 
на
 
календарната
 
с
 
две
 
половинки
 
на
 
показаните
 
постижения
 
след
18
месеца
.
КОР
=18+0,5+0,5/18.100= 105,56 1
о
 
Увеличението
 
е
 
с
 
един
 
месец
,
но
 
ако
 
изпълнения
 
показател
 
от
 
следващото
 
тримесечие
 
е
 
само
 
един
,
то
 
психичната
 
възраст
 
ще
 
бъде
:
КОР
=18+0,5/18.100 = 102,78
Детето
 
е
 
на
30
месеца
.
Покрило
 
е
 
всички
 
показатели
 
от
 
предходната
 
възраст
(
до
24
месеца
)
и
 
само
 
показатели
1, 3, 5
и
6
за
 
следващите
 
шест
 
месеца
.
Психичната
 
възраст
 
на
 
това
 
дете
 
ще
 
бъде
27
месеца
,
тъй
 
като
 
през
 
третата
 
година
 
всеки
 
изпълнен
 
показател
 
има
 
стойност
 
 равна
 
на
 
един
 
месец
.
КОР
=24+ 3. 100=90
Всички
 
посочени
 
примери
 
се
 
отнасят
 
за
 
деца
,
при
 
които
 
има
 
съвпадение
 
на
 
календарната
 
възраст
 
с
 
крайния
 
срок
 
на
 
месечното
 
отчитане
 
на
 
показателите
.
Когато
 
обаче
 
трябва
 
да
 
се
 
изчисли
 
възраст
,
в
 
която
 
има
 
 разминаване
 
и
 
с
 
дни
 
се
 
постъпва
 
по
 
следния
 
начин
.
Например
: 9
месеца
 
и
5
дни
.
Става
 
въпрос
 
за
 
младенческа
(
кърмаческа
)
възраст
.
Тогава
5
и
 
повече
 
дни
 
се
 
обособяват
 
в
 
седмица
.
Ако
 
детето
 
е
 
от
 
една
 
до
 
три
 
години
,
календарната
 
възраст
 
се
 
определя
 
в
 
месеци
,
като
 
остатък
 
от
15
и
 
повече
 
дни
 
се
 
приема
 
за
 
един
 
месец
.
Психичната
 
възраст
 
 рядко
 
съвпада
 
с
 
календарната
 
възраст
.
Най
-
често
 
е
 
по
-
голяма
 
или
 
по
-
малка
 
от
 
нея
.
При
 
оценката
 
и
 
контрола
 
на
 
психичната
 
възраст
 
е
 
важно
 
да
 
се
 
отчетат
 
 реално
 
изпълнените
 
показатели
,
независимо
 
от
 
календарната
 
възраст
.
Това
 
изисква
 
да
 
се
 
отчетат
 
и
 
показателите
 
от
 
следващите
 
възрастови
 
граници
 
по
 
скалата
 
на
 
измерване
.
Психичното
 
 развитие
 
като
 
неравномерен
 
процес
 
може
 
да
 
покаже
 
изоставане
 
в
 
някои
 
от
 
сферите
 
на
 
 развитие
 
и
 
изпреварване
 
в
 
други
.
Условията
,
начина
 
и
 
критериите
 
за
 
оценка
 
са
 
изложени
 
подробно
 
в
"
Психологическа
 
диагностика
" -
автор
 
В
.
Манова
-
Томова
,
 
С
.,
 1974.
Може
 
да
 
се
 
използва
 
и
 
скалата
 
на
 
Брунет
 
и
 
Лезин
(
Христозов
,
Х
.
Р
 
Пенушлиева
, 1970
г
.).
Психодиагностиката
 
на
 
 ранното
 
детство
 
дава
 
възможност
 
да
 
се
 
проследява
 
психичното
 
 развитие
 
и
 
да
 
се
 
сравняват
 
постиженията
 
на
 
една
 
група
 
с
 
друга
 
или
 
на
 
всички
 
деца
,
съобразно
 
календарната
 
възраст
.
 
По
 
 резултатите
 
от
 
психо
-
диагностиката
 
може
 
да
 
се
 
прави
 
оценка
 
и
 
на
 
качеството
,
във
 
възпитателната
 
 работа
.
Тези
 
аспекти
 
са
 
добре
 
анализи
-
 рани
 
в
"
Психология
 
и
 
педагогика
 
на
 
 ранното
 
детство
"
под
 
 редакцията
 
на
 
Е
.
Драгошинова
,
 
С
.
,
1991.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ralitsa Boyanova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->