Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordinul 839-2009 Normelor ice de Aplic a L50-1991

Ordinul 839-2009 Normelor ice de Aplic a L50-1991

Ratings:
(0)
|Views: 156|Likes:
Published by Bogdan Veseli
lege
lege

More info:

Published by: Bogdan Veseli on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2010

pdf

text

original

 
ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aLegii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
EMITENT:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 23 noiembrie 2009 În temeiul prevederilorart. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009privindaprobareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008pentrumodificarea şi completareaLegii nr. 50/1991privind autorizarea executăriilucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 493 din 16 iulie 2009, şi aleart. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.33/2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionaleşi Locuinţei, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei emite următorul ordin:ART. 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare aLegii nr. 50/1991privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă dinprezentul ordin.--------*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 bis,care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al RegieiAutonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.ART. 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.ART. 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin,Ordinul ministruluitransporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare aLegii nr. 50/1991privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, cu modificările şicompletările ulterioare, şi anexa laOrdinul ministrului lucrărilor publice şiamenajării teritoriului nr. 63/N/1998privind obligaţia afişării la loc vizibil apanoului de identificare a investiţiei, publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, se abrogă.Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,Vasile BlagaBucureşti, 12 octombrie 2009.Nr. 839.ANEXANORME METODOLOGICEde aplicare aLegii nr. 50/1991privind autorizarea
 
executării lucrărilor de construcţiiPREAMBUL1. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilorart. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009privind aprobareaOrdonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 214/2008pentru modificarea şi completareaLegii nr.50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009, şi reprezintăactualizarea Normelor metodologice de aplicare aLegii nr. 50/1991privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prinOrdinulministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie2005, cu modificările şi completările ulterioare aduse prinOrdinul ministruluidezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.329/2007pentru modificareaşi înlocuirea anexelor nr. 6 şi 7 la Normele metodologice de aplicare aLegiinr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobateprinOrdinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 867 din 18decembrie 2007 şi prinOrdinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.119/2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice deaplicare aLegii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor deconstrucţii, aprobate prinOrdinul ministrului transporturilor, construcţiilor şiturismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.193 din 27 martie 2009.2. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice,Legea nr. 50/1991privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii va fi denumită Lege. Pentrucelelalte acte normative menţionate se specifică numărul, anul şi titlulacestora.3. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole, secţiuni şiarticole, ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor din procedurade autorizare.CAP. IDispoziţii generaleSECŢIUNEA 1Obiectivele normelor metodologiceART. 1Asigurarea cadrului unitar al autorizăriiPrezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţia celorinteresaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii - administraţiapublică locală şi centrală, investitori, proiectanţi, instituţii şi autorităţiavizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii, precum şi executanţi -a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii, încorelare şi cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executăriilucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare, privind: procedurade autorizare, formularele necesare autorizării şi criteriile pentru stabilirea
 
conţinutului documentaţiilor necesare autorizării, în conformitate cuconţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. 1 la Lege.ART. 2Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii(1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă exercitareaautorităţii de către administraţia publică judeţeană şi locală, după caz,precum şi de către administraţia publică centrală, în situaţiile prevăzute deLege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor deamenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care seconstituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii.(2) Ansamblul operaţiunilor la nivelul autorităţilor abiltate prin lege,precum şi al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emitereaautorizaţiei de construire/desfiinţare, constituie procedura de autorizare aexecutării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare procedura deautorizare.(3) În înţelesul prevederilor art. 2 alin. (2^1) din Lege, procedura deautorizare - care începe odată cu depunerea cererii de emitere a certificatuluide urbanism, cu menţionarea în mod expres a scopului solicitării actului, princare solicitantul îşi anunţă intenţia de a obţine, ca act final, autorizaţia deconstruire - constituie ansamblul operaţiunilor la nivelul administraţiei publicelocale/judeţene care au ca finalitate autorizarea executării lucrărilor deconstrucţii.(4) Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare suntprezentate în anexa nr. 1 «FORMULARE».ART. 3Autonomia locală - descentralizare şi parteneriat(1) În conformitate cu principiul autonomiei locale, exercitareacompetenţelor şi a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţiloradministraţiei publice locale, care se găsesc cel mai aproape de cetăţean.(2) Potrivit Legii, în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţiiprincipiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor şi seasigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţiloradministrativ-teritoriale de bază, respectiv ale comunelor, oraşelor,municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniulautorizării, inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îşi potconstitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialiştilor pe plan local,potrivit prevederilor Legii se instituie, pe întreg parcursul procedurii deautorizare, un parteneriat tehnic între consiliile judeţene - prin structurile despecialitate constituite la nivelul acestora - şi autorităţile administraţieipublice locale (comune, oraşe, municipii, după caz) care nu beneficiază decompetenţă tehnică pe plan local.ART. 4Simplificarea procedurii de autorizarePrin prevederile Legii, cu privire la simplificarea procedurii de autorizare înraport cu interesul şi protecţia solicitantului, se urmăreşte:a) reducerea numărului formularelor şi adecvarea conţinutului acestora,corespunzător exigenţelor specifice procedurii de autorizare şi de execuţie alucrărilor de construcţii, în corelare cu operaţiunile statistice necesare

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->